Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 maj 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 maj 1884

Anmärkning

{1884 den 15 Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr Joh. Engström
Herr C. W. Dahlgren utan anmälda förfall.

Herr E. G. Åbergh, hindrad af embetsförrättning.

{§.1.}
Föredrogs Herr Ordförandens hos Stadsfullmäktige den
8 i denne månad väckta motion att Eskilstuna stad
måtte, på sätt vederbörande Komiterade hemställt,
för att i sin mån bidraga till åstadkommandet
af en jernväg mellan städerna Eskilstuna-Streng-
näs-Mariefred-Södertelje med en spårvidd
af minst 3 fot, anslå till {jordinlösen} för bana
och stationshus en summa af tiotusen (10000)
kronor och till {aktieteckning} tjugutusen (20000)
kronor, allt med följande bestämmelser och vilkor:

"1.) Kommunens teckning såväl till jordinlösen som
af aktier upphör att vara bindande vid 1888
års utgång, såvida ej inom denna tid här nedan
i punkterna 2.) och 3.) gjorda förutsättningar för
medlens inbetalning inträffat.

2.) De för jordinlösen afsedda anslagen skola till
jernvägskomiterade i Strengnäs inbetalas 3
månader efter det att, på grund af Kongl. Maj:ts
koncession, för banan bildadt bolag fått sin bo-
lagsordning vederbörligen faststäld.

3.) Aktierna skola genom insättning i Södermanlands
enskilda bank - der beloppet qvarstår tills banan
är railslagd - inbetalas med 1/4 3 månader
efter det den af Kongl. Majestät för koncessionen
bestämda depositionen blifvit af byggnadsbolaget
i Statskontoret deponerad samt ytterligare med
1/4 hvarannan månad till dess det hela är inbe-
taldt. Vinstutdelning å dessa artens aktier -
B-serien - erhålles först då bolagets aktier -
A-serien - ämnade att representera en summa af
1500000 kronor erhållit utdelning till 5 procent."

I sammanhang härmed upplästes nu Utskottets
häröfver afgifna utlåtande, innehållande,
på af Utskottet anförda skäl, följande hem-
ställan:

a.) att Stadsfullmäktige måtte bifalla motionen;
under vilkor:

b.) att banan framdrages med station vid Eskils-
tuna;

c.) att, i händelse af tillslutning till Oxelösund-Flen-
Westmanlands-banan, denna icke finge ske på
annat ställe än i Eskilstuna; och

d.) att utgifna medel återbetalas, derest banan ej
är för trafik öppnad inom fem år efter sta-
dens första utbetalning.

Efter öfverläggning bifölls motionen med dervid
förbundna, här ofvan intagna, bestämmelser jemte
de särskilda vilkor, som Utskottet föreslagit. -

[MARG: 283.]

{§.2.}
Den af Städernas allmänna brandstodsbolags härva-
rande Komité gjorda framställning, att Stadsfullmäktige
måtte i och för blifvande bolagsstämma ej mindre utse
2:ne ombud, än anslå 50 kronor arvode till hvardera, äfven-
som lika arvode till ett tredje ombud, hvilket Komitén
skulle utse, var beredd af Utskottet, som, enär denna
fråga icke vore i vidsträcktare mån en kommunens
gemensamma angelägenhet, än för så vidt anginge
stadens gemensamma fastigheter, hemställt: att
framställningen måtte blott på det sätt beviljas,
att till det eller de ombud, som varda af fastig-
hetsegarne utsedda, staden deltager i kostnaden
med det belopp, som efter skedd uträkning på stadens
gemensamma fastigheter i motsvarande andel be-
löper.

Då detta ärende nu företogs yrkades:

{dels} bifall till Utskottets utlåtande;

{dels} att Stadsfullmäktige skulle utse {ett} ombud,
att utföra talan för stadens gemensamma fastighe-
ter och anslå arvode till samma ombud;

{dels} att brandstods Komiténs framställning må bifallas,
enär den blifvande bolagsstämman komme att be-
handla ett nytt reglementsförslag, så att det vore af
vigt att stadens fastighetsegare blifva åtminstone med
3 ombud representerade, men osäkert vore om fastig-
hetsegarne sjelfva derom drogo försorg.

Ärendet afgjordes genom tvenne voteringar:
I den första och med 15 röster mot 11 antogs det sist
upptagna yrkandet till kontraproposition i hufvudvote-
ringen, och i denna afgåfvos 13 ja och 14 nej,
hvadan Stadsfullmäktige alltså biföllo Komiténs fram-
ställning. Minoriteten röstade för utseende af {ett}
ombud för stadens gemensamma fastigheter.

Emot beslutet anfördes reservation af Herrar
Falk, Karlsson, Åkerstein, Koraen, Ström, Liljeqvist, Grönberg,
A. Nilsson, Lundberg, Hellstedt, T. Engström och Ordföranden.

Härefter företogs val, då till Ombud uti
förevarande hänseende utsågos:

Herr Winhandlanden och Riksdagsfullmäktigen E. A.
Lundblad och

Herr Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck.

[MARG: 280.]

{§.3.}
På sätt Utskottet hemställt, förklarade Stadsfullmäktige
sig icke hafva något att erinra dervid att Herr
Stadsläkaren E. V. Pallin för innevarande år tillika
är intendent vid Hellby Vattenkuranstalt och helsobrunn.

[MARG: 281.]

{§.4.}
I anledning af Herr C. A. Ströms derom väckta motion
hade Utskottet tillstyrkt att - såsom förut skett vid
uppförande af nytt hus till härvarande Tekniska skola
- entreprenören för nytt hus åt allmänna läroverket
får på stadens mark utan afgift uttaga till samma
hus erforderlig byggnadsten efter Drätselkammarens
anvisning och föreskrifter, till förekommande af
skadegörelse i ett eller annat hänseende; och
detta bifölls. -

[MARG: 285.]

{§.5.}
Angående ledamöterne J. Engströms och C. W. Dahlgrens
frånvaro från dagens sammanträde utan anmäldt
förfall skulle deras förklaring inhemtas, innan
det afgöres om de gjort sig till plikt förfallna.

{§.6.}
Herr A. Falk föreslog att såsom tillägg till Stadsfullmäktiges arbetsordning
måtte
antagas, att då kallad Stadsfullmäktig uteblifver från
sammanträde utan anmäldt förfall, frågan om
påföljden uppskjutes intilldess den uteblifne fått till-
fälle sig förklara; och remitterades denna framställning
till Utskottet, för beredning. -

{§.7.}
Stadsfullmäktige uppdrogo åt Herr Ordföranden
jemte ledamöterne Herrar Emil Anderson och
Arvid Nilsson att detta protokoll justera nästa
lördag den 17 i denne månad, kl. 10 förmidda-
gen.

Uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Arvid, Nilsson/
/Emil Anderson/

År 1884 den 19 Maj å Rådhuset
offentligen upläst, betygar

/[Reinh] Lindeberg/
/A. Lindelöf./

[MARG: 286.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 maj 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107163.

Personrelationer