Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juni 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juni 1894

Anmärkning

{1894, den 14 Juni}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Åkerstein,
Söderblom,
O. Svengren,
Hilmer Lagerbäck,
Stenman,
Berg,
E. Hellstedt,
Liljeqvist,
Fahlstedt,
Thunberg och
Frieman, alla med anmälda och god-
kända förfall.

{§ 1.}
Att jemte ordföranden justera dagens protokoll utsågos
Herrar Dahlgren och F. O. Nilsson.

{§ 2.}
Till ledamöter i länets landsting för en tid af två år,
räknade från och med den 1 nästkommande September,
valdes genom sluten omröstning

Herrar Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 24 röster,
Provinsialläkaren m. m. D:r Viktor Mossberg med 23 röster och
Rådmannen m. m. E. A. Lundblad med 19 röster.

Till suppleanter i landstinget under samma tid utsågos
jemväl medels sluten omröstning

Herrar Fabriksidkaren Knut Söderblom med 24 röster,
Apotekaren A. W. Koraen med 22 röster och
Fabriksidkaren Aug. Stålberg med 21 röster.

{§ 3.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren hemstält
beviljade Stadsfullmäktige afkortning i de småsko-
lelärarinnorna Hilma Hedlund och Jeanna Zetterberg
härstädes påförda kommunalutskylder för år 1893
till det belopp, hvarmed den debiterade kommunal-
skatten öfverstege ett utskyldsbelopp, beräknadt efter
en årsinkomst af 550 kronor.

[MARG: 20.]

{§ 4.}
På framställning af Drätselkammaren bevilljade
Stadsfullmäktige ett anslag å 1300 kro-
nor till utförande af de ändrings- och reparationsarbeten
å stadens elektriska belysningsanläggning, hvilka i
ett af Ingeniören August Decker afgifvet framställ-
ningen bilagdt besigtningsutlåtande betecknats
såsom nödiga och nyttiga.

[MARG: 21.]

{§ 5.}
Då den af Tarifföreningen genom dess delegation i Stock-
holm bestämda premien för brandförsäkring af stadens
elektriska belysningsanläggning, 6 kronor pro mille, eller
eventuelt 3 kr. pro mille, derest de af delegationen på-
visade bristfälligheterna blefve afhjelpta, syntes Drätsel-
kammaren oskäligt hög i betraktande ej mindre af den
ringa eldfara, för hvilken nämnda anläggning vore ut-
satt, än äfven af den omständigheten att enskilda perso-
ner tillhöriga fabriker här i staden äfven sådana, hvari
elektrisk belysning funnes inledd och som äro belägna
inom tätt bebygda delar af staden och sålunda erbju-
dande betydligt större eldfara, vore brandförsäkrade
mot en årlig premie af allenast två kronor pro mille,
hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige anhållit
om bemyndigande att, derest förnyad försäkring af vatten-
ledningens hus, hvari belysnings maskinerna vore in-
rymda och elektriska belysningsanläggningen, hvilka
försäkringar förfalla den förre den 1 och den senare den
12 nästkommande Augusti, icke kunde erhållas för en
till två kronor pro mille nedsatt premie å försäkrings-
beloppen, respektive 49000 och 46000 kronor, tillsvidare
låta förenämnda staden tillhöriga anläggningar, såsom
erbjudande synnerligen ringa eldfara, förblifva oför-
säkrade mot brandskada.

Under den diskussion, som om detta ärende uppstod, yr-
kade D:r Mossberg, att Stadsfullmäktige, med afslag å Drät-
selkammarens framställning, måtte besluta att ifrågavarande
anläggningar skola försäkras för billigaste premie i so-
lidt bolag, och Herr Arv. Nilsson, att Stadsfullmäktige ville
för närvarande bifalla framställningen, men hos Drätselkam-
maren tillika anhålla, att till Stadsfullmäktiges nästa sam-
manträde meddelande måtte af Kammaren lemnas, huru-
vida ny försäkring blifvit tagen eller icke.

Sedan efter omröstning till kontraproposition med 15
röster mot tio, hvilka afgåfvos för herr Mossbergs yrkan-
de, antagits Herr Nilssons förslag, blef detta senare i
hufvudvoteringen af Stadsfullmäktige godkändt med 20
röster mot fem, hvilka afgåfvos för bifall till Drätsel-
kammarens framställning.

[MARG: 22.]

{§ 6.}
Med magistratsremisser erhöllo Stadsfullmäktige del
ej mindre af KMB.:s i länet tre skrifvelser den
27 April 1894 med underrättelse, att KMB. förordnat, det
enkan Lotta Olsdotter, Brita Sofia Carlsdotter samt
enkan Mathilda Lönnqvist och hennes son Knut, hvilka
för innevarande år uppförts i Fors sockens mantalslängd,
skola för sagda år mantalsskrifvas i Eskilstuna, än
äfven samma länsstyrelses utslag den 1 Juni 1894, hvar-
igenom förordnats, att skollärarinnan Anna Kristina
Olsson, hvilken för innevarande år mantalsskrifvits
i Eskilstuna, skall efterföringsvis antecknas i inneva-
rande års mantalslängd för Fors socken.

Stadsfullmäktige beslöto nöjas med hvad Länsstyrelsen
sålunda förordnat; och skulle bevis öfver delgifningen
genom utdrag af protokollet till Magistraten öfver-
sändas.

[MARG: {8.}]

{§ 7.}
Föredrogs protokollet hållet vid sammanträde med
komiterade för Aprilfondens förvaltning den 16 April
och 31 Maj 1894.

{§ 8.}
Föredrogs stads-revisorernas berättelse om nästföregående
års räkenskaper och förvaltning äfvensom dertill hörande
fyra anmärkningsbilagor, försedda med förklaringar af
Drätselkammaren och Stadskamreraren, af Fattigvårdsstyrel-
sen, Helsovårdsnämnden och Hamndirektionen; och god-
kände Stadsfullmäktige de afgifna förklaringarne samt
beviljade derefter, i enlighet med revisorernas hemställan,
samtlige redovisningsskyldige full
ansvarsfrihet för deras förvaltning och räkenskaper under
år 1893.

[MARG: 23.]

{§ 9.}
Till Stadsfullmäktige hade Fattigvårdsstyrelsen,
för den åtgärd de kunde finna densamma böra för-
anleda, öfverlemnat en af Drätselkammaren till Styrelsen
aflåten skrifvelse den 21 Maj 1894 med anmälan, att Herr
Jac. Svensson, hvilken påförts två kronor böter för utevaro
utan anmäldt förfall från Styrelsens sammanträde den 15
December 1893, vägrat att desamma betala.

Såsom icke föranledande till någon Stadsfullmäktiges åtgärd
återremitterades ärendet till Fattigvårdsstyrelsen som hade
att detsamma åter handlägga och dermed rätteligen för-
fara.

[MARG: 24.]

{§ 10.}
På derom gjord framställning beviljade Stadsfullmäktige
Stadsingeniören C. F. Virgin tjenstledighet från den 2 näst-
kommande Juli till och med den 4 derpåföljande Augusti;
och förordnades derjemte Ingeniören Åke Carlsson att under
denna tid på Virgins bekostnad förestå och uppehålla
Stadsingeniörsbefattningen.

[MARG: 25 ]

{§ 11.}
På derom gjord framställning beviljade Stadsfullmäktige
sin sekreterare, Stadsfogden Ernst Modigh, tjenstledig-
het från Sekreterarebefattningen under nästkommande
Juli månad, samt förordnade Hofrätts e. o. Notarien L. Löwing
att under ledigheten uppehålla sekreterarebefattningen
hos Stadsfullmäktige.

[MARG: 26.]

{§ 12.}
Till Drätselkammarens beredning och utlåtande remitterades
en af Eva Thunström gjord, af Herr E. A. Berg såsom egen
motion upptagen ansökning om efterskänkande af
hennes aflidne man påförda kommunalutskylder härstä-
des för år 1893.

[MARG: 27.]

{§ 13.}
En genom Herr Svahnbäck ingifven skrifvelse från Direk-
tören J. Svengren, å sällskapet "X" vägnar, med förslag att
ändra platsen för den vattenkonst, hvartill sällskapet
skänkt en grundfond af 500 kronor, från Rinmanstorg
till Hamnparken samt att i sådant fall måtte öfverlem-
nas till Planteringssällskapet att i förening med sällska-
pet "X" utse lämpligaste platsen derstädes remitterades
till Drätselkammaren för utredning och utlåtande.

[MARG: 28.]

Justerat

/Theofr Munktell/
/F, O, Nilsson/
/C, W, Dahlgren/

År 1894 den 18 Juni å Rådhuset offentligen uppläst
betyga

/Gustaf Carlsson/
/Alb. Hjelm./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 juni 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107141.

Personrelationer