Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 maj 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 maj 1880

Anmärkning

{1880 den 13 Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr E.A. Lundblad med godkända förfall.
Herr And. Lindblad med godkända förfall.

{§.1.}
Med godkännande af Drätselkammarens i ämnet afgifna
utlåtande, beslöts, angående förfarandet med balanserade
Kommunalutskylder, derom Herr C.A. Ström väckt motion,
att på balanserade Kommunalutskylder skulle upprättas
en liggare, hvari de restskyldige i alfabetisk ordning
upptagas, samt att beslut om afskrifning af utskylder
från samma liggare skulle fattas hvart tionde år.

[MARG: 221.]

{§.2.}
Drätselkammaren hade, i fråga om utarrendering
af vattenverk, begärt få veta om dervid hänsyn
skulle tagas till någon inväntad ny plan, eller om
den gamla planen skulle ega bestånd.

Sedan Ordföranden lemnat upplysningar
angående ståndpunkten för wattenverks Komiterades
arbete i denna fråga, beslöts att Drätselkam-
maren, i afvaktan på utgången deraf, finge
på ett års tid ytterligare utarrendera de vatten-
verk, hvarå nuvarande kontrakt tilländalöpa
den 1 instundande Oktober.

[MARG: 222.]

{§.3.}
I ledigheten efter aflidne Fabriksidkaren
E.A. Thunell invaldes Fabriksidkaren Arvid
Nilsson till ledamot i HelsovårdsNämnden.

[MARG: 223.]

{§.4.}
[(i sammanhang med §.5.)]
I förnyadt utlåtande, innefattadt i protokoll
för den 2 sistlidne Januari, angående tillvinnandet
af mark från tomten N:o 124 till gatuanläggningar,
hade ByggnadsNämnden föreslagit, {dels} att åt Staden
förvärfvas eganderätten till den del af tomten, som
erfordras för Rademachergatans framdragande
till Kyrkogatan, samt då å den mark, som skulle
frånskiljas tomten, finnes ett boningshus, jemväl
eganderätten till detta må åt Staden förvärfvas,
{dels} ock att eganderätten förvärfvas till den
mark, som från tomten åtginge för Hamngatans
framdragande,- hvilka begge tomtdelar enligt
bilagd karta, utgjorde 14 Kappland -; hvarjemte
Byggnads Nämnden hemställt att åt Drätselkam-
maren må uppdragas att sätta sig i beröring
med tomtegaren till utrönande deraf, huruvida
ifrågavarande mark må kunna åt Staden
förvärfvas genom antaglig öfverenskommelse, innan
expropriation beslutas.

Drätselkammaren erhöll uppdrag såsom
Nämnden föreslagit.

[MARG: 197.]

{§.5.}
Uti en från Magistraten öfverlemnad skrif-
velse från Bruksegaren Joh. Schjåltz, hvilken
eger den i näst föregående §. omnämnda gården
N:o 124 här i Staden, hade denne förklarat att
såvida icke sist före den 15 innevarande Maj frågan
om Stadens förvärfvande af delar från samma
gård till gatuanläggningar vore afgjord utan funnes
hvilande, nödgades han söka utfå ersättning för
den tid derefter han kunde vara förhindrad i
fri dispositionsrätt till sin tomt, hvilken han
ämnade bebygga å de till afsöndring ifrågasatta
delarne.

Beslöts att skrifvelsen skulle till Drätselkam-
maren åtfölja handlingarne i afsöndringsärendet,
som innehålles i §.4 här ofvan.

[MARG: 197.]

{§.6.}
I anledning af återremiss, hade Byggnadsnämn-
den, enligt dess protokoll för den 30 sistlidne April,
förklarat, att, efter en förslagsberäkning å det belopp,
till hvilket lösen för från Nämnden utgående expe-
ditioner i ansökningsärenden skolat uppgå, i händelse
den samma i enlighet med gällande expeditionstaxa
uttagits, skulle, under de 5 år Nämndens verksamhet
fortgått, denna lösen i medeltal belupit sig till
132 Kronor för hvarje år; men som Stadsdelen Norr
numera bifvit till större delen bebyggd, samt sådane
byggnads ansökningsexpeditioner, för hvilka lösen bör
utgå, sålunda i en framtid torde blifva mera
sällsynta, än hvad hittills varit förhållandet, ansåge
Nämnden att ifrågavarande expeditionslösen ej kunde
beräknas uppgå till högre belopp än 75 á 100 Kronor
för år.

Efter tagen del häraf, och med bifall till
Utskottets i ärendet förut afgifna utlåtande, för-
klarade Stadsfullmäktige - med bibehållande af
förut stadgade aflöning till Byggnadsnämndens Se-
kreterare af 200 Kronor för år - sig för sin del
icke hafva något att anmärka deremot att Sekre-
teraren uttager den lösen för expeditioner,
hvartill han må vara lagligen berättigad.

[MARG: 206.]

{§.7.}
Byggnadsnämnden hade, enligt nu föredraget pro-
tokoll för den 30 sistlidne April, i betraktande af
det ringa utrymme, som förefinnes å flera af
Stadens lifligast trafikerade gator, hvilken olä-
genhet ytterligare ökades genom å desamma va-
rande, långt utskjutande, yttertrappor, hos Stads-
fullmäktige, för att undanrödja berörda olägenhet
samt vinna öfverensstämmelse med hvad för flera
af Rikets öfriga städer funnes stadgadt, hemställt
att Stadsfullmäktige ville för sin del besluta
samt Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes pröfning
underställa, att 16 §. 17 mom. af den för Eskilstuna
Stad faststälda Byggnadsordning måtte erhålla
ett så lydande tillägg, att inskjutas mellan i
momentet förekommande orden "bredd". och "Tak-
ränna":

"och der redan befintlig yttertrappa finnes
utanför huslinien å torg eller gata, utspringande
mera än en fot, skall densamma borttagas
före den 1 Januari 1883."

Under den öfverläggning, som härom egde rum,
yrkades ärendets bordläggning, hvilket dock ej bifölls,
och dessutom afslag, samt af Herr t.f. Borgmä-
staren Alm: att Nämndens förslag måtte bifallas,
med tillägg af orden: "för såvidt ej vederbörligt
tillstånd till trappas anbringande kan visas";
hvarförutan inom Stadsfullmäktige begärdes åter-
remiss till Byggnads Nämnden för förslagets om-
redigering i sist anförda syfte.

Efter slutad öfverläggning, och vid votering med
15 röster mot 11, bifölls Byggnadsnämndens förslag
med den af t.f. Borgmästaren Alm yrkade redak-
tionsförändring; och röstade minoriteten för afslag,
hvilket sistnämnda i en föregående votering
med 17 röster mot 11 bestämdes till kontrapropo-
sition i hufvudvotering, mot återremiss.

Det fattade beslutet skulle Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande underställas.

Reservationer anmäldes af Herrar Carl Andberg,
Emil Andersson, Joh. Svengren, A.W. Koraen, Sv.
Palmgren, J.P. Nordlund, C.A. Lundberg, P.A. Hagström,
G.E. Svahnbäck, Albin Hellstedt och Joh. Walén.

{§.8.}
Af Wattenlednings Komiterade aflemnade
berednings handlingar, rörande åstadkommande af
wattenledning härstädes, blefvo remitterade till
Utskottet för afgifvande af utlåtande jemte förslag
å lämplig sakkunnig person till granskning af
i ämnet uppsatta förslag.

[MARG: 196.]

{§.9.}
I anledning af Brandstods Komiténs framställning
om utseende af ombud till blifvande stämma med Stä-
dernas allmänna brandstodsbolag och om arvode till
dessa bolag, beslutade Stadsfullmäktige utse fyra
ombud med arvode af 50 Kronor från Stadskassan
till hvartdera ombudet, äfvensom å lika arvode till det ombud,
som utses af BrandstodsKomitén; hvarefter med
slutna sedlar valdes:
Fabriksidkaren E.A. Naesman med 24 röster
Fabriksidkaren G.E. Svahnbäck med 20 röster
Fabriksidkaren S. Palmgren med 19 röster
Handlanden A.F. Dahlström med 10 röster;
men sedan den sistnämnde anmält sig förhindrad
att uppdraget emottaga, utsågs i hans ställe
Kakelugnsmakaren J.P. Nordlund, som näst efter
Herr Dahlström, erhållit högsta röstetalet med 8.

[MARG: 224.]

{§.10.}
Föredrogs ett af Helsovårds Nämnden, på Stads-
fullmäktiges uppdrag, afgifvet förslag till in-
struktion för Stadsläkaren.

Förslaget godkändes, dock, hvad §.4. mom 4 angår,
först efter votering med 22 röster mot 6, hvilka sednare
afgåfvos för Herr Andbergs förslag att Stadsläkarens
rättighet att vid fattigvårdsstyrelsens sammankomster
närvara och i förhandlingarne, men ej i besluten,
deltaga, skulle ur detta moment utgå, och endast
quarstå Läkarens skyldighet att, på fattigvårdsstyrelsens
anmodan, vid dess sammanträden, så vidt möjligt är,
tillstädeskomma.

Reservation anmäldes af Herr Andberg deremot
att hans mening ej vunnit bifall.

[MARG: 209.]

{§.11.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning,
styrelsens för Elementarläroverket för flickor an-
hållan om kostnadsfritt upplåtande af tomt
till skolhus.

[MARG: 225.]

{§.12.}
Herr t.f. Borgmästaren Alm redogjorde för Stads-
läkarefrågans närvarande ståndpunkt, deraf in-
hemtades att på första ansökningstiden blott en
ansökning å tjensten inkommit, hvilken återtagits,
hvarefter ny ansökningstid skulle kungöras; och som
det mött svårighet att få någon Med. lic. att
under tiden uppehålla tjensten på de vilkor, som
nu kunde utlofvas, ville Herr t.f. Borgmästaren
hemställa att Stadsfullmäktige bestämmer ett
arvode till vikarien under 2 månaders tid af
15 Kronor om dagen.

Stadsfullmäktige godkände detta förslag
och bestämde 15 Kr. dagtraktamente under högst
2 månaders tid till den Med. lic. som förordnas att Stads-
läkaretjensten uppehålla, så vidt förordnandet
meddelas åt läkare, som tages från annan plats.

{§.13.}
Herr A.W. Koraen utsågs till ledamot i
Teknisk-Skolhus-Komitén efter från Staden afflyttade
Fabriksidkaren G. Nilson.

{§.14.}
Kompletteringsval af två ledamöter i Watten-
verks Komitén, efter afgångne G. Nilson och
J.O. Biörck, anmäldes vara behöfligt, men
uppskjöts {till} nästa sammanträde.

{§.15.}
Herr A.W. Koraen väckte motion om borttagande
af pumpen på Rådhustorget såsom numera ej
behöflig, sedan från torget nedgångstrappa till ån
blifvit anbringad.

Remitterades till Drätselkammaren, som
efter Brandkårbefälets hörande, eger att med
eget utlåtande inkomma.

{§.16.}
På derom af Herr Joh. Svengren gjord framställning
förstärktes, med inväljande af Fabriksidkarne
G.E. Svahnbäck, och C.A. Johansson den Komité som tillsatts för
beredning af en framställning om inköp af en
samling smidesmodeller från Jern Manufaktur aktie-
bolaget.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/C;A; Ström/
/A;W; Koraen/

1880 den 18 Maj offentligen uppläst å Rådhuset
betyga

/Sw, Palmgren/
/P,A, Hagström/

[MARG: 226]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 maj 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107095.

Personrelationer