Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1882

Anmärkning

{1882 den 14 December}

Närvarande: af nuvarande 28 Stadsfullmäktige samtelige
med undantag af

Ordföranden Herr Doktor Theofr. Munktell, hvilken
är bortrest
samt Herr J. P. Nordlund, hvilkens förfall godkändes,
och Herr F. A. Stenman, utan anmäldt förfall

Och skulle i protokollet antecknas att af Stadsfull-
mäktige hade Fabriksidkaren J. C. Heljestrand aflidit
samt Fabriksidkaren C. M. Loström afgått, såsom i
konkurs försatt. Herr v. Ordföranden ledde dagens förhandlingar.

{§.1.}
Det från Magistraten inkomna utgifts- och inkomst-
förslaget för år 1883, med bilagor, remitterades,
för beredning till Utskottet.

[MARG: 152.]

{§.2.}
I anledning af Helsovårds Nämndens begäran om
ett särskildt anslag å 1200 kronor till betäckande
af uppkomna brister i sjukvårdsanslagen, hade
Utskottet hemställt att Stadsfullmäktige måtte anvi-
sa Nämnden att betäcka ifrågavarande brister af
de besparade tillgångar, som Nämnden förvaltar.

Efter öfverläggning, hvarunder ock yrkades bifall
till Nämndens framställning, blef Utskottets förslag
bifallet.

[MARG: 147.]

{§.3.}
I enlighet med Utskottets hemställan, läto Stadsfull
mäktige bero vid Kongl. Kammar Rättens utslag den
4 sistlidne Oktober, angående Munktells Meka-
niska Verkstads aktiebolags bevillningstaxering
för år 1881, samt förordnade att i anledning
deraf skulle 1199 kronor 4 öre från Stadskassan
till samma bolag återbetalas af dess för
samma år erlagda kommunalskatt.

[MARG: 148.]

{§.4.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande öfver
Herr E. A. Lundblads motion, om användande af Läro-
verksgården N:o 138 för folkskolans behof, - i
hvilket utlåtande hemställts om bifall till motionä-
rens framställning i första punkten att Stadsfull-
mäktige må ingå till Skolrådet med begä-
ran om dess yttrande öfver förslaget -, blef samma
utlåtande bifallet.

[MARG: 149.]

{§.5.}
Föredrogs ett inkommet förnyadt utlåtande
jemte förslag af Komiterade för nytt lärohus åt
allmänna läroverket härstädes, hvilket utlåtande
ock åtföljdes af alternativa skisser till samma hus
och ett approximativt kostnadsförslag å 50000 kro-
nor för det ena alternativet, jemte upplysning, att
för det andra, något större, komme kostnaden att
blifva 4000 kronor högre; anhållande komiterade
att Stadsfullmäktige behagade utse Komiterade att
anskaffa fullständiga ritningar, underställa desamma
vederbörande Myndigheters ompröfning samt besörja
byggnadens uppförande.

Ärendet remitterades till Utskottet, för vidare
beredning.

[MARG: 114.]

{§.6.}
Öfver Herr E. A. Lundblads motion om gaslysningens
utsträckning hade Drätselkammaren sig utlåtit och dervid
ansett en ännu felande gaslykta å Norr i hörnet af
Drottninggatan och Storgatan borde först anbringas
men derefter med gaslysningens utvidgande böra fort-
sättas så, att en lykta anbringas i hörnet af
Noaks- och Gränsgatorna, derefter en lykta anbrin-
gas i hörnet af Smedje- och Kyrkogatorna på
Wester, hvarest vore infart till staden efter begge
gatorna, samt att först derefter fortsättes med
gaslysningens utsträckning på Norr utmed Gräns-
gatan och lyktors anbringande derstädes, der
tvärgator tillstöta, - allt inom en årlig kostnad af
1000 kronor, som ålåge Gasverket att utföra utan
ersättning af staden;

Och blef detta utlåtande godkändt.

[MARG: 150]

{§.7.}
Godkändes Herr Carl Andbergs afsägelse från
befattningen att vara ledamot i stadens Fattigvårds-
styrelse på grund deraf att han, såsom med betyg
styrktes, vore utöfver 60 år gammal.

[MARG: {153}.]

{§.8.}
Beviljades Civil Ingeniören Alfred Lundbergs ansök-
ning om befrielse från ledamotskapet i Stadens
Drätselkammare i Komitén för uppförande af Teknisk Skolhusbyggnad samt i
Komitén för elektrisk belysning, emedan han i början af nästkom-
mande år ämnade företaga en längre resa till utlandet.

[MARG: {154.}]

{§.9.}
På Drätselkammarens förslag beslöts, rörande bokförin-
gen af stadens 1359 aktier i Oxelösund-Flen-Westmanlands
jernväg, att räntepåföringar å aktiekapitalet skulle
upphöra samt att hittills debiterade räntan, tillsammans
62389 kr. 28 öre, skulle nu på en gång i räkenskapen afskrifvas.

[MARG: {155}]

{§.10}
Byggnads Nämnden anmälte att vid detta års utgång
tilländalöpte tjenstetiden för de af Stadsfullmäktige
utsedde ledamöter i Nämnden, Herrar C. J.
Jernbergh, E. A. Lundblad och Axel Karlsson, äfven-
som för suppleanterne Herrar E. A. Naesman,
Theofr. Boberg och J. P. Nordlund.

[MARG: {156}]

{§.11.}
Fattigvårds Styrelsen hade aflemnat förteckning
å de ledamöter och suppleanter i samma styrelse,
hvilka vid detta års slut voro i tur att afgå;
och vid föredragning häraf inlemnade Herr
G. E Svahnbäck skriftlig ansökning om befrielse
från återval.

[MARG: 157.]

{§.12.}
Skrifvelse skulle aflåtas till Magistraten
med tillkännagifvande att af Stadsfullmäktige
hade Fabriksidkaren J. C. Heljestrand aflidit
samt Fabriksidkaren C. M. Loström afgått i
följd af konkurs.

[MARG: Exped.]

{§.13.}
Helsovårds Nämnden anmälde att det åt Nämndens
ledamöter och suppleanter gifna uppdrag med
innevarande års slut upphörde samt hemstälde
om nya val för nästa fyra års period.

[MARG: 158.]

{§.14.}
Handlingarne till de i §.§. 7, 8, 10, 11 och 13 nämnda
ärenden skulle öfverlemnas till Berednings Utskottet,
för förslags uppgörande, enligt arbetsordningen.

{§.15}
Med Magistratens remiss hade inkommit en fram-
ställning af Herr Kommissionslandtmätaren C. A.
Åkerstein att staden måtte subskribera å
100 exemplar af en stadsplanskarta som
han ämnade låta trycka.

Ärendet remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: 159.]

{§.16.}
Ordinarie December sammanträdet med Stadsfullmäk-
tige utsattes till thorsdagen den 28 i denne månad
att börja klockan 10 före middagen, - och hållas
å Gästgifverihotellet. -

{§.17.}
Herr F. A. Stenman pliktar 2 kronor för uteblifvandet
denne dag.

{§.18.}
Herr E A. Lundblad väckte muntligen motion om
anbringande af erforderlig ventilationsapparat
i rådhussalen; och detta ärende remitterades,
för beredning, till Drätselkammaren.

{§.19.}
Herr Carl Andberg väckte muntligen motion om
anbringande af glasdörrar i trappuppgången
till Rådhuslokalerna samt att Drätselkamma-
ren måtte få i uppdrag verkställigheten häraf;
och remitterades detta ärende, för beredning,
till Drätselkammaren. -

{§20}
De förre Stadsfullmäktigsledamoten C. M.
Loström under året för uteblifvande påförda
plikter tillsammans 4 kr., skulle afskrifvas,
eftersom han blifvit i konkurs försatt. -

Samma dag uppläst och godkändt

/Joh. Svengren/
/Ade Falk:/
/Carl Andberg/

[MARG: {162} 1883 den 2 Januari å Rådhuset i
Eskilstuna offentligen uppläst, betyga

/C. G. Erikson/
/Gust; Bothén/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 december 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107123.

Personrelationer