Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 november 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 november 1890

Anmärkning

{1890 den 13 November.}

Närvarande: samtliga herrar Stadsfullmäktige
med undantag af:

Herr Thr. Boberg med godkändt förfall.
Herr C. A. Stenman utan anmäldt förfall.

{§1.}
Till ombud för staden vid instundande mantalsskrifning
utsågs Herr Handlanden C. A. Lundberg d.y. och till hans
suppleant Herr Winhandlanden E. A. Lundblad.

{§2.}
För att vid instundande mantalsskrifning med
staden lemna intyg rörande de personer, hvilka
böra för fattigdom eller sjuklighet från mantalspennin-
gar befrias valdes Herr Winhandlanden E. A.
Lundblad och till hans suppleant utsågs Herr
Handlanden C. J. Andberg.

{§3.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befallnings-
hafvandes utslag den 30 September 1890, hvarigenom
förordnats att Timmermannen Klas August Johansson
skall ur Eskilstuna stads
mantalslängd för innevarande år uteslutas.

Stadsfullmäktige läto härvid bero.

{§4.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befall-
ningshafvandes utslag den 28 Oktober 1890,
hvarigenom förordnats att Hilma Carolina
[Jansson]och hennes omyndige son Carl skola för
innevarande år föras i mantal i Fors socken och ute-
slutas ur mantalslängden för Eskilstuna stad.

Lades till handlingarne.

{§5.}
I mål rörande Korgmakaren C. A. Forsströms
m.fl. mantalsskrifning beslutade Stadsfullmäktige
till Kungl. Kammarrätten afgifva följande
förklaring:

"Till Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarrätt.

Som den af Harakers kommun i inneliggande
besvär lemnade uppgift att Korgmakaren
Forsström endast vistats som gäst hos sin inom
Harakers socken bosatte fader Gårdssmeden
K. G. Forsström vederlägges deraf att Korgma-
karen Forsström till Harakers socken medtagit
sitt hushåll, pigan Maria Mathilda Wer-
ner och Arbetaren Hjalmar Abrahamsson,
hvilket icke kan anses förenligt med ett blott
och bart gästbesök, samt den omständighet att
Korgmakaren Forsström, pigan Maria Mathilda
Werner och Arbetaren Hjalmar Abrahamsson
må hafva under våren innevarande år
till Eskilstuna återflyttat icke kan vara af
beskaffenhet att å målet inverka, allden-
stund ostridigt är att bemälde personer
varit inom Harakers socken bosatte å den
tid, då mantalsskrifningen för år 1890
der förrättades, få Stadsfullmäktige
hemställa att Harakers kommuns
besvär måtte af Kongl. Kammarrätten
lemnas utan afseende.

{§6.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslutade Stads-
fullmäktige bifalla Styresmannens vid Carl Gustafs
Stads Gevärsfaktori framställning att manskap måtte
tilldelas faktoriets spruta samt såväl förste som
andre chef vid denna spruta utses bland faktoriets
tjenstemannapersonal, dock med vilkor att såväl
befäl som manskap till faktorisprutan utses bland den
vid faktoriet anstälda personalen.

[MARG: 144]

{§7.}
I fråga om t.f. Poliskommissarien Aug. Johanssons
hos Drätselkammaren gjorda och af Drätselkammaren Stads-
fullmäktiges beslut understälda reqvisition af polis-
kommissarielön för nästlidne Oktober månad med 150
kronor hade Utskottet, ehuruväl Utskottet ansett
att det vid poliskommissarielönens bestämmande den
2 sistförflutna Oktober af Stadsfullmäktige fästade
vilkor att blifvande innehafvare af poliskommissarie-
tjensten icke finge innehafva annan tjenstebefatt-
ning, blifvit af Poliskammaren genom Stadsfiskalen
Aug. Johanssons ifrågavarande förordnande öfverträdt,
likväl funnit sig böra föreslå, att den reqvirerade
lönen för Oktober månad må till Stadsfiskalen
Johansson utbetalas, men hade Utskottet tillika
hemstält att vidare utbetalning af poliskommissarie-
lön till tillförordnad innehafvare af berörda tjenst
skall ställas beroende af Stadsfullmäktiges beslut
för hvarje månad.

Inom Utskottet hade dess Ordförande varit
häremot af skiljaktig mening så tillvida att Ordfö-
randen fann ofvan åberopade vilkor icke hafva
blifvit öfverträdt, i det att ett förordnande att tills-
vidare uppehålla poliskommissarietjensten
icke vore liktydigt med samma tjensts besättande
med ordinarie tjensteinnehafvare, i hvilket
senare fall ofta omförmälda vilkor först måste
anses komma till tillämpning.

Herr Borgmästaren Alm, som öfvervar samman-
trädet, hemstälde att Stadsfullmäktige måtte jemte
bifall till Utskottets tillstyrkan, besluta att jemväl
må till t.f. Poliskommissarien Johansson utbetalas polis-
kommissarielön för de fem första dagarne af inne-
varande November månad, enär tjensten den 6 i denna månad blifvit med
ordinarie innehafvare besatt, lönen beräknad efter en årslön
af 1800 kronor.

Herr Falk deremot föreslog att, enär den 29 Sep-
tember detta år, då Stadsfiskalen Johansson af Polis-
kammaren erhöll ifrågavarande förordnande, poliskom-
missarielönen endast uppgick till 1500
kronor om året, samt förty t.f. Poliskommissarien
icke kunde anses hafva rätt åtnjuta större löne-
förmåner än som voro medgifna den tid, då förordnandet
meddelades,
poliskommissarielönen måtte till t.f. Poliskom-
missarien utbetalas för Oktober månad med det
belopp, som motsvarar en årlig lön af 1500 kronor.

Vid votering, som begärdes, afgåfvos 23 röster
för Utskottets förslag med det af Herr Borgmästaren
Alm förordade tillägg samt 5 röster för Herr Falks förslag

[MARG: 145]

{§8.}
På framställning af Drätselkammaren beviljades
afskrifning:

å 1884 års kommunalutskylder å 18 kronor 99 öre
enligt Stadsfogdens afkortningslängd af den 14 Febru-
ari 1890;

å 1886 års kommunalutskylder å 30 kronor 7 öre
enligt Stadsfogdens afkortningslängd af den 14
Februari 1890; samt

å 1886 års kommunalutskylder å 105 kronor 80 öre
enligt Stadsfogdens afkortningslängd af den 16 September
1890.

{§9.}
Sedan i anledning af Munktells Mekaniska Werkstads
Aktiebolags framställning att Södra Munktellsgatan
finge ur Stadsplanen utgå och läggas till Werkstadens
öfriga tomter mot en lösesumma, som Stadsfullmäk-
tige eventuelt hade att föreslå, Stadsfullmäktige genom
beslut den 2 nästlidne Oktober uppdragit åt Fabriks-
idkaren Arvid Nilsson, Stadsingeniören C. F. Virgin
och Rektorn Axel Karlsson att efter värdering be-
stämma den lösesumma, som skall af staden för om-
rådet i fråga fordras, så föredrogs nu värderingsmännens
utlåtande enligt hvilket de, efter jemförelse
med tomtvärdena inom samma stadsdel, bestämt att
lösesumman för området, utgörande omkring 23500 qvadratfot,
skall utgöra fyratusenfemhundra kronor jemte alla
för Stadsplanens förändring blifvande kostnader.

Härom skulle Bolaget underrättas genom utdrag
af protokollet.

[MARG: [136]]

{§10.}
Till Utskottets beredning remitterades:

1:o förslag till gränsreglering mot Öbergska filfabriks-
tomten;

2:o Komiterades för förbättring af lazarettsvägen fram-
ställning om Stadens deltagande i kostnaderna för denna
vägförbättring;

3:o förslag till påbyggnad af fattigvårdshuset;

{§11.}
Till Stadsfullmäktige hade Kommissionslandtmäta-
ren C. A. Åkerstein öfverlemnat räkning å arvode för
upprättande af stadsplan, slutande på 2450 kronor
jemte dithörande handlingar och beslutades att ärendet
skulle för afgifvande af yttrande remitteras till Byggnads-
nämnden, som jemte det begärda yttrande skulle öfver-
lemna remisshandlingarne till Utskottet för dess beredning.

{§12.}
Föredrogs Stadsfullmäktige till handakommet
utdrag af protokoll, hållet vid sammanträde
med Oxelösund-Flen-Westmanlands jernvägs-
aktiebolags Styrelse i Stockholm den 26 sist-
lidne September, hvaraf inhemtades att
med anledning af skrifvelse från Stadsfull-
mäktige rörande Styrelsens framställning att Staden
måtte åtaga sig att framdraga och underhålla Gym-
nastikgatan till tillämnad vägport samt ombesörja
att erforderlig mark blefve från kyrkoherdebostället
upplåten, i hvilken skrifvelse Stadsfullmäktige,
enligt Styrelsens förmenande, förklarat att de
vore villiga bifalla framställningen endast med
det vilkor att jernvägen förbunde sig att anlägga
och underhålla den nya gatudelen äfvensom vägen
från jernvägens gräns fram till stationens lastkaj,
Styrelsen vid sådant förhållande beslutat
att frågan om den nya vägportens anläggande
finge tills vidare förfalla.

Sedan det upplysts att egoutbyte med
Kyrkoherdebostället i och för anskaffande af mark
för Gymnastikgatans förlängning redan blifvit
verkstäldt, beslutade Stadsfullmäktige att
ärendet skulle remitteras till Utskottet att beredas
i och för förnyadt beslut, som möjligen kunde från Stadsfull-
mäktiges sida föranledas.

[MARG: 146]

{§13.}
Till behandling föredrogs från Wattenverkskomiten inkommen
framställning, så lydande:

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.

De vattenverk, som komitén hittills icke behandlat
och hvilka utgöra föremål för denna komiténs framställ-
ning, äro Stampen, f.d. Piphammaren och Lieham-
maren.

Vidkommande till en början de begge förstnämnde
verken, hvilka tillhöra staden, har Komitén ansett
lämpligast, att desamma, i likhet med hvad af
Stadsfullmäktige i fråga om Sliphuset N:o 47 be-
slutats, på längre tid arrenderas till enskilda per-
soner att användas för smidesmanufakturens behof,
och får Komitén fördenskull rörande dessa verk
hemställa:

att, då det utrymme, dessa verk hvar för sig
innehafva, torde vara för ringa att desamma kunna
hvar för sig med fördel utarrenderas, verken må
till ett enda verk sammanslås;

att vid nuvarande arrendetidens utgång den 1 Oktober
1891 staden låter nedrifva de invid verken befint-
liga byggnader och använder materialierna i de-
samma för egen räkning;

att det sålunda bildade vattenverket utbjudes på
arrende på femtio år från den 1 Oktober 1891 att af
blifvande arrendator för smidesmanufakturens behof
användas;

att till verkets drifvande anslås 50 kubikfot vatten
eller 25 hästkrafter;

att verket tilldelas det område, som finnes utmärkt
å bilagda af Stadsingeniören upprättade karta;

att vid arrendekontraktets uppgörande skall iakttagas
att följande vilkor bland annat alltid inflyta:

innan några fabrikshus, uthus eller motorer få
af arrendatorn uppföras, skall Drätselkammaren
hafva godkänt såväl ritningarne dertill som läget
af de tillämnade byggnaderna;

att vid otillräcklig vattentillgång fördelas vattnet mellan
samtlige arrendatorer af Stadens vattenverk efter
tur och i den ordning, Drätselkammaren bestämmer;

efter arrendetidens utgång är staden skyldig inlösa
de af arrendatorn under arrendetiden uppförda byggna-
der, dervid lösesumman dock ej får öfverstiga halfva
anläggningskostnaden;

för att denna anläggningskostnad skall kunna vid
arrendetidens slut kontrolleras, åligger det arrenda-
torn att efter för hvarje gång verkstäldt byggnads-
arbete hos Drätselkammaren styrka kostna-
derna derför;

med här ofvan angifna inskränkning
bestämmes lösesumman af skiljemän, fem till
antalet, deraf Drätselkammaren, å stadens vägnar,
utser två, arrendatorn två och Stadens Magistrat
den femte;

har arrendatorn underlåtit att inom en
månad efter bevislig tillsägelse, utse skiljemän,
afgörs frågan af de utaf Drätselkammaren
och Magistraten utsedde skiljemännen;

arrendekontraktet uppgöres af Drätselkam-
maren med iakttagande af ofvan angifna
föreskrifter och på de vilkor i öfrigt, Drätsel-
kammaren kan finna lämpligt bestämma.

Hvad derefter beträffar Liehammaren,
hvilken af Staden disponeras såsom tjenste-
verk, anser Komitén att, efter det nytt vatten-
verk är under uppförande i stället för tjenste-
verket Sliphuset N:o 46, Liehammaren är såsom
tjensteverk obehöfligt, hvadan Komitén vill hem-
ställa att Stadsfullmäktige måtte ingå med ansökan
till Kongl. Maj:t att detta verks egenskap af tjenste-
verk måtte få upphöra samt Staden tillåtes använda
den till verket hörande vattenkraften för smides-
manufakturens behof samt att Stadsfullmäktige
måtte, sedan Kongl. Maj:ts svar å sådan ansökan
kommit Stadsfullmäktige tillhanda, vidare besluta
rörande förfarandet med detta vattenverk.

Angående den vattenkraft, som till stadens
samtliga verk kan disponeras, anser sig Komitén
böra meddela, att Ingeniörerna Qvist & Giers
i utlåtande af den 24 Januari 1878 ansedt denna
kraft kunna uttagas med 190 hästkrafter och
äro redan anslagna:

till Sliphuset N:o 46 - 40 hästkrafter,
till Sliphuset N:o 47 - 30 hästkrafter,
till f.d. Stångjernshammaren - 30 hästkrafter,
till Räckhammaren N:o 48 - 25 hästkrafter,
till f.d. Räckhammaren N:o 69 - 20 hästkrafter
eller summa 145 hästkrafter.

Derest Stadsfullmäktige, med bifall till denna
Komiténs framställning, skulle till det genom
sammanslående af Stampen och f.d. Piphammaren
uppkommande verk anslå 25 hästkrafter och till
Liehammaren 40 kubikfot vatten eller 20 häst-
krafter, skulle således till samtliga vattenverken
vara anslaget tillsammans 190 hästkrafter i öfver-
ensstämmelse med hvad Qvist & Giers föreslagit.

Slutligen får Komitén hemställa att Stads-
fullmäktige behagade utanordna till Ingeniörerne
Qvist & Giers 25 kronor för af dem på Komiténs
begäran afgifvet utlåtande rörande sättet för be-
stämmande af vattenåtgången vid de olika verken
samt i arvode till Komiténs sekreterare 75 kronor.

Eskilstuna den 7 November 1890.

/Aug. Stålberg./
/P. Liljeqvist./
/Arvid Nilsson./
/E. A. Lundblad./
/H. Åkerstein./"

Herr Berg yrkade bifall till framställningen med
den ändring att de till Stampen och f.d. Piphammaren
hörande byggnader ej måtte nedrifvas förr än arrendatorn
till dessa verk blifvit antagen, hvaremot Herr
Stålberg hemstälde om bifall till framställningen
i oförändradt skick.

Wid votering beslutade Stadsfullmäktige
att bifalla Komiténs framställning utan ändring
med 18 röster mot 10 röster, som afgåfvos för
Herr Bergs förslag.

§14.
Med skrifvelse den 10 i denna månad öfver-
lemnade Fattigvårdsstyrelsen förslag å 25 smides-
gesällsenkor till erhållande af innevarande års
ränta å C. O. Nyzellsfonden, nemligen:

N:o 64. Anna Maria Andersson i gården N:o 245.
N:o 9. Carolina Sofia Bergström i gården N:o 132.
N:o 20. Johanna Borg i gården N:o 282.
N:o 10. Johanna Fredrika Ek i gården N:o 268.
N:o 66. Anna Charlotta Ehrlin i gården N:o 383.
N:o 12. Anna Sofia Forsberg i gården N:o 382.
N:o 13. Johanna Christina Forssell i gården N:o 243.
N:o 59. Christina Catharina Fernsten i gården N:o 241.
N:o 34. Anna Christina Hedberg i gården N:o 163.
N:o 48. Anna Margreta Hedlund i Munktorp.
N:o 61. Fredrika Carolina Hellqvist i gården N:o 54.
N:o 6. Charlotta Lönnberg i gården N:o 355.
N:o 15. Christina Charlotta Lönnberg i gården N:o 204.
N:o 50. Johanna Carolina Lindmark i gården N:o 293.
N:o 65. Clara Charlotta Löfgren i gården N:o 227.
N:o 67. Carolina Wilhelmina Larsson i gården N:o 241.
N:o 17. Christina Wilhelmina Nordström i gården N:o 205B.
N:o 16. Brita Maria Pettersson i gården N:o 284.
N:o 35. Brita Elisabeth Ryman i gården N:o 176.
N:o 47. Charlotta Ringholm i gården N:o 370A.
N:o 70. Beata Augusta Rolin i gården N:o 260.
N:o 56. Johanna Wilhelmina Sundqvist i gården N:o 186.
N:o 69. Anna Christina Söderberg i gården N:o 373.
N:o 49. Christina Elisabeth Wiklund i Stockholm
N:o 74. Brita Wallin i gården N:o 219.

Förslaget blef af Stadsfullmäktige godkändt.

{§15.}
I nu föredragen skrifvelse denna dag hemstälde
Poliskammaren att under den mörka årstiden,
sedan elektriska belysningen för aftonen upphört,
på Stadens bekostnad hållas lysande såväl
två af å Rådhusbron befintliga gaslyktor som
äfven den å Nybron varande gaslyktan.

Stadsfullmäktige uppdraga åt Drätselkam-
maren att i ärendet besluta och vidtaga de
åtgärder, Kammaren med anledningen af framställ-
ningen kunde finna föranledas.

I sammanhang med denna fråga väckte
Herr Lundblad mundtlig motion om att det
måtte anskaffas och å Polisvaktkontoret
förvaras såväl daggar som nödiga rädd-
ningslinor att användas vid bispringande af
i ån drunknande personer.

Motionen remitterades till Drätselkammarens
beredning.

{§16.}
Protokollsjustering skall ega rum i morgon
Fredag kl. 1 på dagen å Stadshuset och utsågos
Herrar Koraen och Hellstedt att jemte Ordföranden
eller, vid förfall för denne, vice Ordföranden justera
protokollet.

År 1890 den 14 November uppläst och
justeradt

/Axel Karlsson/
/Albin, Hellstedt/
/A; W; Koraen/

[MARG: 147 År 1890 den 17 Nov: å Rådhuset offentligen
uppläst intyga

/Aug; Winbom/
/Fr. Wirén./]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 november 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107101.

Personrelationer