Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 maj 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 maj 1891

Anmärkning

{1891 den 14 Maj.}

Närvarande: Samtliga Herrar Stadsfullmäktige
med undantag af:

Herr Adolf Aulin, som är på Riksdagen.

Herr Aug. Stenman
Herr A. Falk utan godkända förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll utsågos Herrar
Boberg och Svanbäck.

{§2.}
I enlighet med af Herr Axel Karlsson
väckt och af Utskottet tillstyrkt motion bemyn-
digade Stadsfullmäktige Drätselkammarens Ordföran-
de och vid förfall för denne, dess vice Ordförande
att föra Stadens talan vid kommunal- och kyrko-
stämmor i Fors och Klosters församlingar.

[MARG: {22.}]

{§3.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslutade
Stadsfullmäktige hos Konungens Befallningshafvande
framställa yrkande derom att förre fabrikören
Gustaf Eriksson jemte hustru skola för detta
år mantalsskrifvas i Eskilstuna Stad och ute-
slutas ur Wallby sockens mantalslängd.

[MARG: {21.}]

{§4.}
Till betalning från Stadskassan godkände Stadsfullmäktige
en räkning å tre kronor femtio öre skjutskostnader för
af Stadsvaktmästaren Gustaf Carlsson verkstäld resa till
Wallby i och för undersökning rörande förre fabrikören
Gustaf Erikssons mantalsskrifning vid Grundby
i nämnda socken.

{§5}
Frågan om utbetalning af 52 kronor 23 öre, som skulle
utgöra stadens andel i utbetalda arvoden åt personer
för isningsarbeten vid anträffande vattenflöden eller s.k.
[förstånd] i ån under vintern 1890-1891 enligt räkning
från Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori blef, i enlighet
med Herr Söderbloms hemställan, återremitterad till
Drätselkammaren i och för åstadkommande af ytter-
ligare utredning och träffande af uppgörelse med
faktoriet, derest sådan kan åvägabringas.

[MARG: {23.}]

{§6}
Drätselkammarens framställning rörande tomterna
N:is 356, 358 och 389 å norr blef, efter det Herr Theofr.
Boberg inkommit med skriftligt anförande i frågan,
deri Herr Boberg yrkat afslag å framställningen, remitterad
till Utskottet för beredning, dervid Herr Bobergs anförande
skulle åtfölja handlingarne.

[MARG: {24.} {res.}]

{§7.}
Genom Magistraten erhöllo Stadsfullmäktige del af
Konungens Befallningshafvandes skrifvelse den 29 näst-
lidne April, deri meddelades att Konungens Befall-
ningshafvande genom utslag samma dag förordnat
att Smidesarbetaren Carl Albert Andersson jemte
hustru och två barn skola afföras ur innevarande
års mantalslängd för Fors socken och i stället uppföras
i samma års mantalslängd för Eskilstuna Stad.

Stadsfullmäktige läto härvid bero.

{§8.}
Genom Magistraten öfverlemnades till Stadsfullmäktige
Kongl. Brefvet den 13 Mars 1891
enligt hvilket Kongl. Bref. Riksdagen bifallit
Kongl. Maj:ts proposition om gränsreglering emellan
Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori och Staden; Och
beslutade Stadsfullmäktige att Kongl. Brefvet skall
tillställas Stadens ombud vid gränsregleringen
Stadskamreraren C. Jernbergh i och för ärendets
fullföljande.

[MARG: {25.} {res}]

{§9.}
Af Ordföranden på grund af åberopad skrifvelse
från Komiterades för Norra Södermanlands jernväg
väckt förslag om ytterligare bidrag till nämnda
jernväg med 50000 kronor jemte begäran om Stads-
fullmäktiges yttrande om jernvägens sträckning genom staden enligt skrifvelsen
bifogad karta remitterades till
Utskottets beredning.

Jemväl framstäldt förslag om härvarande Jernvägs-
Komiterades inkallande i Utskottet vid denna
frågas beredning förkastades af Stadsfullmäktige
med 21 röster mot 12 röster, som afgåfvos för
bifall.

[MARG: 26.]

{§10.}
Stadsfullmäktige funno skäligt befria Herr
Aug. Stenman från plikt för oanmäld frånvaro
från sammanträdet.

{§11.}
Herr Ade Falk pliktar två kronor för
förfallolös utevaro från dagens sammanträde.

Justeradt

/Theofr Munktell/
/G E Svahnbäck/
/Theofr. Boberg./

År 1891 d: 19 Maj å Rådhuset offentligen uppläst betyga

/Gust Carlsson/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 maj 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107142.

Personrelationer