Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 februari 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 februari 1879

Anmärkning

{1879 den 13 Februari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr E. A. Lundblad
Herr S. Palmgren
Herr C. O. Öberg
Herr C. M. Loström
Herr C. W. Dahlgren
Herr J. O. Biörck
Herr Joh. Walén
Herr Gust. Nilson
med godkända förfall
Herr J. P. Nordlund, med anmäldt förfall, som dock ej
godkändes.

{§.1.}
Herr J. P. Nordlund skulle plikta 2 Kronor för ute-
blifvande från dagens sammanträde, utan godkändt
förfall. -

{§.2.}
Med tillkännagifvande att Herr Borgmästaren
S. A. Hallström ämnade söka ytterligare tjenstledighet
på ett år från den 8 instundande Mars och att
Magistraten föresloge till hans vikarie under ledig-
heten nuvarande tillförordnade borgmästaren Stads-
notarien och vice Häradshöfdingen Olof Sixten
Alm, hade Magistraten anhållit om Stadsfull-
mäktiges yttrande, huruvida de hade något
att erinra mot Stadsnotarien Alms lämplighet
såsom vice Borgmästare. -

Stadsfullmäktige förklarade sig icke hafva något
emot Magistratens berörda förslag att anföra.

[MARG: 129.]

{§ 3.}
Stadsfullmäktige godkände dem nu delgifven ut-
räkning på stadens Båtsmansvakansafgift för år
1878, uppgående till 272 Kronor 2 öre

{§.4}
Utskottet hade funnit Ordförandens motion, att
staden må träda i underhandling med bolaget för
Hjelmarens sänkning om förändring i stadens utfalls-
dammar, icke innefatta någon sådan fördel för
staden att densamma borde öppna underhand-
ling derom, och hemställt, att motionen ej måtte
till någon åtgärd föranleda. -

Detta utlåtande godkändes.

[MARG: {130}]

{§.5.}
Sedan af aktietecknarne till bildande af Eskilstuna
Kallbadhusaktiebolag utsedde komiterade, med biläggande
af förslag till bolagsordning och ritning till badhus,
hos Stadsfullmäktige anhållit om utlåtande {dels}
öfver de medföljande ritningarne och {dels} huruvida
Stadsfullmäktige godkände att badhuset förlades
i närheten af stadsparken sydost om Nybron samt
att nedgången till badhuset bereddes från Nybron;
samt Byggnads Nämnden, i ärendet hörd, förklarat
att Nämnden, som framdeles komme att pröfva
badhusritningarne då byggnadstillstånd sökes, icke
i öfrigt hade något i saken att erinra; så
föredrogs nu ånyo detta ärende, hvarvid
de af bemälde Komiterade framstälda
förslag blefvo af Stadsfullmäktige god-
kända.

[MARG: 128.]

{§.6.}
I anledning af Fabrikören Joh. Waléns
framställning att få, för reglering af sin tomt N:o 247
vid Westermarksgatan, densamma tillägga en af
staden egande remsa af tomten N:o 248., samt
med bifall till Byggnads Nämndens utlåtande
i ämnet, beslöts att Fabrikören Walén skulle
erhålla af stadens ifrågavarande tomt när-
mast hans tomtgräns 2,3 fot längs tomtens längd,
mot det att Walén ensam bekostade stängsel för
den sålunda förökade tomten; och att återstoden
eller 12,4 fots bredd af tomtremsan tillägges
jernvägsplanen och af staden planeras, - till
vinnande af likformighet med den öppna planen midt emot å
Drott-
ninggatans andra sida.

[MARG: 131., Faststäldt af KB 3/6 79. se pag 217.]

{§.7.}
Som Fabrikören Gustaf Nilson, hvilken den 9 näst-
lidne Januari blifvit vald till Suppleant i Byggnads-
Nämnden, sedermera till borgenärer afträdt sin
egendom, och alltså ej kunde vara sådan
suppleant; så företogs nu nytt val af Suppleant
i Nilsons ställe, hvarvid dertill utsågs Inge-
niören Theofron Boberg med 14 röster. -

[MARG: 132.]

{§.8.}
Byggnads Nämndens nu föredragna förslag, om
antagande af en på karta framställd strandlinie
såsom gräns för de intill ån liggande byggnadsqvar-
teren mellan Rådhustorget och Stadsträdgården,
förklarades hvilande till dess Drätselkam-
maren inkommer med infordradt betänkande
angående ett ifrågasatt utvidgande af Rådhus-
torget. -

[MARG: 133.]

{§.9.}
Efter föredragning af Byggnads Nämndens och
Drätselkammarens utlåtanden i saken, förkla-
rade Stadsfullmäktige sig villige att med Oxelösund-
Flen-Westmanlands Jernvägs aktiebolag träffa
följande aftal för ordnandet af vissa förhål-
landen vid Westermarksgatan här i staden:

1:o Staden förbinder sig att inom fem år från aftalets
afslutande borttaga den grusbank och det berg,
som finnes nordvest från jernvägsstationen, mellan
jernvägen och Westermarksgatan, och detta på det
sätt verkstäldt, som jernvägsstyrelsens memorial
af September 1878 innehåller;

2:o Staden får disponera de fyllnadsämnen, som
af jernvägsbolaget blifvit upplagda vid östra än-
dan af Westermarksgatan, dock att uppkörsvägarne
till jernvägsöfvergången icke förderfvas;

3:o Staden får disponera, för Westermarksgatans utlägg-
ning på bredden, det område af 502 qv. fot, som å före-
tedd Karta finnes betecknadt med {a};

4:o Jernvägsbolaget afstår till staden den detsamma
tillhörande exproprierade mark, som utanför
jernvägens stängsel redan utlagts till Westermarks-
gatan, eller erfordras för dess framdragande till
Gymnastikgatan;

5:o Jernvägsbolaget har icke skyldighet att genom
företeende af sin åtkomst förhjelpa staden
till lagfart på de sålunda afträdda jordområdena.

6:o För alla de härigenom af jernvägsbolaget
gjorda medgifvanden skall af staden såsom ersättning
utbetalas 400 kronor till understödsfonden för
jernvägens trafikpersonal. -

[MARG: 80.]

{§.10}
Stadsfullmäktige beviljade afskrifning i stadens
räkenskaper af 88 Kronor 54 öre Kommunal-
utskylder för år 1874, enligt afkortningslängd.

Öfrige nu företedde afkortningslängder
för åren 1875, 1876 och 1877 remitterades, för granskning,
till Drätselkammaren, hvilken derom förut icke
haft tillfälle att sig ultåta -

[MARG: 134.]

{§.11}
Gästgifveriarrendatorn C. R. Alexanderssons
ansökning att blifva från nämnda arrende
befriad remitterades, för beredning, till Drätsel-
kammaren.

[MARG: 135.]

{§ 12.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning,
en af Poliskammaren gjord framställning om an-
visande af tomten N:o 139 till plats för torg-handel,
[då] ved- och kol-handeln derefter skulle dit förflyttas.

[MARG: 136.]

{§.13.}
Stadsfullmäktige godkände de af Byggnadsnämn-
den, i samråd med Komiterade för Rådhusbro-
byggnaden, gjorda och nu anmäldta bestämmelser
i fråga om inscriptioner och prydnader på
blifvande nya Rådhusbron.-

[MARG: 137.]

{§.14}
Ordföranden erhöll permission från sammanträdet -

Samma dag uppläst och justeradt

/Joh. Svengren/
/E A Naesman/
/Albin Hellstedt/

1879 den 15 April å Rådhuset offentligen uppläst
betygar

[MARG: {147.}]

/Fr Leonh Kinnander./
/J; A; Svahnberg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 februari 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107084.

Personrelationer