Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 februari 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 februari 1873

Anmärkning

{1873 den 13 Februari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undan-
tag af Herrar C. F. Sjöberg och C E. Stenman med
godkända förfall.

{§.1.}
Herr Axel Karlsson, hörd öfver uteblifvandet
den 6 dennes, förklarade, att han blef till sam-
manträdet kallad samma dag, och på grund
af 35 §. i Kommunallagen sålunda ej kunde anse
sig förfallen till plikt, hvarjemte han äfven
verkligen var hindrad genom bortresa. -

Sedan Herr Ordföranden tillkännagifvit, att
Herr Karlsson på kallelselistan för nämnde dag
antecknat, att han var förhindrad att komma till-
städes af bortresa, anfördes af flere Stads-
fullmäktige, att Herr Karlsson af den sena
kallelsen ej kunde hafva ursägt, eftersom kallel-
sen dagen förut varit i stadens tidningar införd. -

Wid framställd proposition på befrielse
från plikt, svarades blandade ja och nej;
och då Herr Ordförande fann ja öfvervägande,
begärdes votering, som utföll med 11 ja och 16
nej; hvadan Herr Karlsson pliktfälldes till
2 rd [riksdaler] för uteblifvandet den 6 i denne månad. -

Häremot anmältes reservation af Herr A. F.
Dahlström, som ansåg Herr Karlsson författnings-
enligt bordt från plikt befrias.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.2}
Föredrogs Beredning Utskottets tillstyrkande
utlåtande öfver Herrar Alfred Norrmans,
Johan Waléns och Theofron Bobergs den
6 i denne månad ingifna motion om aktie-
teckning för stadens räkning i Oxelösund-Flen-
Westmanlands jernvägs aktiebolag; vid hvilket
utlåtande följde ett af Herr C. A. Ström
enskildt gjordt yrkande, att enär fördelen af
blifvande jernväg hufvudsakligast tillgodokomme
stadens rörelseidkande medlemmar, de icke
rörelseidkande borde till en tredjedel lindras
i den beskattning, som af ifrågavarande aktie-
teckning kunde blifva en följd. -

Herr Ström fortsatte nu samma yrkande;
med anledning hvaraf, och då framställningen
afsåg en ny taxeringsgrund för den händelse att
motionen bifölles och skatt i anledning deraf
behöfde inom Staden uttagas, Herr Ordföranden,
då vidare diskussion ej begärdes, framställde
proposition på bifall till Herr Ströms yrkande,
hvilken dock besvarades med nej.

På derefter i hufvudsaken gjorda propositio-
ner fattade Stadsfullmäktige enhälligt föl-
jande beslut:

1:o Eskilstuna stad, som, enligt föregående beslut
den 3 sistlidne Oktober, förbundit sig att med 62000 rd
rmt [riksmynt] befordra anläggning af jernväg emellan
Oxelösund
och Westmanland, utfäster sig att, med frångående
af nyssberörda beslut, taga Ett Tusen aktier,
hvardera å etthundra riksdaler till ett belopp
motsvarande Etthundratusen (100000) riksdaler
riksmynt, uti det af åtskilliga in- och ut-
ländske män bildade Jernvägs-aktiebolaget
Oxelösund-Flen-Westmanland, hvars ändamål
är att anlägga och trafikera jernväg med 4,83
fots spårvidd från Oxelösund, öfver Flen och
Eskilstuna, till ändpunkter i Westmanland,
dels vid Walskogs station på Köping-Hults-
banan, och dels, öfver Qvicksund, vid blifvande
station på beslutade banan emellan Köping
och Westerås.

2:o Stadsfullmäktige skola ingå till Kongl. Maj:t
med underdånig anhållan att få på 40 års
amortering upptaga lån å Etthundratusen
riksdaler riksmynt till betalning af före-
nämnda aktier;
hvarjemte med öfvervägande röster beslutades.

3:o Stadsfullmäktige utse Stadskassören
C. J. Jernbergh att vara Ombud för Eskilstuna
Stad vid den till den 11 instundande Mars
utlysta konstituerande bolagsstämman med
aktietecknare i Oxelösund-Flen-Westman-
lands jernvägsaktiebolag; hållande Stads-
fullmäktige för gildt hvad Ombudet gör och låter.

[ÄRENDEORD: Järnvägskostnad]
[MARG: N:o 3.]

Samma dag uppläst och justeradt:

/Ad Fr Dahlström/
/Axel Karlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 februari 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107083.

Personrelationer