Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1891

Anmärkning

{1891 den 13 Augusti}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige
med undantag af

Herr Gust. Landström,
Herr Hadar Hallström,
Herr Th. Engström,
Herr O. Aspelin
Herr Ernst Hellstedt
Herr Aug. Stenman
Herr P. Liljeqvist
Herr C. A. Lundberg och
Herr Th. Boberg

alla med godkändt förfall, samt

Herr O. Svengren utan anmäldt förfall.

§1.
I enlighet med Utskottets hemställan beslöto Stadsfull-
mäktige bifalla en af Smidesarbetaren E. H. Carlsson
gjord, af Herr A. G. Pettersson såsom egen motion uppta-
gen ansökan om afkortning för bemälde Carlsson å 1890
års kommunalutskylder till staden till belopp af fyra-
tio kronor.

[MARG: {33.} skrif. till Jbgh. exp.]

§2.
I enlighet med Utskottets hemställan beslöto Stads-
fullmäktige att medel till betalning af
annonsering i tidningen "Eskilstuna-Kuriren" om
Bevillningsberedningens sammanträdande innevarande
år, till ett belopp af en krona 50 öre, skulle
ur Stadskassan Bevillningsberedningens Ordförande till-
handahållas.

[MARG: {38.} skrifvelse till Jbgh exp.]

{§3.}
Jemlikt Utskottets hemställan beslöto Stadsfullmäk-
tige att till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i länet
ingå med ansökan, att examinerade Apotekaren T.
Wirell, hvilken för närvarande vore mantalsskrifven
i Skatelöfs församling af Kronobergs län, måtte, enär
han sedan 1½ år innehaft och fortfarande innehade
anställning å härvarande apotek, för innevarande
år mantalsskrifvas i Eskilstuna.

[MARG: {39.} exp.]

{§4.}
Till ordinarie ledamot i Berednings Utskottet efter
Rådman E. A. Lundblad valdes Herr P. Liljeqvist
med 7 röster samt till suppleanter i Utskottet efter
dels H:r Liljeqvist, och dels Kollega Ade Falk som
aflidit, valdes Herrar Carl Olsson med 12 röster och
C. W. Dahlgren den senare efter lottning med Herr V. Mossberg,
hvilka båda erhållit 10 röster.

[MARG: trans]

På anmälan af Brandchefen att förste
bergningschefsbefattningen inom brandkåren efter
Kollega Falks död icke blifvit tillsatt, utsågs, vid
företaget val, till 1:ste Bergningschef Kamreraren
F. Grönberg med 13 röster; hvarefter och då Herr Grön-
berg förut innehaft befattningen såsom reservchef
inom Brandkåren, frågan om upprättande af för-
slag till återbesättande af sistnämnda befattning re-
mitterades till Utskottet, som omedelbart härefter
sammanträdde, medan Stadsfullmäktiges samman-
träde under tiden ajournerades.

[MARG: trans.]

Då sammanträdet åter fortsattes, valdes i enlighet
med Utskottets förslag till reservchef i Brand-
kåren utan omröstning Herr K. Söderblom.

{§5.}
För påminnelsers afgifvande remitterades till Utskot-
tet handlingarne i mål rörande f. Fabriksidkaren
Gustaf Erikssons mantalsskrifning.

[MARG: {21.} exp.]

{§6.}
I mål rörande A. J. Hagströms i Thorshälla besvär
öfver utmätning för uttagande af honom påförda kom-
munalutskylder i Eskilstuna för år 1890 beslöto
Stadsfullmäktige afgifva följande förklaring:

"Till Konungens Befallningshafvande i Söder-
manlands län.

Som klaganden icke visat att han vunnit befri-
else från den honom här i staden för år 1890 påför-
da kronobevillningen, hvaraf kommunalutskyl-
derna äro en följd, yrka Stadsfullmäktige, att be-
svären måtte lemnas utan afseende."

[MARG: exp.]

{§7.}
I mål rörande J. E. Julins i Thorshälla besvär etc
(lika med föregående §) - . - . - . - .- . - .
- . - . afseende.

[MARG: exp.]

{§8.}
Genom Magistraten erhöllo Stadsfullmäktige del
af Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i länet skrif-
velse den 20 nästlidne Juli, hvari meddelades att Läns-
styrelsen genom utslag den 18 i samma månad och år
förordnat att arbetskarlen Jan Olsson, hans hustru
och deras minderåriga barn skola afföras ur inne-
varande års mantalslängd för Fors socken och i stället
uppföras i samma års mantalslängd för Eskilstuna
stad.

Stadsfullmäktige läto härvid bero.

[MARG: exp.]

{§9}
Till Utskottets beredning i vanlig ordning remitterades
Drätselkammarens framställningm rörande utarrenderan-
de af Liehammaren jemte den till Stampen och Pipham-
maren hörande vattenkraft, äfvensom i sammanhang
härmed, en af Lagerbäcks Fabriks Aktiebolag genom hr
H. Lagerbäck hos Stadsfullmäktige gjord anhållan
att få under femtio års tid arrendera
det vattenfall jemte byggnadsplats, som är beläget
intill vattenfallet N:o 69.

[MARG: {41.}]

{§10.}
De af Drätselkammaren afgifna förklaringar öfver
de af Revisorerna för granskning af stadens räken-
skaper för år 1890 gjorda anmärkningar föredrogos
och godkändes af Stadsfullmäktige, hvarefter an-
svarsfrihet beviljades Drätselkammaren och dess re-
dovisningsskyldige tjenstemän för deras förvaltning
och räkenskaper under sistförflutna år.

[MARG: exp. {29.}]

{§11.}
I mål rörande Slagtaren A. Redins från Hemla i
Thorshälla socken besvär etc (lika med §6) - . - . - .
- . - . - . - . afseende.

[MARG: exp.]

{§12.}
Herr vice Ordföranden föreslog att Stadsfullmäk-
tige skulle till Magistraten ingå med an-
hållan, det Magistraten måtte föranstalta om val
till återbesättande af de efter Rådmannen E. A. Lund-
blad och aflidne Kollega Ade Falk ledigblifna två
platser bland Fullmäktige; och blef detta förslag
af Stadsfullmäktige godkändt.

[MARG: skrifvelse exp.]

{§13.}
Att jemte Herr Ordföranden justera detta protokoll
utsågos H:rr K. Söderblom och A. Nilsson.

Justeradt den 14 Aug 1891.

/Theofr Munktell/
/Knut Söderblom/
/Arvid, Nilsson/

År 1891 den 17 Aug: å Rådhuset offentligen uppläst betygar.

/Gust Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 augusti 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107076.

Personrelationer