Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 december 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 december 1883

Anmärkning

{1883 den 13 December, kl. 10 f.m.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:
Herr F. Grönberg, som anmält hindren till kl. 3 e.m.,
Herr C.A. Ström, som anmält hinder till samma tid.

{§.1.}
De af Herrar F. Grönberg och C.A. Ström anmäldta
hindren att komma tillstädes godkändes ej, hvadan
de hvardera plikta 2 Kronor.

{§.2.}
Efter det Herr T. Engström afgifvit förklaring
öfver sitt uteblifvande vid förra sammanträdet,
ansågs densamma ej tillräcklig, utan skulle
Herr T. Engström plikta 2 Kr.

{§ 3.}
Upplästes en skrifvelse af HelsovårdsNämnden
af den 6 sistl November, innehållande erinran att
nuvarande begrafnings platsen icke finge för
jordande af lik användas längre än till den
1 Januari 1885, med hemställan att Stadsfullmäktige
måtte i anledning häraf vidtaga de åtgärder,
som af omständigheterna föranleddes.

Stadsfullmäktige funno detta ärende
icke tillkomma dem att behandla.

[MARG: 241.]

{§.4.}
Upplästes berednings Utskottets utlåtande öfver
Herr Doktorn Theofr. Munktells framställning om
åtkomsthandling på de delar af stadens samfäldta
mark, som ingått i hans nybildade tomt 361 &
363.

I enlighet med samma utlåtande beslutade
Stadsfullmäktige att till Herr Doktor Munktell
utfärda gåfvobref på följande delar af
stadens samfäldta mark, som ingått i berörda
tomt, nemligen:

från stadens tomt gamla N:o 310 - 0,0800 qv ref.
från förra Norra Bruksgatan - 0,5963 qv ref.
men då det blifvit upplyst att den af Utskottet
föreslagna arealen från obebyggda tomten gamla
N:o 312 icke tillhörde staden samfäldt, ansågs
det lämpligast att Sökanden sjelf begär samma
areal af Magistraten.

Likaledes, och då möjligen likartade frågor
derutöfver funnos att ordna, beslutades
dels i enlighet med Utskottets förslag, dels i
följd af nu gjordt yrkande af Herr E.A.
Lundblad, att Stadsfullmäktige skulle utse
tvenne personer, som hade att:
a.) verkställa utredning och gifva förslag till
ett behöfligt ordnande, der regleringen
varit af beskaffenhet att han berört stadens
rätt;
b.) att verkställa enahanda utredning rörande
enskildtas tomter i staden och att söka få
deras egare att vidtaga det ordnande, som
i det fallet af de utsedda personerna före-
slogos.

Egande Utskottet att inkomma med förslag å desse Komiterade.

[MARG: 242.]

{§.5.}
I enlighet med Utskottets förslag samt Herr
A. Hellstedts motion beslöts att namnet
å Oxbacksgatan här i staden skulle förändras till "Slotts-
gatan".

[MARG: 243.]

{§.6.}
Efter föredragning af de utsedda Ombudens
berättelse om afsyningen den 19 Juni 1883 af den af Hjelmare-
sänkningsbolaget här verkstälda dambyggnad,
samt i enlighet med deras förslag, beslöts
att hos Kongl. Maj- och Wattenbyggnads Styrelsen
begära ett utdrag af syneinstrumentet, på
det att staden må sättas i tillfälle att med ledning
deraf göra de påståenden mot Sjösänknings-
bolaget, som påkallas af omständigheterna.

[MARG: 244.]

{§.7}
Jemlikt Drätselkammarens framställning beslu-
tades att Kommunalutskylder finge till föl-
jande belopp afskrifvas i räkenskpen neml.

för år 1872 - Kr 20.
för år 1873 - Kr 10.
för år 1874 - Kr 10.
för år 1881 - Kr 552:34.
för år 1882 - {Kr 125:30.}

tillsammans Kronor 717:64.

[MARG: 245.]

{§.8.}
Hos Stadsfullmäktige hade Fattigvårds-
Styrelsens Ordförande anmält att hustrun Jo-
hanna Gustafva Strömvall förklarat sig miss-
nöjd mot Styrelsens beslut den 8 sistlidne Okto-
ber, hvarigenom dels indragits understöd för
hennes son {Gustaf}, upptaget i liggaren under N:o 4/83,
dels vägrats henne husrum och indragits un-
derstöd, som upptagits i liggaren under N:o 43/83.

Då denna klagan nu förekom till pröf-
ning, blefvo hithörande handlingar först lästa,
hvarvid Stadsfullmäktige inhemtade att hustrun
Strömvall likväl hade ett fattigvårdsanslag bibe-
hållet, nemligen af 6 Kronor i månaden för
dottern {Hulda Marias} utackordering till Anders
Larssons hustru i N:o 399, hvadan klagomålet
alltså afsåg att hustrun Strömvall önskade
tillökning i den fattigvård hon åtnjöte; och
likaledes inhemtades att indragningarne skett
på den grund att makarne Strömvall hade
skyldighet att sjelfve försörja sig och barn.

Under öfverläggningen förekom att efter
den 8 sistl. Oktober, då öfverklagade beslutet
fattades, hade förhållandena med Ström-
vallska familjen så förändrats att nya syn-
punkter funnos för frågans bedömande i
det närvarande; i anledning hvaraf yrkades:
a.) återremiss till Fattigvårds Styrelsen, på det
denna må taga de nya förhållandena
i öfvervägande och meddela beslut;
b.) att hustru Strömvall må tilldelas 8 Kronor
i månaden utöfver hvad hon nu åtnjuter;
c.) afslag å besvären, med hänvisning till hustru
strömvall att ånyo anmäla sin sak hos
Fattigvårds Styrelsen till pröfning med afse-
ende på numera inträdda nya förhållan-
dena; hvarjemte yrkades:
d.)
rent afslag.
Saken afgjordes genom votering då, med
14 röster mot 14 och Herr Ordförandens afgö-
randeröst, yrkandet i punkten c,) bifölls;
och röstade minoriteten för bifall till punkten
d.) eller rent afslag.

{§.9.}
Sedan ByggnadsNämnden i afgifvet utlåtande
af den 15 sistlidne November instämt uti
Drätselkammarens förslag den 29 föregående
augusti, att Stadsfullmäktige må antaga
ett af egaren till tomterna 67,68 och 69,
Herr C. Bergstedt, gjordt erbjudande till öfver-
enskommelse, som afsåge sådan reglering
af samma tomter, att nyaste stadsplanen
angående dem komme till större delen i
tillämpning, så biföllo Stadsfullmäktige
nu samma öfverenskommelse, hvilken
innefattade:

{att} tomtegaren afstår mark från N:o 67 till
Lasarettsgtan och möjligen erforderlig mark
äfven till Norra Ruddamsgatan;
{att} tomtegarne ingår på att tomterna 68 och
69 förstoras med mark från Kyrkogårds-
gatan,
{att} tomtegaren ingår på uppläggning af 10
fots breda förgårdar för N:o 67 och 69 utefter Norra
Ruddamsgatan och för tomterna 68 och 69
utefter Kyrkogårdsgatan;

mot det:
{att} det ömsesidiga afståendet af mark regleras
genom bytesbref, utan mellangift;
{att} tomternas hägnad flyttas af Herr Berg-
stedt i rätta gränserna;
{att} sedan Herr Bergstedt för N:o 68 och 69 på-
kostad rännstens anläggning utefter Kyrkogårds-
gatan, staden öfvertager denna gatudel till
underhåll;
{att} Herr Bergstedt befrias från anläggning af
gata och rännsten efter Norra Ruddamsgatan
och Lasarettsgatan;
{att} - då han ej medgåfve utfyllning af syd-
vestra hörnet å N:o 67 af mark från gamla,
nu förlagda, landsväg - den nya gränsen för
N:o 67 mot Lasarettsgatan bildade vinkel i
den punkt som infölle med en linie från bonings-
husets vestra långsida, rakt utdragen; och
{att} staden bekostade erforderlig landtmäteri-
utstakning till rättelse för hägnaders uppförande
äfvenså lagfartskostnaden å Herr Bergstdts
bytesbref;

hvarigenom stadsplanen blefve fullt verkställd
för hela byggnadsqvarteret, med 2:ne undantag:
a.) att vestra tomt linien för N:o 67 fortfarande
skulle gå i trubbig vinkel och sålunda en öppen
plats intill Strandgatan och Lasarettsgatan uppstå
i sydvestra hörnet;
b.) att ingen förgård för N:o 67 och 68 erhölles
intill Strandgtatan.

[MARG: 220.]

{§.10.}
Till behandling företogs åter det af Komiterade
afgifna betänkande rörande fattigvårdens
ordnande, hvarom Utskottet jemväl
nu inkommit med utlåtande.

Härvid föredrogs först det föreslagna
Reglementet, hvarom beslutades, som följer:
§.1. Antogs.

§.2. Antogs.

§.3. Antogs med af fattigvårdsStyrelsen föreslaget
tillägg " Skulle saken angå anskaffning af medikamenter till fattiga sjuka,
enligt läkares ordination, eger distriktledamot att derom anordna, samt
att derefter göra anmälan till Ordföranden i det fall att den sjuka tillhörer
fremmande samhälle." och för öfrigt med införande i den
föregående delen af orden " eller vid hans
förfall, vice ordföranden" uti sista punkten
mellan "Ordföranden" och "på bestämd tid".

§.4. Antogs.
(Herr Axel Karlsson beviljades permission från
sammanträdet.) (Herr F Grönberg tillstädes kom,
äfvenså Herr Axel Karlsson efter en stund.)

§.5. Antogs med följande lydelse:
"För beviljande af fattigvård: andra fall
än dem, hvilka omförmälasi 1 och 5 §.§. i fat-
tigvårds förordningen samt §.3 i detta reglemente,
fordras att minst trefjerdedelar af Fattigvårds-
styrelsen å sammanträde närvarande medlem-
mar sig derom förena; och skola skälen, som
dertill föranledt, jemte antalet af ledamöterne,
hvilka röstat för och emot, i styrelsens protokoll
intagas."

hvilket beslut fattades vid votering med 24 röster
mot 2, de der afgåfvos för att orden "minst
trefjerdelar af fattigvårdsstyrelsens å samman-
träde närvarande medlemmar sig derom förena"
utbytes mot "fattigvårdsstyrelsen med enkel röst-
plurallitet sig derom förenar."

Emot beslutet reserverade sig {Herr J. Engström,}
med uttalande af den åsigt att beslutet vore stridande
mot §.17. mom 3: fattigvårdsförordningen, och {Herr C.W. Dahlgren} med
tillkännagifvande af sin åsigt att Stadsfullmäktige
med beslutet ej föreskrifvit några grunder
för beviljande af undantagsfattigvård utan
lemnat åt Fattigvårdsstyrelsen att vid
omröstning fortfarande ställa sig till efterrättelsegrunderna i §.17. mom 3. i
fattigvårdsförordningen.

§.6. Antogs.

§.7. Antogs efter Komiténs förslag med uteslutning
af orden "eller, härvarande barnhem" -hvil-
ket uppfostringssätt för barn ansågs ej kunna
stadgas i ett reglemente, då hemmet ej
stode under allmän förvaltning.

§.8. Antogs.

§.9. Antogs.

§10 Antogs.

§.11. Antogs.

§.12 Antogs

§.13. Antogs med förljande lydelse:
"Ur fattigvårdens kassa eger Ordföranden ensam
att medel utanordna."

§.14. Antogs

§.15. Antogs med följande lydelse i dess början:
"De tjenstemän fattigvårdsstyrelsen sig till biträde
eger antaga äro:
En sekreterare samt en ombudsman, hvilka
båda tjenster, der hinder icke möter, böra vara
förenade,

en föreståndare --- bestämmes."
hvarefter Stadsfullmäktige biföllo Utskottets
förslag att utse två personer att, före reglementets
befordrande till trycket, närmare öfverse och
granska redaktionen, samt utsågo härtill:
Herr Borgmästaren S. Alm och
Herr Kollega Ade Falk.

Aflönings staten till fattigvårds tjenstemännen
beslutades sålunda;
a.) till en Sekreterare och Ombudsman tillsam-
mans, årlig lön - Kronor 300.
med uppdrag till fattigvårdsstyrelsen att verkställa fördelning deraf, då så
erfordrades.
b.) till en föreståndare för fattig- och arbets-
inrättningen:
bostad af ett rum och kök, vedbrand,
10% å hjonens arbetsförtjenst sedan
materialkostnaden blifvit afdragen,
samt dessutom årlig lön - Kr. 1000.
c.) till en Räkenskapsförare till biträde
åt Styrelsen, årlig lön - Kr 300.
d.) till en Predikant vid fattig- och arbets-
in rättningen, med skyldighet att der
predika hvarje söndag, årlig lön {- Kr 150.}
Summa årliga lönen Kr. 1750.

I sammanhang med detta ärende väckte Herr E.A.
Lundblad förslag att fattigvårdsföreståndaren
Gustaf Sahlin, hvilken detta år tjenstgör såsom
räkenskapsförare åt fattigvårdsstyrelsen, måtte
enligt sin egen ansökning och nämnda styrelses
deråt gifna förord, som nu upplästes, för
innevarande år komma i åtnjutande af
300 kronors lön för räkenskapsförningen;
och sedan detta ärende remitterats till Utskottet
för beredning, afslöts sammanträdet kl.
2 e.m. med bestämmelse att Stadsfullmäktige
skulle detsamma fortsätta klockan ½ 4.

[MARG: 283]

{Samma dag, klockan ½ 4 eftermiddagen.}
Sammanträde åter Stadsfullmäktige.
Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herr C.A. Ström.

{§.11.}
Tillkännagafs att Utskottet tillstyrkte bifall till
Herr E.A. Lundblad: näst föregående §. afhandlade
motion om tilldelande af 300 kronors lön jemväl
för innevarande års räkenskapsföring åt fat-
tigvårdsstyrelsen; förslag bifölls.

[MARG: Exped.]

{§.12.}
I enlighet med Utskottets förslag utsågo Stads-
fullmäktige Herrar Magistratssekreteraren
M. Edelstam och Fabriksidkaren E.A. Naesman
att verkställa den utredning, rörande tomtregle-
ringar, som här ofvan i §.4 afhandlas.

{§.13.}
Fortsattes behandlingen af den i §.10 här ofvan
omförmälda fråga om fattigvårdens ordnande,
hvarvid följande förekom.

Komiterade hade hemställt om antagande antagande af vissa
grunder för förändring af fattig- och arbetsinrättnin-
gen, och deribland:

1) "att samtliga de på stadens fattighustomt under
N:ris 283 och 285 uppförda byggnader för fattigvårdens
behof användas och sålunda epidemiska sjukhuset från
dess nu varande lokal förflyttas."

Utskottet hade ansett det dyrare att bygga ett nytt
hus för epidemiska sjukhuset, än att bibehålla det
samma, och istället å fattigvårdstomten, som dertill
lemnade utrymme, uppföra ett nytt hus för fattig-
vården till det omfång och öfrig beskaffenhet, som
efter särskild utredning bestämdes.

Under öfverläggningen yrkades:
a.) bifall till Komiténs förslag;
b.) tillsättning af en komité för utredning af
kostnaden, som blefve en följd deraf att
epidemiska sjukhuset istället
användes för fattigvården, innan vidare i
ämnet beslutades;
c.) att Epidemiska sjukhusets flyttning nu måtte
beslutas och komiténs förslag bifallas, men
att jemväl en särskild komité må
tillsättas för att utreda kostnaden för an-
skaffning af nytt Epidemiskt Sjukhus jemte
plats för detsamma.

Saken afgjordes genom två voteringar.
I den första afslogs yrkandet i punkten b)
med 16 röster mot 13; och i den andra bifölls
yrkandet i punkt c.) med 20 röster mot 9,
hvilka sednare afgåfvos för yrkandet: punkten a.)

Herrar Axel Karlsson, E.A. Lundblad och
v. Ordföranden reserverade sig emot beslutet, enär
Stadsfullmäktige beslutat flyttning af Epidemiska
Sjukhuset innan kostnaden blifvit utredd.
-
I följd af nyssnämnda beslut remitterades
till fattigvårds styrelsen de punkter i Komiterades
förslag, som afhandlade de nya indelningarne
i fattig- och arbetsinrättningen, att deröfver
inkomma med utlåtande, likaså punkten
14 angående den der föreslagna portvakt.

Den 15:de punkten antogs såsom {fattigvårds-
styrelsen} föreslagit, dock med det förtydligande
att uttrycket "arbetsförtjensten" utbytes mot
"hvar och ens arbetsinkomst efter afdrag
af materialkostnaden"; hvarigenom punkten i dess helhet komme att lyda:
"15) {att} såsom godtgörelse för den ordentliga och fullt nödtorftiga
försörjningen, som hädan-efter kommer hvarje fattighjon till del å inrättningen,
alla der intagna hjon, som icke äro orkeslösa och sjuka, hållas till arbete,
hvartill fattigvården anskaffar ma-terialier och verktyg och hvars afkastning
oafkortad tillfaller fattigvården; fattig-vårdsstyrelsen dock obetaget att
utdela högst en femtedel af
hvar och ens arbetsin-komst efter afdrag af materialkostnaden i hvarje månad
såsom flitpenningar till ordentliga och arbetsamma hjon inom inrättningen,
hvilka flitpenningar införas i motbok och för-
varas af fattigvårdsföreståndaren samt af denne, efter egarens
utryckta önskan, använ-das till af föreståndaren godkända ändamål."

Härefter antogos följande punkter efter
Komiténs förslag:

8)"{att}, på i sofrummen icke begagnas andra sängar
än jernsängar";
10.) {att}, på det hjonen ej må brista i renlighet, i hvarje
sofrum anordnas minst tvenne större tvättskålar
med tillräckliga reservoarer för rent vatten och
så inrättade att begagnat vatten i hast kan
afföras";
11.)"{att} sängarne förses med lämpliga sängkläder";
12)"{att} hvarje å inrättningen indraget hjon tilldelas
tillräcklig beklädnad och att begagnandet af
egna kläder i logementerne förbjudas", -hvartill
nu gjordes följande tillägg: "med den inskränkning
deri , som fattigvårdsstyrelsen kan finna lämpligt
stadga."

hvarjemte, jemlikt Utskottets förslag, beslöts
att till fattigvårdsstyrelsen aflåtes en skrifvelse
till framtida efterrättelse af hvad Stadsfull-
mäktige ansett böra i fattigvårdens utöfning
vidtagas {till inskränkning i understödstagarnes
antal}, och med uppdrag till Styrelsen att genast
gå i författning om de tillfälliga anordningarne
vid fattig- och arbetsinrättningen, särskilsdt för
qvarhållande af derstädes förlätja och liknöjdhet
intagna arbetshjon, som kunna för sådant ändamål
erfordras, innan en mera vidtomfattande
förändring hinner med samma inrättning försiggå.

I afseende å Komitén för beredning af frågan om Sjukhusets förflyttning beslu-
tade Stadsfullmäktige att
Utskottet hade
att afgifva förslag å ledamöter jemte deras
antal.

[MARG: Exped.]

{§.14.}
Wid behandling af Magistratens förslag till Utgifter
och inkomster för staden för år 1884, jemte i sammanhang
dermed stående framställning, fattades följande
beslut:

A.){Utgifter}:

1. {Fattigvården.} magistratens förslagssumma tillökades
med följande belopp i följd af hvad förut un-
der dagens sammanträde beslutats rörande
aflöningar till tjenstemän:
Genom tillökning af räkenskapsförarens lön från
100 Kr till 300 kronor - 200:-
för en ny-anställd predikant - {150:-}
Kronor 350.-
och då Magistraten upptagit - {35200-}
blefve härigenom Stadskassans tillskott
till fattigkassan - kronor - 35550.-
4. {Allmänna byggnader, platser och dylikt}
a.) {Anskaffning och underhåll af hus och inventarier.}
På skäl, som Utskottet anfört, eller att tiden ännu
ej vore inne att besluta om borgmästareboställets
rasering, beslöts att den af Drätselkammaren
föreslagna, men af Magistraten uteslutna, posten
för nytt staket vid borgmästarebostället skulle
i staten upptagas med - Kr 350:-
hvilket beslut fattades med 15 röster mot
13, som afgåfvos för Magistraten förslag;
f.) {Gatubelysning}
Denna utgiftstitel, af Drätselkammaren föreslagen till
5100 kronor, hade Magistraten förhöjt till 7100 kro-
nor, med förslag: att gatubelysningen skulle utsträckas å
Strandgatan, som erfordrades i anläggningskostnad
1000 kr.; att 2 kandelabrar anbringas å Rinmans-
torg, som erfordrade i anläggningskostnad 500 kronor,
samt att {belysnings}anslaget skulle ökas från af Drätsel-
kammaren förslagna 5000 kronor till 5500 kronor;
hvaremot Utskottet hemställt att de två förstnämn-
da anslagen icke måtte bifallas, men att {belysnings}
anslaget förhöjes till 5100 kronor för erhållande
af 2 nya lyktor, deraf {en} vid Nybrogatans
utmynning Rinmanstorg {vid} Skolhuset och {en}
vid öfre Gymnastikgatans utmynning i samma torg
vid stadshuset N:o 137.

Med afslag å Magistratens förslag, äfvenså
å ett förslag af Herr G.E. Svahnbäck att 2:ne gas-
oljelampor må anbringas till bättre belysning å
Rinmanstorg, beslöts med 19 röster mot 10, -hvilka
sednare afgåfvos för bifall till Utskottets förslag -
att gatubelysningen skulle utvidgas å Strand
gatan och Nybron, med användande dertill af
den anläggningskostnad å 1000 kronor, hvilken
det ålåge Gasverket att bestå utan ersättning
af staden.

och blef härigenom summan för denna utgifts-
titel återförd till af Drätselkammaren föreslag-
na - Kronor 5100.

Herr Lundblad reserverar sig mot beslutet af den anledning att Stadsfullmäktige
förlidna året antagit en annan plan för gatubelysningens utsträckning å Norr med
Gasverkets an-läggningskostnad 1000Kr.-

c){Byggnadsnämnden.}
Med 21 röster mot 8 afslogs Byggnadsnämndens,
af Magistraten upptagna, förslag om anställande här-
städes af en Stadsingeniör med lön å Nämndens
stat af 1500 kronor, och godkändes Utskottets förslag
att staten för Nämnden upprättas
såsom Drätselkammaren der uppgjort, slutande
å 585 kronor, - deraf 300 kronor såsom förslagsan-
slag till ingeniörsbiträde.

[l]){Öfriga behof:}
Angående annonseringar var förslaget uppgjort med
beräkning att sådana skulle ske blott i {en} tidning, hvil-
ken Magistraten sjelf bestämde. Nu yrkades
dels bifall härtill, dels bifall med det tillägg
att Magistraten skulle anmodas underrätta Stads-
fullmäktige hvilkendera af stadens tidningar blefve
af Magistraten bestämd, dels ock att annonsering
må beslutas att ske uti alla tre här utkom-
mande tidningar.

Vid voteringar förkastades först det sistnämnda
yrkandet med 17 röster mot 8 segrade Magi-
stratens förslag med det nämnda tillägget om
anmodan att delgifva Stadsfullmäktige hvilken-
dera tidning Magistraten bestämde för kungörandet
af allmänna påbud.-
8.) {Förslagsbelopp} till oförutsedda utgifter, särskildt med
afseende på fattigvårdens behof och jemväl,
enligt Utskottets förslag, för inrymmande af någon
lämplig summa såsom kassaförlag, bestämdes
från af Magistraten föreslagna 11000 kronor till
14000 kronor:- Magistratens förslag biföllos oförändrade.
Öfriga punkter.
Och som Stadsfullmäktige beslutat förändrin-
gar i Magistratens förslag:
tillökningar - Kronor 3700.-
minskningar - {3200.}
Komme alltså utgiftsstaten, så-
dan Magistraten den uppställt, att ökas med - Kr 500-

B) {Inkomster.}
4.) {Af Utskänkningsbolagets vinstmedel för året 1882-
1883} skulle, med ändring af Magistratens förslag, till
utgifterna efter staten användas - Kr. 18000.
hvarefter, med 22 röster mot 5, beslöts bifall till
Magistratens förslag att öfverskottet af dessa
vinstmedel skulle inslås till Wattenledningsfonden.-
Och sedan öfriga af Magistraten upptagna inkomst-
poster blifvit bifallna, beslutades:

5.) {Utaxeringar:}
a.) personlig fattigvårdsafgift á 50 öre för man
och 25 öre för qvinna, som erlägger mantalspen-
ningar, beräknadt till - Kr. 1659,25
b.) tillskott för beräknade 16000 bevillningskronor
á 4 Kronor 6 öre å hvarje, som efter afkort-
ningar antages lemna fyllnadsbeloppet i sta-
ten, utgörande 59337 Kronor 56 öre; S:a 60996:81.
hvarefter beslöts: att staten, sådan den blifvit
faststäld, skulle tryckas i 100 exemplar, till utdelning
bland vederbörande.

[MARG: {246.}]

{§.25.}
Herr Ordföranden afträdde och Herr v. Ordföran-
den intog hans plats.

{§.26.}
Efter föredragning af Utskottet derom af-
gifna utlåtande, bifölls den af Herr Emil
Andersson sökta befrielse såsom Drätselkam-
mare- ledamot vid årets slut.

{§.27.}
Till Ledamöter i Drätselkammaren med tjenstgöring
till 1887 års utgång valdes:
Herr Handlanden O. Svengren med 22 röster.
Herr Skräddarmästaren C.F. Lundström med 21 röster.
Herr Ingeniören Knut Söderblom med 19 röster.
Herr Fabriksidkaren E.A. Naesman med 18 röster.

[MARG: Befriad]

men sedan Herr Neasman afsagt sig valet, utsågs i
hans ställe till Drätselkammare-ledamot:
Herr Fabriksidkaren August Ståhlberg med 6 röster.

[MARG: 147.]

{§.27½.}
Herr Ordföranden intog sin plats.

{§.28.}
Till ledamot i Drätselkammaren efter Herr E.
Andersson och med tjenstgöring till 1885 års
slut valdes Herr Målarmästaren L. Stenquist
med 7 röster efter lottning med Herr Telegraf-
Kommisarien H. Åkerstein, som erhöll lika röste-
tal.

{§.29.}
Som, enligt förut i dag fattadt beslut, ledamö-
terne i fattigvårdsstyrelsen skola till antalet
ökas från 12 till 16, företogs nu val af
4 ledmöter till samma Styrelse, hvarvid valdes:
Herr Fabriksidkaren G. Lagerbäck med 19 röster
Herr Handlanden Gust. Landström med 18 röster
Herr Fabrikör C.A. Frössen med 17 röster
Herr Fabrikör August Stålberg med 10 röster

{§.30.}
Till suppleant i FattigvårdsStyrelsen efter Herr
C.A: Frössen, till 1884 års utgång, valdes
Herr Handlanden P. Ericson med 22 röster.

{§.31.}
Till suppleanter i fattigvårdsstyrelsen efter
Herrar Gust. Landström och G. Lagerbäck, till
1886 års utgång, valdes:
Herr Kollega C.A. Lindquist med 18 röster
Herr Fabriksidkaren August Stenman med 7 röster

[MARG: 84 11/12 L. Hedlund]

{§.32.}
Som Stadsfullmäktige beslutat tillöka antalet
suppleanter i Fattigvårdsstyrelsen från 12 till
14, skedde val af 2 nya suppleanter, hvartill
utsågos:
Herr Disponenten O. Aspelin med 19 röster
Herr Handlanden Carl Silen med 9 röster

[MARG: 84 11/12 A. Åkerblom]

{§.33}
Till ledamöter i Hamndirektionen till 1885 års utgång
valdes:
Herr E.A. Naesman och
Herr G. Landström.

{§.34.}
Till befäl i brandstyrkan valdes:
Brandchef: Magistratssekreteraren M. Edelstam
vice Brandchef: Ingeniören W. Sundell
Förste Wattenchef: Kamrer F. Grönberg
Andre Wattenchef: Disponent O. Aspelin
första Bergningschef: Kollegan Ade Falk
Andre Bergningchef: H:r C.W. Dalgren.

{§.35}
Till ledamöter i Komitén för Städernas almänna
Brandstodsbolag valdes:
Herr E.A. Naesman
Herr I.W. Kajerdt
Herr G.E. Svahnbäck
Herr P.A. Hagström och
Herr Theofr. Boberg.

{§ 36}
Till ledamöter i Komitén för fonden af den 16,
April 1871 valdes:
Herr Joh. Svengren
Herr Theofr. Boberg
Herr E.A. Naesman
Herr C J. Jernbergh och
Herr K. Söderblom.

{§ 37.}
Till Revisorer å den Kommunala räkenskapen
och förvaltningen för år 1883 valdes:
Herr O Wahlberg
Herr T. Engström
Herr O. Björk
Herr G. Hedlund och
Herr O. Aspelin;

hvarefter till Revisorssuppleanter utsågos
Herr handlanden O. Rydström och
Herr Bankkassören J. Svengren.

{§.38.}
Till revisor å Allmänna läroverksbyggnads-
kassa för år 1883 valdes:
Grosshandlanden Ernst Hellstedt.

{§.39}
Till Revisorer å Utskänkningsbolagets räkenskap
och förvaltning för året 1882-1883 valdes:
Herr Kollega A. Falk och
Herr Kollega T. Engström

{§.40.}
till Ledamöter i Komitén för jordbruksstatistiken valdes,
Veterinären A. Lindnér och
Trädgårdsarkitekten Emil Kihlström.

{§ 41.}
Sedan Stadsfullmäktiges utlåtande infordrats
i anledning af anmärkning mot ritningen till
nytt hus åt Allmänna läroverket härstädes,
blef ärendet för berening remitterat till
byggnadskomitén.

{§ 42}
Herr Ordföranden väckte förslag om antagande
af ett utaf Herr Kommisionslandtmätaren
C.A. Åkerstein upprättadt förslag till strand-
reglering utanför Munktells Mekaniska
Verkstad Aktiebolags intill strömmen
liggande fastigheter.

Ärendet remitterades till Byggnads-
Nämnden för erhållande af dess utlåtande.

{§.43.}
I afseende å den beslutade Svängbron af jern
vid Nybron, som fanns upptagen i Utgiftsförslaget
för år 1884, beslöts nu ytterligare:

1:o att denna svängbro skulle blifva efter Herr
Kapten P. Laurells föreslagna konstruktion, dock
att stängningsinrättningarne å svängbrons ändar
förändras så, att de med visshet kunna tjenstgöra
äfven om sättning i grundmurarne skulle inträffa;

2:o att Stadsfullmäktige uppdraga åt en Komité
att medelst entrepenad gå i författning om
arbetets utförande, inbegripet äfven sten- och
trä arbetena efter förslaget, sedan dock
från Herr Kaptenen Laurell bekommits förslag
till förändrad konstruktion på ofvanbe-
rörda stängningsinrättningar;

(Beslutet om Komité tillsättning för ändamålet
fattadt med 17 röster mot 12, hvilka sednare
afgåfvos för uppdrag åt Drätselkammaren.)

3:o att ledamöterne i nämnda Komité skulle vara
till antalet 5, hvartill nu blefvo invalda:
Herr Ingeniör C. Thunberg
Herr Ingeniör Theodor Karlsson
Herr Magistratssekreteraren M. Edelstam
Herr Kamreraren C.A. Ström
Herr Skräddarmästaren C.F. Lundström,
med uppdrag till Herr Ström att sammankalla
Komiterade till Första sammanträde;

4:o att vid arbetets utbjudande skall såsom
vilkor föreskrifvas att afgifna anbud skola
omfatta ej mindre arbetets utförande för den
fordrade summan, utan jemväl ansvar för
brons ändamålsenlighet och säkerhet till alla
delar och för sådana dimensioner å bron
och broöppningen att lika stora fartyg, hvilka
gå genom Eskilstuna Kanalbolags slussar
vid Thorshälla, äfven kunna obehindradt
pasera genom den öppnade svängbron; hva-
dan det således bör lemnas spekulanter fritt
att på förhand underkasta förslaget den
granskning, som af ett sådant ansvar på-
kallas;

hvarjemte åt den utsedda Komitén lemnades särskildt
uppdrag att till Stadsfullmäktige inkom-
ma med förslag å kostnaden för bortsprängning
af grund och rätande af farleden nedanför
Nybron.

{§.44.}
Till justeringsmän å dagens protokoll, jemte
Herr vice Ordföranden, utsågs Herrar A W. Koraen
och C.J. Andberg; och skulle justeringen nu
omedelbart företagas. Som skedde.

Samma dag uppläst och justeradt

/Joh. Svengren/
/Carl Andberg/
/A;W;Koraen/

År 1883 den 17 December å rådhuset of-
fentligen uppläst, betyga

/C.G.Falk/
/L, Stenquist/

[MARG: {248}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 december 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107081.

Personrelationer