Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 december 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 december 1894

Anmärkning

{1894, den 13 December.}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar Frieman och
Stenman, båda med anmälda och god-
kända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos H:rr
Fahlstedt och Stålberg

{§ 2.}
v. Ordföranden anmärkte, att den af honom vid nästföregåen-
de sammanträde med Stadsfullmäktige den 8 November detta
år väckta motion, att staden skulle söka förvärfva den mel-
lan stadens gräns, från Munktells mekaniska verkstad till
Blåsarbanan å ena sidan, och Norra Södermanlands jernvägslinie å andra
sidan beläg-
na jordområde vore i så måtto origtigt återgifven i pro-
tokollet, att det jordområde, som sålunda skulle förvärfvas,
upptagits såsom liggande endast å Kungsladugårdens
mark, då emellertid motionen jemväl omfattat den del
af lägenheten Stensborgs område, som vore belägen mel-
lan stadsgränsen och förenämnda jernvägslinie; och
blef, på motionärens härom gjorda anhållan, denna rättelse
af protokollet antecknad och till riktigheten vitsordad samt remitterad
såsom tillägg till
motionen till Byggnadsnämnden för beredning i samman-
hang med motionen i öfrigt.

[MARG: 57.]

{§ 3.}
Med anslutning till de af v. Ordföranden och Herr K.
Söderblom vid Stadsfullmäktiges sammanträde den
8 nästlidne November väckta motioner om åtgärders
vidtagande för förvärfvande till staden af jordområden
belägna utanför dess nuvarande gräns, väcktes mundt-
ligen följande motioner:

1) af {Herr Stålberg}, att staden jemväl skulle gå i för-
fattning om åtgärders vidtagande för förvärfvande
af luststället Djurgården i Klosters socken jemte
den till samma plats från staden ledande väg;

2) af {Herr Arv. Nilsson}, att Norra Södermanlands jernvägs-
line och det till densamma hörande område, för så-
vidt detta berörde det till införlif-
vande med staden, nu ifrågasatta område, jemväl
skulle intagas till staden, samt

3) af {Herr Söderblom} att staden jemväl skulle söka
förvärfva och med dess område införlifva den del
af Norra Södermanlands jernvägsområde, som lå-
ge mellan ån och Oxelösund - Flen - Westmanlands
stationsområde här i staden.

Dessa tre motioner remitterades för beredning till Bygg-
nadsnämnden att handläggas i sammanhang med de
af Herrar v. Ordföranden och Söderblom förut väckta
och dit remitterade motioner om utvidning af stadens
område.

[MARG: 57.]

{§ 4.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige bifalla Magistratens framställning
det lönen för Rådhusvaktmästaren måtte bestämmas
att från och med nästa års början utgå med 800 kronor
för år räknadt, dervid Stadsfullmäktige emellertid, på
hemställan af Utskottet, fästade det vilkor, att tjenstens inne-
hafvare skulle ega skyldighet att, vid ledighet från de ho-
nom åliggande göromålen hos Magistraten och Rådstufvu-
rätten biträda Stadsvaktmästaren i dennes tjenstgöring,
samt att Rådhusvaktmästaren icke skulle ega rätt att
åtaga sig enskilda uppdrag af någon som helst beskaf-
fenhet, som kunde hindra honom att på härofvan-
bestämdt sätt biträda Stadsvaktmästaren i dennes
tjensteutöfning.

[MARG: N:r 43]

{§ 5.}
Sedan Stadsfullmäktige till Utskottets beredning, med
uppdrag derjemte att öfver ärendet inhemta Drätselkam-
marens yttrande, remitterat icke blott den af Magistraten gjorda
framställning derom, att i §23 af gällande reglemente
för Drätselkammaren måtte göras det tillägg, att bland
de områden, som vore undantagna från Drätselkamma-
rens förvaltning och vård, måtte upptagas "de af Hamn-
direktionen förvaltade och handhafvda in-
ventarier och penningemedel," utan äfven det i sam-
manhang härmed väckta förslag om revision af Drät-
selkammarens reglemente i öfrigt, samt Drätselkam-
maren i ett till Utskottet öfverlemnadt utdrag
af dess protokoll den 31 sistlidne Oktober påvisat, hu-
rusom ett dylikt undantagsstadgande skulle komma
att stå i strid mot bestämmelsen i § 1 af den för sta-
den gällande, af KM:t i nåder faststälda Hamnordnin-
gen der det finnes stadgadt, att Hamnfogden eller den
af Magistraten tillförordnade uppbördsmannen skall
för stadens Drätselkammare månadtligen redovisa
uppburna hamn- och bropenningar samt våg- och mätarepenningar för det
gods,
som
vid hamnen väges eller af der anstälda mätare upp-
mätes, och i följd deraf, då frågan om revision af
Drätselkammarens reglemente tillkommit endast i
sammanhang med förslaget till ändring af § 23 i sam-
ma reglemente och måhända komme att förfalla, derest
det omordade tillägget till § 23 icke af Stadsfullmäktige
bifölles, återstält handlingarne till Utskottet under fram-
hållande af lämpligheten deraf att Stadsfullmäktige
fattade beslut öfver frågan, huruvida efter hvad i
ärendet numera vore upplyst, tillägg till § 23 i regle-
mentet i den riktning Magistraten föreslagit vore
lämpligt, hvarefter Drätselkammaren ville i öfrigt
företaga ärendet till handläggning, så hade Ut-
skottet, med anslutning till hvad Drätselkammaren
anfört rörande olämpligheten af det ifrågasatta til-
läggsstadgandet och då derjemte det nuvarande redo-
visningssystemet icke kunde anses stå i strid
mot bestämmelserna i reglementet vid det för-
hållande att, sedan Stadsfullmäktige genom beslut
den 15 Augusti 1885 befriat hamnkassan från
inbetalning af ränta på dess skuld till stads-
kassan från nämnda år och intill dess Nybroham-
nen blifvit på Hamnkassans bekostnad ordnad,
under hvilken tid Hamnkassans förberörda skuld
skulle ökas med den sålunda ej inbetalda rän-
tan, inkomsterna från hamnen icke lemnat
något öfverskott utöfver dess utgifter och den
skuldsumma, som sålunda först måste gäldas,
hemstält, att Stadsfullmäktige måtte finna den
af Magistraten ifrågasatta ändringen af Drätsel-
kammarens reglemente för närvarande icke
lämplig och på grund häraf afslå den gjorda
framställningen i ärendet.

Efter föredragning af Utskottets ofvanomförmälda
hemställan yrkade Herr Stålberg, att Stadsfullmäktige
icke för närvarande måtte bifalla hvad Utskottet
hemstält, utan i stället öfverlemna handlingarne
till Magistraten med anhållan, att Magistraten
ville med afseende å den utredning i ärendet, som
nu förelåge och det resultat, hvartill Drätselkam-
maren och Beredningsutskottet kommit, framställa
det förslag, hvartill Magistraten kunde finna sig för-
anlåten; och blef detta Herr Stålbergs yrkande af Stadsfullmäk-
tige bifallet.

[MARG: {18.}]

{§ 6.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren hemstält i frå-
ga om de till dess beredning remitterade ärendena, dels om
användningen af det äldre epidemiska sjukhuset, som, [MARG: Trans:t]
enligt Helsovårdsnämndens anmälan, från nästa års
början icke torde vara för Nämnden behöfligt, och dels
om ett af Föreningen för frivillig fattigvård begärdt an-
slag för år 1895 af 750 kronor till uppehållande af dess
arbetsstuga för fattiga barn, beslöto Stadsfullmäktige:

{att} vården om f. d. epidemisjukhuset finge från nästa
års början öfvertagas af Drätselkammaren;

{att} vindsvåningen derstädes skulle för kommande
behof reserveras;

{att} våningen en trappa upp samt ett rum och tillhö-
rande kök å nedre botten i f. d. epidemisjukhuset
finge tillsvidare öfverlemnas till Föreningen för fri-
villig fattigvård att begagnas såsom lokal för dess
arbetsstuga för fattiga barn;

{att} återstående delen af nedre våningen, innefattan-
de en större sal och två rum, skulle användas för
Fattigvårdens räkning till uppställande derstädes af
ett par manglar, för hvilket ändamål Fattigvården
för närvarande hade stort behof af lokal;

{att} enär Föreningen för frivillig fattigvård betalade
en årlig hyra af 400 kronor för den lokal, som nu
användes för arbetsstugan, samma hyra skulle be-
räknas för den nu upplåtna lokalen i sjukhuset,
dock med den inskränkning att, då Föreningen vore
bunden vid sin nuvarande lokal till 1 April 1895,
första årets hyra skulle nedsättas med en fjerdedel
eller till 300 kronor;

{att} såsom bidrag till uppehållande af arbetsstugan
under år 1895 skulle anvisas ett anslag af 450 kronor
att qvartalsvis utbetalas, den 1 Januari med 187 kronor
50 öre, samt den 1 April, 1 Juli och 1 Oktober 1895 med
87 kronor 50 öre hvarje gång; samt

{att} såsom vilkor för lokalens upplåtande och ansla-
gets tillgodonjutande bestämma, att såväl lokal som
anslag skulle användas uteslutande för arbetsstu-
gans räkning och att Stadsfullmäktige genom en
af dem utsedd ledamot i Föreningens styrelse skul-
le ega kontrollera arbetsstugans verksamhet.

[MARG: {N:r 54}]

{§ 7.}
Jemlikt Drätselkammarens hemställan biföllo
Stadsfullmäktige en af Skomakaren A. Hedlin gjord,
af Herr Aulin såsom egen motion upptagen ansök-
ning om efterskänkande af de honom för år 1893
påförda kommunalutskylder 22 kronor 5 öre.

[MARG: {N:r 47}]

{§ 8.}
Sedan Stadsfullmäktige till förnyad beredning och
utlåtande remitterat till Drätselkammaren det
af Slagtaren C. G. Pettersson framstälda, af Herr E.
Hellstedt såsom egen motion upptagna förslag till
utbyte, mot en mellangift af 4500 kronor från sta-
dens sida, af Pettersson tillhöriga tomten N:r 21 mot
tomten N:r 58, och dervid begärt utredning, huruvida
icke det ifrågasatta utbytet af tomten N:r 21 kunde
ske mot annan staden tillhörig tomt eller nämnda
tomt förvärfvas på andra och billigare vilkor, än-
hvad egaren förut föreslagit, så hade Drätselkamma-
ren, som genom delegerade satt sig i förbindelse
med bemälde Pettersson och dervid erhållit den
förklaring, att han icke vore sinnad ingå
på annat utbyte af tomten N:r 21 än emot antingen
den hälft af tomten N:r 58 b), som låge mellan
tomten N:r 60 och Ruddamsgatan, samt en mellan-
gift af 4000 kronor, som af staden skulle erläggas,
och med rätt för honom att på sin bekostnad bort-
taga den på tomten N:r 21 qvarstående brygghus-
byggnad, eller ock den s. k. Ruddammen utan
någon mellangift, skolande i båda fallen staden ensam
vidkännas alla kostnader i och för lagfart, ansett
de gjorda anbuden oantagliga och förty fortfarande
hemstält om afslag å motionen i fråga; och blef den-
na Drätselkammarens hemställan af Stadsfullmäk-
tige bifallen.

[MARG: N:r 48]

{§ 9.}
Sedan Drätselkammaren vid granskning af tvänne
utaf Stadskamreraren och Stadsfogden afgifna för-
teckningar å oguldna kommunalutskylder till staden
hvilka af uppgifna orsaker icke kunnat indrifvas,
uppgående för år 1891 till 15 kronor 18 öre, 1892 till 134
kronor 92 öre och 1893 till 2950 kr. 82 öre eller tillhopa
3106 kronor 92 öre, från afskrifning undantagit bland
utskyldsbeloppen för år 1893

N:r 208 Lagerföreståndaren A. G. Carlsson - 120.62
N:r 3178 Smidesarb. C. Ax. Andersson - {12.99}

Summa kr. 133.61

men för återstående utskyldsbeloppet 2973 kr. 31 öre
gjort framställning om afskrifning ur räkenskapen
blef denna framställning af Stadsfullmäktige bi-
fallen.

[MARG: {N:r 59}]

{§ 10.}
Hos Stadsfullmäktige hade Eskilstuna Spritförsälj-
ningsbolag anhållit om förord till KMB. i länet för
ansökning att under tiden från och med den 1 Maj
till och med den 30 derpåföljande September nästkom-
mande år å sommarluststället Djurgården i Klosters
socken få idka utskänkning af bränvin samt andra
brända eller distillerade spirituösa drycker å söckne-
dagar till kl. 11 e. m. samt å sön- och helgdagar mellan
kl. 1 och 5 samt 6 och 11, allt e. m.

Då i gällande kontrakt mellan Eskilstuna stad
och Spritförsäljningsbolaget om arrende af luststället
Djurgården finnes den bestämmelsen, att staden på
lagligt sätt skall söka bereda arrendatoren rättighet
till bedrifvande af utvärdshusrörelse på stället genom
anmälan till vederbörande om behofvet af sådan rö-
relse derstädes, och sådan utskänkning vid Djurgården
fortfarande måste anses vara af behofvet påkallad,
samt den i lag föreskrifna utskänkningstiden synes
vara för kort tillmätt för att i ett samhälle, sådant
som Eskilstuna, der största delen af befolkningen
icke slutar sitt arbete för dagen förr än vid den
tid då utvärdshuset skulle stängas, kunna för
flertalet af innevånare förverkliga ändamålet
med platsens upplåtande till lustställe och utvärds-
husrörelse, beslöto Stadsfullmäktige i likhet med hvad under föregående
år
skett lemna förord
till bolagets framställning såväl om rätt till ut-
skänkning, som utsträckning af utskänkningstiden
på sätt bolaget begärt.

[MARG: N:r 60]

{§ 11.}
För beredning remitterade Stadsfullmäktige
till Drätselkammaren handlingarne rörande
afloppsledningen från Nyfors öfver Kyrkoherdebo-
ställets område, med KMB:s i länet derå tecknade
resolution med föreläggande för Stadsfullmäktige
att i anledning af hvad Municipalstyrelsen och
Helsovårdsnämnden i Nyfors anfört
afgifva påminnelser i ärendet.

[MARG: N:r 36]

{§ 12.}
Företogo Stadsfullmäktige till handläggning det
af Magistraten upprättade förslaget till utgifts- och
inkomststat för Eskilstuna stad under år 1895
jemte Utskottets i anledning häraf gjorda fram-
ställningar och hemställanden; och blef Magistra-
tens förslag dervid antaget och godkändt i alla
delar hvarom här nedan icke särskildt finnes
omförmäldt

A) {Utgifter.}

5) {Verk och inrättningar}
i) {extra anslag.}

I enlighet med Stadsfullmäktiges förut denna dag fat-
tade beslut i fråga om anslaget till Föreningen för
frivillig fattigvård och i likhet med hvad Utskottet
föreslagit skulle posten N:r 4 under denna
titel för år 1895 uppföras sålunda:

"4:o) Till Föreningen för frivillig fattigvård
i och för uppehållande af dess arbetsstu-
ga för fattiga barn: anslag att qvartals-
vis utgå 750:-
med afdrag af beräknad hyrsafgift
under 3/4 år 300:- 450:-"

I öfrigt godkände Stadsfullmäktige, hvad Magistra-
ten under rubriken "Utgifter" upptagit, blifvande
emellertid genom härofvan omförmälda nedsättning
af det kontanta bidraget till Föreningen för frivillig
fattigvård slutsumman å utgifterna minskad med
300 kronor och kommer sålunda att upptagas till
269300 kronor 44 öre.

B.) {Inkomster}

3) {Särskilda uppbörder.}
Magistraten hade under denna titel föreslagit, att
hundskatten skulle fortfarande utgå med oförändradt
belopp eller tio kronor för hvarje hundkreatur samt
beräknat det belopp, som härigenom år 1895 skulle
tillflyta stadskassan till 1300 kronor, hvaremot Ut-
skottet på anförda skäl biträdt den åsigt Drätsel-
kammaren i dess specialförslag uttalat och hem-
stält, att hundskatten måtte höjas till 15 kronor för
hvarje hundkreatur samt beräknat inkomsten häraf
till samma belopp som Drätselkammaren upptagit
eller 1400 kronor; och blef Utskottets hemställan
af Stadsfullmäktige bifallen.

5) {Uttaxering.}
Till hvad Magistraten härutinnan föreslagit lemna-
de Stadsfullmäktige bifall, likväl med den förändring,
som betingades af de härofvan beslutade afvikelser-
na från Magistraten förslag, att det belopp af 400 kronor
som vunnits genom dels minskning af utgifterna med
300 kronor och dels ökning af inkomsterna
med 100 kronor, tillades till det belopp, som i Magistra-
tens förslag afsetts till afkortning af utskylder, hvil-
ket sålunda komme att höjas från 4233 kr. 88 öre
till 4633 kronor 88 öre, efter afdrag af hvilket sistnämn-
da belopp uttaxeringen, såsom Magistraten föreslagit, antages
lemna fyllnadsbeloppet i staten, nu uppgående
till 104831 kronor 96 öre.

Det beslöts härjemte, att utgifts- och inkomst-staten
skulle genom Drätselkammarens försorg tryckas
i 150 exemplar, hvarjemte detaljerad ut-
gifts- och inkomststat för skolan och kyrkan skulle
från vederbörande införskaffas för att tryckas i sam-
manhang med stadens utgifts- och inkomststat.

[MARG: {50}]

{§ 13.}
I enlighet med hvad Utskottet föreslagit valde
Stadsfullmäktige, medels öppen omröstning till leda-
mot efter aflidne Fabriksidkaren E. A. Naesman i förvalt-
ningen af allmänna läroverkets byggnadsfond Provin-
sialläkaren m. m. Doktor Viktor Mossberg.

[MARG: {N:r 52}]

{§ 14.}
Till ledamöter i {Helsovårdsnämnden} för tiden
intill 1898 års slut återvaldes medels sluten om-
röstning

Fabriksidkaren m. m. Arvid Nilsson med 32 röster,
Bankdirektören Hj. Åkerstein med 30 röster,
Disponenten O. Aspelin med 29 röster och
Apotekaren A. W. Koraen med 24 röster

hvarjemte till suppleanter i samma Nämnd för sam-
ma tid återvaldes medels beslutad öppen omröstning:

Grosshandlaren Ernst Hellstedt,
Handlanden Carl Silén
Fil. Doktoren C. Söllscher och
Fabriksidkaren Alb. Öberg.

[MARG: 55.]

{§ 15.}
Till ledamöter och suppleanter i {Byggnadsnämnden}
för tiden intill 1898 års utgång återvaldes med beslutad
öppen omröstning:

till ledamöter: Bankdirektören Hj. Åkerstein,
Ingeniören K. Söderblom och
Fabriksidkaren P. Liljeqvist, samt

till suppleanter: Direktören G. Fahlstedt,
Grosshandlaren Carl Olsson och
Direktören C. Thunberg.

[MARG: {56}]

{§ 16.}
Till ledamöter och suppleanter i {Fattigvårdsstyrelsen}
valdes medels beslutad öppen omröstning:

{för tiden intill 1895 års utgång} efter Ing. K. Arv. Lundblad:

till ledamot: förutvarande suppleanten,
Disponenten Ernst Frieman och

till suppleant efter Frieman:
Handlanden Gustaf Rydström, samt

{för tiden intill 1898 års slut:}
till ledamöter:

Fabriksidkaren A. G. Pettersson,
Skräddarmästaren C. G. Hellmark,
Fabriksidkaren Alfr. Halling,
Byggmästaren J. M. F. Malmberg,
Kassören Gust. Tjulin och
Plåtslagaren Gotth. Forsberg, samt

till suppleanter:

Handlanden K. J. Andersson,
Handlanden C. A. Eklund och
Fabriksidkaren Ernst Stenman;

hvarjemte och sedan suppleanterna, Grosshandlaren A.
Th. Broms och Kassören J. Svensson skriftligen
anhållit att blifva befriade från nämnda uppdrag och
deras afsägelser af Stadsfullmäktige godkänts, till sup-
pleanter i Fattigvårdsstyrelsen efter Broms, som varit
berättigad att vid 1895 års slut afgå, valdes

Målaren C. J. V. Brattström

och till suppleant för Svensson, hvars mandat utginge
med år 1896 års slut,

Fabriksidkaren Nils Floding.

[MARG: 42.]

{§ 17.}
Till ledamot i {Styrelsen för föreningen för frivillig
fattigvård} för år 1895 återvaldes med beslutad öppen
omröstning

Ingeniören K. Söderblom.

{§ 18.}
Till ledamöter i {Komitén för fonden af den 16 A-
pril 1871} återvaldes med beslutad öppen omröstning

Ingeniören K. Söderblom,
Fabriksidkaren m. m. Arvid Nilsson,
Rektoren m. m. Axel Karlsson,
Fabriksidkaren Aug. Stålberg, och
Fabriksidkaren C. V. Dahlgren.


{§ 19.}
Till ledamöter i {Komitén för jordbruksstatistiken}
återvaldes med beslutad öppen omröstning:

Trädgårdsmästaren E. Kihlström och
Ingeniören Åke Carlsson.

{§ 20.}
Till {befäl i Brandkåren} för år 1895 återvaldes
med beslutad öppen omröstning:

till Brandchef Fabriksidkaren C. V. Dahlgren,
till v. Brandchef Ingeniören V. Sundell,

till 1 Bergningschef Fabriksidkaren Levin Hedlund,
till 2 Bergningschef Fabriksidkaren E. A. Berg,

till 1 Vaktchef Fabriksidkaren Aug. Stålberg,
till 2 Vaktchef Ingeniören H. Hallström,

till 1 Reservchef Kamreraren F. Grönberg,
till 2 Reservchef Fabriksidkaren Aug. Stenman.

{§ 21.}
Till ledamöter i {Brandstodskomitén} till försäkring af
fast egendom för år 1895 återvaldes med beslutad
öppen omröstning:

Arkitekten I. W. Kajerdt,
Fabrikören P. A. Hagström,
Ingeniören K. Söderblom och
Målaren H. Lundberg.

{§ 22.}
Till {revisorer å den kommunala förvaltningen}
för år 1894 valdes medels beslutad öppen omröstning
till ledamöter: Handlanden V. Blomqvist,
Bokföraren F. Wedén,
Bokföraren F. O. Lundén,
Agenten R. v. Oelreich och
Direktören G. Fahlstedt, samt

till suppleanter: Hamnfogden G. Dahlberg och
Fabriksidkaren Viktor Larsson.

{§ 23.}
Till {Revisor för allmänna läroverkets byggnadsfond}
återvaldes med beslutad öppen omröstning

Grosshandlaren E. Hellstedt.

{§ 24.}
Till {Revisorer för Spritförsäljningsbolagets räken-
skaper} under året återvaldes med beslu-
tad öppen omröstning

Grosshandlaren C. Olsson och
Handlanden O. Svengren.

{§ 25.}
Då val af en ledamot i Hamndirektionen intill 1896
års slut skulle företagas väckte Herr Söderblom mundt-
lig motion derom, att Drätselkammaren skulle erhålla
uppdrag att inträda i Hamndirektionens ställe och
öfvertaga vården och förvaltningen af dess inventarier
och penningemedel; med anledning hvaraf och sedan
de qvarstående ledamöterna i Hamndirektionen,
Aug. Stålberg och G. Landström förklarat sig
villiga att under denna förutsättning ställa sina platser till
Stadsfullmäktiges
förfogande, valet uppsköts och motionen remitterades
till utskottet för beredning.

[MARG: N:r 18]

{§ 26.}
Å Eskilstuna stads sparbanks vägnar ingaf Bank-
kamreraren G. W. Stawelius utdrag af protokollet vid
Sparbanksstyrelsens sammanträde den 5 innevarande
December hvaraf inhemtades att, sedan KMB:de i länet
genom utslag den 27 nästlidne November dels uppå en af
Sparbanksstyrelsen gjord framställning om stadfästelse
å ett af hufvudmännen den 25 derförutgående Septem-
ber fattadt beslut om anslag af 11000 kronor till Eskils-
tuna stad genom efterskänkande af dess till allmän-
nyttiga ändamål upptagna lån å samma belopp,
dels ock öfver de anmärkningar rörande Sparbankens
förvaltning under år 1893, som Sparbanksinspektören,
Rådmannen J. E. Bäcklin framstält, ålagt styrelsen
att vidtaga åtgärder för åndamål att, så snart sådant
i enlighet med de om uppsägning af ifrågavarande
lån aftalade vilkor kunde ega rum,
lånet N:r 654 varder till Sparbanken
inbetaldt eller betryggande säkerhet för detsamma
stäld äfvensom att å såväl detta lån som å lånet
under N:r 2074 skälig ränta må för framtiden Spar-
banken tillgodkomma, Sparbanksstyrelsen beslutat
ej mindre utlysa extra
sammanträde med hufvudmännen till Torsdagen
den 20 i denna månad för att utslaget
delgifvas än äfven uppdraga åt Ombudsmannen att
vid detta sammanträde med Stadsfullmäktige
uppsäga till inbetalning lånet N:r 654 å 11000 kr.
samt affordra staden ränta efter 4 procent för år
från 1 Januari 1895 för hvad å lånet N:r 2074 är
oguldet; varande vid detta protokollsutdrag bi-
fogade ifrågavarande båda skuldförbindelser
hvilka äro förskrifna utan ränta och af hvilka
den under N:r 2074 numera efter skedda afbetalningar
representerar ett värde af allenast 6000 kronor samt
före årets utgång enligt beslut vid uppgörande af utgifts-
och inkomststaten för innevarande år kommer att ned-
bringas till 5000 kronor; och förmälde Stawelius att
han ingifvit ofvannämnda protokollsutdrag med de
båda skuldförbindelserna i hufvudskrift till full-
görande af Sparbanksstyrelsens förberörda honom
lemnade uppdrag.

På derom framstäldt yrkande remitterades ärendet
till Utskottet för beredning och utlåtande,
hvaremellertid de båda skuldförbindelserna till
Stawelius återlemnades.

[MARG: {61.}]

{§ 27.}
Med anhållan om remiss till Utskottet
väckte Stadsfullmäktiges Ordförande, Doktor Munktell,
mundtligt motion derom att, då aflöningen
till Stadsfullmäktiges Sekreterare altsedan år 1871
utgått med oförändradt belopp eller 500 kronor, men
det med tjensten förenade arbete år efter år ökats, och
då den löneförbättring Stadsfullmäktige år 1892 gifvit
Drätselkammarens Sekreterare icke varit större, än
hvad billighet kräfde, och den nu utgående lönen
till Drätselkammarens Sekreterare af 500 kronor
icke kunde anses som skälig ersättning för det dryga arbete, som ålåge
tjenstens innehafvare, samt enär af inhemtade
upplysningar från en del städer, hvilka i folkmängd
vore jemförliga med Eskilstuna, det framginge, att
lönen i dessa städer för berörda båda tjenster
uppginge i medeltal till 1500 kronor, bland hvilka
städer motionären särskildt ville nämna Ystad,
som med en folkmängd af 8283 innevånare gåfve
1200 kr, Vesterås med 8314 innevånare gåfve 1300 kr.,
Karlstad med 8870 innevånare gåfve 1800 kr., Kristi-
anstad med 9686 innevånare gåfve 1750 kr. och Lands-
krona med 12633 innevånare gåfve 1500 kronor i sam-
manlagd lön åt berörda båda tjensters innehafvare,
Stadsfullmäktige ville höja aflöningen för Stadsfull-
mäktiges och Drätselkammarens sekreterare med 250
kronor för hvardera tjensten eller till 750 kronor för hvar-
dera befattningen;

[MARG: 62.]

{§ 28.}
Sedan Stadsfullmäktige den 14 Juli 1892 förklarat tiden
för försäljning af stadens aktier i Oxelösund - Flen -
Vestmanlands jernväg icke då vara lämplig och förty
bordlagt den af Målaren H. Lund-
berg om försäljning af nämnda aktier väckta motionen,
upptog Snickaren A. G. Pettersson motionen och yr-
kade att, då tidpunkten för en dylik försäljning
för närvarande måste anses synnerligen lämplig, då ifrågavaran-
de jernvägsbolagsaktier å fond-
börsauktioner betingade ett pris af öfver 58 kr.
pr aktie, Stadsfullmäktige ville
lemna utskottet uppdrag att verkställa utredningen, huruvida
försäljning af stadens aktier i jern-
vägsbolaget lämpligen nu borde ske.

Sedan Herrar Arv. Nilsson och Stålberg lifligt af-
styrkt försäljningen och den sistnämnde yrkat, att
Stadsfullmäktige nu måtte besluta att afslå den
den af Herr Lundberg väckta och sedan år 1892 hvi-
lande motionen, samt efter det Herr Lundberg,
med förmälan, att han numera kommit till annan
uppfattning af frågan än han hade vid den tid,
då han väckte motionen, jemväl yrkat, att densamma
måtte afslås, blef Herr Lundbergs ifrågavarande
sedan 1892 bordlagda motion af Stadsfullmäktige
afslagen, hvarvid Herr Pettersson återtog sitt gjor-
da yrkande om aktiernas försäljning.

{§ 29.}
Herr Mossberg, som anländt en stund efter samma-
trädets början, befriades från erläggande af plikt.

{§ 30.}
Stadsfullmäktiges Ordförande, D:r Munktell,
som med detta års slut afgår ur Stadsfullmäktige
hembar Stadsfullmäktige sitt tack för den långa
tid af 30 år, hvarunder han varit ledamot af Stads-
fullmäktige och af hvilken tid han under 24 år va-
rit dess Ordförande och v. Ordförande, hvarefter och
sedan v. Ordföranden framfört Stadsfullmäktiges
tacksamhet och erkänsla för det långvariga, nitiska
och gagnande arbetet i stadens tjenst, samman-
trädet afslutades.

Justeradt

/Theofr Munktell/
/G Fahlstedt/
/ Aug; Stålberg/

År 1894 den 24 December, å Rådhuset offentligen
uppläst betygar

/Gustaf Carlsson/
/Aug Sköld/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 december 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107082.

Personrelationer