Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 ffebruari 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 ffebruari 1890

Anmärkning

{1890 den 13 Februari.}

Närvarande: samtlige herrar Stadsfullmäktige med
undantag af:
Herr C.F. Lundström
Herr Aug. Stålberg
Herr A.F. Dahlström
Herr A. Falk
Herr Herr Arvid Nilsson
med godkända förfall.

Herr K. Söderblom, som är på Riksdagen
Herr O. Aspelin infann sig en stund efter sammanträdets öpp-
nande.

{§ 1.}
Till innevarande års Bevillningsberedning valdes
med slutna sedlar:

a) ledamöter:
Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 21 röster.
Handlanden Emil Andersson med 17 röster
Telegrafkommisarien H. Åkerstein med 17 röster.
b.)suppleanter:
Fabriksidkaren C.W. Dahlgren med 18 röster
Målaren Herman Lindberg med 14 röster.

{§ 2.}
Beträffande C.J. Andbergs och Emil Anderssons,
i egenskap af egare till tomten N.o 39,
ansökan om vinnande af eganderätt till ämnad utfyllning
i ån framför nämnda tomt hade Utskottet, sedan Byggnads-
Nämndens utlåtande inhemtats, i likhet med Byggnadsnämn-
den, afstyrkt bifall till ansökningen för det närvarande.

Inom Utskottet hade Herrar E.A. Lundblad och A.W.
Koraen reserverat sig mot Utskottets hemställan samt ansett
Utskottet böra hemställa att sökande måtte erhålla
dispositions rätt till det område, som genom den ämnade
utfyllningen vunnes, till vidare och till dess strandfyllning
blifvit genomförd och detta af företrädesvis det skäl att
genom den tillämnade utfyllningen utan fördelar i sundhets-
hänseende skulle uppstå.

Under öfverläggningen yrkades
a) bifall till Utskottets utlåtande
b) bifall till Reservanternas förslag.
Stadsfullmäktige biföll Utskottets utlåtande.

Herr E.A. Lundblad anmälde sin reservation mot
beslutet.

[MARG: 49½ ]

{§ 3.}
I afseende på Herr Ade Falks motion att Stads-
fullmäktige måtte lemna förord till Källarmästaren
Axel Carlssons ansökan om utskänkningsrätt å lägenheten
Djurgården under nuvarande år hade Utskottet
föreslagit Stadsfullmäktige till Konungens Befallnings-
hafvande afgifva anmälan att den
ifråga stälda Utskänkningsrörelsen vore af om-
ständigheterna påkallad vid lägneheten Djurgården,
som blifvit af Kongl. Maj:t till lustställe för
Eskilstuna stad upplåten, jemte hemställan,
att sökanden må erhålla Utskänkningsrätt på af
honom begärda vilkor.

Stadsfullmäktige biföllo detta utlåtande.

[MARG: 83, {exp.}]

{§ 4 }
På Drätselkammarens framställning beviljade
Stadsfullmäktige afskrifning i räkenskapen af 12
Kronor Kommunalutskylder till staden för år
1889, hvilken Utskyldssumma på grund af felaktig
uppgift till Bevillningsberedningen och deraf
föranledt misstag på person blifvit påförd
Arbetskarlen Erik Gustaf Andersson i gården
N:o 76.

[MARG: 87]

{§ 5.}
Till Stadsfullmäktige inkommen revisiionsberättelse
öfver Eskilstuna Utskänkningsbolags räkenskaper
ock förvaltning för försäljningsåret 1888-1889
upplästes och lades till handlingarne med beviljande
af ansvarsfrihet.

[MARG: 88]

§ 6.
En af Herr A. Aulin väckt motion om framställ-
ning hos Generalpoststyrelsen om bisättande af ytter-
ligare en [brefbärare] i staden remitterades till
Utskottet för beredning.

[MARG: 89]

§ 7.
Stadsfullmäktige befriade Herr O. Aspelin från
plikt för uppropsförsummelsen.

{§ 8.}
Att justera protokollet en stund efter samman-
trädet utsågos Herrar C.J. Andberg och A.W.
Koraen.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell/
/C.J. Andberg/
/A;W; Koraen/

År 1890 den 17. Febr: å Rådhuset offentligen
uppläst: betyga.

/Gust Carlsson/
/Aug: Winbom/

[MARG: 90]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 ffebruari 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107085.

Personrelationer