Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 maj 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 maj 1896

Anmärkning

{1896 den 15 Maj.}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af
Herr Aulin, som är vid Riksdagen,
H:rr Fahlstedt,
Hellstedt,
Stenqvist,
Stenman och
Dahlgren, alla med anmälda och godkända
förfall samt
Herr Öberg, utan anmäldt förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll
utsågos Herrar P.A. Pettersson och Silén.

{§ 2.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält be-
slöto stadsfulllmäktige att åt en kommitté af
fem personer uppdraga utredningen af frågan
om härvarande Rådstufvu Rätts och Magistrats
omorganisering, på sätt Magistraten föreslagit, samt
uppsättande af förslag till reglemente, arbetsord-
ning och lönestat för den omorganiserade Rådstuf-
vurätten och Magistraten; skolande samma kom-
millé, derest så befinnes lämpligt, jemväl ega
att utarbeta och inkomma med förslag till
inrättande såväl af en gemensam sekreterare-
befattning för de olika kommunala expeditio-
nerna och nämnderna inom samhället, som
äfven om tillsättandet af en ombudsman för
staden.

Till ledamöter i denna kommitté utsågos
Borgmästaren m.m. Sixten Alm,
Magistratssekreteraren Carl Löfmark,
Stadsfullmäktiges Ordf. Fabrikidkaren m.m. Arvid Nilsson,
Drätselkammarens Ordf. Direktören m.m. Aug. Stålberg och
Grosshandlaren Carl Olsson.

[MARG:{136}]

{§ 3.}
Godkände Stadsfullmäktige det af Utskottet upp-
satta förslag till und. skrifvelse med anhållan, det
Kongl. Maj:ts ville, vid det slutliga afgörandet af
frågan om inredande af elektrisk belysning i Ge-
värsfaktoriets lokaler, meddela föreskrifter i så-
dant syfte att stadens egande rätt till vattenkraf-
ten i ån icke måtte för detta ändamål varda in-
skränkt; varande förslaget till und. skrifvelse
med bilagor i tryck bilagdt detta protokoll; och
skulle förty en med det sålunda godkända för-
slaget lika lydande skrifvelse till Kongl. Maj:t
aflåtas.

[MARG:{130}, skrifvelse exp.]

{§ 4.}
I likhet med hvad Drätselkammaren hemstält
beslöto Stadsfullmäktige på det sätt bifalla en af
D:r Mossberg väckt motion om ordnande af den
del utaf tomterna N:r 108 c), h) och e), som för när-
varande användes till gata, att längs förenämnda
tomter finge läggas en grusad gångbana, sex
fot bred från stammarne å den mot gatan plan-
terade häcken, med kantsten och rännsten äfven-
som att de på gatans motsatta sida befintliga
träden finge borttagas och gränsen mot tom-
ten N:r 124 behörigen upprensas.

[MARG: {111}]

{§ 5.}
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammarens
beredning remitterat en af Stadshuskommitte-
rade gjord framställning om inledande snarast
möjligt af underhandling med hugade speku-
lanter å förhyrande af dertill afsedda lokaler
i stadshuset, enär byggnadens inredning och an-
ordnande inom de särskilda lägenheterna lämp-
ligast kunde försiggå i samråd med blifvande in-
nehafvare deraf, hade Drätselkammaren dels utar-
betat ett förslag till hufvudsakligt kontrakt mellan
staden och blifvande arrendatoren af hotell- och källare- samt festivitetsvåningen,
hvilket förslag fin-nes i tryck bilagdt detta protokoll, och dervid hemstält,
att Stadsfullmäktige ville
besluta, att de i detta kontrakt ifrågakomna rum
och lägenheter måtte åt en och samma person ut-
hyras,
godkänna det förslag till arrendekontrakt, som
öfverlemnats;
lemna drätselkammaren uppdrag att bestäm-
ma ej mindre arrendetiden, än äfven arrende-
summan, och
meddela Drätselkammaren rätt att till det blif-
vande arrendekontraktet tillfoga de mera spe-
ciella tillägg och bestämmelser, som kunde
pröfvas nödiga och af behofvet påkallade,
dels ock hemstält, att Drätselkammaren måtte
erhålla uppdrag att så snart ske kunde uthy-
ra de ännu icke disponerade lokalerna i
stadshuset.

Emot kontraktsförslaget anmärkte v. Ordföranden,
att den i mom. 9 förekommande bestämmelsen, att ar-
rendatoren skulle vara skyldig från Spritförsäljnings bo-
laget härstädes inköpa vin för rörelsens behof, vore
olämplig helst nämnda bolag ännu
icke idkade någon handel med vin, om ock sådan varit
ifragasatt; och yrkade v. Ordföranden derför att de
i samma mom. förekommande orden "vin och" skulle
utgå och Drätselkammaren ega rätt att
om så funnes lämpligt, intaga en dylik bestäm-
melse bland de spicella föreskrifter, Drätselkammaren för-
behållet sig rätt att till kontraktet tillfoga.

Stadsfullmäktige biföllo härefter, hvad Drätselkam-
maren hemstält, med den af vice Ordföranden föreslag-
na ändringen i kontraktet beträffande inköp af vin
för rörelsens behof.

[MARG:{132}]

{§ 6.}
På Drätselkammarens hemställan biföllo Stadsfull-
mäktige trenne af arbetarne Carl August Törngren,
C.A. Carlsson och A.G.Andersson hos Hadar Hallströms
Kniffabriksaktiebolag gjorda af Herr Hallström såsom
egna motioner upptagna framställningar om efter-
skänkande af dem för år 1895 påförda kommunal-
utskylder till Eskilstuna stad med 9 kronor hvardera
efter bevillning.

Underrättelse härom skulle genom utdrag af pro-
tokollet Drätselkammaren meddelas.

[MARG:{137}]

{§ 7.}
Såsom infordrad förklaring öfver Tumbo Sockens
Kommunalstämmas yrkande om bagerskan Maria
Lena Svensdotters med dotter afförande för år 1896
ur socknens mantalslängd och införande i mantals-
längden för eskilstuna stad beslöto Stadsfullmäktige
anföra följande:

"Som utredt blifvit, att bagerskan Maria Lena Svens-
dotter, född 1861, med dotter född 1891, först i midten af
Januari månad detta år inflyttat till Eskilstuna
och gården N:r 161, der hon fortfarande är boende, få
Stadsfullmäktige bestrida Tumbo Sockens kommunal-
stämmas yrkande, att hemstälda personer måtte för in-
nevarande år afföras ur Tumbo sockens mantalslängd
och införas i mantalslängden för Eskilstuna stad."

[MARG:{138}]

{§ 8.}
Herr Borgmästaren m.m. Alm tillkännagaf att
han hade för afsigt att hos
K. Svea Hofrätt anhålla om tjenstledighet från borg-
mästareembetet här i staden under tiden från den
14 nästinstundande Juni till den 23 derpåföljande Au-
gusti samt om förordnande för vice Häradshöfdin
Sven August Erik Reinhold Nordqvist att borgmästare-
tjensten under ledigheten förestå; och anhöll förty Herr borgmä-
staren om Stadsfullmäktiges ytt-
rande, huruvida de hade något emot förslaget till vikarie
att erinra, med anledning af hvilken framställning Stads-
fullmäktige förklarade, att de emot v. Häradshöfdingen
Nordqvists förordnande att under ledigheten uppehålla
borgmästaretjensten här i staden icke hade något
att erinra.

[MARG:{139}]

{§ 9.}
Till Drätselkammaren för beredning remitterades
en af Enkan Emilie Fast i N:r 53 gjord, af Herr Emil
Andersson såsom egen motion upptagen ansökning
om efterskänkande af de henne för år 1895 här i
staden påförda kommunalutskylder 3 kronor ef-
ter bevillning.

[MARG:{140}, res.]

{§ 10.}
Till Drätselkamaren för beredning remitterades
en af Fabriksidkaren Albert Chorell gjord, af Herr
E.A. Berg såsom egen motion upptagen ansökning
om efterskänkande af de honom för år 1895 påförda
kommunalutskylder till Eskilstuna stad, 33 kronor
efter bevillning.

[MARG:{141}, res.]

{§ 11.}
Till Drätselkammaren för beredning och utlåtande
remitterades Eskilstuna Trädplanteringssällskaps erbju-
dande att, derest staden åtoge sig underhålla den längst
från Kungsgatan belägna, nu ordnade delen af Hamn-
parken med tillhörande vattenkonst samt förse parken
med nödigt antal soffor och upplåta densamma för
allmänheten, till staden dels öfverlåta den dispositions-
rätt öfver parken, som sällskapet eger, dels såsom
gåfva med full eganderätt öfverlemna den i parken
uppstälda fontänen med cementcistern äfvensom
den der befintliga cementurnan och alla derstädes
planterade växter och träd.

[MARG: res.{142},]

{§ 12.}
Med anledning deraf, att bolagsstämmor i början af
nästkommande Juni månad förestod med såväl
Oxelösund-Flen-Westmanland, som Norra Södermanlands
Jernvägsaktiebolag, och enär derjemte de af Stadsfull-
mäktige insatta en Styrelseledamot och en suppleant i
sistnämnda jernvägsaktiebolag blifvit valde endast
till denna bolagsstämma, då enligt bolagsordningen
nytt val af styrelse kommer att ega rum, väckte Herr
Stålberg muntligen motion om utseende af ombud
för staden vid de resp. bolagsstämmorna samt om
anställande af val af en ledamot och en supple-
ant i styrelsen för Norra Södermanlands jernvägs-
aktiebolag.

Likaledes väckte Herr Stålberg motion om förny-
ande af det den 10 Augusti 1893. Drätselkammarens Ordförande och vid
förfall för honom dess vice Ordförande lemnade upp-
drag att vara stadens ombud vid bolagsstämmor,
Kyrko- och Kommunalstämmor samt andra tillfäl-
len, då staden egde intressen att bevaka, dock med
undantag af de fall, då Eskilstuna stad är repre-
senterad genom särskildt utsedt ombud.

Då remiss till Utskottet för omedelbar bered-
ning af förestående motioner begärdes, ajournerades
sammanträdet, medan Utskottet samlades för öfver-
läggning.

Då sammanträdet åter fortsttes fattade Stads-
fullmäktige, på utskottets hemställan om bifall till
motionerna, följande beslut, som nedanstående § § utvisa.

[MARG:{130}1895]

{§ 13.}
Att i egenskap af stadens ombud föra dess ta-
lan och utöfva dess rösträtt vid innevarande års
ordinarie bolagstämma med aktieegarne i Oxelö-
sund-Flen- Westmanlands jernvägsaktiebolag utsågo
Stadsfullmäktige Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson.

{§ 14.}
Till ledamot i Styrelsen för Norra Södermanlands
jernvägsaktiebolag från och med ordinarie bolagsstäm-
man detta år till styrelsevalet vid samma bolagstämma år 1897 utsågo
Stadsfullmäktige Ingeniören Knut Söderblom med
19 röster af 28 afgifna.

{§ 15.}
Till suppleant i Styrelsen för Norra Södermanlands
jernvägsaktiebolag från och med ordinarie bolagsstäm-
man detta år till styrelsevalet vid samma bolagstämma år 1897 val-
des med öppen omröstning bankdirektören Hjalmar
Åkerstein.

{§ 16.}
Att i egenskap af stadens ombud föra dess talan och ut-
öfva dess rösträtt vid innevarande års ordinarie bo-
lagsstämma med aktieegarne i Norra Södermanlands
jernvägsaktiebolag utsågo Stadsfullmäktige
Ingeniören Knut Söderblom.

{§ 17.}
Stadsfullmäktige bemyndigade Drätselkamma-
rens Ordförande eller, vid förfall för honom, Kamma-
rens vice Ordförande att såsom stadens ombud
föra dess talan och utöfva dess rösträtt vid bo-
lagsstämmor, Kyrko- och Kommunalstämmor samt
andra tillfällen, då staden eger intressen att beva-
ka, likväl med undantag af de fall, då Eskilstuna
stad är representerad genom särskildt utsedt
ombud.

{§ 18.}
Med anledning af Handlanden Olaus Svengrens här-
städes dödliga frånfälle beslöto Stadsfullmäktige ingå
till Magistraten med anmälan härom och anhållan
om anställande af val af en ledamot i Stadsfull-
mäktige efter Svengren för tiden intill innevarande
års slut.

[MARG:{143}]

{§ 19.}
En från Styresmannen vid Carl Gustafs stads Ge-
värsfaktori denna dag till Stadsfullmäktige aflåten
skrifvelse med anhållan om upplysning huruvida
Eskilstuna stad vore i tillfälle att, på sätt i en
ärendet bilagd skrifvelse från Generalfälttygmästa-
rens Expedition den 13 denna månad förutsättes, lemna
Gevärsfaktoriet den kraft som för dess belysning och
drifvande af dess verktygsafdelning erfordras, och i sådant
fall om uppgift å de vilkor, hvarpå den önskade kraf-
ten kunde tillhandahållas, remitterades till Drätsel-
kammaren för utredning.

[MARG:{130}{res}]

{§ 20.}
För förfallolös utevaro från sammanträdet pliktade
Herr Öberg 2 kronor.

Justeradt den 16 Maj 1896.

/Arvid, Nilsson/
/P Aug. Pettersson/
/Carl; Silén/

År 1896 den 18. Maj å Rådhuset ofentligen uppläst betyggar:

/Joh.Aug. Larsson/
/L,Aug, Sköld/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 maj 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107164.

Personrelationer