Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
13 Augusti 1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, utom
Herrar C. J. Westerberg och J. Walén, hvilka
äro bortresta.

-

Stadsfullmäktige hade sammanträdt å Luststäl-
let Djurgården, med anledning af en så lydande
skrifvelse:

"Till Herrar Stadsfullmäktige i Eskilstuna.
Hos Herrar Stadsfullmäktige får jag ödmjl.
anhålla om rättighet att på af mig arrenderade
s.k. Djurgården, få, enligt bifogade ritning
företaga planteringar, uptaga gångar, samt
upplöja, för att med gräs igenlägga, den inom
gångarne befintliga jord; äfvenså att få
dika, upplöja och till bättre gräsvext igen-
lägga den nu med dåligt fult gräs bevuxna,
till en stor del sumpiga jord, som är belägen
nedanför berget i nordöstra hörnet inom
stängslet kring ofvannämnde Djurgård, hvarvid
äfven behöfliga gångar för promenerande
komma att anbringas enligt ritningen, natur-
ligtvis med fortfarande skyldighet för mig
att, för blifvande anläggningar af villor, enligt
den öfver Djurgården uprättade Karta, afstå
dertill behöflig plats.

Som hvarje företag, som afser platsens för-
skönande ovilkorligen länder till Kommunens
nytta och fördel, hoppas jag för denna be-
gäran vinna Herrar Stadsfullmäktiges bifall.

Dessutom torde Herrar Stadsfullmäktige
yttra sig om lämpligheten af tillämnad plats för
upbyggandet af Paviljon, hvilken jag utbeder
mig på stället få utvisa.

Westerås den 13. Augusti 1864.

/Alfred Törnblom/."

Sedan Herr Törnblom på platsen för Stadsfullmäk-
tige närmare utvisat och angifvit huruledes
de af honom tillämnade försköningarne i
Djurgården skulle utföras, beslutade Stads-
fullmäktige:

1:o att planteringar finge verkställas dels i
sedvestra hörnet å den plats der nu hafre och
potatis växer, och dels på nordöstra sidan, då
den sker uti bergsluttningarne och ej å öppna slätter
eller nu obeväxta platser, under det allmänna
vilkor att ej plantering får ske der vägar skola
anläggas efter planen för lustparken, samt
att planteringarne tillhöra densamma efter ar-
rendets slut;

2:o att gångar få uptagas då de anläggas i
enlighet med nyssnämnde af Herr K. Forsberg
uprättade plan;

3:o att upplöjning af nordöstra hörnet får verk-
ställas [i] enlighet med Herr Törnbloms begäran
samt dikning företagas; dock så att platsen
utstakas samt utstakningen gillas af Stads-
fullmäktiges Berednings Utskott innan plöjningen
får ske;

Och 4:o Paviljongen får upföras midtför Djur-
gårdsvägen och invid samt så nära som möjligt
den första ekbacken.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 141.}]

Justeradt

/L; F; Österwall/
/C; G; Granberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107077.

Personrelationer