Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 juli 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 juli 1880

Anmärkning

{1880 den 15 Juli.}

Närvarande: af de 29 Stadsfullmäktige, samtelige med
undantag af Herrar C. O. Öberg, S. Palmgren, P. Lilje-
qvist, Joh. Walén, Th. Engström, Ax. Karlsson, C. A.
Johansson med godkända förfall och Herr F. A.
Stenman, utan anmäldt förfall.

(A. Lindblad afliden.)

{§.1.}
I skrifvelse den 13 i denne månad anmälte Magistraten
att, vid utgången af förnyade ansökningstiden till Stads-
läkaretjensten härstädes, Medicine Licentiaten E. V. Pal-
lin ensam anmält sig såsom sökande; hvarjemte
Magistraten, som förklarade sig i frågan icke hafva
något särskildt att erinra, öfverlemnade dels ansöknings-
handlingarne, dels en skrifvelse af Kongl. Medi-
cinal Styrelsen den 5 i denne månad, deraf in-
hemtades att Sökanden är kompetent till Stads-
läkaretjensten.

Efter handlingarnes läsning antogo Stads-
fullmäktige Medicine Lic. E. V. Pallin till Stads-
läkare här i staden.

[MARG: 237.]

{§2}
Herr F. A Stenman pliktar 2 Kr. för uteblifvandet
denne dag.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/E, A, Lundblad/
/E A Naesman/

1880 den 26 Juli å Rådhuset offentligen uppläst, betyga

/Axel Lindberg/
/Gustaf Carlström/

[MARG: 238]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 juli 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107161.

Personrelationer