Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 november 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 november 1884

Anmärkning

{1884 den 13 November.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herr G. E. Svahnbäck, hvars anmäldta förfall godkändes.
Herr E. G. Åbergh, hvars anmäldta förfall godkändes.

{§. 1.}
Upplästes Utskottets utlåtande om ifrågasatt skyldighet
för staden att reparera staketet kring tomten till
Eskilstuna länslasarett, och hade Utskottet på anförda
grunder hemställt: att Stadsfullmäktige må uppdraga
åt Drätselkammaren att till LasarettsSysslomannen,
såsom sökande, aflemna ej mindre en afskrift af
Kongl. Brefvet den 11 Juni 1869 i ämnet, än en afskrift
af utlåtandet, för att komma Lasarettsdirektionen
tillhanda, samt att på samma gång meddela Sysslo-
mannen att, då staden ej ansåge sig hafva skyldig-
het att underhålla stängseln kring den af länet till-
trädda lasarettstomten, Sysslomannens begäran om
samma stängsels reparation genom Drätselkammarens
försorg ej kunnat bifallas.

Utlåtandet godkändes.

[MARG: 318.]

{§. 2.}
Angående den af Herr L. P. Åkerman hos Läns-
Styrelsen begärda utsträckning i utskänkningstiden
på hans bierstuga för besökande å en der
uppställd biljard, hvaröfver Stadsfullmäktiges yttrande
infordrats, hade Utskottet hemställt om afstyr-
kande af ifrågavarande ansökning, emedan Stads- [MARG: Exped.]
fullmäktiges åtgöranden gått ut på inskränkning
vid utskänkning af såväl spirituösa drycker, som
maltdrycker, och anledning nu ej funnes för ett
motsatt förfarande, samt ett bifall till Åkermans
ansökning kunde blifva till förfång för andra dy-
lika utskänkare, eller anses såsom prejudikat,
föranledande dem att under uppgifvande af
hvarjehanda orsaker äfven begära utsträckt utskänk-
ningstid.

Utlåtandet godkändes.

[MARG: 320]

{§. 3.}
Rörande Herr ordförandens hos Stadsfullmäk-
tige motion om ett förslagsanslag å 500 kronor till
Elektriska belysningsKomitén för åstadkommande
af sådan gatubelysning försöksvis här i staden;
hade Utskottet uttalat den åsigt
att under elektriska belysningens nu varande stånd-
punkt, då den både till sätt och verkan kommit till
pröfning annorstädes, borde försöksbelysning icke
vara hufvudsakliga målet för ett lemnadt anslag,
utan erhållande af utredning å kostnaden för
stadens förseende med elektrisk gatubelysning; i en-
lighet hvarmed Utskottet hemställt: att ett förslagsan-
slag å 300 kronor måtte för ändamålet ställas
till komiténs förfogande, jemte uppdrag till den samma
att inkomma med kostnadsförslag för gatornas
i hela staden förseende med elektrisk belysning,
såväl till anläggning, som underhåll, - lysningstiden
beräknad efter nu gällande - samt med uppgift å
antalet lågor och platserna för desamma.

Efter uppläsandet häraf inlemnade Herr H. Åker-
stein ett hos Elektriska belysningskomitén den
10 i denne månad hållet protokoll, hvaraf in-
hemtades bland annat; att från en verkstad
ingått anbud på åstadkommande af belysnings-
försök å Strandgatan med glödlampor för upp-
gifna kostnader, men att en annan verkstad
ansett att belysning borde ske genom båglampor
och icke genom glödlampor; i anledning hvaraf
Komitén sjelf blifvit af den åsigt att en jemfö-
rande profbelysning mellan glöd- och båg-lampor borde
åstadkommas såsom ett absolut nödvändigt vilkor
för upprättandet af ett kostnadsförslag öfver stadens
belysning med elektriskt ljus, och hemstälde nu Herr Åkerstein,
att Stadsfullmäktige måtte lemna
anslag till en sådan jemförande profbelysning, hvartill erfor-
drades anslagets ökande till 1000 kronor.

Efter slutad öfverläggning, och sedan, på gifven
anledning, äfven nu tillstädesvarande Fabrikören Wik-
lund från Stockholm fått yttra sig i frågan, afgjordes
med 21 röster mot 7 att ärendet skulle bordläggas;
och röstade minoriteten för anslagets ökning till 1000 kr.

Under öfverläggningen hade ock yrkats bifall till
Utskottets utlåtande.

[MARG: 325]

{§. 4.}
Såsom följd af Stadsfullmäktiges beslut den 14
sistlidne Augusti hade ByggnadsNämnden före-
slagit att 16 §. 21 mom i stadens Byggnadsordning
måtte erhålla följande lydelse:

"I anseende till jernbanas läge, i närheten af
Westermarksgatan med deraf föranledd eldfara,
må hädanefter vid denna gata icke uppföras
hus af trä, med mindre byggnader förses med
fullständig revetering."

Förslaget godkändes; och skulle den sålunda
beslutade förändringen i Byggnadsordningen under-
ställas Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes pröfning.

[MARG: 292.]

{§. 5.}
Med föranledande af Stadsfullmäktiges remiss
i den genom motion af Herr Hilmer Lagerbäck
uppkomna fråga om sättet för rännstenars
läggning i staden m. m., hade ByggnadsNämnden
i nu föredraget betänkande på anförda skäl
hemställt:

1:o att Stadsfullmäktige, derest det icke skulle visa sig
att kostnaderna för anläggande af huggna rännstenar
endast i ringare mån komme att öfverstiga kostna-
derne för rännstenarnes läggande af tuktad sten, ville
besluta att alla rännstenar inom staden skola sättas af
tuktad sten, med undantag dock af de öfver körbanor
ledande rännstenar, hvilka förordades att läggas af
huggen sten;

2:o att trottoarkanterna måtte anbringas af huggen
sten;

3:o att tillsvidare måtte med tuktad sten beläggas
endast trottoarerna vid Drottninggatan från jern-
vägsplanen till Kungsgatan, vid Kungsgatan från
Drottninggatan till Köpmangatan, vid Köpmangatan
från Blåsarbanan till Lasarettsgatan samt vid Ny-
brogatan från Nybron till Kungsgatan;

4:o att med ifrågavarande gatuarbeten finge i afvaktan
på vattenledningsfrågans afgörande anstå till
utgången af nästkommande år;

5:o att derest icke inom denna tid vattenledningsfrå-
gan blifvit slutligen afgjord, gatuarbetena i allt
fall måtte företagas i den ordning nästa punkt
innehölle, samt att, derest inom sagde tid vattenled-
ning skulle blifva beslutad, gatuarbetet måtte vid-
tagas omedelbart efter det vattenledningsarbetet afslu-
tats, derest det icke skulle befinnas lämpligare att
låta i sammanhang utföra båda arbetena ;

6:o att arbetet utföres i den mån bristfälligheten
å rännstenar och trottoarer gjorde omsättning eller
mera omfattande reparationer derå erforderliga, dock
att trottoar- och rännstensarbetena borde å de särskilda
platserna utföras samtidigt, samt att icke mindre
än som motsvarade det quarter, inom eller invid
hvilket arbetet utfördes, finge i ett sammanhang
utläggas.

I sammanhang härmed föredrogos af Drätselkam-
maren gjorda kostnadsberäkningar för dylikt arbetes
utförande på olika sätt, jemte dess förslag att för
ändamålet måtte få antagas den princip, att,
då omläggning af rännstenar eller gångbanor skall
ske, gångbanorna sättas med {tuktad} sten samt ränn-
stenar med {ringare} lutning af {huggen} sten, men rännstenar
med {bättre} lutning af {tuktad} sten.

Sedan under öfverläggningen härom Herr C. F. Lund-
ström föreslagit att derest gårdsegare, oberoende af
stadens stensättningsarbete ville bekosta tuktad sten
till gångbana,
staden måtte bekosta sjelfva nedläggningen, blef
hela ärendet, inbegripit sagda motion, för ytterligare
beredning remitteradt till Utskottet.

[MARG: 302.]

{§. 6.}
Till Utskottet remitterades för ytterligare beredning
frågan om nytt hus för brandsprutan N:o 9 med anled-
ning af från Drätselkammaren inkomna förslag.

{MARG: 305.}

{§. 7.}
Stadsfullmäktige godkände Fattigvårdsstyrelsens
förslag å de 25 fattiga smidesgesällsenkor, hvilka
för innevarande år skola komma i åtnjutande
af räntan på C. O. Nysellsfonden, sedan med anled-
ning af anmälan att å förslaget upptagna Enkan
Forssander aflidit, istället för henne blifvit uppförd
gesällsenkan N:o 15. Christina Lönnberg, född 1822;
ock uppdrogs utdelningen åt Drätselkammaren.

[MARG: 326.]

{§. 8.}
Till Utskottet remitterades för beredning en af E. och W.
bostadsförening gjord framställning om anbringande
af en gaslykta utanför dess hus i hörnet af Smedje-
och Kareliigatorna.

[MARG: 327.]

{§. 9.}
Herr Direktören och Riddaren Johan Svengren jemte
Herr Ingeniören Axel Karlsson utsågos till gode
män för tillsyn å förmyndarskap här i staden.

{§. 10.}
Stadsfullmäktige utsågo Herr A. Hellstedt till
ombud för staden vid instundande mantals-
skrifning, samt Herr G. E. Svahnbäck
till suppleant.

{§. 11.}
Stadsfullmäktige utsågo Herr E. A. Lundblad
till sitt ombud för att vid instundande man-
talsskrifning aflemna intyg rörande de personer,
hvilka böra för fattigdom eller sjuklighet från
mantalspenningar befrias; och utsågs Herr
C. A. Lundberg d. y. till ombudets suppleant.

{§. 12.}
Inkomna anmälningar om ledigheter vid årets slut
i fattigvårdsstyrelsen, Hamndirektionen och Styrel-
sen för Tekniska Söndags- och aftonskolan, remit-
terades till Utskottet, för förslags uppgörande enligt
arbetsordningen.

[MARG: 328, 329, 330.]

{§. 13.}
Till Magistraten skulle aflåtas skrifvelse med
anmälan, hvilka af Stadsfullmäktige äro i tur
att afgå vid årets slut.

{§. 14.}
Så snart från Magistraten inkommer utgifts- och
inkomstförslaget för år 1885 skulle detsamma
till Utskottet öfverlemnas för afgifvande af
utlåtande.

{§. 15.}
En från Hamndirektionen ingången begäran
att strandskoning för Nybrohamnen må verkställas från
Drottning-
gatan till Kriebsensgatan remitterades för beredning, till
Utskottet.

[MARG: 331.]

{§. 16.}
Upplästes ett betänkande från Komiterade, hvilka
hafva till utredning frågan om anskaffande af nytt
Epidemiskt sjukhus, innefattande både förslag till
plats och till byggnad.

Ärendet remitterades till HelsovårdsNämnden
för beredning med anhållan att Nämnden afgifver
sitt betänkande jemte öfriga handlingar till Utskottet,
som derefter bereder frågan och med samtliga hand-
lingar till Stadsfullmäktige inkommer.

[MARG: 250.]

{§. 17.}
Räkning å 63 kronor 50 öre för kostnader i näst
[förut] upptagna ärendet, godkändes till betalning.

{§. 18.}
Herr E. A. Lundblad föreslog besluts fattande att
stadens allmänna annonser måtte införas i stadens
begge tidningar, under förutsättning att half afgift
derför kunde ackorderas.

Ärendet remitterades till Utskottet, för beredning.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/
/Ade Falk/
/Carl Andberg/

1884 den 17 November å rådhuset offentligen uppläst,
betyga

/C: Hagström/
/Aug. Winbom/

{MARG: {332.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 november 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107100.

Personrelationer