Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 september 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 september 1889

Anmärkning

{1889 den 12 September.}

{Närvarande:} samtlige Stadsfullmäktige med
undantag af:

Herr C. A. Lundberg
Herr A. Falk
Herr C. W. Dahlgren
Herr Th. Engström
samtliga utan anmälda förfall.

{§ 1.}
Företogs till behandling af Herr E. A. Berg väckt motion
om anbringande af vattenkastare för beredande af tillgång
till dricksvatten för arbetare vid Stadens vattenverk, dervid
föredrogs Utskottets utlåtande i ärendet, hvari Utskottet,
efter inhemtande af Wattenledningsstyrelsens yttrande samt
på af i yttrandet anförda skäl, hemställt att motionen
måtte af Stadsfullmäktiges afslås.

Herr E. A. Berg yrkade bifall till motionen, men
blef vid anstäld votering motionen afslagen med
21 röster mot 4, som afgåfvos för bifall.

Mot detta beslut reserverade sig Herrar E. A.
Berg och Knut Söderblom, hvilka ansågo att de sanitära
skäl, som legat till grund för motionen, bort föranleda
till motionens bifallande.

[MARG: 38.]

{§ 2.}
I skrifvelse af den 3. i denne månad hade
Drätselkammaren gjort framställning om afskrifning
i räkenskapen af 1888 års Kommunalutskylder
till belopp af 291 kronor 90 öre enligt Drätsel-
kammarens protokoll den 28 nästlidne Augusti
samt af Stadskamreraren afgifen förteckning.

Wid behandling häraf beslöto Stadsfullmäktige
att från afskrifning skulle undantagas

N:o 1615. Damasekören C. G. Törn - 6:62
men för återstående utskyldssumman - 285:28

skulle afskrifning ske i räkenskapen.

{§ 3.}
Wid företagande till behandling af Herr Ade Falks motion
om inlösen af å Hotellgården N:o 58 af dess nuvarande
innehafvare Källaremästaren E. G. Ringdahl upförde nybyggnader
för en summa af 3,000 kronor inhemtades af Utskottets
utlåtande i ärendet,

att Utskottet, då Ringdahl af Drätselkammaren
erhållit tillstånd att upföra berörda nybyggnader
endast under vilkor att Staden icke finge någon
ersättningsskyldighet till Ringdahl, hemstält att
motionen måtte af Stadsfullmäktige lemnas
utan afseende, men att mot detta beslut reservationen
som Utskottet anmälts af Herrar E. A. Lundblad,
Arvid Nilsson och Axel Karlsson, hvilka velat
hos Stadsfullmäktige föreslå

1) {Herr Lundblad} att Staden skulle ersätta
Ringdahl för förbättringar och nybyggnader efter
af sakkunniga personer verkstäld värdering, dervid
dock lösesumman icke finge öfverstiga 1500 kro-
nor;

2:o {Herr Arvid Nilsson}: att Staden borde godtgöra
Ringdahl för samma förbättring och nybyggnad
med ett belopp af högst 1.000 kronor;

3:o {Herr Karlsson} att Staden skulle för tomtens
planering, plantering och inhägnad lemna
Ringdahl den ersättning, Drätselkammaren kunde
finna skälig, men och inlösa nybyggnaden, hvilken såsom
vanprydande borde borttagas.

Under öfverläggningen anförde Herr Åkerstein att
Ringdahl
af Byggnadsnämnden endast erhållit vilkorligt tillstånd
till nybyggnadernes upförande
samt Byggnadsnämnden således om [OLÄSLIGT] att med-
dela vidare föreskrifter härutinnan,
deraf ytterligare kostnader kunde Staden förorsakas,
borda Herr Åkerstein på grund häraf och med åberopande
af i Utskottets utlåtande anfördt
skäl yrkade afslag å motionen.

Herr Dahlström yrkade att Stadsfull-
mäktige måtte inlösa nybyggnaderna efter värdering.

Herrar Stålberg, Lundström och Boberg yrkade
att Stadsfullmäktige måtte i ärendet fatta beslut
i öfverensstämmelse med Herr Axel Karlssons
inom Utskottet afgifna reservation.

Stadsfullmäktige beslutade härefter i enlighet
med Herr Axel Karlssons reservation
att Staden skulle för tomtens planering,
plantering och inhägnad lemna Ringdahl
ersättning, som Drätselkammaren
kunde bestämma skälig, men att den af Ringdahl
mot Ruddamsgatan upförda veranda, såsom vanprydande,
icke finge qvarstå.

[MARG: 55]

{§ 4.}
Föredrogs följande från Magistraten ankomna
skrifvelse:

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.

Vid föredragning af en utaf Stadsfullmäktige
gjord underdånig ansökning om stad-
fästelse af dess den 13 sistlidne Juni fattade
beslut att afyttra de af för Eskilstuna Stad
uplagdt obligations lån återstående obligationer
till ett nominelt belopp af 87,000 kronor, att
användas till anordnande af elektrisk belysning,
ytterligare utvidgning af Stadens vatten ledning
samt inlösen af vattenverket Stampen,
har Kungl. Maj:t funnit skäligt i
Nåder godkänna Stadsfullmäktiges ifråga-
varande beslut; hvilket, enligt Magistraten tillhan-
dakommen skrifvelse, Stadsfullmäktige härigenom
meddelas. Eskilstuna den 5 September 1889.

På Magistratens vägnar
/Sixten Alm./"

I anledning häraf lemnade Stadsfullmäktige
updrag

1:o åt de förre lånekomiterade jemte Drätselkammarens
Ordförande, hvilken trädde
i bland förre lånekomiterade invalde men numera aflidne
Direktören A. E. Öhrströms ställe, att underskrifva
återstående till försäljning afsedda obligationer för
tillsammans Åttiosjutusen kronor:

2:o åt Drätselkammaren att samma obligationer
försälja.

[MARG: 56.]

{§ 5.}
Från Drätselkammaren
hade inkommit skrifvelse den 11 i denne månad,
dervid Drätselkammaren, med omförmälande
att Drätselkammaren rörande den öpna platsen utanför
jernvägsstationen med Styrelsen för Oxelö-
sund - Flen - Westmanlands jernväg inledt
aftal, utgående derpå att Styrelsen skulle
till Staden öfverlemna dispositionsrätten till
jernvägens del af berörda plats, mot det
att Staden ensam bekostade och underhölle
planteringen å platsen, dervid dock Styrelsen
skulle vid Stationen tillhandahålla Staden
nödigt grus, hemstält att Stadsfullmäktige
ville lemna bifall till sådan öfverenskommelse
samt updraga åt Drätselkammaren att, å stadens
vägnar, med jernvägsstyrelsen träffa öfverenskom-
melse på nu nämnda grunder.

Stadsfullmäktige funno skäligt
bifalla den sålunda gjorda framställningen.

[MARG: 57.]

{§ 6.}
I nu föredragen skrifvelse den 17 nästlidne Augusti hem-
stälde Hamndirektionen om bemyndigande
att, i mån erforderliga medel dertill erhölles,
genom influtna hamnumgälder, fortsätta
och fullborda stenkajen vid Nybrohamnen
enligt förut af Stadsfullmäktige godkänd
plan för nämnde arbetes utförande.

Wid ärendets behandling yrkade Herrar vice
ordföranden, Söderblom och Stålberg bifall till
hemställandet.

Herrar Dahlström och Olsson yrkade att en del af de
i skrifvelsen omförmälda medel måtte
användas till bortsprängande af stengrundet
invid Nybron.

Herr Lundblad yrkade remiss till Utskottet,
dervid Herr Lundblad önskade hafva [säkerstäldt]
förslag att en del af medlen ifråga skall
användas till förbättring af trafikleden vid
Nybron.

Stadsfullmäktige biföllo Herr Lundblads
framställning efter votering med 16 röster mot
10 röster, som afgåfvos för bifall till Hamn-
direktionens hemställan.

[MARG: 58]

{§ 7.}
Då nu skulle företagas val af ledamöter i Komi-
tén här i staden för brandförsäkring af lös-
egendom i Städernas bolag, blef Utskottets
förslag i ärendet infordradt;
och uplöstes sammanträdet för en stund
medan Utskottet öfverlade härom.

{§ 8.}
Herr Aspelin anhöll om tillstånd att
aflägsna sig från sammanträdet, hvilket
bifölls.

{§ 9.}
Till ledamöter i komitén här i staden för
brandförsäkring af lösegendom i Städernas bolag
hade Utskottet, efter omedelbar beredning, före-
slagit

Fabrikören E. G. Svanbäck
Apotekaren A. W. Koraen
Rådmannen C. G. Granberg
Handlanden C. A. Lundberg d. y.
Snickaren A. G. Pettersson.

Vid valets företagande beslöts att detsamma
skulle ske med slutna sedlar, och utsågos, dervid
till ledamöter i nämnda bolag

Fabrikören A. G. Svanbäck med 21 röster
Apotekaren A. W. Koraen med 21 röster
Rådmannen C. G. Granberg med 16 röster
Handlanden C. A. Lundberg d. y. med 16 röster
Snickaren A. G. Pettersson med 14 röster.

Dessutom tillföllo 6 röster Fabriksidkaren P. Liljeqvist, 5
röster
Handlanden C. J. Andberg, 2 röster
Fabriksidkaren Arvid Nilsson, hvarjemte Fabriks-
idkaren Aug. Stålberg, Winhandlanden E. A. Lundblad,
Målaren Herman Lundberg och Ingeniören
Knut Söderblom erhöllo hvardera 1 röst.

{§ 10.}
Såsom egen motion framlade
Herr Th. Boberg en af "Eskilstuna Gymnastik-
klubb" till Stadsfullmäktige stäld ansökan
om uplåtande till Klubben af gymnastiklokalen
måndags - onsdags - och fredags aftnar klockan
9 till 10.

Motionen remitterades till Utskottet för
beredning.

[MARG: 59.]

{§ 11.}
Sedan af Stadsfullmäktige med anledning
af utaf Herr A. Aulin väckt motion hos
Styrelsen för Oxelösund - Flen - West-
manlands jernväg gjord framställning om
vidtagande af åtgärder för åstadkommande
af förbättrad postgång för staden blifvit
af nämnda Styrelse afslagen
beslutade nu Stadsfullmäktige på hemställan af ordföranden
ingå till
Generalpoststyrelsen med framställning att kärr-
post måtte mellan Malmköping och Staden
anordnas på så sätt denne post ankommer
till staden hvarje morgon äfvensom att
hos Konungens Befallningshafvande anhålla
om dess förord till beslutade framställningen;
och updrogs åt Herr ordföranden samt Herr
Arvid Nilsson att jemte sekreteraren ombe-
sörja erforderliga skrifvelsers upsättande.

{§ 12.}
Herr E. A. Berg plikta 2 kronor för utevaro
från Stadsfullmäktiges sista sammanträde utan
förfall.

{§ 13.}
För förfallolöst utevaro från dagens sammanträde
plikta Herrar C. A. {bet} Lundberg, Ade Falk,
C. W. Dahlgren och Th. Engström hvars 2 kronor

[MARG: {betalt}]

{§ 14.}
Herrar vice Ordföranden och H. Åkerstein utsågos
att jemte Herr Ordföranden justera dagens protokoll.

Samma dag justeradt

/Theofr Munktell/
/Axel Karlsson/
/H, Åkerstein./

År 1889 den 16 September å Rådhuset offentligen
uppläst betyga:

/A, Lindblom/
/H, Eriksson/

[MARG: 61.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 september 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107066.

Personrelationer