Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 14.
December 1871.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar J. Walén, C. F. Sjöberg, A Hellstedt,
C. C. Callander med godkända förfall samt
Herr Thunell utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Från Magistraten hade inkommit framställning
derom att Stadsfullmäktige måtte af Stadens medel
åt Stadsfiskalen C. V. Janzon utanordna ett
tillfälligt lönetillskott i anseende till af honom
med familj iråkade bekymmersamma ekonomiska
omständigheter, jemte sjukdom; och efter föredragning
häraf, samt sedan upplyst blifvit, att Magistraten
tänkt sig storleken af detta erforderliga löne-
tillskott till Trehundra riksdaler rmt [riksmynt], beviljade
Stadsfullmäktige summan 300 rd [riksdaler] rmt såsom
tillfälligt lönetillskott för en gång åt Stadsfiskalen
Janzon, med afseende på de utaf Magistraten
anförda skäl. -

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]
[MARG: 266.]

{§.2.}
Efter föredragning af Drätselkammarens afstyr-
kande utlåtande, afslog Nattpolismännens
ansökning om att få ökad aflöning.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]
[MARG: 264.]

{§.3.}
Brand chefen A. Svahns ansökning om att äfven
för innevarande år komma i åtnjutande af 50 rd rmt
gratifikation remitterades för beredning till Drätsel-
kammaren. -

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]
[MARG: 267.]

{§.4.}
I anledning af Brandstods Komitens för fastighe-
terne förfrågan om hvad som blifvit åtgjordt
med Komiténs framställning om anskaffandet af
en slangspruta efter ny modell jemte slangar, skulle Stads-
fullmäktige meddela Komitén, att Drätselkam-
maren i Utgifts förslaget för år 1872 reserva-
tionsvis upptagit kostnaden derför, i hän-
delse anskaffandet blefve beslutadt sedan
den uppgifna modellen befunnits ändamålsenlig

[ÄRENDEORD: Brandutrustning]

{§.5.}
En af Herr C. A. Ström ingifven ansökning
att varda befriad från ledamotskapet i
Komitén för utarbetandet af ny Hamntaxa
föredrogs, hvarefter, på derom gjord fram-
ställning, Stadsfullmäktige förklarade sig
ej för närvarande bevilja ansökningen, utan
remitterade densamma till öfrige ledamöter
i Komitén Herrar Rådm. J. Hedlund, C. O.
Öberg och C. G. Granberg, hvilkas utlåtande
skulle infordras, samt Stadsfullmäktige
derefter afgöra ärendet.
Häremot reserverade sig Herr Ström.

[ÄRENDEORD: Hamnförtroendevalda]
[MARG: 268.]

{§.6.}
Utgifts- och Inkomst förslaget för år 1872
remitterades för beredning till Utskottet. -

[ÄRENDEORD: Budget]

{§.7.}
Med godkännande af Drätselkammarens
derom meddelade utlåtanden, beviljades af-
skrifning i Stadens räkenskap af Stads-
utskylder för åren 1866 och 1869, utgörande
för år 1866: Stadsutskylder - Rd 975,59.
Helsovårdsafgift - 122,37.
för år 1869. inalles - Rd 192,51.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]

{§.8.}
På derom gjord framställning af Drätselkam-
maren beslöts att Fonden för nytt Sjukhus
i Staden, bestående af 36 rd 15 öre, skulle öfver-
lemnas till Direktionen för härvarande Läns-
lasarett, för att användas till planteringar
derstädes. -

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsfinansiering]
[MARG: 268 ½ ]


{§.9.}
Ett tillägg till den af Herr E. A. Naesman
gjorda framställning om förändring i hans
kontrakt om vattenfallet mellan Stadens Sliphus,
remitterades för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.10.}
Föredrogs en framställning af Fattigvårds Styrelsen
att Stadsfullmäktige måtte för ett år anslå
aflöning med 100 rd om året åt hvardera af de
2:ne tillsyningsmän för betlares anhållande,
hvilka Fattigvårds Styrelsen ville se, - i enlighet
med stadganderne i nya Fattigvårdsförordningen; -
och denna framställning bifölls. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdspersonal]

{§.11.}
Herr E. A. Thunell pliktar 2 rd för uteblif-
vandet från dagens sammanträde utan anmäldt för-
fall.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

Samma dag justeradt

/Theofr Munktell/
/Alfr Norrman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107122.

Personrelationer