Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juni 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juni 1878

Anmärkning

{1878 den 13 Juni.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr A. F. Dahlström, hvars förfall godkändes.
Herr Arvid Nilsson, som med kallelse ej anträffas
Herr C. O. Öberg, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Föredrogs Revisorernes berättelse om föregående
årets räkenskaper och förvaltning, jemte veder-
börandes öfver de framstälda anmärkningarne
afgifna förklaringar, hvarefter beslutades:

1:o Med anledning af anmärkning derom, att lönen
för en ledig poliskonstapelsbefattning under 7 månader
af förra året af Poliskommissarien Johansson
utquitterats, samt Poliskammarens derå lemnade
förklaring, att denna lön blifvit använd såsom
löneförbättring åt de i tjenst varande konstaplarna,
skulle Stadsfullmäktige hos Poliskammaren
erinra, att lön för vakant konstapelsplats icke
får, utan Stadsfullmäktiges medgifvande, lyftas
och användas till löneförbättring åt tjenstgörande
konstaplar.

2:o Öfriga anmärkningspunkter skulle ej till någon
åtgärd föranleda.

3:o För 1877 års räkenskap och förvaltning lemnades
ansvarsfrihet åt vederbörande kommunala
förvaltningar och tjenstemän.

[MARG: 87.]

{§.2.}
v. Ordföranden Herr J. Svengren väckte motion,
att revision må anställas i syfte att få utrönt:

a.) huruvida den, enligt Stadsfullmäktiges beslut den
11 Mars 1875, till Byggnads Nämnden utgående af-
löning må vara afpassad efter Nämndens arbete;

b.) huruvida förändring må vara lämplig att vid-
taga i Stadsfullmäktiges förr fattade beslut om
den till polisen utgående afgift för betlares an-
hållande i staden; och remitterades dessa motioner
för beredning, den första till Byggnads Nämnden
och den sednare till Fattigvårds Styrelsen.

{§.3.}
Till Landstingsman för Eskilstuna Stad
återvaldes Rådmannen Johan Hedlund med
18 röster; hvarefter

till Landstingsmanssuppleant för staden jemväl
återvaldes Fabrikören Sven Palmgren med
22 röster,

begge vid första omröstning, af 27 röstande.

[MARG: 64.]

{§.4}
Med godkännande af Drätselkammarens utlåtande,
afslogs Herr G. E. Svahnbäcks den 9 sistlidne Maj
väckta motion om anbringande af ytterligare
gaslyktor till Rinmanstorg, 2:ne innevarande år
och 2:ne år 1879.

[MARG: 73.]

{§.5}
Drätselkammaren hade hemställt att den nya gång-
bron, som leder öfver ån från Blåsarbanan
till kyrkan, måtte få namn af {Kyrkbron}, hvil-
ket förslag nu godkändes.

{§.6.}
Med återställande af remisshandlingarne i
förr behandlade ärendet angående vattenafled-
ning å Norr, hade Byggnads Nämnden, som
funnit detta aflopp vara högst nödvändigt, i
utlåtande af den 7 i denne månad, föreslagit
att en öppen graf måtte upptagas vid stadens gräns
mot Kungsladugården med utlopp i ån bakom
Klosterström; men som grafven syntes äfven blifva
Kungsladugården till stor nytta, hemstäldes tillika
att förordnande måtte för landtmätare begäras
att upprätta plan för denna afledning och i samman-
hang dermed i laga ordning bestämma, huru
kostnaden skall fördelas mellan dem, som af
vattenafloppet hafva nytta.

Hvad Byggnads Nämnden sålunda föreslagit
och hemställt blef nu bifallet. -

[MARG: 88.]

{§7.}
Bordlagda frågan om stadsreglementets omarbetning
företogs nu åter, dervid t.f. Borgmästaren S.
Alm aflemnade en skrifvelse från Magistraten
af den 12 i denne månad, innehållande meddelande,
att Magistraten för sin del ernade i underdånighet
föreslå det stadens nuvarande reglemente måtte
varda till alla delar upphäfdt, men tillika
underdånigst anhålla, att Kongl. Maj:t täckes
i sammanhang dermed {dels} bekräfta och ytterligare stad-
fästa de Eskilstuna stad uti 1833 års reglemente till-
försäkrade förmåner af Flackersta hemman och här-
varande vattenverk, {dels} ock till efterrättelse fastställa
ett skrifvelsen bilagdt förslag till omreglering af Eskils-
tuna stads Rådstufvu Rätt och Magistrat samt särskild
instruktion för dess Poliskammare; och föresloge
Magistraten i sammanhang härmed Stadsfullmäktige
att, med frångående af deras, Kongl. Maj:ts Nådiga
pröfning i underdånig skrifvelse den 31 Mars 1877
understälda, beslut, rörande Rådstufvu Rättens och Magi-
stratens omreglering, i detta yttrande sig med Magistraten
förena.

Efter handlingarnes läsning upptogs den vid
förra sammanträdet uppkomna frågan att, för ären-
dets ytterligare beredning, tillsätta ett särskildt
Utskott, sammansatt af 2 Magistratsledamöter och
3:ne af Stadsfullmäktige valde.

Utskottet beslutades, men i fråga om ledamöternes
antal yrkades nu den förändring att Stadsfull-
mäktige borde utse 5, samt Magistraten anmodas
att i Utskottet insätta 2:ne, så att detsamma
sålunda komme att bestå af 7 ledamöter; och
detta yrkande godkändes.

Härefter valde Stadsfullmäktige med slutna
sedlar till Utskottsledamöter:

Stadskassören C. J. Jernbergh med 23 röster
Handlanden E. A. Lundblad med 21 röster
Fabrikören J. C. Heljestrand med 18 röster
Fabrikören E. A. Naesman med - 10 röster
Ingeniören Ax. Karlsson med - 8 röster

hvarjemte lemnades uppdrag åt Stadskas-
sören Jernbergh att sammankalla utskotts-
ledamöterne till första sammanträdet. -

[MARG: 75.]

{§.8.}
Herr J. Walén inlemnade ansökning att
med sin tomt N:o 247 få förena den jordremsa,
som ligger deremellan och jernvägsstationsplanen;
hvilken ansökning bordlades intilldess Staden
fått åtkomsthandling på ifrågavarande jord-
remsa, hvarom nu påginge underhandling med
Jernvägsbolaget. -

[MARG: 89.]

{§.9.}
Det ifrågasattes att de af Stadsfullmäktige
för Kyrkbrobyggnaden tillsatte Komiterade borde
från denna befattning få afgå, sedan bron
nu blifvit fullbordad, samt att Drätselkam-
maren istället öfvertager tillsynen deröfver, efter
det Komiterade till Drätselkammaren aflem-
nat redovisning för deras uppdrag; hvarjemte,
å andra sidan, yrkades att Komiterades be-
fattning skulle fortfara sålänge byggnads-
entreprenörens ansvarstid varar; äfvensom
att Komiterade skulle qvarstå och bevaka
rätten mot entreprenören, men bron i öfrigt
läggas under Drätselkammarens förvaltning.
Wid votering mellan de först omnämnda yr-
kande, och med 14 röster mot 13, bifölls att
Komiterade finge afgå; och emot denna utgång
reserverade sig Herrar Lundblad, C. A. Johansson,
Ström och ordföranden.

{§.10}
Herr C. O. Öberg pliktfälldes till 2 kronor för
uteblifvandet från dagens sammanträde.

{§.11}
Herr Theofr. Boberg väckte motion om
anbringande af en gaslykta vid Nybrons
norra landfäste, eller åtminstone om uppsätt-
ning af en oljelykta derstädes. -

Motionen remitterades, för beredning, till
Drätselkammaren.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/
/A; W; Koraen/
/J O Biörck/

År 1878 d. 17 Juni å Rådhuset offentli-
gen upläst betyga

/C. Klein/
/Aug. Lindgren/

[MARG: 90.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 juni 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107091.

Personrelationer