Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juni 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juni 1889

Anmärkning

{1889 den 13 Juni.}

Närvarande: samtlige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herrar Axel Karlsson
Th. Engström
O. Aspelin med godkända förfall.

Herr Hilmer Lagerbäck utan anmäldt förfall.

{§1.}
Föredrogs revisorernes berättelse om föregående årets
Kommunala räkenskaper och förvaltning, äfvensom
dertill hörande tvenne anmärkningsbilagor, försedde
med förklaringar af Drätselkammaren, Wattenled-
ningsstyrelsen och Fattigvårdsstyrelsen; Och fattades
följande beslut:

{1:o rörande Drätselkammaren}
att förklaringen godkändes

{2:o rörande Wattenledningsstyrelsen}
att förklaringen godkändes.

3:o {rörande Fattigvårdsstyrelsen:}
a) de afgifna förklaringarne öfver anmärkningarne i {första}
och {fjerde} punkterna godkändes.

b) till följd af anmärkningen i {andra} punkten, hvilken an-
märkning af Fattigvårdsstyrelsen blifvit godkänd, skulle
Arbetsinrättningen godtgöras med tio kronor för missföring
från Arbetsinrättningens Kassakladd pag. 17

c) enligt den af Fattigvårdsstyrelsen godkända
anmärkningen i {tredje} punkten skulle fattigkassan
godtgöras med femtio öre för missföring från pag. 36 i
Kassakladden.

Full ansvarsfrihet beviljades såväl öfriga förvaltningar för förvaltningen under
år 1888 som äfven Wattenlednings-
Komitén, hvilken Komite den 24 sistlidne Januari af
Stadsfullmäktige erhållit entledigande, dervid dock frågan
om ansvarsfrihet upskjutits intilldess Komitens räkenskap
afgifvits och blifvit reviderad i sammanhang med Stadens
öfriga räkenskaper.

[MARG: 40]

{§2.}
Herrar Telegrafkommissarien Hjalmar Åkerstein
samt Läroverks Kollegan Ade Falk valdes till Lands-
tingsmän för Eskilstuna Stad, den förre med 13, den
senare med 12 röster.

Wid härefter företaget val af landstings-
manssupleanter erhöllo Herrar Fabriks-
idkaren C. W. Dahlgren och Direktören och Riddaren
Johan Svengren de flesta rösterna, den förre
13 och den senare 8, samt förklarades
af Herr Ordföranden sålunda valde till lands-
tingsmanssuppleanter för Eskilstuna Stad.

I det första valet afgåfvos 26 röstsedlar och i det
Andra valet afgåfvos äfvenledes 26 röstsedlar, hvaraf
3 Kasserades.

{§3.}
I enlighet med Utskottets utlåtande anslogo
Stadsfullmäktige en årlig lön af 250 Kronor åt Drät-
selkammarens sekreterare.

[MARG: 35]

{§4.}
På Utskottets tillstyrkan beviljades ett af Herr C. W. Dahl-
gren i egenskap af brandchef begärdt Anslag å 200 kronor
till anskaffning af vattenkärror för brandkåren.

[MARG: 42]

{§5.}
Sedan i Årets utgiftsstat uptagits ett anslag af 400 Kronor
för anskaffande af en urinkur å Norra Ändan af Stadsträd-
gården, så hade till Stadsfullmäktige inkommit utdrag af Drätsel-
Kammarens protokoll den 29 nästlidne Maj, deri Drätsel Kam-
maren, med förmälan att Drätselkammaren ansåge Urinkuren
lämpligast kunna upsättas å Munktellstorget, hemstält att,
då å sagda plats en större och rymligare urinkur än de hitin-
tills i Staden upsatta borde anbringas, hvilket icke läte sig
göra under en kostnad af 750 Kronor, Stadsfullmäktige
måtte för ändamålet bevilja ett ytterligare anslag
af 350 Kronor.

Drätselkammarens framställning blef af Stadsfull-
mäktige till alla delar bifallen.

[MARG: 43]

{§6.}
Föredrogs Landshöfdingeembetets i länet utslag den
28 nästlidne Maj,
hvarigenom Landshöfdingeembetet
funnit skäligt förordna att Rektorn G. Elmqvist och hans hustru
samt deras barn och tjenstepiga skola ur Eskilstuna stads
mantalslängd för innevarande år uteslutas, af hvilket utslag Stads-
fullmäktige den [oläsligt] i denne månad erhållit del.

Med 15 röster mot 11 röster beslöto Stadsfullmäktige
öfverklaga utslaget; Och updrogs åt Herr ordföranden
att å Stadsfullmäktiges vägnar ombesörja besvärens upsättan-
de och ingifvande.

[MARG: Exp.]

{§7.}
Föredrogs en till Magistraten i Eskilstuna stäld ansökning från
Eskilstuna Jernmanufakturaktiebolag att för nybyggnad
å bolagets tomt N:o 148 här i staden få igenlägga
en brunn, hvilken Magistraten enligt ansökan bifogadt
utdrag af dess protokoll den 18 Maj 1842 medgifvit skola få
inom tomtens stängsel inhägnas med vilkor att brunnen skulle hållas
öppen och tillgänglig och hvilken brunn i ansökningen uppförts skola
enligt anteckning å kartan
öfver berörd tomt disponeras af Staden; varande å ansökningen
tecknad Magistratens resolution den 11 i denne månad, deri Ma-
gistraten beslutat öfverlemna ansökningen till Stads-
fullmäktige att med yttrande till Magistraten inkomma och remiss-
akten återställa samt velat tillkännagifva att från Magistratens
sida hinder icke komme att möta för bifall till ansökningen.

Stadsfullmäktige funno skäligt förklara sig icke hafva
något mot ansökningen att erinra.

{§8.}
Föredrogs en så lydande skrifvelse:

"Till Eskilstuna Stadsfullmäktiges Herr Ordförande.

I anledning af Eder i skrifvelse den 9 nästlidne Maj till Styrelsen
för Oxelösund-Flen-Westmanlands Jernvägsaktiebolag, å Herrar
Stadsfullmäktiges i Eskilstuna vägnar, gjorda framställning om vid-
tagande af [anordningar] för åstadkommande, medels ändrade bestäm-
melser rörande trafiken å jernvägen, af en för Eskilstuna Stad
fördelaktigare postgång än den nuvarande, har Styrelsen vid sam-
manträde den 4 i denna månad funnit den sålunda gjorda framställningen
icke kunna till någon Styrelsens åtgärd föranleda. Hvilket jag,
efter updrag, skolat härigenom meddela.
Stockholm den 8 Juni 1889.
/C. von Schulzenbeim./
Sekreterare och ombudsman hos
Oxelösund-Flen-Westmanlands jernvägsaktiebolag."

[MARG: 44]

{§9.}
I nu föredragen skrifvelse hade Drätselkammaren andragit,
att Drätselkammaren, innan densamma gått i författ-
ning om Körbanans å Rådhusbrons omläggande
med asfalt, för hvilket ändamål anslag i årets utgiftsstat uptagits,
inhemtat yttrande i ämnet af sakkunnig person, af hvilket yttrande
framginge, att då Rådhusbron hade mycket större lutning än
asfalterad körbana borde hafva samt asfalt icke lämpade
sig för brons körbana med dess nuvarande underlag, läm-
pligast vore att till brons beläggning använda plank samt
med anledning häraf hemstält, det Stadsfullmäktige,
med frångående af Stadsfullmäktiges först i Ärendet
fattade beslut, måtte besluta, att Rådhusbron skall,
som hittills, beläggas med plank.

Med bifall till den nu gjorda framställningen
beslöto Stadsfullmäktige att körbanan å
Rådhusbron skall beläggas med plank i stället för
med asfalt.

[MARG: 45]

{§10.}
Sedan Wattenlednings Komiten den 24 sistlidne Januari
på Komitens anhållan blifvit entledigad samt Stads-
fullmäktige denna dag beviljat Komitén full ansvarsfrihet,
så beslöto nu Stadsfullmäktige, på af Herr ordföranden
gjord framställning, åt Herr Ordföranden updraga, att,
å Stadsfullmäktiges vägnar, till Komitén frambära
Stadsfullmäktiges erkännande af det i allo utmärkta
sätt, hvarpå Komitén fyllt sitt värf.

{§11.}
Sedan Kongl. Maj:t genom nådigt bref den
12 Februari 1886 medgifvit Staden Eskilstuna
att uplägga ett obligationslån för vatten-
ledning m.m. å nominelt belopp af högst 700,000
Kronor, stäldt att amorteras under högst
40 år och mot ränta, icke öfverstigande fem
procent, äfvensom att använda af obligationer-
na hvad som erfordrades för vattenlednings anlägg-
ning och andra upgifna ändamål för sam-
manräknadt 513,800 Kronor; men föreskrifvit
att obligationer derutöfver icke må af-
yttras, med mindre än att derom af Stadsfullmäk-
tige fattadt beslut, efter underställning blefve
af Kongl. Maj:t godkändt, samt af detta lån
hittills blifvit använda dels 513,000 Kronor dels ytterligare
100,000 Kronor enligt Stadsfullmäktiges den 13 Oktober 1887
fattade, af Kongl. Maj:t i nåder godkända beslut eller till-
sammans 613,000 kronor; så hade Drätselkammaren -
med förmälan att i årets inkomststat under rubriken "låne-
medel" uptagits tillfälligt lån till belopp af 86,500 Kronor,
deraf skulle utgå för inlösen af vattenverket Stampen
8,000 kronor, för vattenledningens utvidgande 37,000 kronor
och för anläggning af elektrisk belysning 41,500 Kronor
samt att Drätselkammaren ansåge att, för beredande af till-
gångar att betäcka nämnda utgifter lämpligt vore i stället
för uptagande af tillfälligt lån till nyss omförmälda
belopp försälja stadens ännu icke utelöpta obligationer
till belopp af 70,000 Kronor, i hvilket fall endast bristan-
de 16,500 kronor behöfde genom tillfälligt lån anskaffas -
i till Stadsfullmäktige öfverlämnadt protokoll den 24
sistlidne April hemstält att Stadsfullmäktige måtte
besluta, och underställa Kongl. Maj:t, att af ofvan-
berörda uplagda obligationslån å 700,000 kronor skola
ytterligare användas och försäljas obligationer för nominelt
70,000 kronor för ofvan omförmälda behof.

Nu föredrogs det häröfver infordrade utlåtandet
af Utskottet, deri Utskottet, funnit
lämpligast vore att för anskaffande af den erforderliga
summan 86,500 kronor, Stadens samtliga ännu icke afyttra-
de obligationer försåldes, då i sådant fall icke
något tillfälligt lån behöfde uptagas och förty hemstält
om försäljning af ännu oförsålda obligationer till belopp af
87,000 kronor.

Stadsfullmäktige beslutade:

1:o att af det, i följd af Kongl. Maj:ts Nådiga
Bref den 12 Februari 1886, på 40 års amortering
och emot 4½ % årlig ränta för staden uplagda obliga-
tionslån å 700,000 kronor, - hvaraf 613,000 kronor
hittills blifvit använda - skall ytterligare försäljas
obligationer för nominelt 87,000 kronor, af hvilka
8000 kronor afses för inlösen af vattenverket Stam-
pen, 37,000 kronor för vattenledningens utvidgande,
41,500 Kronor för anläggande af elektrisk belysning
samt återstående 500 kronor för de oförutsedda
utgifter, som i och för nu omförmälda ändamål utöfver
hvad beräknadt blifvit, möjligen kan ifrågakom-
ma;

2:o att detta beslut i underdånighet underställes
Kongl. Maj:ts Nådiga pröfning. [korrekturtecken]

[korrekturtecken]
3:o att
åt Herr ordföranden
skall updragas
å Stadsfullmäktiges
vägnar upsätta och
till Kong. Maj:t
ingifva skrifvelse
i Ärendet.

[MARG: 36]

{§12.}
Herr Hilmer Lagerbäck pliktar för uteblifvandet
2 kronor.

{§13.}
Dagens protokoll skulle justeras Lördagen den
15 i denna månad kl.1 på dagen å sessions rummet
i Stadshuset. Att jemte Herr Ordföranden justera
protokollet utsågos Herrar Söderblom och Svanbäck.

Justeradt d. 15 Juni 1889

/Theofr Munktell/
/G E Svahnbäck/
/Knut Söderblom/

År 1889 den 17 Juni å Rådhuset offentligen uppläst
betygar:

/A; Lindblom/
/Carl Ljung/

[MARG: 46]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juni 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107092.

Personrelationer