Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 maj 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 maj 1879

Anmärkning

{1879 den 13 Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:

Herr E. A. Lundblad
Herr J. O. Biörck
Herr J. P. Nordlund
Herr Gust. Nilson
med godkända förfall.

Herr F. A. Stenman, utan anmäldt förfall.

{§. 1.}
I händelse detta sammanträde, som började kl. 6 e. m., skulle
fortgå längre än till klockan 7, begärdes permission
från sammanträdet då af Herrar Dahlström,
Svalling, Andersson och Hagström i anse-
ende till utlyst brandkårsmöte; och detta bevil-
jades.

{§. 2.}
Sedan hos ByggnadsKomitén för Rådhusbron entre-
prenören A. M. Andersson anmält att, i anseende
till åbottens grusfattiga beskaffenhet, behof gjordes
af nedsänkta stenkistor till förstärkning af de
6 par mellanpelarne till bron, samt entreprenören,
- då brokonstruktören Herr Majoren Adelsköld be-
funnits vara rest till utlandet-, anlitat Herr Öfver-
ste Löjtnanten A. M. Lindgren, hvilken vore känd bro-
byggare, om utlåtande i ämnet, och denne förkla-
rat de föreslagna sänkkistorna omkring pålarne
ändamålsenliga och att de derför erforderliga kostna-
der blifva väl använda, för såvidt ej vattenuppdäm-
ning af skadlig beskaffenhet genom samma kistor
förorsakades, hvilket han ej varit i tillfälle att
bedöma; så hade ByggnadsKomitén, - hvilken,
enligt hvad dess nu föredragna protokoll för
den 10 i denne månad innehåller, ansett kistorna
ej kunna förorsaka skadlig vattenuppdämning på
det betydliga djup de komma att ligga, och deras
anbringande vara ett arbete utom byggnadskon-
traktet, lika som frågan om deras nödvändighet
böra af Komiterade behandlas i enlighet
med sakkunnig persons mening, till undvikande
af framtida klander i händelse samma mening
ej efterföljes men felaktighet å bron skulle
sig yppa -, hos Stadsfullmäktige hemställt:

att desse måtte medgifva anbringandet
af ifrågavarande förstärkningskistor
för alla 6 par mellanpelare med deras
stödjepålar, på stadens bekostnad och med
den godtgörelsesumma till entreprenören, som
med honom öfverenskommes, eller, i brist
deraf, bestämmes af Kompromiss, enligt
kontraktet;

hvarjemte Komiterade {dels} utlåtit sig att ingenting
borde få förändras i den af Majoren Adelsköld
uppgjorda och af Stadsfullmäktige antagna brokon-
struktionen, såvida ej förändringen innefattade nö-
digt ansedda förstärkningar och att följaktligen ej
heller, såsom af entreprenören ifrågasatt varit,
sammanbindningspåloken för mellanstöden å bron
finge uteslutas,
{dels} ock anmält sig hafva, med Herr Majoren
Adelskölds godkännande, förut beslutat, i fråga om
broöfverbyggnaden, vissa förändringar och förstärknin-
gar, hvilka komma att kosta 1088 kronor 60 öre,
äfvensom att Komiterade förordnat om den förän-
dring, att gångbanorna, hvilka å broritningen ligga
lägre än körbanan å bron, nu komma att ligga 4-
dec. tum högre än dennas lägsta delar, hvarigenom
ock vinnes att gasrörledningen kan i ena gångbanan
inläggas och det således undvikes att i jernbär-
bjälkarne göra öppningar för gasröret och som
skolat medföra dessas försvagande, men att kost-
naden för denna gångbanornas upphöjning ännu
ej vore utredd;

och inhemtades af ByggnadsKomiténs proto-
koll vidare att ledamoten Byggmästaren Asplund
varit så till vida af annan mening, i fråga om
förstärkningskistorna, att han, med sin kännedom
om åns beskaffenhet, ansett högst tvenne sten-
kistor erfordras och för öfrigt funnit att entre-
prenören borde desamma bekosta.

Under öfverläggningen yrkades, i afseende å Komi-
terades hemställan:

1:o Uppskof med hela frågan intill dess undersökning
af tillkallad sakkunnig person egt rum derom,
huruvida sänkkistorna kunde förorsaka skadlig
vattenuppdämning;

2:o Anbringandet af två sänkkistor enligt Herr
Asplunds reservation, med den förändring att staden skulle
anses vara skyldig desamma bekosta;

3:o att Stadsfullmäktige måtte bevilja anbringandet
af två sänkkistor på stadens bekostnad och
med den godtgörelsesumma till entreprenören, som
med honom öfverenskommes eller, i brist deraf
bestämmes af kompromiss enligt kontraktet;
men tillika besluta att Stadsfullmäktige an-
gående öfriga ifrågasatta fyra sänkkistor ville
fatta beslut, sedan genom ByggnadsKomiténs
försorg och med tillkalladt sakkunnigt biträde,
som Komitén hade att utse, utredt blifvit om
dessa kistor kunde förorsaka skadlig vattenupp-
dämning; och

4:o att Stadsfullmäktige måtte bifalla Komitérades
förslag i dess helhet.

Sedan öfverläggningen afslutats, anstäldes tre
voteringar, och hvari först, med 19 röster mot 6, be-
stämdes att yrkandet i första punkten skulle utgöra
kontraproposition i votering om kontraproposition
i hufvudvoteringen, och
vidare, äfven med 19 röster mot 6, att samma
yrkande skulle utgöra sådan kontraproposition, hvar-
efter slutligen, med 16 röster mot 9, yrkandet i
punkten 3 bifölls.

Emot beslutet reserverade sig Herr C. O. Öberg, på
grund af bristande utredning i fråga om vattenafloppet.

[MARG: 153.]

{§. 3.}
I fråga om utarrendering af stadens egande
hemman Flackersta, ett mantal Kronoskatte i Fors'
socken, hade inkommit till Stadsfullmäktige
2:ne skrifvelser, neml.

1:o {från Drätselkammaren,} af innehåll, att som den
person, hvilken vid hållen auktion å arrendet af
Flackersta gjort högsta anbudet undandragit sig att
ställa borgen, begärde Drätselkammaren att få anställa
ny auktion, och då på det förändrade vilkor,
i afseende å förbudet till bete å skogen, att
detta förbud inskränkes till den del af skogen,
som efter uppgjord skogshushållningsplan blifver
för återvext afsatt och hvilken del således
äfven bör af arrendatorn instängas;

2:o {från Kommissionslandtmätaren P. A. Liedberg,}
hvilken gjort högsta anbudet å arrendet, hvari
han begärde flere förändringar i kontraktet
och förklarade att eljest detsamma helt och
hållet omöjliggör att derå kunna skaffa den
deri bestämda borgesförbindelsen.

Efter öfverläggning blef Drätselkammarens
hemställan i dess helhet bifallen med 15 röster
mot 5, - hvilka sednare afgåfvos för remiss
för beredning af Utskottet.
(Reservationer i §. 5.)

[MARG: 138.]

{§. 4.}
Herr F. A Stenman pliktar för uteblifvandet
denna dag 2 Kr.

{§. 5.}
Herrar Karlsson, Koraen, Lindblad och Hellstedt anmälte
reservation mot beslutet här ofvan i §. 3 angående Flac-
kerstaarrendet.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell/
/Axel Karlsson/
/C. A. Lundberg/

1879 den 19 Maj offentligen upläst å Rådhuset; betyga:

/J. A. Larsson/
/C. G. Erikson/

[MARG: {154}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 maj 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107094.

Personrelationer