Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 oktober 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 oktober 1898

Anmärkning

{1898, den 13 Oktober.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Aspelin,
Hellstedt,
v. Krusenstjerna,
Landström och
Mossberg
alla med anmälda och godkända förfall, samt
Dahlgren,
utan anmäldt förfall.


{§1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll utsågos
Herrar Lundberg och F.O. Nilsson.


{§2.}
I afgifvet utlåtande öfver den af stadens revisorer för
granskning af 1897 års räkenskaper gjorda framställ-
ning, att den siffergranskaren af stadens räkenskaper
tillkommande ersättingen skäligen måtte bestämmas
till 250 kronor från förutvarande 150 kronor, hade Utskot-
tet, - under framhållande deraf att då anslag bevilja-
des för en brandmästare härstädes, detta skett un-
der vilkor, att nämnde befattningshafvande skulle
vara skyldig utföra de andra uppdrag för staden, som
med hans tjenst kunde förenas, samt att nuvarande
brandmästaren vore fullt lämplig sköta de siffergran-
skaren tillhörande göromål och att hans tid jemväl
tilläte honom att åtaga sig detta arbete, hvilket, ehu-
ru brandmästaren inte hade rätt att derför kräfva
någon ersättning, likväl såsom varande egnadt att
högst väsendtligt öka hans göromål lämpligen bor-
de föenas med någon mindre gratifikation i pen-
ninga - hemstält {dels} att det för siffergranska-
ren af 1898 års räkenskaper C.A. Svensson bestämda
arvode, 150 kronor, måtte höjas till 250 kronor, {dels}
{ock} att från och med år 1899 siffergranskningar måtte
anförtros åt nuvaraande Brandmästare C.J. Pettersson,
så länge andra med hans tjenstebefattning lämpligen för-
enade uppdrag icke härför lade hinder i vägen, att utföras
enligt enahanda instruktion som hittils varit gällande, samt
att såsom gratifikation åt honom för det ökade arbete
som honom härigenom tillfördes måtte årligen, så län-
ge han till full belåtenhet utförde detsamma, efter af-
slutandet af räkenskapernas granskning utbetalas
från stadskassan ett belopp af 100 kronor.

Under den häröfver uppkommande diskussionen
yrkades af Herr P.A. Pettersson bifall till revisorernas
framställning, då han på anförda skäl icke ansåg
lämpligt, att siffergranskarens göromål öfverlämna-
des till en så för desamma främmande person, som
en brandmästare torde vara, hvaremot Utskottets
hemställan förordades af Herr Stålberg; och blef vid
anstäld omröstning med 15 röster deribland Ordförandens,
emot 15, som afgåfvos för bifall, till Herr Petterssons
yrkande, Utskottets framställning af Stadsfullmäk-
tige bifallen. [MARG: 29/s.]


{§3.}
I enlighet med hvad Utskottet hemställt beslöto
Stadsfullmäktige förklara sig icke hafva något att erin-
ra mot bifall till den af Handlanden Fredrik Erland
Lindström såsom innehafvare af firman Gust. Land-
ström & C:o, hos KMB. i länet gjorda ansökning om
tillstånd att i hans i gården N:r 141 här i staden be-
lägna jernkromhandelsbod försälja explosiva varor
af andra klass i allmänhet enligt bestämmelserna
i K. Förordningen den 19 Nov. 1897.
[MARG: 45/s.]


{§4.}
I enlighet med Utskottets hemställare beslöto Stads-
fullmäktige att såsom arvode till Hofrätts e.o. Notarier-
na Birger Wedberg och Aug. Hedin för det dem åsam-
kade arbete såsom t.f. Ordförande och t.f. lagfaren le-
damot i Magistraten härstädes vid förrättande af sist
hållna borgmästareval låta utbetala 600 kr. i enlighet
med derom framstäld begäran, deraf till den förre
500 och till den senare 100 kronor. [MARG: 44/B.]


{§5.}
I enlighet med Drätselkammarens förslag och på grund
af den utrening, som i ärendet åstadkommits, beslöto
Stadsfullmäktige att, för anordnande af
en bättre belysning å gatorna här i staden nattetid,
än som nu förefunnes, låta å så många af de nuva-
rande belysningsstolparne för elektrisk gatubelys-
ning, som möjligt, dock minst 45 á 46 st. uppsätta glöd-
lampor af 32 normalljus styrka, att hållas lysande
under den mörka årstiden, sedan den öfriga elektriska
gatubelysningen för aftonen upphört, på säte och tid,
som förut egt rum genom belysning med gas, samt att
för uppsättning af dessa lampor, hvilka, förutom huf-
vudledningarne, skulle blifva stadens tillhörighet, an-
visa ett förslagsanslag af 1100 kronor äfvensom lemna
Drätselkammaren bemyndigande ej blott att låta
verkställa nämnda arbetet, utan äfven träffa aftal
om sättet och tiden för ljusens tändning och släckning
samt kontroll öfver belysningstiden. [MARG: 47/n.]


{§6.}
I ankommet utdrag af Helsovårdsnämndens här-
städes protokoll den 13 nästlidne September hade Nämn-
den, under framhållande af behofvet utaf ordnings-
föreskrifter för härvarande rak- och frisérstugor i och
för tillgodoseende af ej blott snygghetens utan äfven
hygienens och sundhetens fordringar, öfverlemnat, för-
slag till dylik ordningsstadga; och beslöto Stadsfullmäktige
med bifall till framställningen och efter några mindre förändringar
af förslaget
för sin del antaga och godkända följande
[MARG: 48/R.]

{Ordningsstadga för rak- och frisérstugor i Eskilstuna.}

{§1.}
Rak- och frisérstugor skola vara ljusa luftiga och rym-
liga samt hållas i rent och snyggt skick. De få icke för
sitt ändamål användas med mindre de, jemte tillhöran-
de anordningar, blifvit och fortfara att vara af Helso-
vårdsnämnden godkända.


{§2.}
Innehafvare af eller biträde i dylik affär får icke den
vara, som lider af fallandesot, kramp eller smittosam
sjukdom eller ock är begifven på starka drycker.


{§3.}
Betjeningen å rak- och frisérstugor skall beflita sig om
största renlighet och snygghet i sitt uppträdande der-
städes. Omedelbart före hvarje förrättning skulle den,
som förrättningen utför omsorgsfullt tvätta sina hän-
der i sublimat i lösning 1:20000. Ärmarne på de
under arbetet använda rockarne skola vid hand-
lofvarne vara tätt åtsittande eller tillknäppta.


{§4.}
Personer synbarligen behäftade med hud-, hår-
eller skäggsjukdomar må ej på offentliga rak-
och frisérstugor betjenas.


{§5.}
I hvarje rak- och frisérstuga skall finnas ett skåp
eller en hylla med låsta småfack, hvilka kunna till
kunder uthyras för förvaring af deras rak- och fri-
serinstrument.


{§6.}
hårborstar skola vara af så god beskaffenhet,
att de tåla grundlig rengöring. Kammar skola va-
ra af horn, kautschuk eller sköldpadd.

Hårborstar och kammar skola, sedan de användts,
noggrant mekaniskt rengöras och derefter desin-
fekteras i sublimat.


{§7.}
S.k. valsar och kardor må icke der de ej tillhöra
den enskilda kunden, allmänneligen användas.


{§8.}
I st.f. pudervippor skall användas bomull, som
efter begagnandet förstöres.


{§9.}
Knifvar och saxar skola före användandet antingen
noga tvättas i varm sodalösning eller ock desinfekteras
på annat sätt, af Helsovårdsnämnden godkändt sätt.


{§10.}
Rakborstar må ej användas, der de icke äro enskild
kunds tillhörighet, utan skall intvålning ske med
handen.


{§11.}
Handdukar och kappor skola altid hållas rena och
ofta tvättas; varande dock altid innehafvare af rak-
och frisérstuga skyldig tillhandahålla dem, som så-
dant önska, nytvättade kappor och handdukar mot
särskild betalning.


{§12.}
Ett exemplar af denna stadga skall i hvarje rak-
och frisérstuga finnas anslaget å sådant ställe, att det
lätt af kunderna observeras.


{§13.}
Öfverträdelse af denna stadga straffas med böter
från och med två till och med etthundra kronor.

-

Stadsfullmäktige beslöto vidare att hos KMB. i
länet, jemlikt § 24 af Helsovårdsstadgan för riket
den 25 Sept. 1874, begära fastställelse å förestående
nu beslutade ordningsstadga.


{§7.}
Till Utskottet för utlåtande remitterades en af Hand-
landen C.A. Strengbohm härstädes hos KMB. i länet gjord,
af KMB. till Magistraten för inhemtande af Stadsfull-
mäktiges yttrande öfverlemnad och af Magistraten till Stads-
fullmäktige öfversänd ansökan att i sin handelslokal i
gården N:r 228 med adressnummer 14 vid Drottninggatan
härstädes få idka handel med explosiva varor af an-
dra klass. [MARG: 49/s. {res.}]


{§8.}
Stadsfullmäktige beslöto att med bifogande af uppgift
å de Stadsfullmäktige-ledamöter, som vid nästa års bör-
jan äro quarstående, hos Magistraten för vals anställan-
de anmäla hvilka ledamöter vid årets slut äro i tur
att ur Stadsfullmäktige utgå. [MARG: s. {65} skrifvelseexp.]


{§9.}
I enlighet med Utskottets förslag beslöto Stadsfullmäk-
tige bibehålla den i och för stadens ombuds, vid man-
talsskrifvning tjenstgöringsområden
verkstälda distrikts indelning, som förut skett, samt
utsågo till ombud vid nästiinstundande mantalsskrifvning:

{för 1:sta distriktet} (gårdarne N:r 1 - 104)
ombud: Fabriksidkaren G. Forsberg,
suppleant: Handlanden R. Lagberg,

{för 2:dra distriktet} (gårdarne N:r 105 - 200)
ombud: Målarmästaren H. Lundberg,
suppleant: Fabriksidkaren Alb. Öberg,

{för 3:dje distriktet} (gårdarne N:r 201 - 299)
ombud: Fabriksidkaren A.G. Pettersson,
suppleant: Handlanden Gust. Rydström,

{för 4:de distriktet} (gårdarne N:r 300 - 407 jemte Kloster-
ström och Stadsjorden):
ombud: Fabriksidkaren Alb. Lindström,
suppleant: Kassören Fritz Wedén.
[MARG: m.]


{§10.}
Hos Stadsfullmäktige hade Fattigvårdsstyrelsen
efter utredning om behofvet af ej mindre ett mera tids-
enligt anordnande af dårceller inom fattigvården
än äfven ett större antal sådana, anhållit om skynd-
samt vidtagande af åtgärder till anskaffande inom
fattigvårdens område af minst åtta dårceller, hvilka
bättre än de nuvarande fylda nutidens kraf på dylika
anstalter i hygieniskt och andra afseenden, dervid Sty-
relsen tillika framhållit lämpligheten af att dessa
celler uppföres på sådan plats och sådant sätt, att
hinder eller svårighet icke uppstode för en eventuell
utvidgning af fattigvårdsbyggnaden, hvilken inom kort
torde blifva nödvändig; och beslöto Stadsfullmäktige,
på yrkande af Herr Stålberg, dels lemna Drätselkam-
maren uppdrag att skyndsamt vidtaga de provisoriska
anordningar, som för afhjelpande af de svåraste olägen-
heterna kunde erfordras, dels ock remittera ärendet
i öfvrigt till Drätselkammaren för beredning, samt derjemte anmoda Fat-
tigvårdsstyrelsen att till Drätselkammaren
inkomma med de vidare upplysningar och den öfriga
utredning, som kunde erfordras till ledning för Drätsel-
kammarens blifvande utlåtande i ärendet. [MARG: {50}/D.]


{§11.}
Till Utskottet för beredning och utlåtande remittera-
des en af styrelen för härvarande arbetarinstitut
gjord af Stadsfullmäktiges Ordförande såsom egen
motion upptagen anhållan, att Stadsfullmäktige jem-
väl för nästa år ville anslå ett belopp af 1000 kr. för
anordnandet af föreläsningar vid institutet.
[MARG: 51./a. res.]


{§12.}
Med magistratsskrifvelse öfverlemnades inom behö-
rig tid inkomna sju ansökningshandlingar till den
genom K. Brefvet den 15 April 1898 nyinrättade Rådmans-
tjensten och dermed förenade Polismästarebefattningen
här i staden från följande sökande nämligen

1) v. Häradshöfdingen Levin Albers i Stockholm,
2) t.f. Polismästaren i Upsala G. Hårleman,
3) v. Häradshöfdingen Bernhard Nyström i Gefle,
4) v. Häradshöfdingen Erik Nordkvist i Köping,
5) Stadsfogden i Eskilstuna Aug. Hedin,
6) v. Häradshöfdingen Henning Ramstedt i Eskilstuna och
7) Hofrätts e.o. Notarien Per Wilhelm Englund i Hudiksvall.

Ansökninghandlingarne öfverlemnades för utlå-
tande öfver desamma till Utskottet; och skulle, sedan
sagda utlåtande uppsatts och till Stadsfullmäktige
inkommit, extra sammanträde med Stadsfullmäktige oförtöfvadts ut-
lysas för vals anställande. [MARG: 52/R. res.]


{§13.}
För utevaro utan anmäldt förfall från dagens samman-
träde pliktade Herr Dahlgren två kronor.


{§14.}
Protokollsjustering skulle ega rum å Stadshuset Lörda-
gen den 15 innevarande månad kl. 1 e.m.
[MARG: reg]

Justeradt den 15 Oktober 1898

/Arvid Nilsson/ /F,O, Nilsson/
/Herm, Lundberg/

År 1898 den 17 Oktober å Stadshuset offent-
ligen uppläst betyga:

/Joh, Aug, Larsson/ /L, Aug, Sköld/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 oktober 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107103.

Personrelationer