Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Ekilstuna den
14 Januari 1869.

Närvarande: samtelige 28 Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar Jac. Wedberg och Levin Hedlund, af
hvilka den förstnämnde är rest till Riksdagen
och den sednare uteblef utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Med slutna sedlar valdes Herr P. Wahlström
till Ordförande hos Stadsfullmäktige för inneva-
rande år, med 20 röster.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.2.}
På samma sätt valdes Herr J. Wedberg till
vice Ordförande, med 19 röster.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.3.}
Från Magistraten hade ankommit underrättelse
att, vid den 24 sistl. December förrättadt val,
följande blifvit till Stadsfullmäktige utsedde,
neml.

Handlanden Jacob Wedberg,
Fabriksidkaren Johan Christoffer Heljestrand,
Källarmästaren E. A. Lundblad,
Handlanden F. R. Wuerster,
Garfvaren C. F. Sjöberg,
Kamreraren C. A. Ström,
Garfvaren And. Lindblad,
Fabriksidkaren C. E. Stenman,
Apothekaren B. L. Hessle,
Fil. Doktorn Theofron Munktell,
Fabriksidkaren Gustaf Emil Svahnbäck,
Civil Ingeniören Theofron Boberg,
Handl. C. A. Lundberg d.y,
Handl. L. F. Österwall,
Fabrikören E. A. Thunell,
Fabrikören C. O. Öberg samt
Handlanden A. F. Dahlström, hvilken sistnämnde
dock sedermera afsagt sig befattningen att vara
Stadsfullmäktig. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 127.]

{§.4.}
Herr Levin Hedlund pliktfälldes för uteblifvande
till 2 Rd [riksdaler].

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.5.}
På framställning derom, beslöts, att fortfarande
skulle hos Stadsfullmäktige den ordning tilläm-
pas, att ledamot, som ej infunnit sig på
sammanträde innan en fjerdedels timma tilländagått efter den
tid kallelsen innehåller, skulle plikt-
fällas till 2 Rd såsom sentkommande; hvil-
ket beslut fattades enhälligt.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.6.}
Med slutna sedlar valdes till ledamöter
i Stadsfullmäktiges Berednings Utskott under
årets sex första månader

Herr E. A. Naesman,
Herr Theofr. Boberg,
Herr L. F. Österwall,
Herr Joh. Walén,
Herr C. G. Granberg,
Herr F. R. Wuerster och
Herr J. C. Heljestrand. -

Desse valde inom sig Herr Granberg till Ord-
förande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.7}
På derom af Komiterade för uppförande af ett
Länslazarett här i Staden gjord begäran, och sedan
upplyst blifvit, att Stadens Utskänknings Bolag
gjort ett anslag af 3000 Rd Rmt [riksmynt] till inlösen
af mark från Tuna boställe till byggnadsplats
för lazarettet och till planteringar derå, beslöts
att Eskilstuna Stad, genom Stadsfullmäktige,
skulle hos Kongl. Maj:t göra underdånig fram-
ställning att få inlösa ifrågavarande mark
till nämnde ändamål, emot utgifvande af för-
fattningsenlig afgäld till boställshafvaren;
varande marken, enligt karta, uppgifven till
2 tunnland 4,1 kappland åker, 11,9 kappland backar,
5,5 kappl. gammal väg och 2,9 kappland diken,
eller tillsammans 2 tunnland 24,4 kappland; dock
skulle Stadsfullmäktige anhålla, att om, vid
byggnadsplatsens utläggning, någon obetydlig för-
ändring i den nu gjorda utstakningen erfordrades, tillstånd måtte dertill
erhållas.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsbyggnad, Sjukvårdsfinansiering, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 128.}]

{§.8.}
Inlemnades ansökning af Enkan Anna Sofia
Öhman, såsom innehafvare af Flackersta arrendet,
att få utsyning på Flackerstaskogen af 800 st.
gärdsel och 500 st. stör, samt tillstånd att få
rödja i södra gärdet för att derigenom åt drängen
vid hemmanet bereda bränslebehof. -

Remitterades för beredning till Drätselkam-
maren, som egde att utreda behofvet af utsyningen.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 129.]

Samma dag justeradt

/E A Naesman/
/Albin, Hellstedt./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 januari 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107131.

Personrelationer