Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 14:de
Januarii 1863.

{Närvarande}, af Stadsfullmäktige:

Ordföranden Handlanden J. Svengren
v. Ordföranden Handlanden A. Billjer
Manufacturisten Johan Hedlund
Manufacturisten Levin Hedlund
Manufacturisten O. F. Svalling
Manufacturisten Em. Svalling
Manufacturisten C. E. Stenman
Handlanden S. Palmgren
Handlanden P. Wahlström
Handlanden L. F. Österwall
Handlanden A. F. Dahlström
Fabriksidkaren C. J. Westerberg
Fabriksidkaren J. C. Heljestrand
Fabriksidkaren C. O. Öberg
Fabriksidkaren C. G. Granberg
Fabriksidkaren E. A. Naesman
Handlanden C. L. Björk
Kopparslagaren A. Bohm
Målaren W. A. Öhman
Skomakaren L. E. Lindgren
Tobaksfabrikören W. Zetherström
Garfverifabrikören C. F. Sjöberg
Guldsmeden L. P. Malm
Boktryckaren K. J. Tersmeden,

och af Magistraten:

Rådmannen H. Dahlberg.

Stadsfullmäktigen, Fabriksidkaren Johan Walén var från-
varande efter anmäldt och nu godkändt förfall.

{§.1.}
Af de ärenden, som blifvit i kallelsen till sammanträdet
nämnda att förekomma, företogs först till behandling
det om antagande af Sekreterare hos Stadsfullmäktige.

Herr Billjer förklarade sig anse det med 36 §. i Kongl.
Förordningen om Kommunal Styrelse i Stad den 21 Mars
1862 öfverensstämmande, att detta ärende ej nu företoges
till omedelbart afgörande, utan först öfverlemnades till
beredning åt ett visst antal i sådant hänseende utsedda
fullmäktige.

Efter härom förehafd diskussion, stannade Stads-
fullmäktige i det beslut, att som denna fråga icke
vore hänförlig till de i den åberopade §. nämnda,
Stadsfullmäktige, till följe deraf, kunde ärendet omedel-
bart afgöra.

På härefter framställdt förslag, beslöts vidare,
att Ordföranden skulle söka träffa öfverenskommelse
med Stadskassören C. Jernbergh om dennes öfvertagan-
de af Sekreterarebefattningen hos Fullmäktige.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

{§.2.}
Med underrättelse att Landshöfdinge Embetet den 31.
sistlidne December beviljat tillstånd för Kopparslagaren
Alfred Norrman att utöfva bränvinsbränning i Eskilstuna
Stad under 2:dra, 3:dje och 4:de terminerne af den tillåtna
Bränningstiden innevarande år, eller från den 16 Febr.
klockan 12 på dagen till samma timma den 15 April,
med ett angifvet tillverkningsbelopp af 300 kannor i
dygnet och från den 15:de October kl. 12 på dagen till sam-
ma timma den 14 derpåföljande November med anmäldt
dagligt tillverkningsbelopp af 400 kannor, hade Lands-
höfdinge Embetet i skrifvelse anmodat Magistraten att
erinra vederbörande Stadens Äldste om dess åliggande
att, enligt 35 §. i Kongl. Förordningen den 26 October 1860,
angående vilkoren för Bränvins-tillverkning, utse vittne
för att vid bränvinets upmätning och profning närvara;
hvarefter, och då Stadens Äldstes myndighet numera
och från detta års början innehades af Stadsfullmäktige,
desse sistnämnde fått ärendet till sig remitteradt.

Efter föredragning häraf utsågo Stadsfullmäktige
till vittne i ofvannämnde afseende vid Kopparslagaren
Norrmans bränneri under 2:dra, 3:dje och 4:de terminerna
dette år Målaren Wilhelm August Öhman här
i Staden, mot dagtraktamente af 2 Rd [riksdaler] Rmt [riksmynt].

[ÄRENDEORD: Alkoholkontrollant, Alkoholtillverkning]

[MARG: {N:o 1.}]

{§.3.}
På framställning till Fullmäktige af Drätselkamma-
rens Ordförande, beslöts att Nya Folkskolehuset
i Staden skulle brandförsäkras för 28000 Rd Rmt,
och att Drätselkammaren derom skulle anmodas gå
i författning.

[ÄRENDEORD: Brandförsäkring, Utbildningsbyggnad]

{§.4.}
Byggmästaren Jean Asplund, som har sig på entreprenad
anförtrodt upbyggandet af en ny Gästgifveribyggnad
af sten här i Staden, hade hos Fullmäktiges Ord-
förande gjort förfrågan om han finge brandförsäkra
denna ännu ej färdiga byggnad, och framdeles, när
Staden komme att densamma ånyo försäkra, af
Staden återbekomma de brandstodsafgifter han erlagt.

Detta bifölls, med vilkor att försäkringen sker
i Städernas Allmänna Brandstods Bolag.

[ÄRENDEORD: Brandförsäkring, Gästgiveri]

{§.5.}
Herr P. Wahlström, såsom Ordförande i Stadens Utskänk-
nings Bolags Direktion, aflemnade fem stycken af Eskils-
tuna Borgerskaps Äldste å Stadens vägnar till Utskänk-
nings Bolaget utfärdade skuldförbindelser på tillsam-
mans 25000 Rd Rmt, jemte ett så lydande reversal:

"Med detta bifogas fem stycken reverser tillsammans
25000 Riksd. Riksmynt, hvilka Utskänknings Bolaget an-
slagit till ändamål som å dessa hvar för sig är an-
tecknadt, och hvilka här specificeras:

En Revers till fond för ombyggnad af stora bron - 4000.
En Revers till fond för nybyggnad af bron från Skolhus-
gränden till nya Stadsdelen - 3500.
En Revers till fond för byggande af Gymnastikhus - 4000.
En Revers till bidrag af ny Gästgifveribyggnad - 11000.
En Revers till anläggning af ny väg till Djurgården - 2500.
Rmt Rd 25000.

och få vi å Bolagets vägnar, enl. protocoll af den
24:de November 1862, anhålla, att Herrar Stadsfull-
mäktige under loppet af detta år gå i författning
om upförande af Gymnastikhuset och Djurgårdsvägens
fullbordande, hvartill anslagna medel nu böra räcka;
samt de öfriga medlen för hvar sitt ändamål förval-
tar och årligen redovisar.

Eskilstuna den 2 Januari 1863.

/P. Wahlström./
/C. O. Öberg./
/Alfr. Norrman./
/Joh. Hedlund./
/L. F. Österwall./
/C. E. Stenman./
/Joh. Walén."

Stadsfullmäktige anhöllo att Herr Wahlström ville
till Utskänknings Bolaget frambära Kommunens tack-
samhet, och updrogo åt Ordföranden att reverserna
emottaga och å Fullmäktiges vägnar quittera.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

[MARG: {N:o 2.}]

{§.6.}
Sedan Stadens Utskänknings Bolag nu anslagit tillsam-
mans 8000 Rd Rmt för upförandet af ett Gymnastik-
hus i Staden, hvilken summa torde vara för ändamålet
tillräcklig; så beslutades att Drätselkammaren skulle
anmodas låta upgöra alternativa kostnadsförslag
och ritningar till ett dylikt hus och dermed till Stads-
fullmäktige inkomma, tillika med yttrande om den
plats, som för Gymnastikhuset må vara lämplig.

[ÄRENDEORD: Fritidsanläggning, Förvaltningsfinansiering, Utbildningsbyggnad]

{§.7.}
Boktryckaren Tersmeden framställde, i egenskap af
Kommitterad för verkställande af undersökningar å en
föreslagen jernbana från Oxelösund till Qvicksund, huru-
vida och i hvad mån Staden ville deltaga uti kostnaden
för nämnde undersökning, - hvilken kostnad för hela sträck-
ningen ansetts upgå till omkring 7000 Rd.

Efter någon diskussion i ämnet beslöts, att, innan
vidare i saken afgjordes, skulle skrifvelse aflåtas
till Stadens Utskänknings Bolag, med hemställan, huruvida
icke Bolaget vore villigt, att af dess vinstmedel anslå
den summa, hvarmed Eskilstuna Stad billigtvis kan
anses böra till ifrågavarande undersökningar bidraga.

[ÄRENDEORD: Järnvägsfinansiering, Järnvägsfråga]

{§.8.}
Efter af Herr W. A. Öhman framställd begäran
att erhålla nödig skogsutsyning såsom Arrendator af
hemmanet Flackersta, beslöts att Drätselkammaren
skulle anmodas bland sig utse kommitterade att denna
utsyning åt Herr Öhman verkställa i öfverensstäm-
melse med Arrendecontractet; och som Herr Öhman
jemväl anmälte behof af stör till hemmanet, lemna-
des åt Drätselkammaren att bestämma huruvida
klyfstör kunde från hemmanets skog erhållas, eller
om stör skulle köpas.

[ÄRENDEORD: Skogsbruksförtroendevalda, Skogsbruksmark]

{§.9.}
Framställdes följande förslag rörande Stadens gemensamma
angelägenheter:

a.) {af Herr P. Wahlström}:
om gaslednings anbringande till Stadens Rådhus;

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

b.) {af Herr C. O. Öberg:}
1:o om antagande af Kronobevillningen efter 2:dra Artikeln
i Bevillnings Stadgan såsom grund för kommunalskatts
utgörande, istället för nu gällande öretalsberäkning;

[ÄRENDEORD: Taxering]

[MARG: N:o 3.]

2:o om Brandsprutornas placering på lämpligare ställen,
byggnad af erforderliga nya spruthus samt indelning
af sprutmanskap i vissa distrikter; jemte anskaffande
af Kontrollur för brandvakternas tjenstgöring;

[ÄRENDEORD: Brandrote, Brandutrustning]

[MARG: N:o 4.]

3:o om antagande af en Stads Arkitekt;

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]

[MARG: N:o 5.]

4:o om utarrendering af Sommarnöjet Djurgården;

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 6.]

5:o om anläggning af en trädskola vid Djurgården;

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 7.]

6:o om upförande af ett Gymnastikhus och ett Wåghus,
anskaffande af kostnadsförslag till en flottbro öfver
strömmen till nya stadsdelen, samt anläggning af
nya strandgatan derstädes; och

[ÄRENDEORD: Brofråga, Hamnfråga, Utbildningsbyggnad, Vägfråga]

[MARG: N:o 8.]

7:o om grunddikning i Fristaden;

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 9.]

Dessa förslag bordlades till nästa sammanträde.

{§.10.}
Inlemnades från Gasverket en räkning på 1033 Rd
10 öre Rmt för omläggning om gasrör till följe af
åtskilliga gatusänkningsföretag inom Staden, derför
Gasverket hos Drätselkammaren begärt liquid, men
hvarom Drätselkammaren af dess Reglemente sett sig
förhindrad fatta beslut och derför hänskjutit ärendet
till Stadsfullmäktige.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

Ärendet bordlades.

Uppläst och godkänt

/C J Westerberg./
/L; F; Österwall/
/P, Wahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107130.

Personrelationer