Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juli 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juli 1882

Anmärkning

{1882 den 13 Juli}

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Ordföranden Herr Doktor Theofr. Munktell med godkända förfall.
Ledamöterna Herrar
Emil Andersson med godkända förfall.
A. Falk med godkända förfall.
Theofr. Boberg med godkända förfall.
T. Engström med godkända förfall.
Arvid Nilsson med godkända förfall.
P. A. Hagström med godkända förfall.
samt Herr C.M. Loström, utan anmäldt förfall
och Herr Albin Hellstedt, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
I ordinarie Ordförandens frånvaro intogs Ordförande-
platsen af vice Ordföranden Herr Direktör J. Svengren

{§.2.}
Med Magistratens skrifvelse den 4 i denne månad
öfverlämnades till Stadsfullmäktige ett upprättadt
förslag till taxa å Hamnafgifterna i Eskilstuna,
deröfver Stadsfullmäktiges yttrande onfordrades.

Ärendet remitterades, för beredning, till Utskottet.

[MARG: 118]

{§.3.}
Föredrogs ett af Komiterade afgifvet memorial med
ritning och kostnads förslag till nytt lärohus för
allmänna läroverket härstädes, jemte förslag till
husets placering å den bestämda byggnadstomten
på Nygärdet; utvisande kostnadförslaget en
slutsumma å 57000 kronor, samt en planteckning,
att Komiterade förordade husets förläggande
med långsidan åt Smedjegatan; och hade Komiterade
i sammanhang härmed yttrat sig öfver och afstyrkt
en af Fil. Doktor Theofr. Munktell väckt motion,
att jemväl rektorsbostad skulle förläggas å samma
tomt, hvilken dertill ej vore tillräckligt stor,
äfvensom afstyrkt rektorsbostad inrymmande
i sjelfva lärohuset, hvaremot talade såväl vigtiga
hygieniska skäl, som ock den omständigheten att en
sådan bostad blefve både olämpligare och, enligt
sakkunnig persons utlåtande, med säkerhet ej billigare
än en särskild, för ändamålet uppförd mindre byggnad.

Efter öfverläggning blefvo dessa ärender, för bered-
ning, remitterade till Utskottet.

[MARG: 114]

{§.4.}
Sedan Stadsläkaren E.V. Pallin hos HelsovårdsNämnden
gjort framställning om lämpligare lokal för härvarande
Epidemiska Sjukhus, och Nämnden, enligt sitt protokoll
för den 6 sislidne Juni, beslutat, med erkännande
af behofvet af lämpligare lokal, vare sig genom nybygg-
nad eller på annat sätt, hos Stadsfullmäktige
göra framställning, om tillsättande af en Komité
för frågans närmare utredande; så företogs
nu detta ärende, hvarvid detsamma remittera-
des till Utskottet, för beredning.

[MARG: 119]

{§.5.}
HelsovårdsNämnden hade hos Stadsfullmäktige be-
gärt godkännande och antagande af ett inom
Nämnden upprättadt förslag, så lydande:
"Ordningsstadga för Eskilstuna stad med afseende
å försäljning af torgfördt kött:

{§.1.}
Ej må inom Eskilstuna stad eller å dess område
till salu hållas uppblåst kött af hvad slags djur
det vara må.

{§.2.}
För öfverträdelse af denna Stadga vore straffet
böter från och med fem till och med femtio kronor."

-

Stadsfullmäktige godkände och antogo detta stad-
gande; hvarå begäres Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande fastställelse.

[MARG: 120, Faststäldt af Lh Embetedt genom
resol 17 Aug. 1882, liggande
bland stadskassans verifikationer
N:o 748 år 1882]

{§.6.}
I afseende å Kyrkostämmans af Kyrkorådet
framförda hemställan att Stadsfullmäktige må
vidtaga nödiga åtgärder för att det, jemlikt Stads-
planen, till park afsedda området å Norr ofvan
kyrkoplanen, mellan Storgatan och Gränsgatan,
måtte kunna upplåta till plats för att af kyrko-
stämman beslutadt nytt folkskolehus, hade Utskot-
tet sig utlåtit enligt nu föredraget protokoll
för den 14 sistlidne Juni och förenat sig uti
ByggnadsNämndens förut i frågan afgifna
tillstyrkande utlåtande.

Efter öfverläggning blef Utskottets utlåtande
bifallet vid votering med 14 röster mot 6 röster,
hvilka sednare afgåfvos för afslag.

Emot beslutet reserverade sig herrar C.J. And-
berg, A.F. Dahlström, Hj. Åkerstein, J.C. Heljestrand
och F.A. Stenman.

I följd af fattade beslutet skulle Stads-
fullmäktige ingå till Kongl. Maj:t med underdånig
anhållan om den förändring af stadsplanen att
uti ifrågavarande, till parkanläggning afsedda,
områden - betecknadt med N:ris 348, 350, 393, 394, 395,
och 396 - finge uppföras folkskolehus med nödiga
byggnader, såsom ByggnadsNämndens förslag
innehöll.

[MARG: 111.]

{§.7.}
Med anledning af hvad stadens revisorer anfört
om stensättningsarbetenas utförande, med mera, hade
Utskottet afgifvit utlåtande i fyra punkter,
hvilka nu hvar för sig föredrogos.

I {första} punkten anfördes hurusom Utskottet
förnummit att vid utförande af stensättningsarbeten
åt staden, viss ansvarstid för arbetets bestånd betin-
gades; och då många ojemnheter i stensättningen
berodde af markens naturliga lösa beskaffenhet,
syntes det Utskottet som något särskildt stadgande
af hvad revisorerna i denna del anfört.

Efter öfverläggning beslöts aflåtande af skrifvelse
till Drätselkammaren med erinran om angelägenheten
deraf att till stadens stensättningsarbeten i körbanorne användes jemn
sten, och mindre sådan, än som nu begagnas, och hvilken skall
sättas i tillräckligt djup sandfyllning.

I {andra} punkten hade Utskottet ansett någon åtgärd
icke böra föranledas af hvad revisorerne andragit
om lokal för lysgasprofningen och om arvodet
för samma profning, enär upplyst blifvit att
lokal derför sökts i Tekniska Skolan samt,
äfven om inom Drätselkammaren funnes lämplig
person för profningens verkställande, sådant
rent tjensteåliggande ej kunde ifrågasättas
utan arvode. Godkändes.

I {tredje} punkten hade Utskottet funnit det
värdt uppmärksamhet att utskyldsbristerne ökats,
men funnit sådant ej hafva berott af Upp-
bördsmannen eller Drätselkammaren, utan derpå
att Stadsfogden ej i vederbörlig tid redovisat
restlängderna, och jemväl till någon del på
den omständigheten att Stadsfullmäktige afslagit
begärda afskrifningar, ehuru utmätningsbara
tillgångar hos restskyldige saknats.

Stadsfullmäktige funno beslut häraf ej
påkallas.

Uti {fjerde} punkten anfördes, att som årets
inkomststat upptager inkomst af grässkör-
den i Stadsträdgården funnes Drätselkammaren
icke hafva kunnat sköta denna park på
annat sätt, än som skett; men då denna in-
komst - nu beräknad till 600 kronor för året -
borde uppoffras för att gräsmattan må hållas
vackrare, ville Utskottet hemställa att
Stadsfullmäktige måtte {för framtiden} antaga
en sådan princip.

Stadsfullmäktige godkände detta förslag.

[MARG: 115.]

{§.8.}
Styrelsen för härvarande Tekniska söndags och
aftonskola hade hemställt om anslag för gasrör-
ledningar till skolans nya hus, beräknade i
kostnad till 450 kronor.

Ärendet remitterades, för beredning, till Drätselkammaren.

[MARG: 121.]

{§.9.}
Angående Herr Fil. Doktor Theofr. Munktells mo-
tion att ett för Munktells mekaniska verkstads
arbetare afsedt badhus måtte få till de delar,
som en ritning angåfve, uppföras i strömmen
utanför tomtområdet till gården N:o 300, hade
Drätselkammaren sig yttrat och afstyrkt bifall
till motionen emedan badhuset skulle komma
att till större delen ligga på stadens mark och
sannolikt komme hindra vattenafloppet från
Liehammaren.

Motionen afslogs på skäl, som Drätselkammaren
anfört.

[MARG: 127]

{§.10.}
Rörande det från sammanträdet den 8 sistlidne
Juni uppskjutna ärendet, angående uppsättning af
ett staket vid f.d. Gästgifvaregården, hvartill Drät-
selkammaren begärt förhöjdt anslag mot hvad
årsstaten innehölle för att få staketet prydligare,
föredrogs nu ett meddelande från Drätselkam-
maren, af innehåll, att denna staketuppsättning
icke vore af ByggnadsNämnden ålagd.

Wid denna upplysning, och då ifrågavarande
staket ansågs icke erforderligt, beslöts att Drät-
selkammaren skulle erhålla meddelande att med
upphäfvande af hvad staten derom innehåller,
detta staket icke skall uppsättas.

[MARG 116]

{§.11.}
Uti skrifvelse den 28 sistlidne Juni anmälte Drät-
selkammaren att då Nybrons svängbro befunnits brist-
fällig, hade om dess reparation anordnats, och hvilket
ansetts medföra en kostnad af 2 å 300 kronor. Men
då Arkitekt I.W. Kajerdt, efter brons besigtning,
förklarat att svängbron i alla händelser
snar behöfde nybyggas, hemstäldes tillika,
huruvida Drätselkammaren finge uppdrag att
låta utarbeta föslag till ny svängbro.

Efter föredragning häraf lemnades
Drätselkammaren nämnda uppdrag, med
frihet å val af svänbro eller rullbro.

[MARG: 122]

{§.12.}
Till Utskottet remitterades, för beredning, Drät-
selkammarens framställning om anslag till Ytterli-
gare planeringsarbeten å Kyrkplanen esplanaden på Norr.

[MARG: 123.]

{§.13.}
Föredrogs en hemställan af Drätselkammaren
att ett bilagdt anbud af Fabriksidkaren Gustaf
Lagerbäck å 50 års arrende af Wattenfallet
till Räckhammaren N:o 69, mot 800 kronor årligen,
måtte antagas och kontrakt med honom upp-
rättas i enlighet med ett bilagdt projekt dertill,
hvilket ock upplästes; och var anbudet åtföljdt
af en planteckning till det vattenverkshus, som
skulle af Herr Lagerbäck uppföras.

Med godkännande häraf blef Fabriks-
idkaren Lagerbäcks anbud antaget; och
skulle Stadsfullmäktige med honom upprätta
kontrakt, enligt det upplästa projektet dertill.

[MARG: 124.]

{§.14.}
I anledning af Herr A.F. Dahlströms motion,
angående ett bättre ordnande af stadens watten-
hemtningsställen, hade Brandkårsbefälet derom
afgifvit infordrat utlåtande, hvari hemställdes
att ordnandet må ske på det sätt utlåtandet
innehölle, samt att vid det närmare bestämman-
det af detaljerna, vattencheferna måtte af Drätsel-
kammaren tillkallas.

Ärendet remitterades till Drätselkammaren,
för vidare beredning.

[MARG: 125]

{§.15.}
En af Herr Albin Hellstedt väckt motion om
skydd för ruinen invid begrafningsplatsen re-
mitterades, för beredning, till Utskottet sedan
ett yrkande om afslag förkastats.

[MARG: 126.]

{§.16.}
Herrar C.M. Loström och Albin Hellstedt plikta
hvardera 2 kr. för uteblifvandet denne dag.

{§.17.}
Wid protokollsjusteringen anmäldte Herr Lundblad
reservation mot uttrycken i den skrifvelse som
enligt §.7 beslutats till Drätselkammaren,
angående stensättnings arbetena.

Samma dag Justeradt

/Joh. Svengren/
/H. Åkerstein/
/Er;Goth;Åbergh/

1882 den 17 Juli å rådhuset ofentligt
uppläst; betyga

/Aug. Johanson/
/Aug; Winbom/

[MARG: 128]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juli 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107089.

Personrelationer