Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juli 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juli 1893

Anmärkning

{1893, den 13 Juli}

Närvarande samtliga Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar

Koraen,
F. O. Nilsson,
Grönberg,
Olsson,
A. Hellstedt och
G. Fahlstedt, alla med anmälda
och godkända förfall.

{§1.}
Sedan Herr Mossberg förklarat, att hans utevaro från
näst föregående sammanträde orsakats af en sjukresa
utom staden, befriade Stadsfullmäktige Herr Mossberg
från plikt för utevaro från nämnda sammanträde.

{§2.}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Stawelius
och Wallin, hvarjemte och sedan Ordföranden tillkänna-
gifvit att han af förestående afresa från staden
vore förhindrad att vid justeringen närvara, Stadsfull-
mäktige uppdrogo åt vice Ordföranden att i Ordföran-
dens ställe deltaga i protokollsjusteringen samt under-
skrifva de utgående expeditionerna

{§3.}
Med magistratsremiss erhöllo Stadsfullmäktige del
af Kongl. Maj:ts nådiga bref den 21 April 1893, hvilket
i en å Länsstyrelsen i Södermanlands län bestyrkt
afskrift nu föredrogs; och inhemtades deraf att Kongl.
Maj:t, med fastställelse af Stadsfullmäktiges beslut den 15
December 1892 att Södra Munktells-
gatan, hvilken enligt Stadsfullmäktiges förut fattade
beslut skulle ur stadsplanen utgå och mot lösen
öfverlåtas till Munktells mekaniska verkstads Aktie-
bolag, komme att med de gatan omgifvande, nämnda
bolag tillhörande tomter under N:ris 300, 301, 302, 303,
304 och 305 sammanläggas till en tomt betecknad med
nytt tomtnummer 300-305 enligt en af Stadsingeniören
C. F. Virgin år 1892 deröfver upprättad karta, jemväl fast-
stält den häraf härflytande ändring i den för staden
Eskilstuna, enligt nåd. brefvet den 21 December 1877, gällan-
de plan äfvensom det i samband med berörda än-
dring stående förslag till ny tomtindelning af ifråga-
varande område, samt tillika förklarat, att den sålun-
da ändrade stadsplanen skall lända till efterrät-
telse vid verkställighet i den mån, sådant utan för-
närmande af någons lagliga rätt kan ske.

För kännedom och efterrättelse i hvad på dem an-
komme skulle underrättelse härom meddelas Drätsel-
kammaren och Byggnadsnämnden genom utdrag af
protokollet, hvarjemte det ifrågavarande nådiga bref-
vet lades i förvar bland Stadsfullmäktiges hand-
lingar.

[MARG: 11.]

{§4.}
Föredrogs KMB:s i länet resolution den 12 Juni 1893
hvarigenom KMB., med öfverlemnande af samtliga handlingar
rörande föreslagna åtgärder för torrläggning af den
vattensjuka marken vid den s.k. Ruddammen, anhål-
lit att Stadsfullmäktige ville, så fort ske kunde, in-
fordra Stadsingeniören C. F. Virgins på undersökning
grundade yttrande, huruvida det af honom före-
slagna afloppet varder efter markens påfyllning
tillräckligt för det tillflödande vattnets afbördande
så att Eskilstuna Kungsladugårds egor såmedels blif-
va fredade från öfversvämning och det
med arbetet åsyftade ändamålet jemväl vinnes; och
hade KMB. anhållit att med detta yttrande de remit-
terade handlingarne torde återsändas.

Stadsingeniören Virgin, hvilken haft tillfälle att ta-
ga del af handlingarna i målet, hade till desamma fo-
gat det begärda utlåtandet, hvilket jemte ett bilagdt
intyg från nuvarande arrendatoren af Kungsladugården
föredrogs och godkändes; och skulle utlåtandet jemte remiss-
handlingarne till KMB. öfversändas.

[MARG: {145.}]

{§5.}
På derom gjord ansökan beviljade Stadsfullmäktige
Stadsingeniören C. F. Virgin tjenstledighet för helsans
vårdande från den 17 Juli till och med den 19 Augusti
detta år, och förordnades Ingeniören Åke Carlsson
härstädes att under denna tid på Virgins bekostnad
uppehålla stadsingeniörstjensten här i staden.

[MARG: {163.}]

{§6.}
Föredrogos med magistratsremisser öfverlemnade
fem KMB:s i länet utslag den 9, 10, 16 och 21 nästlidne
Juni månad, hvarigenom förordnats, att följande per-
soner, hvilka för innevarande år blifvit mantalsskrif-
na i Eskilstuna, nämligen Smidesarbetaren Agaton
Lindhagen, Smidesarbetaren Johan August Hensiger,
Smidesarbetaren Carl August Lindberg, Pigan Augu-
sta Feodolinda Lännström samt Pigan Johanna
Katarina Hörnblad och hennes två minderåriga barn
Ester Maria och Elsa Maria, skola för samma år
afföras ur Eskilstuna stads mantalslängd och
mantalsskrifvas, Lindhagen vid Karlslund N:r
2 i Klosters s:n, Hensiger vid Skogvaktartorp i Klosters
socken, Lindberg i Östra Vingåkers socken, Lännström
vid Karlshäll N:r 3 i Nyfors, Fors s:n, samt Hörnblad
och hennes barn i Jäders socken.

Bevis öfver delgifningen skulle genom utdrag
af protokollet öfverlemnas till Magistraten för
att genom dess försorg till KMB. i länet öfversändas.

[MARG: {164.}]

{§7.}
Föredrogs med magistratsremiss öfverlemnad skrif-
velse från KMB. i länet den 20 nästlidne Juni, af innehåll
att KMB. genom utslag den 19 i samma månad förordnat
att Sömmerskan Charlotta Carolina Forslund, hvilken
för innevarande år mantalsskrifvits i Fors socken
skall för samma år föras i mantal i Eskilstuna stad
och sålunda uteslutas ur mantalslängden för Fors socken.

Stadsfullmäktige beslöto med utslaget åtnöjas; och skulle
bevis öfver delgifningen genom utdrag af protokollet med-
delas samt, jemte KMB.:s i länet ofvanberörda skrif-
velse till Magistraten öfverlemnas.

[MARG: {144.}]

{§8.}
Föredrogos fyra med magistratsremisser ankomna
KMB:s i länet resolutioner den 29 och 30 Juni samt 3 Juli
1893, hvarigenom på anförda skäl ogillats af Stadsfullmäk-
tige gjorda ansökningar att Snickeriarbetaren Otto Axel
Andersson, enkan Augusta Regina Eriksson, Smidesar-
betaren Carl Fredrik Andersson och Gelbgjuteriarbe-
taren Knut Erik Karlsson, hvilka för innevarande
år mantalsskrifvits i Eskilstuna, måtte för samma
år föras i mantal, Otto Axel Andersson i Fors, Augusta
Regina Eriksson i Wallby, Carl Fredr. Andersson i Klo-
sters och Knut Erik Karlsson i Torshälla socken.

Stadsfullmäktige beslöto att vid de gifna reso-
lutionerna låta bero.

[MARG: {159.}]

{§9.}
Föredrogos med magistratsremiss ankomna två
KMB:s i Örebro län utslag den 30 Juni 1893, hvarige-
nom förordnats, att Maskinarbetarne Carl Fredr. Jern-
berg och Per Gustaf Sandstedt samt Handelsbiträdet
G. H. Andersson, hvilka samtliga för innevarande år man-
talsskrifvits i Eskilstuna, skola för samma år på
anförda skäl afföras ur nämnda stads mantalslängd
och mantalsskrifvas, Jernberg och Sandstedt i Karlskoga
socken samt Andersson i Askersund.

Bevis öfver delgifningen skulle genom utdrag af pro-
tokollet Magistraten meddelas för att genom dess
försorg till KMB. i Örebro län öfversändas.

[MARG: {165.}]

{§10.}
Med Magistratsremiss öfverlemnades KMB:s i Örebro
län resolution den 1 Juli 1893, hvarigenom KMB. på en af
Stadsfullmäktige gjord ansökning att Smidesarbetaren Carl
Henrik Henriksson, hvilken för år 1893 blifvit härstädes
mantalsskrifven, skulle för samma år uteslutas ur stadens
mantalslängd och mantalsskrifvas vid Hjortqvarn i Nerike
eller det samhälle der han vore boende, förklarat
att, då Henriksson icke är vid Hjortqvarn i Boo socken
boende och endast under några dagar under sistlidet
års höst vistats inom Svennevads socken, KMB. sakna-
de skäl att om hans mantalsskrifning förordna.

Då af handlingarne inhemtas, att Henriksson lärer
vistas vid Borkhults bruk i Yxnerums socken af Öster-
götlands län, beslöto Stadsfullmäktige, som icke
funno skäl att mot KMB:s i örebro län ofvanberörda
resolution anföra missnöje, att fullfölja ansöknin-
gen med yrkande, att Henriksson måtte för detta år
vara mantalsskrifven i Yxnerums socken eller den
kommun, der han är boende.

[MARG: {166.}]

{§11}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
{dels} en af Vilhelmina Eugenia Ådin gjord, af Herr Au-
lin såsom egen motion upptagen ansökning om afskrif-
ning af henne påförda oguldna kommunalutskylder,
{dels ock} en af Anna Sofia Sandeberg gjord, af Herr Thun-
berg såsom egen motion upptagen ansökning om efter-
skänkande af de hennes aflidne man för år 1892 på-
förda kommunalutskylder härstädes.

[MARG: {167.} {168}]

{§12.}
Ordföranden anmälde, att det uppdrag, som den 18
nästlidne Maj lemnats Stadsfullmäktiges Ordf. och
v. Ordförande, Drätselkammarens Ordförande, samt
Herrar Åkerstein och Arv. Nilsson att i egenskap af
Stadsfullmäktiges lånekomiterade på de för staden
mest förmånliga vilkor träffa uppgörelse om det be-
slutade obligationslånets uppläggande, när detta
af komiterade kunde anses lämpligast, blifvit full-
gjordt, i det komiterade med Aktiebolaget Stockholms
Handelsbank den 29 nästlidne Juni afslutat kontrakt,
under förutsättning att Eskilstuna stad erhåller hos
KM:t sökt sanktion å lånet, om detsammas uppläggan-
de mot 4% årlig ränta och mot tryckta af Drät-
selkammaren å stadens vägnar utfärdade obligationer
fördelade i serier å 1000 och 5000 kronor; och hade
Handelsbanken förbundit sig att af detta lån utbetala
till staden den 15 September 1893 300000 kronor samt
den 31 December samma år 149000 kronor.

{§13.}
Kostnaderna för lånekomiterades resor, porto
och telegram m.m., uppgående till 344 kronor 15 öre,
beslöto Stadsfullmäktige utanordna till betalning
ur stadskassan till Herr Aug. Stålberg, hvilken
förskotterat medlen.

[MARG: {169.}]

Justeradt den 15 Juli 1893

/Axel Karlsson/
/G V. Stawelius/
/Joh. Wallin/

År 1893 den [19] Juli å Rådhuset offetligen uppläst
betyga

/Gust Karlsson/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juli 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107090.

Personrelationer