Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juni 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juni 1895

Anmärkning

{1895, den 13 Juni.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar Liljeqvist,
Fahlstedt,
Grönberg,
Söderblom,
Lagerbäck och
Hellstedt, alla med anmälda och
godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Johnson och Andersson.

{§ 2.}
Föredrogs revisorernas berättelse öfver verkstäld
granskning af stadens räkenskaper och förvaltning under
sistförflutet år med dervid fogade tvänne anmärk-
ningsmemorial, försedda med förklaringar af Drätsel-
kassören och Fattigvårdsstyrelsens Ordförande; och god-
kände Stadsfullmäktige de afgifna förklaringarne
samt beviljade derefter, i enlighet med revisorernas
hemställan, samtlige redovisningsskyldige full an-
svarsfrihet för deras förvaltning och räkenskaper
under år 1894.

Revisionsberättelsen skulle intagas i Stadsfullmäk-
tiges tryckta handlingar för nästkommande Juli sam-
manträde.

[MARG: {86.}]

{§ 3.}
En af revisorerna gjord skriftlig framställning
om anställande af en särskild aflönad siffergran-
skare för stadens räkenskaper remitterades till Ut-
skottet för beredning.

[MARG: {86 1/2}]

{§ 4.}
Verkstäldes val af två ledamöter och två suppleanter
i länets landsting för en tid af två år, räknad från
och med den 1 nästkommande September och sedan Di-
rektören m.m. J. Svengren låtit anhålla att icke till omval ifrå-
gakomma, utsågos medels sluten omröstning:

till ledamöter: Rektoren m.m. Axel Karlsson med 23 röster och
Bankdirektören Hjalmar Åkerstein med 21 röster samt
till suppleanter: Fabriksidkaren C.V. Dahlgren med 25 röster och
Grosshandlaren Carl Olsson med 9 röster.

[MARG: 87.]

{§ 5.}
Att i egenskap af stadens ombud föra dess talan och ut-
öfva dess rösträtt vid innevarande års ordinarie bo-
lagsstämma med aktieegarne i Norra Södermanlands
Jernvägsaktiebolag utsågo Stadsfullmäktige Rektoren
m.m. Axel Karlsson.

[MARG: {88}]

{§ 6.}
I enlighet med hvad Brandkårsbefälet föreslagit
och Utskottet efter beredning af ärendet hemstält
beslöto Stadsfullmäktige
{att} en omorganisering af brandkåren skall här i staden verkställas;
{att} den nya brandkåren skall bestå af tre afdelningar
nämligen

(1:o Fasta brandkåren bestående af en brandchef och
en vice brandchef, hvilka icke äro boende å brand-
stationen, men stå i elektrisk förbindelse med
densamma, samt en brandmästare och fyra brand-
soldater, af hvilka brandmästaren skall bo å
brandstationen samt de tjenstgörande brandsoldaterna, som stän-
digt skola vara fyra till antalet, skola
under alla timmar af dygnet, såväl dag som
natt, finnas för tjenstgöring tillgängliga å brand-
stationen.

2) Första reserven, bestående af minst 30 man, boen-
de inom olika kretsar i närheten af brandpost-
kärror, och hvilka uttagas från allmänna brand-
kåren bland sådana, som äro villiga att efter kal-
lelse genom ringledning och mot viss ersättning
pr gång och timme infinna sig till så väl öfning
som tjenstgöring vid eldsvåda; skolande medlem-
marne af denna första reserv hafva elektrisk
ringledning mellan brandstationen och sina bostäder;

(3:o Andra reserven, som utgöres af stadens allmänna
värnepliktiga brandkår;
{att} bland första reserven skall utses en vice Brandmä-
stare och 2 ordningsmän, hvilka förutom timpenning
för sin tjenstgöring skola erhålla en mindre fast af-
löning.
{att} Brandmästaren, som skall tillsättas af Brandbe-
fälet och altid vara uniformerad, skall utöfva närma-
ste befälet öfver den fasta kåren och första reserven,
öfvertaga nuvarande spruthusmästarens åliggan-
den, öfva manskapet, föra rulla öfver brandkåren
m.m. samt dessutom vara skyldig utföra de andra
uppdrag för staden, som med hans tjenst kunna
förenas; och skall han härför åtnjuta en årlig lön af 1500
Kronor, fri bostad om 2 rum och kök invid brandsta-
tionen samt fri vedbrand;
{att} fasta kåren, hvilken vid ordinarie brandsoldats per-
mittering o.d. skall kompetteras med lämpligt man-
skap från 1 reserven, skall öfvas minst en gång i vec-
kan samt vara beredd att vid inträffande eldsvåda
genast utrycka, för hvilket ändamål och på det alla
brandsoldaterna må kunna i utryckning deltaga,
genast vid larmsignal en dertill lämplig person
från den i samma hus befintliga polisstationen
skall inställa sig i brandstationens apparatrum
för att ombesörja signaleringen till brandbefälet
och första reserven;
{att} första reserven, hvars medlemmar icke ega rätt
att utan Brandchefens medgifvande lemna staden,
Skall öfvas minst en gång i månaden.
{att} fasta kåren och 1 reserven skola vara uniformerade vid tjenstgöring;
{att} andra reserven skall öfvas på hittills brukligt
sätt;
{att} Brandchefen och v. Brandchefen icke för närvarande
skola erhålla aflöning;
{att} Brandstation skall inrättas i nya Stadshusbyggna-
den i Polisvaktkontorets omedelbara närhet och inrymma:
Vaktlokal,
Redskapsrum,
Expeditionsrum,
Bostad för brandmästaren,
Slangtorkningstorn, samt om möjligt
Öfningsvägg,
för hvilka anordningar kostnaderna beräknats till
12000 Kronor.
{att} inom stationen skall finnas
lämplig redskapsvagn och brandpostkärra, försedda
med nödiga utrustningar af slangar o.d., äfvensom
att nattetid å stationens område altid skall
finnas häst jemte dertill afsedd körsven tillgänglig
vid första utryckning;
{att} en transportabel ångspruta om 2200 liters effekt
pr minut, jemte nödig utrustning skall anskaffas och place-
ras vid Munktells Mekaniska Verkstad, hvilket
etablissement, enligt Bolagsstyrelsens medgifvande,
åtagit sig att utan ersättning, bereda utrymme till förvaring och
vård af ångsprutan samt vid förefallande behof
verkställa transporten deraf till och från brandställe;
skolande manskap till densamma uttagas bland så-
dana vid verkstaden boende arbetare, som tillhöra
allmänna brandkåren, och hvilket manskap skall
öfvas då vederbörande Brandchef finner sådant
nödigt;
{att} brandtelegraf med högst 21 brandskåp, indelade
på fem serier med ett inbördes afstånd emellan
hvarje skåp af högst 225 meter tätt bebygd stads-
del, skall i och för signalering till Polisvaktkon-
toret af inträffad eldsvåda anläggas, likasom
äfven elektriska ringledningar till Brandbefälet,
i hemmet varande manskap af 1 reserven och till
ångsprutan för en beräknad kostnad af tillsam-
mans 5000 Kronor;
{att} då stadens årliga omkostnader för den fasta brand-
kåren jemte ränta å anläggningskostnaden icke
kan beräknas till mindre än 10000 Kronor och det
är billigt, att Carl Gustafs stads Gevärsfaktori, som
lemnar manskap till den frivilliga brandkåren, del-
tager i stadens kostnader för den blifvande fasta
brandkåren, om biträde af densamma skall kun-
na påräknas vid möjligen inträffande eldsolyckor
inom Faktoriets område, hemställan skall göras
hos Kongl. Arméförvaltningen om erhållande
af ett årligt bidrag af 500 Kronor i ersättning för
den hjelp stadens fasta brandkår sålunda skulle
lemna Faktoriet i förekommande fall;
{att} till förekommande af föreskrifter om brandperso-
nalens förökning och ytterligare omkostnader för brand-
attiralj, derest den fasta brandkåren skulle använ-
das utom stadens område, samt för stadens egen sä-
kerhet denna fasta brandkår icke utan särskildt
beslut af Stadsfullmäktige får användas å platser
utom stadens gränser äfvensom Gevärsfaktoriets
område, derest Faktoriet kommer att deltaga i
kostnaden på sätt ofvan är sagdt;
{att} den nu beslutade omorganisationen skall
så verkställas, att Brandmästaren anställes i bör-
jan af år 1896, hvarefter organisationen genomfö-
res till den tid inflyttning i de nya lokalerna
kan ega rum; samt
{att} till bestridande af kostnaderna för omorganiseringen
af brandkåren på sätt
härofvan beslutats, för anläggning
af brandstation, brandtelegraf och elektriska ringlednin-
gar inköp af ångspruta och öfrig attiralj, möblering
af brandstation samt beklädnad till 34 man, alt i
enlighet med Brandkårsbefälets kostnadsförslag an-
visa ett anslag af 35000 Kronor, deraf 12000 Kronor
skola ställas till Stadshuskommitterades disposition
för anordnande af brandstation, samt återstående
23000 Kronor ställas till det af Stadsfullmäktige valda
brandkårsbefäls disposition att utgå i mån af behof.

I sammanhang härmed beslöto Stadsfullmäktige, att
såsom svar å Brandförsäkringsbolagens Tarifförenings
i cirkulär, dateradt i Maj 1894, gjorda framställning om
ordnandet af brandväsendet härstädes på ett tidsenliga-
re sätt såsom vilkor för bibehållande af förut gällande
brandförsäkringsafgifter, lemna Tarifföreningen, genom
utdrag af protokollet, de af det beslut i ärendet
Stadsfullmäktige sålunda fattat.

[MARG: till Brandkårsbef.
till Stadhuskom-
mittén
till Tariffören.
{exp.}
K M:t
{199}/1893.]


{§ 7.}
Sedan kommitterade för den till förmån för arbets-
stugan för fattiga barn härstädes den 25, 26, 27, och 28
Maj 1894 anordnade s.k. folkmarknaden beslutat till
Arbetsstugans styrelse öfverlemna af behållningen
ett belopp af 5500 Kronor till en fond, som icke finge
minskas och hvilken under förvaltning af nyssnämn-
da styrelse skulle utlånas mot fullgod säkerhet
och högsta möjliga ränta, samt att denna senare skulle an-
vändas till arbetsstugans behof, men tillika föreskrif-
vit att, om arbetsstugan af någon anledning skulle
upphöra, fonden, hvars kapital under alla förhållan-
den skulle bibehållas oförminskadt, skulle öfvertagas
af Fattigvårdsstyrelsen, som hade att utlåna den-
samma på förut bestämdt sätt och använda den
årliga räntan till mat och kläder åt fattiga skolbarn,
utan hinder likväl för Stadsfullmäktige härstädes
att besluta om räntans användande för annat väl-
görande ändamål här i staden som kunde af Stads-
fullmäktige anses nödigare och lämpligare, så
beslöto nu Stadsfullmäktige, på derom framstäld
begäran från kommitterade, att i händelse arbets-
stugan komme att upphöra åtaga sig den beslu-
tanderätt öfver räntans användande, hvarom i
kommitterades framställning här ofvan om-
förmäles.

[MARG: 89.]

{§ 8.}
Sedan Drätselkammaren, vid granskning af en utaf
Stadskamreraren afgifven förteckning å oguldna
kommunalutskylder för år 1894 till belopp af 298
Kronor 60 öre, hvilka af uppgifna orsaker icke kun-
nat indrifvas, från afskrifning undantagit
N:r 365 Sonen C.Hj. Köhler - 12.62
så beslöto nu Stadsfullmäktige, på gjord framställning
från Drätselkammaren, att återstående beloppet
285 Kronor 98 öre skulle afskrifvas ur räkenskapen.

[MARG: {90.}]

{§ 9.}
Sedan Stadsfullmäktige under den 11 sistlidne April
godkänt D K:ns åtgärd att med K. Styrelsen för Postspar-
banken upprätta aftal, hvarigenom K. Sty-
relsen, under förutsättning af K M:ts nådiga tillstånd
för staden att för uppgifna ändamål upptaga lån,
förbundit sig att mot revers och en till 3,85% be-
stämd årlig ränta lemna staden ett lån att amor-
teras under högst fyratio år å 400000 à 450000 Kr.
till gäldande af kostnaderna {dels} för uppförande
af ett nytt stadshus 365000 Kronor, {dels ock} eventuellt
för möblering af hotell och restaurationslokaler i det
blifvande stadshuset samt för inrättande af en
fast brandkår, i hvilka båda sistnämnda ären-
den beslut ansåges vara att förvänta inom när-
maste framtiden, och Stadsfullmäktige till följd
häraf uppskjutit fixeringen af lånesummans
storlek, så och efter det Stadsfullmäktige ej
mindre den 9 nästlidne Maj beslutat att till möble-
ring af det nya stadshusets samtliga resanderum
samt matsal och kafé med enskildt rum och skänk-
rum anvisa ett anslag af 35000 Kronor att anskaffas
och liqvideras på enahanda sätt, som det öfriga
för stadshusets uppförande anvisade kostnadsbe-
loppet än äfven förut under denna dag fattat beslut
att för inrättande af fast brandkår an-
slå ett belopp af 35000 Kronor beslöto Stadsfullmäktige
på derom af D K:n gjord framställning
att detta sistnämnda belopp jemväl skulle intagas i
den lånesumma, som af K. Styrelsen för Postsparban-
ken skulle staden tillhandahållas, samt att hos K M:t
göra underdånig framställning om rätt för staden
att på nyssnämnda vilkor upptaga ett lån å 435000
Kronor till gäldande af kostnaden ej mindre för stadshusets upp-
förande och möblering af hotell och restaurations loka-
ler, derstädes; tillsammans 400000 Kronor, än äfven
för inrättande af en fast brandkår 35000 Kronor.

[MARG: {77.}]

{§ 10.}
Uti en till Stadsfullmäktige stäld skrift hade
Herr Borgmästaren och Riddaren Sixten Alm här-
städes anhållit att då han ernade hos Kongl.
Maj:ts och Rikets Svea Hofrätt anhålla om ledighet
från utöfvandet af Borgmästareembetet här i staden
under tiden från och med 20 i denna månad till
den 20 nästkommande Juli samt den af honom före-
slagna vikarien under samma tid vice Häradshöf-
dingen Sven Erik August Reinhold Nordkvist, icke
vore ledamot af Rådstufvu Rätten och Magistraten
härstädes, Stadsfullmäktige ville afgifva yttrande,
huruvida de hade något emot samma förslag att
erinra; och beslöto Stadsfullmäktige för sin del för-
klara, att de emot den gjorda ansökningen och deri
framstälda vikariats förslag icke hade anledning
till anmärkning eller erinran.

[MARG: 92.]

{§ 11.}
Uppsattes och justerades omedelbart det under § 10
härofvan omförmälda ärende.

{§ 12.}
Till Drätselkammaren för beredning remitterades
tvänne af Styrelsen för Eskilstuna stads Sparbank fattade genom
dess Ombudsman, Kamreraren G.V. Stawelius i utdrag
af Styrelseprotokollet den 4 innevarande månad öfver-
lemnade beslut dels att, då stadens lån å 11000 Kronor
hvilket uppsagdts till betalning den 13 sistlidne Mars,
ännu icke blifvit inbetaladt, affordra staden 4% årlig rän-
ta från nämnda dag, men att lånet skulle fortfarande
få af staden innehafvas, om Stadsfullmäktige förbun-
de sig att från och med nyssnämnda dag derå betala
denna ränta, {dels ock} att uppsäga stadens lån å 5000
Kronor till inbetalning den 13 September detta år, men
derjemte meddela Stadsfullmäktige, att lånet finge
bibehållas, om från sistnämnda dag 4 procents årlig
ränta derå erlades och förbindelse derom åtecknades
den i Sparbankens ego befintliga reversen.

[MARG: 61.]

{§ 13.}
Till Utskottet för beredning remitterades
{dels} en af Brandkårsbefälet gjord framställning om
tilldelande åt fyra uppgifna personer af en belöning
å tio Kronor hvardera för visad raskhet och uthållig-
het vid eldsvådan i Jernmanufakturaktiebolagets
Magasiner den 10 nästlidne Maj;
{dels ock} en af Styrelsen för Elementarläroverket för
flickor härstädes gjord framställning om ett årligt
understöd åt läroverket af 1000 Kronor under en tid
af tre år från och med år 1896, hvilken framställning
upptogs såsom egen motion af vice Ordföranden.

Justeradt den 15 Juni 1895

/Arvid, Nilsson/
/Emil Andersson/
/Gustaf Johnson/

År 1895 den 17 Juni å Rådhuset offentligen uppläst
betyga

/Gustaf, Carlsson/
/J.W. Öfling/

[MARG: 94. 95]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juni 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107093.

Personrelationer