Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 maj 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 maj 1886

Anmärkning

{1886 den 13 Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr Knut Söderblom, hvilken är på riksdagen.

{§.1.}
Efter föredragning af Utskottets i ämnet afgifna
utlåtande, beslutade Stadsfullmäktige att, lika
med Magistraten, förorda till antagande det af
Utskänkningsbolaget här i staden, hvars tjenlighet
till rörelsens bedrifvande vore ådagalagd, gjorda
anbudet att under en tid af tre år, räknad från
och med den 1 nästkommande Oktober, mot en årlig
afgift af 25000 kronor samt afstående af nettovinsten här i staden
utöfva all den
minuthandel med samt utskänkning af bränvin och
andra brända eller distillerade spirituösa drycker,
hvilken staden kunde öfverlåta, samt att tillika
instämma i Magistratens hemställan till Konun-
gens Befallningshafvande att de genom dess
resolution den 30 November 1885 gifna bestäm-
melser i afseende å utskänkningstiden fort-
farande må varda föreskrifna.

[MARG: 135.]

{§.2.}
Sedan Landshöfdinge Embetet infordrat Stadsfullmäkti-
ges yttrande öfver Charlotta Hultgrens ansökning
att få under viss del af året hålla under
vissa timmar å sön- och helgedag sin bierstuga
i gården N:o 119 öppen; så uppdrogs detta ä-
rendes beredning åt Utskottet. -

[MARG: 144]

{§.3.}
Föredrogs Drätselkammarens afgifna yttrande
i anledning af Herr Arvid Nilssons motion angå-
ende införande af elektrisk gatubelysning här-
städes; äfvensom en till dagens sammanträde
af Herr C. A. Ström ingifven motion, om träffande
af uppgörelse med Gaslysningsaktiebolaget om
gatornas belysning tills vidare med gas, enligt ett
bolagets bilagda erbjudande: "att tillsvidare och
under minst ett lysår bestrida den allmänna gatu-
belysningen i Eskilstuna med gas till ett pris af
40 kronor per lykta för 1200 timmar; och skall gasens
lyskraft hållas minst 10 normalljus; förhållande
gaslysningsaktiebolaget sig att befrias från be-
kostande af nya ledningar m.m. för lyktor."

Sedan Stadsfullmäktige inhemtat att Drätsel-
kammaren föreslagit dem att besluta elektrisk gatu-
belysnings införande i staden med beräkning, bland
annat, att drifkraften derför stäldes i samband
med enahanda kraft till vattenledningen; yrkade
Herr E. A. Lundblad att detta ärende, jemte
Herr C. A. Ströms ofvannanämnda motion
måtte till Utskottet remitteras för beredning;
hvaremot Herr Arvid Nilsson föreslog att, med
bifall till denna remiss, dock vid dagens sam-
manträde måtte afgöras de delar af elek-
triska belysningsfrågan, hvilka stodo i samman-
hang med wattenledningsfrågan. -

Genom votering, och med 20 röster mot 8 röster,
remitterades ärendet jemte Herr Ströms motion
till Utskottet enligt Herr Lundblads yrkande; och röstade
minoriteten för
Herr Arvid Nilssons yrkande. -

[MARG: {130}]

{§4}
Till Utskottet remitterades för beredning Herr
Knut Söderbloms ansökning om plats för
uppförande af en sommarbostad på Djurgårds-
berget.

[MARG: 145.]

{§.5.}
Stadsfullmäktige biföllo Stadsingeniörens
ansökning att, för att komma i tillfälle studera
nyaste byggnadssätten för vatten- och aflopps-
ledningar, få tjenstledighet från den 16:de till
den 30 i denne månad, med befrielse från
skyldighet att hålla vikarie.

[MARG: 146.]

{§.6.}
Till Utskottet remitterades för beredning en motion
af Herr Joh. Engström att en här bildad tidnings-
klubb måtte få hyra lämplig lokal i f.d. Ele-
mentarläroverkets hus vid Rinmanstorg.

[MARG: 147.]

{§.7.}
Stadsfullmäktige godkände till liquid från stads-
kassan dels en nu från stadens lånekomiterade
afgifven och föredragen omkostnadsräkning å
234 kronor 90 öre, dels de ytterligare kostnader,
som Komiterade haft, och hvarå Ordföranden
Doktor Munktell skulle afgifva räkning.

{§.8.}
Upplästes en nu ingifven motion af Herr Ade
Falk: att Stadsfullmäktige, med upphäfvande af
beslutet den 19 sistl. April om vattenledningen,
måtte bestämma att staden sjelf för egen räkning utför
vatten- och afloppsledningen härstädes; att lämplig
chef för arbetet anställes mot ett fixt arvode
jemte tantième på det belopp, som uppstode i
besparing vid jemförelse med nu antagna entre-
prenadsumman; samt att förslaget måtte remitteras
till Utskottet till så skyndsam beredning att förslaget
hinner afgöras innan klagotiden öfver förra beslutet
gått till ända; och låg till grund för motionen den
åsigt att Stadsfullmäktige förut helt och hållet lemnat
åsido den vigtiga frågan, huruvida det ej vore fördel-
aktigt att staden sjelf utförde ifrågavarande arbete,
äfvensom det ändamålet, att Stadsfullmäktige
skulle beredas tillfälle att granska vattenledningsfrå-
gan äfven från nämnda synpunkt.

Under öfverläggningen yrkades både remiss
till Utskottet och att motionen må till
handlingarne läggas, utan remiss.

Med votering, och med 19 röster mot 10 röster,
blef ärendet remitteradt till Utskottet för beredning.

Herr Joh. Engström yrkade att Stadsfull-
mäktige måtte ajournera sammanträdet medan
Utskottet genast företogo ärendets beredning;
men detta yrkande afslogs med 18 röster
mot 9.

Emot beredningsbeslutet anmälde Herr C. A.
Lundberg sin reservation; likaså Herrar Arvid
Nilsson och H. Åkerstein samt vice Ordföranden.

[MARG: 148.]

{§.9.}
Stadsfullmäktige befriade från plikt Herrar
Ade Falk och O. F. Larsson, hvilka kommit
sent till sammanträdet; -

Herr A. Falk anmälte sin reservation häremot.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/

År 1886 den 17 Maj å Rådhuset offentligen upp-
läst; betyga.

/Aug; Winbom/
/Gust Sahlin/

[MARG: 149.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 maj 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107096.

Personrelationer