Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 oktober 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 oktober 1892

Anmärkning

{1892, den 13 Oktober}

Frånvarande: Herrar Ordföranden,
Åkerstein, och
Arv. Nilsson,
samtliga med anmälda och god-
kända förfall.

{§1.}
I Ordförandens frånvaro leddes förhandlingarne af
v. Ordföranden.

{§2.}
Att jemte v. Ordf. justera dagens protokoll utså-
gos Herrar E. A. Berg och Hallström

{§3.}
Föredrogs utdrag af Utskottets protokoll den 15 Sept. 1892, hvari
Utskottet hemstält att Stads-
fullmäktige till bestridande af kostnaderna för annonsering under inne-
varande år, på sätt Fullmäktige beslutat, äfvensom
för blankett-tryck utöfver det i utgifts- och inkomst-
staten för detta år upptagna anslag, hvilket
befunnits otillräckligt, ville anvisa de medel, som
kunde erfordras; hvarjemte utskottet uttalat önskvärdheten af att för kom- x)

x) mande år någon ändring i berörda afseende måtte företagas,
så att kostnaderna för annon-
sering kunde i afsevärd mån förminskas.

Efter föredragning godkändes Utskottets hemställan.

[MARG: 80.]

{§4.}
Drätselkammarens framställning om afskrifning
ur räkenskapen af kommunalutskylder för år 1891,
till belopp af 1332 kr. 95 öre, hvilka af uppgifna orsaker
icke kunnat indrifvas, blef af Stadsfullmäktige bi-
fallen.

[MARG: 106]

{§5.}
Sedan Fullmäktige till Drätselkammarens beredning remitterat en
af Herr Aulin
mundtligt väckt motion om tillstånd för Goodtem-
plarorden härstädes att till annan plats inom Stads-
trädgården tillfälligtvis och så länge den stode till
hinder för strandskoningsarbetena bortflytta den
orden tillhöriga, i Stadsträdgården uppförda musik-
paviljongen, så hade Drätselkammaren i anledning
deraf att ifrågavarande paviljong redan blifvit på
Drätselkammarens initiativ och framställning af
orden bortflyttad, icke funnit ärendet till någon
dess åtgärd föranleda.

Det från Drätselkammaren ingifna protokolls-
utdraget rörande detta ärende lades till hand-
lingarne.

[MARG: 105]

{§6.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige Kongl. Maj:ts utslag
den 11 Augusti 1892 i fråga om sökt lagfart å ett
utanför stadens vattenledningsverk befintligt om-
råde i Eskilstuna ån, genom hvilket utslag KM:t
i likhet med Kongl. Svea Hofrätt och Häradsrätten
funnit den på vattenledningsverkets landområde med-
delade lagfart jemväl omfatta ifrågavarande om-
råde i ån och förty afslagit ansökningen.

Utslaget lades till handlingarne; och godkändes
härjemte till betalning ur Stadskassan ett belopp af
30 kronor 95 öre, utgörande kostnaderna för lösen af
utslaget och arvode jemte kallelsepenningar och porto
till Stadsfullmäktiges ombud för ärendets bevakande
hos Kongl. Maj:t.

[MARG: {40.}]

{§7.}
KM Bef:des i länet resolution den 22 September inne-
varande år i fråga om Södra Munktellsgatans införlif-
vande med Munktells Mek. Verkstads Aaktiebolags tomter remit-
terades till Byggnadsnämnden, som hade att afgif-
va af karta och beskrifning, angifvande hvarje tomts
genom åtgärden förändrade ytinnehåll, åtföljdt yttran-
de rörande de ändringar i gällande tomtindelning
som af ofvannämnda gatas ifrågasatta inläggande
till enskildt område komme att blifva en följd, samt
remisshandlingarne dervid återställa.

[MARG: 11.]

{§8.}
I skrifvelse den 27 sistlidne Septem-
ber hade Magistraten tillkännagifvit, att den å allmän
rådstuga den 22 Okt. 1890 beslutade utlottning af två
utaf de 20 Stadsfullmäktigemedlemmar, hvilka samma
år skulle väljas, komme att inför Magistraten å Råd-
huset härstädes ega rum Tisdagen den 18 innevaran-
de Oktober klockan 12 på dagen.

Skrifvelsen lades till handlingarne.

[MARG: 107.]

{§9.}
I enlighet med föreskriften i §3 af lagen ang. till-
syn å förmyndares förvaltning af omyndigs egendom
den 18 April 1884 och sedan Stadsfullmäktige beslu-
tat att de i ofvanstående § omnämnde gode männen
skulle vara till antalet två och valet ske genom
öppen omröstning, valdes till gode män för tillsyn
öfver förmyndares förvaltning här i staden för tiden
intill 1896 års slut förutvarande gode männen

Direktören och Riddaren Joh. Svengren, samt
Rektoren Axel Karlsson.

{§10.}
Till ombud för staden vid instundande mantalsskrif-
ning valdes med beslutad öppen omröstning

Grosshandlaren Ernst Hellstedt

och till hans suppleant

Rådmannen och Riddaren E. A. Lundblad.

{§11}
För att vid instundande mantalsskrifning med staden
lemna intyg rörande de personer, hvilka för fattig-
dom eller sjuklighet böra från mantalspenningar
befrias, valdes med beslutad öppen omröstning

Rådmannen och Riddaren E. A. Lundblad och
till hans suppleant

Grosshandlaren Ernst Hellstedt.

{§12.}
En af Fattigvårdsstyrelsen gjord anmälan rörande
de medlemmar af styrelsen, hvilka vid in-
nevarande års slut äro berättigade att derur afgå,
remitterades till Utskottet för upprättande af
valförslag att Fullmäktige vid årets sista samman-
träde tillhandahållas.

{§13.}
Beslöto Stadsfullmäktige att hos Magistraten,
med anhållan om anställande af föreskrifvet
val, anmäla, det följande medlemmar af Stads-
fullmäktige äro i tur att vid innevarande års slut
afgå, nämligen:

H:rr A. V. Koraen,
O. Svengren,
C. V. Dahlgren,
Theofr. Munktell,
Theofr. Boberg,
G. E. Svahnbäck,
F. Grönberg,
H. Lagerbäck,
C. A. Lundberg,
Carl Olsson,
H. Lundberg,
F. O. Nilsson,
O. F. Larsson,
G. V. Stavelius och
J. Wallin,

äfvensom den Fullmäktig, hvilken möjligen blefve vald i stället för aflidne
Th. Engström.

{§14.}
Protokollsjustering skall ega rum den 14 innevaran-
de Oktober kl. 1 e.m. å Stadsfogdeexpeditionen.

Justeras

/Axel Karlsson/
/Hadar Hallström/
/Erik Anton Berg/

År 1892 den 17. Oktober å Rådhuset offentligen uppläst
betyga:

/Gust Karlsson/
/Carl Ljung/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 oktober 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107102.

Personrelationer