Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 december 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 december 1880

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna följande
dagar.

{1880 den 16 December.}

Närvarande: af de 27 Stadsfullmäktige samteliga, med
undantag af:
Herr H. Åkerstein hvilkas anmäldta förfall godkändes.
Herr O. Svalling hvilkas anmäldta förfall godkändes.
Herr Chr. A. Johansson hvilkas anmäldta förfall godkändes.

{§.1.}
Till Utskottet remitterades för beredning Utgifts- och
Inkomstförslaget för år 1881.

[MARG: 1.]


{§.2.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Kongl. Maj:ts Nådiga
Bref den 20 sistlidne Augusti i fråga om jordafsön-
dring från Kungsladugården till Gränsgatans utvid-
gande.

Lades till Handlingarne.

{§.3.}
Efter delgifning af kongl. Maj:ts nådiga resolution
den 19 sistlidne November uppå Stadsfullmäktiges
besvär, rörande nytt reglemente för stadens Drät-
selkammare, hvarigenom hela ärendet blifvit
till Länsstyrelsen återförvisadt med förklaring
att Stadsfullmäktige egt att, på sätt som skett, i
reglementsförslaget besluta om uppbördens fördelan-
de på tre uppbördsstämmor, beslöts aflåtande
af framställning till Kongl. Maj:ts Befallningshaf-
vande med anhållan om företagandet ånyo af
frågan om den första fastställelsen å det förnyade
reglemente för Drätselkammaren, som af Stadsfull-
mäktige antagits vid sammanträde den 9 Okto-
ber 1879.

{§.4.}
Föredrogs Utskottets Ytterligare betänkande i
frågan om åstadkommande af vattenledning och
vattenaflopp här i staden.

Med anledning deraf att, i upprättadt förslag till
kontrakt med en vattenledningsanläggare, inginge be-
stämmelsen derom att staden skulle kostnadsfritt till-
handahålla honom {dels} den s.k. Hafretäppan {dels}
erforderlig vattenkraft, - deremot dock anmärk-
ning förekommit, hvad Hafretäppan beträffar, gå-
ende ut derpå, att denna mark kunde blifva
behöfvlig för smidesmanufaktur näringen, och hvad
anginge vattenkraften, med påvisande både att
densammas användande berodde af Kongl. Maj:ts
medgifvande och att äfven densamma till hela
sitt omfång behöfvdes för smidesindustrin m m.-
hade Utskottet sökt lösa frågan i denna del
på det sätt, att staden borde söka förvärfa
sig den Kronans Gevärsfaktori tillhöriga, obe-
byggda, mark, som ligger mellan Bruks- och
Drottninggatorna, att stället för Hafretäppan för
vattenledningens behof annvändas, samt vidare hos
Kongl. Maj:ts söka tillstånd till vattenkrafts upplå-
tande, och sålunda formulerat sitt förslag på
följande sätt:

1:o att stadsfullmäktige må till Kongl. Maj:t
ingå med underdånig framställning:
a.) att staden måtte, för anläggning af filtrer-
bäddar, pumphus och servicereservoir, så
på sig öfverlåten den Kronans mark, som
ligger mellan Bruks- och Drottninggatorna,
för den händelse att behof deraf möjligen
skulle uppstå genom den vattenledningsan-
läggning satden vore sinnad att söka få
åstadkommen;
b.) att, under samma förutsättning, af
den vattenkraft, staden eger att disponera,
måtte få användas ett belopp motsvarande
25 hästkrafter i något af stadens vatten-
verk

Enär hvilket förslag dock Utskottledamöterne Herrar
Heljestrand och Ström sig reserverat, hvad punkten b. om
vattenkraften beträffar.

Under öfverläggning härom yrkades uppskof,
bifall till utlåtandet, bifall till reservationen och
afslag.

Genom votering och med 16 röster mot 8 blef
framställningen i denna punkt uppskjuten.

-

Rörande sjelfva beskaffenheten eller omfånget
af den vattenledning staden borde sig förskaffa,
och hvarutinnan alternativa förslag förelåge,
hemstälde Utskottet:

2:o att stadsfullmäktige må, i fråga om
vattenledningens beskaffenhet, besluta
sig för alternativet A.

Denna punkt bifölls.

-

Med anledning deraf att Utskottet ansåge det
fördelaktigare att staden lemnade till en vatten-
ledningsanläggare visst årligt bidrag, kalkyleradt
till 10000 kronor i 20 år, än att med en viss del
af anläggningskostnaden ingå såsom intressent
i anläggningen, äfvensom det vore lämpligare att
blifvande underhandling med spekulanter fördes
af de särskilda vattenledningskomiterade, än af
Drätselkammaren, hade Utskottet vidare- medbe-
tonande deraf att åtminstone för närvarande sta-
dens löfte på bidrag borde inskränkas till
alternativet 10000 kr i 20 år - föreslagit:

3:o att Stadsfullmäktige måtte, med ändring
af beslutet den 10 Juni 1880, lemna uppdrag
åt WattenledningsKomiterade att uti lämp-
liga in- och utländska tidningar annonsera
att Eskilstuna stad, för erhållande af
vattenledning och vattenaflopp ( i öfverens-
stämmelse med de af Kapten A. Blix år 1879
upprättade större förslag, eller alternativet A.)
är beredd att dertill bidraga med 10000
kronor om året under 20 års tid från
anläggningens fullbordan, samt att Komi-
terade i följd häraf inbjuda till anbuds-
afgifvande af eller underhandlings öpp-
nande med hugade spekulanter på
ifrågavarande anläggning.

Och hade Utskottets Ordförande sig i det
fall reserverat, att han ansåge det blifva verk-
sammare om annonsen till spekulanter jemväl
finge innehålla det alternativa löftet på sta-
dens inträdande såsom intressent i företaget för
en viss del af anläggnings kostnaden.

Wid nu företagen öfverläggning härom Yr-
kades dels biföll till utlåtande oförändrat,
dels bifall till reservationen, dels ock bifall till
punkten med uteslutning af det årliga bidragets
storlek, såsom kunnande bero på storleken
af den kapitaltillgång, hvilken erhålles från
Utskänkningsbolaget och hvarom bestämd utredning
ånnu ej förelåge.

det sednare yrkandet, om uteslutning af
summan, bifölls af Stadsfullmäktige.

Ordföranden anmälde reservation, i likhet med reservationen hos Utskottet.

I följd af det ovissa tillstånd, hvari frågan
om marks och vattenkrafts lemnande sig befin-
ner innan svar erhålles å en underdånig fram-
ställning efter 1:a punkten, hade Utskottet hemställt:

4:o att annonsen icke må innehålla något
om lemnande af nödig vattenkraft och
mark, eller om beredandet af lillgång
dertill på billiga vilkor;

hvarjemte Utskottets Ordförande i reservation
förklarat sig anse att det sednare alternativet borde
i annonsen intagas.

Punkten bifölls.

-

Widare hade Utskottet anfört, att då bidraget
till vattenledningen skulle tagas af räntemedel, hvil-
ka väntades falla af stadens och Utskänknings-
bolagets vattenledningsfonder, samt Stadsfullmäk-
tige ämnades ikläda staden denna utgift, borde det tillses
att innan förbindelsen gifves, kommunen eger
och förvaltar det erforderliga Kapitalet, som
skall gifva räntan; och hemställde derföre Ut-
skottet:

5:o Att ifrån Utskänkningsbolaget må infor-
dras uppgift {dels} på dess vattenled-
ningsfonds nuvarande storlek, {dels} på
den tidpunkt, då summan kan till sta-
den aflevereras, vare sig i kontanta
tillgångar eller i säkerhetshandlingar,-
dervid, för den del, som finnes fastlåst
i bolagets fastigheter och inventarier,
en motsvarande skuldförbindelse lärer
få anses uppfylla ändamålet.

Punkten bifölls.

-

Slutligen hemstäldes såsom en följd af punkterna
1 och 4:

6:o att mom. d. och e i § 4 af det af Komi-
terade sednast upprättade förslags-
kontraktet (om Hafretäppan och vatten-
kraften) böra undantagas.

Punkten bifölls.

och

7:o att samma kontrakt i öfrigt, jemte
förslaget till vattentaxa, må bord-
läggas, till granskning framdeles, då
fråga blir att bedöma de underhand-
lingar om vattenlednings anläggande, som
kunna inledas.

Punkten bifölls.

[MARG: {196.} 1879]

{§.5.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande
antogo Stadsfullmäktige följande:

{"Instruktion för Eskilstuna Stadsfull-
"mäktiges Berdnings Utskott.}

"{§.1.}
" Utskottets ledamöter väljas för ett år
" och sammankallas första gången af Stads-
"fullmäktiges ordförande.

"{§.2.}
"Utskottet Sammanträder då ärenden fin-
"nas för behandling första onsdagen efter
"hvarje Stadsfullmäktiges sammanträden,
"eller om helgdag inträffa, första derpå
"följande helgfria dag.

"{§.3.}
"Wid Utskottets första sammanträde väljas
"medelst sluten omröstning ordförande och
" vice ordförande.

"{§.4.}
"Ordföranden kallar, med det undantag som
"§.1 bestämmer, till sammanträde.

"{§.5.}
"Är ordföranden förhindrad att kalla till
"sammanträde eller dervid närvara, underrättas
"vice ordföranden tillräcklig tid derom.

"{§.6.}
"Äro både ordinarie och vice ordförandena för-
"hindrade att närvara vid sammanträde,
"väljes ordförande för tillfället.

"{§.7.}
"Stadsfullmäktiges sekreterare biträder vid
"utskottets sammanträden såsom protokolls-
"förare.

"{§.8.}
"Utskottets ordförande justerar protokollet."

[MARG: [155.], Enl. Stadsfullmäktiges "Arbetsordning"
af 22 Febr. 1877 med tillägget den 4 Nov. 1880, har
Utskottet at utan remiss bereda December-valen, med
afgifvande af förslag.]

{§.6.}
Efter föredragning af Särskilda Komiterades
utlåtande i Wattenverksfrågan, blef ärendet
för vidare berdning remitteradt till Drätsel-
kammaren.

[MARG: N:o {128} 1876.]

{§.7.}
ByggnadsNämnden hade i framställning af
den 3 i denna månad föreslagit om 200 kronors
anslag från stadskassan till underlättande
eller befordrande af det allmännyttiga före-
taget att en af Herr Kommissionslandtmätaren
C.A. Åkerstein utarbetad mindre stadsplan
för Eskilstuna blefve till trycket befordrad
och allmänheten för lämpligt pris tillhanda-
hållen; dock att vid anslaget fastlades vilkor
att 10 exemplar skulle till staden öfverlämnas.

Framställningen remitterades för beredning
till Utskottet.

[MARG: 2.]

{§.8.}
På Drätselkammarens förslag bemyndigades
densamma att träffa aftal med Arkitekten
Kajerdt om borttagning af grustanken och
berget mellan Westermarksgatan och jernvägen
mot ersättning i ett för allt af 500 kronor,
jemte öfriga i Drätselkammarens protokoll
för den 10 i denna månad innehållna vilkor.

(MARG: 3.]

{§.9.}
I anledning af Herr Joh. Waléns motion, i
fråga om gatugångbanornas beläggning med
planstenar, hade Drätselkammaren, enligt
protokoll för den 24 sistlidne November,
föreslagit:

1:o att staden må bekosta nedläggningen,
om husegarne vilja bekosta sjelfva
stenen;
2:o att till ifrågavarande gångbansbelägg-
ning endast må begagnas tuktad sten;
3:o att enbart planstenar icke må ned-
läggas, utan sådana i samband med
huggen kantsten till gångbanorna, och
denna sednare på samma vilkor, eller
att husegarne betala stenen och staden
nedläggningen deraf;
4:o att arbete af nu ifrågavarande be-
skaffenhet må af staden utföras i mån
af anmälan samt de tillgångar staden
har att för sådant ändamål disponera.

Efter öfverkäggning bifölls utlåtandet i
sin helhet, med den förändring, rörande 3:di
punkten, att om husegare ville hafva kantsten
och bekostar dess inköp, skall staden ombesörja
och bekosta dess nedläggning, men att, i annat
fall, äfven enbart tuktad sten till planen må i gångbanorna
anbringas.

[MARG: {251} 1880]

{§.10.}
I frågan om afgifter för handel och mångleri
på stadens offentliga platser, hade Drätselkam-
maren, enligt nu föredraget protokoll, utarbe-
tat en ny plan för platsindelning å
Rinmanstorg med platser å 10 fot i längd och 8 fot
i bredd, hvilken förordades, och hvad Rådhus-
torget beträffar föreslogs indelning af den på Magi-
stratens plan upptagna {Litt. F.} till 3 mångleriplat-
ser, hvardera om 6 fot i bredd och 8 1/3 fot
i längd samt att {Litt. G.} indelas till 2 mångleriplatser,
hvardera om 6 fot ibredd och 7½ fot i längd,
hvarjemte, rörande lösningen af detaljfrågorna,
föreslogs:

1:o att Drätselkammaren måtte genom auktion
upplåta en plats i sender och för ett års tid,
med vilkor, att afgiften vid samma tillfälle er-
lägges i förskott;

2:o att de platser, hvilka sålunda ej kunna bort-
tingas, må uthyras genom Poliskammisarien
eller annan af Drätselkammaren antagen person,
för en gång i sender, åt tillfälliga torgbesö-
kande i den tur och ordning anmälan derom
sker, samt till det pris, som efter auktions-
dagen blifver för dessa platser bestämdt;

3:o att öfver sådana anmälningar föres bok,
utvisande personernas namn, vistelseort,
datum, platsens nummer och beloppet för
dess begagnande; samt att för dessa plats-
penningar skall till Drätselkammaren
vid hvarje dess ordinarie sammanträde redovi-
sas;

4:o att öfver platsindelningen anskaffas tvenne
ritningar med platsernas nummer, hvaraf
en förvaras hos Drätselkammaren och en
på Polislokalen, hvilken sednare ritning
för allmänheten hålles tillgänglig.

Det yrkades bifall till Drätselkammarens
framställning i dess helhet, och jemväl bifall
till platsindelning, men att frågan om plats-
penningarne skulle anstå.

Stadsfullmäktige biföllo framställningen
i dess helhet.

[MARG: 230]

{§.11.}
På Drätselkammarens framställning bifölls
afskrifning i räkenskapen af Kommunalut-
skylder för år 1879 för en summa af 207 kr.
91 öre, hvilka af anförda orsaker ej
kunnat uttagas; men angående öfriga i Stads-
fogdens afkortningslängd för den 10 November
1880 upptagna medel skulle denne anlitas
om förnyad undersökning hos de restskyl-
dige, hvilka förmodades kunna sina ut-
skylder betala.

{§.12.}
Stadskassören Jernbergh, såsom stadens
ombud vid rågångsreglering mellan Westermarken
och lägenheten Eriksdal: Fors´ S:n, öfverlemnade
landtmäterihandlingarne i denna fråga, hvar-
på Stadsfullmäktige utanordnade till
betalning från stadskassan utbetald lösen
15 Kr. 21 öre och stadens andel i landtmäteri-
arfvodet 14 Kr. 58 öre.

[MARG: 4.]

{§.13.}
Fabriksidkaren Naesman, såsom stadens
ombud vid rågångsreglering mellan Wester-
marken och Forsbomsvreten samt
Lilla Ekvallsvreten i Fors S:n, öfverlemnade
handlingarne öfver denna förättning;
och utanordnades från stadskassan 28 Kr.
20 öre enligt landtmätarens kostnadsräkning

{§.14.}
På förslag af Herr C.A. Ström lemnades upp-
drag åt Drätselkammaren att
inskaffa prisuppgift å tuktad sten,
hvilken sten och i mån af tillgång på medel
och behof-, anskaffas och tillhandahålles de
husegare, som, på grund af beslutet i
§.9. här ofvan, vilja förse sig med sådan till
användande i gatugångbanorna.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/
/Arvid, Nilsson/
/C.A. Lundberg/

1880 d. 20 Dec. blef förestående Proto-
coll å Rådhuset offentligen uppläst

/A.L. Lundvall/
/Axel Lindberg/
/JA Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 december 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107169.

Personrelationer