Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 januari 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 januari 1898

Anmärkning

{1898.}
{den 13 Januari.}

I egenskap af äldste stadsfullmäktigeledamot ledde
Apotekaren A.W. Koraen förhandlingarne till dess val
af ordförande försiggått; och befunnos, vid verkstäldt
upprop, samtlige Stadsfullmäktige närvarande med
undantag af Herrar Forsberg,
Öberg
Liljeqvist,
Stenqvist och
v. Krusenstierna, alla med anmäl-
da och godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte blifvande Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar Berg och Dahlgren.

{§ 2.}
Till Ordförande i Stadsfullmäktige under år 1898
återvaldes Fabriksidkaren, Riddaren af K. WasaOrden
Arvid Nilsson med 30 röster af 31 afgifna.

[MARG:S.]

{§ 3.}
Herr Nilsson intog Ordförandeplatsen.

{§ 4.}
Till vice Ordförande i Stadsfullmäktige under år
1898 återvaldes Provinsialläkaren, Riddaren af K.
Nordstjerne Orden, D:r Viktor Mossberg med 29 rö-
ster af 31 afgifna.

[MARG:S.]

{§ 5.}
Till ledamöter och suppleanter i Stadsfullmäktiges
Beredningsutskott för år 1898 valdes:
Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson med 29 röster
Provinsialläkaren m.m. D:r Viktor Mossberg med 29 röster
Fabriksidkaren Knut Söderblom med 29 röster
Direktören m.m. Aug. Stålberg med 28 röster
Fabriksidkaren P. Liljeqvist med 27 röster
Grosshandlaren Carl Olsson med 27 röster och
Bankdirektören Hjalmar Åkerstein med 13 röster, samt
till suppleanter:
Handlanden F.O. Nilsson med 29 röster och
Direktören m.m. Gustaf Fahlstedt med 20 röster

[MARG:B.]

{§ 6.}
I ankommet utdrag af Drätselkamarens protokoll
för den 4 innevarande månad tillkännagafs, att kamma-
ren för år 1898 till Ordförande återvalt Direktören
m.m. Aug. Stålberg och till v. Ordföranden nyvalt Gross-
handlaren Carl Olsson.

[MARG:1.,D.]

{§ 7.}
Genom öfverlemnadt utdrag af dess protokoll den
4 innevarande månad anmälde Helsovårdsnämnden,
att för detta år återvalts till Ordförande: Stadsläkaren
D:r E.V. Pallin och till v. Ordföranden: Fabriksidkaren m.m.
Arvid Nilsson.

[MARG:{2}B.]

{§ 8.}
Enligt hvad öfverlemnadt protokollsutdrag utvi-
sade hade Byggnadsnämnden den 10 innevarande
månad återvalt till Ordförande för år 1898 Bankdi-
rektören Hjalmar Åkerstein.

[MARG:{3}B.]

{§ 9.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren hemstält
rörande den af brandkårsbefälet gjorda framställning
om anslag till anordnande af tvänne vattenposter å
stadsdelen Vester för ångsprutans behof och sedan så-
väl firman C.O. Öberg & C:o, som Eskilstuna Stålpress-
ningsaktiebolag och Eskilstuna Jernmanufakturaktiebo-
lag medgifvit staden rätt att anordna dessa vettenpo-
ster från de båda ledningar, som anlagts dels af först-
nämnda firma från ån till dess fabrik vid Vestermarks-
gatan, dels af Stålpressningsaktiebolaget från Tunafors
gatan, dels fabrik vid samma gata, samt att tillsvidare
afgiftsfritt taga vatten från dessa ledningar vid utbry-
tande eldsvådor och förekommande brandkårsöfnin-
gar i senare fallet dock endast efter föregången anmälan
och för hvarje gång lemnadt särskildt tillstånd, hvarvid
som ytterligare vilkor fogats af Jernmanufakturaktiebo-
laget, att det fritoge sig från skyldighet att för sagda
ändamål hålla vatten i den kanal, hvarifrån Stålpress-
ningsaktiebolagets ledning utginge, i all synnerhet vid
de fall, då densamma måste hållas tömd för fabrikens
behof, såsom vid nybyggander, reparation eller dylikt,
och af Stålpressningsaktiebolaget att, i händelse rör-
ledningen skulle genom sugningen från ångsprutan
taga skada, staden skull vara skyldig att densamma
i fullgodt stånd återställa, äfvensom att en allarm-
klocka måtte å lämplig plats i bolagets fabrik an-
bringas på stadens bekostnad och inkopplas i brand-
telegrafledningen, på det att verkstadsbefälet måtte
vid hvarje eldsvådetillfälle blifva varskodt för att,
om så behöfvdes, i tid kunna afkoppla ledningen
från ångmaskinen, beslöto Stadsfullmäktige att,
med godkännande af förestående vilkor och föreskrif-
ter, lämna Drätselkammaren uppdrag att för en
kostnad af högst 1000 kronor anordna tvänne vatten-
poster för ångspruta från förenämnda båda led-
ningar å stadsdelen Vester på sätt brandkårsbe-
fälet hemstält.

[MARG:249/1897., V.]

{§ 10.}
Sedan Drätselkammaren vid granskning af en af
Stadsfogden afgifven förteckning å oguldna kommu-
nalutskylder för år 1896 till belopp af 1961 kr. 28 öre,
hvilka af uppgifna orsaker icke kunnat hos de
skattskyldige uttagas från afskrifning undantagit
N:r 183 Sonen Carl Ivar Hallstein kr: 6.68
men för återstående beloppet 1954 kr. 60 öre anhållit
om afskrifning ur räkenskapen, blef denna framställ-
ning af Stadsfullmäktige bifallen.

[MARG:{4}u.]

{§ 11.}
I en till Stadsfullmäktige stäld, genom Magistraten
öfverlemnad skrifvelse den 18 Dec. 1897 hade Rådmannen
m.m. E.A. Lundblad, under åberopande af § 30 i K. För-
ordningen om kommunalstyrelse i stad den 21 Mars 1862
och § 15 mom.3 i K. Förordningen ang. Fattigvården den 9
Juni 1871, afsagt sig uppdraget att efter utgången af
år 1897 vara Ordförande och ledamot i Eskilstuna stads
Fattigvårdsstyrelse.

Med godkännande af afsägelsen beslöto Stadsfull-
mäktige till Rådmannen Lundblad uttala sin tacksam-
het för de många år, han såsom ledamot och Ordfö-
rande i Fattigvårdsstyrelsen åt densamma egnat tid och
arbete, och för det utmärkta sätt, hvarpå han städse
skött detta förtroendeuppdrag.

[MARG:{5}F.]

{§ 11½.}
Till Utskottet för omedelbar beredning öfverlemnades
att uppsätta de valförslag hvilka med anledning
af Rådmannen Lundblads afsägelse af uppdraget
att vara ledamot och Ordförande i Fattigvårdsstyrelsen
blefve en följd; och ajournerades Stadsfullmäktiges sam-
manträde, medan Utskottet samlades till öfverläggning.

{§ 12.}
På Utskottets förslag valde Stadsfullmäktige till
Ordförande i Fattigvårdsstyrelsen Förste Läraren P.A.
Pettersson i Eskilstuna för tiden till och med utgången af år 1899
eller för den tid som återstode å hans
valperiod såsom ledamot i
samma styrelse

[MARG:{5.}F.]

{§ 13.}
Till vice Ordförande i Fattigvårdsstyrelsen efter Förste
Läraren P.A. Pettersson för tiden
in till utgången af
år 1898 valdes med sluten omröstning den af Utskottet
härtill föreslagna Kassören Gustaf Tjulin med 22 röster
af 31 afgifna.

[MARG:{5}F]

{§ 14.}
Till ledamot i Fattigvårdsstyrelsen efter Rådmannen Lundblad
utsågo Stadsfullmäktige
i enlighet med Utskottets förslag förutvarande suppleanten
Fabriksidkaren C. Zetterlund och till suppleant efter honom
likaledes på förslag af Utskottet Disponenten Viktor Lar-
son, båda intill utgången af år 1900.

[MARG:5/F.]

{§ 15.}
Till Utskottet för beredning remitterades Spritbola-
gets anhållan om förord till utskänknings rätt å Djur-
gården under innevarande års sommarmånader.

[MARG:{6}D.]

{§ 16.}
För afgifvande af förklaring hade KMB:e genom Magistraten
öfverlemnat remisshandlingarne i de af Lokomotivfö-
raren A. Edlund m. fl. anförda underdåniga besvär
öfver K. Kammarrättens utslag den 26 Augusti 1897
rörande beskattning af dem i och för deras tjenst till-
kommande s.k. milpenningar; och öfverlemnade
Stadsfullmäktige åt Ordföranden att, med biträde af
Sekreteraren, uppsätta, underteckna och expediera
den infordrade med förklaringen.

[MARG:{178}{96}M.]

{§ 17.}
En af D:r E.V. Pallin väckt motion om sådan ändring
i den stadga för matvaruhandel och köttbesigtning
i Eskilstuna, som är gällande från 1 April detta år,
att obligatorisk besigtning af salubjudet rått kött
påbjudes, remitterades till Utskottet, som skall, efter
att deröfver hafva infordrats Helsovårdsnämndens
yttrande, dermed och med eget utlåtande i ärendet
till Stadsfullmäktige inkomma.

[MARG:{7.}M]

{§ 18.}
Föredrogs från kommissionären i Kongl. Finans-
departementet öfverlemnad KM:ts resolution den
3 December 1897, hvarigenom faststälts K. Kammar-
rättens den 30 derförutgående Mars meddelade utslag
i fråga om taxeringen år 1895 af Oxelösund-Flen-Westman-
lands Jernvägsaktiebolags inkomster af och vid Eskils-
tuna centralstation.

I sammanhang härmed utanordnades till betal-
ning ur stadskassan arvodet till kommissionären med
en krona 10 öre.

[MARG:114/{95}O.]

{§ 19.}
Protokolljustering skulle ega rum å Stadshuset
Måndagen den 17 innevarande månad kl. 1 på dagen.

[MARG:{reg.}]

Justeradt den 17 Januari 1898.

/Arvid, Nilsson/
/ErikAntonBerg/
/E,W, Dahlgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 januari 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107086.

Personrelationer