Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 juli 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 juli 1875

Anmärkning

{1875 den 15 Juli.}

Närvarande: samtlige stadsfullmägtige
med undantag af:

1:o) Herrar P. A. Hagström, C. J. Andberg och C. O.
Öberg med godkända förfall

2:o) Herrar O. Björk och J. P. Nordlund, utan an-
mälda förfall, hvadan de pliktfäldes
till 2 kronor hvardera

§. 1.
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande
öfver Brandchefen A. F. Dahlströms motion
om anskaffande af 1 slangkärra till sug-
sprutan N:o 8, samt 6 st. skarfstegar, hvardera
af 4 längder. Drätselkammaren, som till-
styrkte anskaffandet af slangkärran, an-
såg dock att endast 2 st. skarfstegar borde
anskaffas, emedan högst få hus här i staden
hafva den storlek att skarfstege till
detsamma erfordras, och det torde vara
mindre säkert att de först anskaffade
stegarne blifva till konstruktionen
lyckade. Sedan Herr A. F. Dahlström,
hvilken nyligen bevistat Jönköpings
och Götheborgs brandkårers öfningar, för-
klarat, att 6 st. nya skarfstegar äro
oundgängligt nödvändiga, samt att en
ändamålsenlig sådan redan finnes, så be-
slöto stadsfullmägtige att 1 slangkärra
och 6 st. skarfstegar, hvardera af 4 längder
skola anskaffas, dock böra skarfstegarna
noga besigtigas innan de målas.

§. 2.
Herr A. F. Dahlström väckte i sammanhang
med föregående fråga förslag om anskaffande
af 475 fot väfslang till uppfordringsverket N:o 8
och 300 fot väfslang till uppfordringsverket
N:o 7 hvarigenom det förra skulle erhålla 1000
fot och det senare 500 fot väfslang.

Motionen remitterades till beredning
af Drätselkammaren.

§. 3.
Föredrogs Helsovårdsnämndens utlåtande
rörande kommiterades förslag till an-
ordning för renhållningen inom staden,
samt Pastor C. G. Björkmans i öfverens-
stämmelse med nämnde förslag väckte
motion om arfvodesanslag till för än-
damålet särskild antagen tillsynings-
man. Helsovårdsnämnden föreslår i
öfverensstämmelse med ofvanbemälde
kommiterades utlåtande att den skall
hafva närmaste tillsyn öfver en af
densamma antagen, utaf staden aflönad
person, hvilken, på grund af de svårig-
heter, som uppstå för gårdsegare att
anskaffa hästar, åkdon och manskap
för bortforslingen af orenlighetsämnen
skulle åligga att, efter 14 dagar förut derom
gjord tillsägelse, tillhandahålla man-
skap, hästar och af staden redan nu an-
skaffade, för detta ändamål afsedda, och af
honom omhänderhafda, fordon emot en viss be-
stämd afgift, hvilken Nämnden ansåg böra
utgå i likhet med hvad förut varit
förhållandet, eller med 50 öre för hvarje
lass, äfvensom att bemälde person skulle
med hänsyn till de, genom Kongl. Hälso-
vårdsstadgan föranledda, förändringar
och inskränkningar i byggnadssätt,
vara skyldig tillhandagå stadens gårds-
egare med råd och upplysningar i
berörde hänseende. Hvad slutligen ofvan-
omförmälde persons aflöning beträffar
ansåg Helsovårdsnämnden skäligt föreslå,
det Stadsfullmägtige ville för detta än-
damål anslå 500 kronor om året.

Stadsfullmägtige, som ansågo det till-
komma hvarje gårdsegare att sjelf om-
bestyra bortskaffande af orenlighetsäm-
nena från gårdarne, afslogo Helsovårdsnämn-
dens yrkande i denna punkt, men be-
slöto uppdraga Helsovårdsnämnden att,
efter derom skedd annonsering, antaga
en person, som mot en årlig lön af 300
kronor i enlighet med af Helsovårds-
nämnden uppgjord instruktion, öfvervakar
renhållningen inom staden, omhänderhafver
stadens för detta ändamål redan nu
anskaffade åkdon, hvilka af gårdsegarne
få begagnas, samt om någon gårdsegare,
efter derom skedd tillsägelse, underlåter
att från sin gård bortskaffa orenlighetsämnen
då bortföra desamma på gårdsegarens
bekostnad.

§. 4.
Helsovårdsnämnden, som erhållit fattig-
vårdsstyrelsens medgifvande att till
provisoriskt sjukhus få disponera hela
öfre våningen samt vindsrummen
i det vid Rademachergatan å fattig-
vårdsgården belägna huset, hade in-
kommit med anhållan att Stadsfull-
mägtige måtte anslå medel för
nödiga reparationer å nämnde rum,
samt uppdraga åt Drätselkammaren
eller lämplig person att låta verkställa
desamma. Med bifall till Hälsovårds-
nämndens förslag, uppdrogo Stadsfull-
mägtige åt Drätselkammaren att
i samråd med Stadsläkaren gå i
författning om verkställande af nämnde
reparationer.

§. 5.
Inlemnades af Doktor Th. Munktell ett
förslag till kontrakt mellan Gasverks
bolaget och Eskilstuna stad. Förslaget
remitterades för beredning till Drätsel-
kammaren som hade att från städer
der oljelyktor användas för gatubelysning
infordra upplysning om kostnaderna derför,
samt på grund häraf afgifva utlåtande om,
hvilket belysningsmedel Drätselkammaren
anser vara för Eskilstuna stad ändamåls-
enligast.

Uppläst och Justeradt

/E A Naesman/
/Gustaf Björkman/

1875. den 13 Augusti å rådhuset offentligen uppläst,
betyga

/G Frössén/
/H Ryden/
/N P. Ström/

[MARG: 152.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 juli 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107162.

Personrelationer