Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 14 December
1870.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af herr L. Hedlund.

{§.1.}
Efter föredragning af Drätselkammarens för-
nyade utlåtande i fråga om utarrendering af
vattenfallet vid den nedbrända Räckhammaren,
afslogs först Herrar E. A. Thunells och C. J. Lam-
bergs ansökning att få arrendera samma vatten-
fall på 25 års tid mot årligt arrende af 150 rd [riksdaler]
samt afträdande till Staden, utan ersättning, vid
arrendets slut af det Werk, som af arrendatorerne
skulle uppföras; finnande Stadsfullmäktige den
erbjudna arrendeafgiften för låg.

I enlighet med Drätselkammarens utlåtande,
bifölls derefter Herr E. A. Naesmans ansökning
att få arrendera ifrågavarande vattenfall på
följande vilkor:

1:o Arrendetiden blir 50 år, räknadt från 1 Januari 1871;

2:o Arrendesumman bestämmes till 300 rd rmt [riksmynt] om
året; dock att arrendatorn slipper att betala arren-
de för tiden till den 1 Oktober 1871;

3:o Arrendatorn skall, inom de yttergränsen, som
Drätselkammaren utstakar, och med beräkning att
byggnad ej får ske närmare, än att det blir 25
fots fritt mellanrum till Stadens Sliphus, på platsen
uppföra fabrikshus af sten, utan andra bestäm-
melser i öfrigt å stadens sida, av att arrendatoren
skall, i enlighet med Stadens Byggnadsordning, under-
ställa ritningen å huset Magistratens pröfning
och godkännande.

4:o Staden har rättighet, men ej skyldighet, att
efter arrendetidens slut inlösa fabrikshuset med
dess inrättningar efter värdering af Gode Män;
sker ej sådan inlösen, är arrendatorn skyldig att
från platsen bortföra sin tillhörighet, såvida
ej afvtal om nytt arrende då varder träffadt.

5:o Arrendatorn får begagna turbin till motor
dock att vattenåtgången ej blir större, än till
ett af de nuvarande hjulen i Stadens Sliphus.

6:o Arrendatorn får, utan ersättning, öfvertaga
nuvarande ränna och luckinrättning till vattenfal-
let, och skall under arrendetiden sjelf hålla
ränna och luckor samt efter dess slut aflem-
na dessa inrättningar i befintligt skick, utan
ersättning.

7:o I fråga om driftvattnets begagnande, skall
arrendatorn, i händelse af vattenbrist, ställa
sig till efterrättelse den tur och ordning, som
gäller för Stadens andra vattenverksarrendatorer
och är arrendatorn under sådana förhållanden
förbjuden att låta sin vattenrätt begagnas af
annat verk;
hvarjemte stadgades ett ytterligare vilkor sålunda

att arrendatorn skall för arrendeafgiften hos
Drätselkammaren ställa antaglig säkerhet för
fem år i sender.

Efter det Herr Naesman erhållit del af
dessa vilkor och dermed förklarat sig åtnöjas,
anmärktes af honom att han ämnade begagna
2:ne turbiner,- dock att vattenåtgången ej blefve större
än här ofvan stadgats.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG: N:o 228]

{§.2.}
Utgifts- och Inkomstförslagen för år 1871
blefvo för beredning remitterade till Ut-
skottet.

[ÄRENDEORD: Budget]

{§.3.}
Till Drätselkammaren remitterades för
beredning en ansökning af Stadsvaktmästaren
V. Lundquist om anslag af 70 rd till uni-
form, och en af Herr J. Wedberg i sam-
manhang dermed gjord framställning, att Drät-
selkammaren, i händelse Stadsvaktmästarens
ansökning vunne tillstyrkan, måtte taga i
öfvervägande, huruvida ej denne tjensteman
borde åläggas att till mantals skrifningarne
af vederbörande insamla de uppgifter, som
till denna förrättning skola afgifvas.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]
[MARG: N:o 231 1/2]

{§.4.]
Upplästes Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
Utslag den 19 sistlidne November, hvarigenom
det blifvit ålagdt Smedsarbetaren Anders Gustaf
Svensson att inom 2 månader från det Utslaget
vunnit laga kraft hafva från Westermarken
bortfört sin der påbörjade byggnad; och
i sammanhang dermed föredrogs en skrifvelse
från samme Svensson, hvari han anhöll att
byggnaden måtte få stå qvar tills dess att han
kunde skaffa sig annan tjenlig plats för den-
samma.

Stadsfullmäktige förklarade att Svensson
för borttagande af stugubyggnaden hade sig
den tid föreskrifven, som innehölles i Utslaget,
hvilket skulle Svensson meddelas.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§.5.}
På förslag af Herr C. A. Ström, beslöts
aflåtandet af en skrifvelse till Magistraten,
med anhållan, att Magistraten vidtager tjen-
lig åtgärd till åstadkommande deraf att
gatunamns- och gårdsnummerplåtar
blifva allmänt uppsatte på behöriga ställen.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§.6.}
Herr Granberg reserverade sig mot beslutet i
§.1. att vattenfallet vid den nedbrända Räck-
hammaren utarrenderats på längre tid än
30 år.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

Samma dag uppläst och justeradt

/EA Naesman/
/Albin Hellstedt/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107121.

Personrelationer