Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1896

Anmärkning

{1896, den 13 Augusti}

{Närvarande}: samtlige Herrar Stadsfull-
med undantag af
Herrar Öberg,
Stålberg,
Liljeqvist,
Hallström,
Stawelius,
Stenman,
A.G. Pettersson,
von Krusenstierna och
Hellstedt; alla med an-
mälda och godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta
protokoll utsågos Herrar Svahnbäck och
Söderblom.

{§ 2.}
Sedan Poliskammaren, på framställ-
ning af Beredningsutskottet, beslutit,
att genom polismyndighetens försorg
skulle införskaffas och vederbörande
tillhandahållas upplysningar röran-
de namnen på de personer, hvilka,
utan att vara härstädes mantals-
och skattskrifna här i staden idkade
så kallade realisationer äfvensom
tiden för detsamma och deras un-
gefärliga omfattning, beslöto Stads-
fullmäktige, i enlighet med Utskot-
tets hemställan, att nämnde upp-
lysningar skulle tills vidare tillhan-
dahållas Bevillningsberedningens
ordförande före den 1 Maj hvarje
år; om hvilket beslut polismyndig-
heten skulle i behörig ordning underrät-
tas.

[MARG:148.]

{§ 3.}
I enlighet med hvad Utskottet
hemstält, medgåfvo Stadsfullmäkti-
ge, att Eskilstuna stads brandkår
med dess materiel finge tills vidare
vid utbristande eldsvåda inom E-
skilstuna Jernmanufakturaktiebolags
fastigheter, de af firman Åhlen & C:o
arrenderade qvarnar samt Johan Eng-
ströms fabrik, allt vid Tunafors, an-
vändas till eldsläckning derstädes
mot det att Jernmanufakturaktiebolaget
för varje kalender år, under hvilket
denna öfverenskommelse varade, er-
lade till Stadskassan tvåhundrafemtio
kronor samt bekostade och underhölle
ej mindre telegrafledning från staden
till Tunafors, än äfven tre stycken
brandskåp med behöriga ledningar å
sistnämnda ställe.

[MARG:{152}]

{§ 4.}
I enlighet med Utskottets hem-
ställan beslöto Stadsfullmäktige att
till Helsovårdsnämndes förfogande
ställa ett anslag, af ettusen kronor
till inköp, af ett antal latrinkärl
af en viss uppgifven, i Stockholm
och någre andre i större städer redan
antagen modell jemte ett mindre
antal dertill hörande lock att mot
ersättning på visst uppgifvet sätt
tillhandahållas stadens fastighets-
egare.

[MARG:{159.}]

{§ 5.}
Föredrogs Kongl. Maj:ts nådiga bref den
27 sistlidne Juni, hvilket i bestyrkt
afskrift jemte tillhörande kartor genom
Magistratsskrifvelse öfverlemnats till
Stadsfullmäktige för kännedom och ef-
terrättelse; Och inhemtades af nådiga
brefvet, att Kongl. Maj:t i nåder fast-
stält, den ändring af Eskilstuna stads-
plan beträffande Hamngatan och nya
gatan från Nybron längs ån till
Öfre Hamnen, som Stadsfullmäktige
den 12 sistlidne Mars beslutit.

Efter läsning häraf beslöto
Stadsfullmäktige att till ByggnadsNämn-
den öfverlemna nådiga brefvet med
tillhörande kartor.

[MARG:{85.}]

{§ 6.}
Till Utskottet för beredning re-
mitterades en af föreläsnings Styrel-
sen vid Eskilstuna Arbetareinstitut
gjord, af Fabriksidkaren m.m. Arvid
Nilsson såsom egen motion uppta-
gen framställning, att Stadsfull-
mäktige måtte {ej mindre} bevilja
ett anslag af ettusen kronor för
anordnande af föreläsningar vid
Eskilstuna Arbetareinstitut under

tiden från den 15 September inne-
varande år till den 1 Maj 1897 {än
äfven} godkänna ett framställnin-
gen bilagdt förslag till Stadgar
för Eskilstuna Arbetareinstitut {äf-
vensom} utse ledamöter i styrelsen
för instundande läsår samt revi-
sorer att granska räkenskaperna
och förvaltningen under samma tid.

[MARG:{160.}]

Justeradt den 17 Augusti 1896

/Arvid Nilsson/
/Knut Söderblom/
/G E Svahnbäck/

År 1896 den 17 Augusti å Rådhuset ofentligen uppläst betygar

/JohAugLarsson/
/Erik Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107079.

Personrelationer