Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1895

Anmärkning

{1895, den 14 Februari}

{§1.}
Föredrogs ankommet utdrag af Magistratens i Eskils-
tuna protokoll den 1 innevarande månad, hvaraf in-
hemtades att vid denna dag förrättadt val af en leda-
mot i Stadsfullmäktige efter Rektoren m.m. Axel Karls-
son, hvilken afsagt sig uppdraget och hvars afsägelse
af Stadsfullmäktige godkänts blifvit för tiden in-
till 1898 års utgång utsedd Grosshandlaren Per Gu-
staf Johnson med 2642 röster; och hade Magistra-
ten förklarat honom lagligen vald till ledamot af
Stadsfullmäktige för nämnda tid; varande pro-
tokollsutdraget åtecknadt bevis derom, att John-
son af detsamma erhållit del den 9 innevaran-
de Februari.

[MARG: {64.}]

{§2.}
Förrättades upprop, dervid befunnos närvarande
samtliga Herrar Stadsfullmäktige med undantag af
Herr Aulin, som är vid Riksdagen, och
Herrar Hellstedt och
Öberg, båda med anmälda och godkända förfall.

{§3.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll ut-
sågos Herrar C. Silén och E. Frieman.

{§4.}
Till ledamöter och suppleanter i årets bevillningsberedning
val-
des medels sluten omröstning:

till {ledamöter}
Herrar Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson med 32 röster,
Herrar Bankdirektören Hj. Åkerstein med 28 röster,
Handlanden Gustaf Landström med 26 röster,

samt till {suppleanter}
Herrar Grosshandlaren Carl Olsson med 26 röster,
och Fabriksidkaren C. W. Dahlgren med 17 röster

[MARG: 68/1895.]

{§5.}
I enlighet med hvad Beredningsutskottet hemstält i frå-
ga om Herr Söderbloms motion att Drätselkammaren
skulle erhålla uppdrag att inträda i Hamndirektionens
ställe beslöto Stadsfullmäktige att Drätselkammaren
hädanefter skall fungera såsom Hamndirektion och så-
lunda öfvertaga vården och förvaltningen af de till
hamnen hörande inventarier och penningemedel; och
godkände Stadsfullmäktige i anledning häraf den af
de qvarstående ledamöterna i Hamndirektionen
Fabriksidkaren Aug. Stålberg och Handlanden Gustaf
Landström vid sammanträde den 13 December 1894, un-
der förutsättning af bifall till Herr Söderbloms ifråga-
varande motion, gjorda afsägelser af sina nämnda
befattningar.

[MARG: {18}]

{§6.}
Föredrogs Beredningsutskottets utlåtande rörande
Eskilstuna Stads Sparbanks vid styrelsesammanträde
den 5 December 1894, på grund
af KMBef:des i länet gifna åläggande den 27 derförutgå-
ende November, beslutade framställning dels om upp-
sägning af stadens räntefria lån hos Sparbanken
å 11000 kronor enligt revers den 12 Augusti 1892 och
dels om erläggande af ränta efter 4% för år å ett
annat staden beviljadt lån från Sparbanken å ursprung-
ligen 15000 kronor, hvarå dock numera afbetalats
10000 kronor, enligt revers den 11 December 1884;
och hade Utskottet hemstält, beträffande frågan
om uppsägning af lånet å 11000 kronor, att, då KMB:s
ofvanomförmälda utslag, hvarigenom vägrats fast-
ställelse å hufvudmännens för sparbanken fattade
beslut om efterskänkande af denna skuld såsom
tillkommen för välgörande och för staden allmän-
nyttiga ändamål blifvit af hufvudmännen hos
KM:t öfverklagadt, Stadsfullmäktige ville för spar-
bankens styrelse tillkännagifva, att staden vore
villig inbetala lånet sedan sig visat, att KM:t fast-
stält Dess Bef:des ifrågavarande öfverklagade utslag,
samt beträffande frågan om ränta å lånet af den
11 December 1884 att, då lånet förskrifvits räntefritt och
staden endast i det fall förbundit sig att erlägga rän-
ta, att Sparbanken till följd af §§ 4 och 6 i den då
gällande sparbankslagen den 1 Oktober 1875 skulle
blifva ålagd, att i sparbanksräkenskaperna redo-
visa ränta för lånet, men det icke visats, att detta
förhållande inträdt, Stadsfullmäktige ville med-
dela Sparbanksstyrelsen, att staden för närvarande
icke ansåge sig ega någon skyldighet att å ifråga-
varande räntefria lån erlägga ränta.

Efter föredragning häraf och sedan Herr P. A. Pet-
tersson yrkat, att Stadsfullmäktige ville besluta
meddela sparbanksstyrelsen såsom svar å dess
gjorda framställning att staden vore villig ej blott återbeta-
la lånet å 11000 kronor utan äfven erlägga den
fordrade räntan å lånet af den 11 December 1884 se-
dan sig visat, att KM:t faststält Dess Bef:des af huf-
vudmännen öfverklagade utslag den 27 November
1894, blef Utskottets hemställan af Stadsfullmäk-
tige bifallen efter omröstning med 23 röster mot
10, som tillföllo herr Petterssons förslag.

[MARG: {61}]

{§7.}
I enlighet med hvad Utskottet föreslagit beslöto
Stadsfullmäktige att hädanefter genom Sekreterarens
försorg handlingarne i alla motioner och ärenden,
som inkomma och behandlas af Stadsfullmäktige,
skola, såvidt möjligt är, i sin helhet eller i samman-
drag tryckas och till dess ledamöter utdelas sist vid
kallandet till det sammanträde, der ärendena sko-
la behandlas, vid hvilket tillfälle jemväl skall till
en hvar af ledamöterna utdelas ett likaledes genom
Sekreteraren anskaffadt afdrag af den tryckta annon-
sen om sammanträdet, innefattande förteckning å
de ärenden, som dervid förekomma.

[MARG: {69}]

{§8.}
I enlighet med Drätselkammarens förslag
till påminnelser öfver de af Helsovårdsnämnden och Mu-
nicipalstyrelsen i Nyfors afgifna yttranden i fråga
om sökt föreläggande för sistnämnda samhälle att
borttaga den i ett öfver kyrkoherdeboställets mark
framdraget dike anbringade kloakledning och der-
med sammanhängande frågor beslöto Stadsfullmäk-
tige hos KMB. i länet anföra att, då det vid anstäld
syn å stället visat sig, att arbetet med uppförande
af vägport för Norra Södermanlands jernvägsanlägg-
ning och andra dermed sammanhängande jernvägs-
arbeten icke i någon mån inverkade på frågan om
dikets och kloakledningens bibehållande, alldenstund
jernvägsstyrelsen, till afhjelpande af det intrång å
dikesanläggningen som vållats af jernvägsliniens
framdragande öfver kyrkoherdeboställets jord fram
till Oxelösund-Flen-Westmanlands jernvägsstation
här i staden, redan fullbordat anläggningen af
ett bredt afloppsdike från den punkt i det för-
utvarande diket, derifrån detta senares riktning
till följd af jernvägsarbetena måst förändras, hvil-
ket nya dike längre ned utmynnade i det äl-
dre diket, och någon förändring af det nya diket
i dess helhet eller någon del af dess sträckning
icke numera komme att till följd af jernvägsar-
betena blifva erforderlig, Stadsfullmäktige bestrede
det af Municipalstyrelsen och Helsovårdsnämnden
i Nyfors begärda uppskof med afgifvande af yttran-
de i ärendet, såsom varande på de anförda skälen obehöfligt;
och enär ifrågavarande dike aldrig varit afsedt
till aflopp för kloakvatten, utan endast för dagvat-
ten, för hvilket senare ändamål det vore i högsta
grad behöfligt, och då derjemte det bättre aflopp,
som i dikets öfre del vunnits genom den af jern-
vägens styrelse verkstälda utdikningen, ännu mer betingade,
att samma dikes nedre del finge blifva befriadt
från den deri nedlagda, uppdämning och öfversväm-
ning af skolhustomten och bredvidliggande gator ovil-
korligen åstadkommande kloakledningen, vidhölle
Stadsfullmäktige sitt framstälda yrkande om före-
läggande för Nyfors samhälle att från oftanämnda,
till aflopp för dagvatten uteslutande afsedda och
behöfliga dike borttaga den deri nedlagda kloak-
ledningen; viljande Stadsfullmäktige derjemte an-
hålla, att detta borttagande måtte åläggas Nyfors
samhälle snarast möjligt, så att diket må kunna
vara för sitt ändamål fullt användbart vid snart
förestående vårflöde.

[MARG: {36}]

{§9.}
Till utskottet för afgifvande af förslag till förklaring
remitterades handlingarne rörande hos KMB. i lä-
net af Fors sockens mantalsskrifningsförrättare gjord
anhållan om förklaring, i hvilken mantalsskrif-
ningslängd, Eskilstuna stads eller Fors sockens,
Stadskamreraren C. J. Jernbergh med familj skall
för innevarande år mantalsskrifvas.

[MARG: 70.]

{§10.}
Till Stadsfullmäktige hade Fors sockens fattigvårds-
styrelse inkommit med anhållan att, då det med sta-
den träffade aftal om visst årligt belopp till nämnda
sockens fattigvårdsstyrelse för bestridande af fattig-
vårdskostnader för å stadens Vestermark boende per-
soner med innevarande år utgår, nytt sådant aftal
måtte upprättas att gälla från nästkommande års
början; men sedan Ordföranden i Fors sockens fattig-
vårdsstyrelse meddelat, att framställningen vore för
tidigt väckt, då det nu bestående aftalet utgin-
ge först med 1896 års slut, samt i följd häraf återkal-
lat den gjorda ansökningen, läto Stadsfullmäktige
vid den gjorda återkallelsen bero.

[MARG: 71.]

{§11.}
Föredrogs den af revisorerna afgifna berättelse öfver
verkstäld granskning af Eskilstuna Spritförsäljnings-
bolags räkenskaper och förvaltning för försäljnings-
året 1 Oktober 1893 - 30 September 1894; och bevil-
jade Stadsfullmäktige för sin del styrelsen
för bolaget full ansvarsfrihet, på sätt
revisorerna hemstält, för den tid revisionen omfat-
tade, samt lade i öfrigt berättelsen till handlingarne.

[MARG: {72}]

{§12.}
En af v. Brandchefen, Ingeniören W. Sundell, gjord
anhållan att, på grund af afflyttning från orten,
blifva entledigad från vice Brandchefsbefattningen
vid Eskilstuna stads brandkår remitterades till
utskottet för upprättande af förslag till ny inne-
hafvare af befattningen.

[MARG: {73.}]

{§13.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige KM:ts och Rikets Kam-
marrätts utslag den 12 December 1894 på de besvär,
Stadsfullmäktige anfört öfver Pröfningsnämndens
i länet beslut att höja taxeringen af stadens i
Fors socken belägna s.k. Vestermark från förutvaran-
de 20600 kronor till 40000 kronor, genom hvilket
utslag K. Kammarrätten förklarat sig icke fin-
na skäl att i Pröfningsnämndens beslut göra
ändring; och skulle bevis öfver delgifningen genom
utdrag af protokollet till Magistraten öfverlemnas
för att K.M.Bef:de i länet tillställas.

Stadsfullmäktige beslöto, att hos KM:t anföra
underdåniga besvär öfver utslaget med vidhållande
af det förut framstälda yrkandet, att taxeringsvär-
det måtte fortfarande bestämmas till dess förut-
varande belopp af 20600 kronor, samt uppdrogo
åt Ordföranden att med biträde af Sekreteraren
uppsätta, underskrifva och i behörig ordning afsän-
da de und. besvären.

[MARG: {51.} exp. 14/3.]

{§14.}
Med Magistratsremiss erhöllo Stadsfullmäktige del
af KMBef:des i länet resolution den 19 December 1894,
hvarigenom faststälts Byggnadsnämndens härstädes
den 10 i samma månad fattade beslut att till en tomt
sammanslå tomterna N:r 137 och 138; och skulle bevis
att resolutionen och den tillhörande tomtkartan kom-
mit Stadsfullmäktige till handa, genom utdrag af
protokollet till Magistraten öfverlemnas tillika med
resolutionen [åtecknad] stämpelafgift och lösen för
bevis å kartan, tillhopa fyra kronor 50 öre hvilket
belopp utanordnades till betalning ur stadskassan.

Underrättelse om tomtsammanslagningen skulle
genom utdrag af protokollet stadshusbyggnads-
komiterade meddelas, hvarjemte tomtkartan skulle
till Stadsingeniören öfverlemnas för att i behörig ord-
ning förvaras.

[MARG: {74}]

{§15.}
Med skrifvelse denna dag hade Byggnadsko-
miterade för Stadsfullmäktiges fastställelse öfver-
lemnat facad- och planritningar till nytt stadshus
härstädes, dervid Komiterade jemväl anhållit, att
dem måtte lemnas rätt att vidtaga de smärre för-
ändringar, som under byggnadsarbetets fortgång
kunde pröfvas nödiga.

Sedan för granskning af ritningarne
Stadsfullmäktiges sammanträde en stund ajourne-
rats, beslöto Stadsfullmäktige, på yrkande af vice
Ordföranden att fastställa de öfverlemnade facad-
och planritningarne med rätt för Komiterade att
deruti under arbetets gång vidtaga de smärre förän-
dringar, som kunde finnas behöfliga och ändamåls-
enliga; viljande emellertid Stadsfullmäktige uttala
den önskan, att komiterade särskildt måtte taga
under ompröfning ej mindre det såsom synnerligen
nödvändigt ansedda utvidgandet till större bredd af
inkörsporten till tomten, än äfven andra detaljer be-
träffande facadritningen, hvaribland skulle
framhållas en rikare dekorering af murytan mellan
andra och tredje våningen, det mellersta tornets an-
ordnande i bättre öfverenstämmelse med utseendet
af de öfriga tornbyggnaderna samt ett lämpligare
anordnande af de fönster, hvarigenom ljus tillfördes
läktarne i festsalen i tredje våningen.

[MARG: KM:t 6.]

Justeradt den 16 Februari 1895.

/Arvid, Nilsson/
/Carl Silén/
/Ernst Frieman/

År 1895 den 18 Februari å Rådhuset offentligen
uppläst betygar

/Carl, Rundqvist/
/Gustaf Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 februari 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107129.

Personrelationer