Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 december 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 december 1877

Anmärkning

{1877 den 13 December.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herrar A. Norrman och O. Björk, hvilka ej med kal-
lelsen anträffats.

{§.1.}
Uti infordrat utlåtande öfver Herr t.f. Presidenten
i Kongl. Kommers Kollegium C. F Waerns förslag om
frikallelse för bemälte Kollegium från hvarje åliggande i
afseende på tillsättning af borgmästare i Eskilstuna,
hade Utskottet anfört att då Kongl. Kommers Kollegium
sjelf understödt sagda förslag, hvilket grundades på
upphörandet af den särskilda ställning, som Eskilstuna
stad förr till detta embetsverk intagit, lärer staden
icke vidare kunna påfordra att Kongl. Kommers Kolle-
gium skall hafva åliggande i ofvanberörda hänseende;
hvadan Utskottet af sådan anledning föresloge att
Stadsfullmäktiges i ärendet infordrade förklaring
måtte innehålla, att Stadsfullmäktige för sin del, på ofvan
anförda grunder, icke hafva något att anmärka mot
ifrågavarande förslag.

Detta utlåtande godkändes.

[MARG: 51.]

{§.2.}
Sedan Stadsfullmäktige, genom beslut den 18 sistlidne
Januari, uppdragit åt Drätselkammaren att anskaffa
ritning och förslag till ny Rådhusbro af sten eller jern,
eller bådadera, till bedömande af den kostnad, som
för dylik brobyggnad erfordrades, så att deraf blefve
kändt till hvad belopp stadens Rådhusbrofond behöfde
uppbringas till den tidpunkt, då brobyggnad blefve nöd-
vändig, hade Drätselkammaren nu till Stadsfullmäk-
tige öfverlemnat 3:ne sådana ritningar med kostnads-
förslag, upprättade af Herr Majoren C. Adelsköld;
varande dessa ritningar, hvilka nu förevistes, betecknade
med Litt. A, B och C, och af hvilka bro efter Litt
A. skulle kosta [116000] kronor, Litt B. 135000 kronor
och Litt. C 97000 kronor.

Drätselkammaren hade tillika hemställt att, då
nuvarande rådhusbro är så klen att å densamma för-
lidet år uppkom ett hål midt igenom, hvilket då så godt
ske kunde reparerades, Stadsfullmäktige:

1:o nu måtte brobyggnadsfrågan till hufvud-
saklig pröfning upptaga;

hvarjemte Drätselkammaren, med tillkännagifvande att
brobyggnadsfonden vid detta års slut uppginge till [48102] Kr.
3 öre, hvartill komme Zetterbergska fondens brobyggnads-
anslag 50000 kr, samt att C-bron med en kostnad af
97000 kr. vore att föredraga, hemställt:

2:o att Stadsfullmäktige måtte besluta byg-
gandet af ny rådhusbro härstädes efter
C-förslaget.

3:o att tiden för brobyggnadens utförande måtte
så bestämmas, att bron, efter det erforderliga
leveranskontrakter blifvit under år 1878
uppgjorda, skall byggas och vara färdig
sommaren 1879;

4:o att Drätselkammaren måtte erhålla
uppdrag att från Herr Majoren Adelsköld
anskaffa arbetsritningar till denna byggnad,
jemte sådan beskrifning, som kan läggas till
grund, ej mindre för uppställningen af erfor-
derliga leveranskontrakter, än för bygg-
nadsarbetets utförande och öfvervakande;

5:o att Stadsfullmäktige måtte utnämna
Komiterade för verkställigheten af brobygg-
nadsbeslutet i öfrigt på de grunder
att kontrakt afslutas om leverering och
uppsättning af sjelfva jernbron, men det
andra arbetet utföres af staden under
tillsyn af antagen förman;

6:o att hvad af detta års vinstmedel från
Utskänkningsbolaget icke anses nödigt att
direkte ingå i stadskassan måtte afsättas
till reservfond för brobyggnaden jemte de
arbeten, som dermed stå i sammanhang;

för hvilka förslag Drätselkammarens i saken afgifna
betänkande innehölle motivering. -

Efter någon öfverläggning, blef ärendet remit-
teradt till Utskottet för vidare beredning och med
tillägg, att Utskottet egde till Stadsfullmäktige inkom-
ma med förslag å Komiterade enligt 5:te punkten
i Drätselkammarens förslag. -

[MARG: 55.]

{§3.}
Föredrogs en motion af Herr E. A. Lundblad,
hvari anhölls om bifall till vederbörande Styrelses
framställning att Stadsfullmäktige måtte af stads-
kassan anslå ett årligt belopp af 750 kronor
till ett läroverk för flickor med förberedande skola
äfven för gossar här i staden, hvilket läroverk man
velat inrätta såsom ett stort behof för staden. -

Sedan motionären gjort det tillägg till motionen,
att det sökta anslaget icke begärdes för all framtid,
utan att detsamma skulle utgå {tillsvidare} årligen,
samt att dervid fästades vilkor om tvenne fri-
platser, blef motionen, för beredning, till Utskottet
remitterad.

[MARG: 56.]

{§.4.}
Uti nu föredragen skrifvelse anförde Komitén för
den till 1878 års landtbruksmöte härstädes beslutade
industri- och slöjdutställning, att då Komiterade förut
uttryckt den öfvertygelse att Gymnastikhuset vore den
enda lokal, hvari en sådan utställning härstädes kunde
fördelaktigt anordnas; men denna lokal ej tillhanda-
hölles af Bestyrelsen för landtbruksmötet, som förut
fått löfte på folkskolelokalerna; så ansåge sig Komiterade
nödsakade hos Stadsfullmäktige tillkännagifva att de
måtte från detta förtroendeuppdrag afgå.

Som Stadsfullmäktiges Ordförande, hvilken är ledamot
i Landtbruksmötesbestyrelsen, förklarade sig skola
verka derför att Gymnastikhuset varder upp-
låtet för ifrågavarande utställning, förklarades
ärendet hvilande i afvaktan på utgången af
Ordförandens bemedling.

[MARG: {34.}]

{§5.}
Herr G. Björkman hade hos Magistraten an-
mält att han, som i början af nästa år komme
att härifrån afflytta, med innevarande års
utgång upphörde att vara Stadsfullmäktig här-
städes; hvilken anmälan Magistraten remitterat
till Stadsfullmäktige, som nu förklarade sig
bifalla Herr Björkmans afgång såsom
stadsfullmäktigledamot vid slutet af detta år.

{§.6.}
Som ledamöterne A. Norrman och O. Björk icke
kunnat kallas till flere af Stadsfullmäktiges
sammanträden, emedan dessa icke uppehålla sig här
i staden, hemställde Herr A. F. Dahlström att dessa
ledamöter hädanefter måtte särskildt och bevisligen kallas
så att plikt för deras utevaro, om den ändock
inträffade, kunde dem ådömas; men genom
votering blef, med 14 röster mot 13, afgjordt att
kallelse å dem skulle ske såsom hittills, -
och dem delgifvas om de här i staden kunde
anträffas. -

{§.7.}
Stadsfullmäktiges ordinarie December sam-
manträde utsattes till Fredagen den 28:de
i denne månad.

{§.8.}
Stadsfullmäktige beslutade uppsättning af en
ytterligare gaskrona i Rådhussalen, på Herr E. A.
Lundblads nu derom framställda förslag. -

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/
/J O Biörck/
/A; W; Koraen/

1877 den 31 December å råd-
huset offentligen uppläst,
betyga

/C. Klein/
/A; L; Lundvall/

[MARG: {59.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 december 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107080.

Personrelationer