Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 13 Augusti
1872.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af Herrar
Österwall, Thunell, Norrman och Wahlström samt Munktell med
god-
kända förfall.

{§.1.}
Föredrogs åter Herr C. O. Öbergs motion, om anläggning
af kajbyggnader och upprensning vid stränderna till
Norra Stadsdelen, jemte Beredningsutskottets utlåtande.

Med bifall till Utskottets betänkande, afslogs först
motionen i hvad densamma anginge kajbyggnader,
såsom medförande, större kostnad, än hvartill tillgångar
funnos eller kunde beredas i betraktande af hvad
som erfordrades för andra, mera angelägna, behof;
men angående de föreslagna upprensningarne i ån,
fattades följande beslut:

1:o upprensning skall ske vid stränderna af härva-
rande å, der sådant är nödigt;

2:o detta arbete verkställes i mån, som, är med nödigt
aktgifvande på Stadens öfriga behof, tillgångar till detsam-
ma kan beredas;

3:o arbetet utföres genom Drätselkammarens försorg:

4:o åt Drätselkammaren uppdrages att, vid aflemnandet
af förslag till nästa och följande årens start, jemväl af-
gifva förslag å det upprensningsarbete i ån, som anses
för hvarje år böra utföras; hvarefter Stadsfullmäktige
meddela vidare beslut efter omständigheterne.

[ÄRENDEORD: Vattenfråga]
[MARG: 284]

{§.2.}
Sedan Landshöfdinge Embetet i skrifvelse den 15 sistl.
Juli anmodat Magistraten att inom den 15 i denna månad
aflemna förslag till ny Hamntaxa för Eskilstuna;
samt sådant förslag blifvit upprättadt och af Hamn-
direktionen för dess del godkändt; så hade nu
Stadsfullmäktige att i saken afgifva sitt yttrande.

Då härmed yrkades: {dels} att ärendet skulle re-
mitteras till Utskottet för ytterligare beredning, {dels}
att handlingarne måtte få cirkulera bland Stads-
fullmäktige innan yttrandet afgifves, {dels} ock
att ärendet må i dag afgöras; samt, på framställda
propositioner; blandade svar afgåfvos, i anseende hvar
till votering begärdes; företogs votering, hvarvid
med 13 röster mot 12 afgjordes, att Stadsfullmäktige
nu skulle behandla ärendet och afgifva sitt yttrande.
Minoriteten röstade för remiss till Utskottet.

Wid Hamntaxeförslagets föredragning yrkade
Herr C. O. Öberg afslag å den tillämpningspunkten,
som innehöll, att inga hamnafgifter skulle erläggas
för gods "Som lastas eller lastas vid enskildt bolag
eller person tillhörig brygga inom Stadens område";
och då äfven härom begärdes votering, skedde sådan,
som utföll med 24 röster, som godkände punkten,
mot 1 röst för afslag.

Slutligen besvarades med ja den propositionen
huruvida Stadsfullmäktige godkände taxeförslaget
i dess helhet.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: 291]

{§.3.}
Stadsfullmäktige utsågo Herr C. G. Granberg
att, vara ombud för Staden vid landtmä-
teri förrättning, angående rågångsreglering och
egobyte mellan Flackersta och Stenby hemman.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsförtroendevalda]

{§.4.}
Herrar A. Lindblad och C. O. Öberg väckta motion
derom att det beslut af Stadsfullmäktige som
tillförene vore fattadt angående anställande af
en Andra Stadsläkare här i Staden, måtte
ånyo upptagas och tillämpas; samt anhöll att
Beredningsutskottet måtte få uppdrag att
i ämnet sig yttra.

Stadsfullmäktige upptogo motionen, ehuru
muntligen väckt, samt remitterade ärendet
till Utskottet, som afgifven yttrande.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal]
[MARG: 68]

Samma dag uppläst och justeradt:

/B. L. Hessle/
/F. A. Stenman,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107078.

Personrelationer