Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 september 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 september 1895

Anmärkning

{1895, den 12 September.}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af H:rr v. Krusenstierna,
Liljeqvist,
Söderblom,
Svengren,
Hellstedt och
Andersson, alla med anmälda och
godkända förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Dahlgren och Fahlstedt.

{§2.}
I enlighet med Utskottets hemställan antogo Stads-
fullmäktige Rådhuskanslisten Carl August Svensson
till siffergranskare af 1895 års räkenskaper för
Eskilstuna stad mot ett arvode af 150 kronor och med
skyldighet att månadtligen genomgå och granska räk-
ningar och boksiffror till de stadens räkenskaper, hvilka
äro underkastade revision af stadens revisorer, och der-
vid för de resp. räkenskapsförarne skriftligen påvisa
de felaktigheter, som kunna förefinnas, samt att till
stadens revisorer före revisionens början aflemna
skriftlig, detaljerad berättelse öfver den sålunda verk-
stälda siffergranskningen.

[MARG: {86½}]

{§3.}
Jemlikt Utskottets hemställan och på de grunder
Utskottet anfört beslöto Stadsfullmäktige, att den af
Herr Hallström väckta motionen om tillsättande af en
Kommitté för utredning af frågan om rätten till
vattnet i Eskilstunaån äfvensom det af Herr Fahl-
stedt, under förutsättning af bifall till motionen,
gjorda tillägg om anvisande af nödiga penninge-
medel till sagda kommitte, icke skulle till någon
Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.

[MARG: {100}]

{§4.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren hem-
stält beviljade Stadsfullmäktige en af Enkan
Ofelia Sandstedt gjord, af Herr Aulin såsom egen
motion upptagna anhållan om efterskänkande
af det belopp af 86 kronor 60 öre, hvilket återstode
oguldet å de aflidne Premieraktören G. V. Sandstedt
för år 1894 påförda Kommunalutskylder till Eskils-
tuna stad, likväl under förutsättning, att boet
efter den aflidne icke blefve till konkurs öfver-
lemnadt.

[MARG: {98}]

{§5.}
Jemlikt Drätselkammarens framställning bevil-
jade Stadsfullmäktige afskrifning ur räkenskapen
af oguldna kommunalutskylder till Eskilstuna
stad för åren 1892 och 1893, hvilka af upp-
gifna orsaker icke kunnat indrifvas, uppgående
till belopp för år 1892 af 19 kr. 87 öre och för år 1893 af
608 kr. 11 öre eller tillhopa 627 kr. 98 öre.

[MARG: {101}]

{§6.}
På framställning af Drätselkammaren beslöto Stads-
fullmäktige, att den af KMB. i länet den 13 Augusti
1890 intill utgången af år 1895 för staden faststälda
sotaretaxan skulle i oförändradt skick fortfara
att gälla intill utgången af år 1900, samt att hos
KMB. i länet söka fastställelse å detta beslut.

[MARG: {102}]

{§7.}
Jemlikt Drätselkammarens hemställan bemyn-
digade Stadsfullmäktige Drätselkammaren att
för ett belopp af 948 kr. 42 öre, med afdrag af 255
kronor 22 öre, utgörande den ersättningssumma
staden hade att af Norra Södermanlands jernvägsaktie-
bolag utbekomma för afträdd jord från skoltomten,
utmarken och Vestermarken, eller sålunda för
ett belopp af 693 kr. 20 öre från nämnda jernvägsaktiebolag
inköpa och till staden förvärfva den del af det
från lägenheten Stensborg exproprierade område,
utgörande enligt lemnad [liqvidationsräkning] [4311] qv.fot eller 3,8 ar,
som ligger mellan jernvägslinien och Ruddams-
gatan, att användas till utvidgande af sist-
nämnda gata.

[MARG: {103.}]

{§8.}
Föredrogs med Magistratsremiss öfverlemnadt ut-
drag af protokollet, hållet vid sammanträde med
Tarifföreningens delegation i Stockholm den 3 Juli
detta år, af hvilket protokollsutdrag inhemtades,
att delegationen beslutat att, derest brandför-
säkringsväsendet ordnades i Eskilstuna på sätt
och inom den tid, Stadsfullmäktiges protokoll den
13 sistl. Juni närmare angåfve, förhöjning af de
gällande brandförsäkringspremierna för Eskilstuna
icke komme att ega rum, hvilket beslut, enligt på-
skrift å protokollsutdraget, jemväl biträdts af
Göteborgsdelegationen vid sammanträde den 11 Juli
1895.

Protokollsutdraget lades till handlingarne.

[MARG: {46.}]

{§9.}
Med trenne Magistratsskrifvelser öfverlemnades
för Stadsfullmäktiges kännedom och förständi-
gande KMB:s i länet skrifvelser den 12 och 27 Juli samt
2 Augusti detta år, utvisande, att KMB. förklarat, det
Besigtningsrustmästarne August Hennings, Gustaf
Pettersson och E. A. Eriksson samt Kaptenen Johan
Ture Ivar Brandt med familjer, hvilka för innevarande
år mantalsskrifvits i Fors socken, skola för samma
år föras i mantal i Eskilstuna stad.

Då enligt hvad upplyst blifvit mantalsskrifnings-
förrättaren af nämnda beslut förut erhållit del
lades skrifvelserna till handlingarne.

[MARG: {83.}]

{§10.}
Efter omröstning beslöto Stadsfullmäktige med
20 röster mot 10, som afgåfvos för ärendets ome-
delbara afgörande, att till Utskottet för beredning
remittera en af Stadshuskommitterade gjord fram-
ställning om ökadt anslag för byggnadens upp-
förande.

[MARG: {6.}]

{§11.}
I sammanhang med den af Stadshuskom-
mitterade gjorda framställning om ökadt anslag
till Stadshusbyggnaden, hvilken framställning
remitterats till Utskottet för beredning, väckte
Herr Stawelius mundtligt motion derom, att Utskot-
tet måtte vid behandlingen af detta ärende taga i
öfvervägande, huruvida det icke kunde finnas lämpligt,
att till gäldande af de ökade kostnaderna för stads-
husbyggnaden sälja alla eller en del af stadens
aktier i Oxelösund-Flen-Westmanlands jernväg
och med försäljningssumman bestrida dessa kost-
nader i stället för att öka den summa, som för stads-
husbyggnaden måste upplånas; och öfverlemnades
denna motion till Utskottet.

[MARG: {104.}]

{§12.}
Föredrogs Kongl. Maj:ts nådiga Bref den 17 sistl. Maj,
hvilket i bestyrkt afskrift genom Magistratsskrif-
velse för Stadsfullmäktiges kännedom och efter-
rättelse öfverlemnats och hvaraf inhemtades, att KM:t
i nåder faststält den ändring i Eskilstuna stads-
plan, som betingades af Stadsfullmäktiges beslut
den 12 Juli 1894 och den 10 Januari detta år om utvidg-
ning af Köpmangatan utanför gårdarne N:r
21 samt 24b) och 26.

Det förevarande nådiga Brefvet lades till hand-
lingarne.

[MARG: 31/1895]

{§13.}
Föredrogs Länsstyrelsens i Södermanlands län
af tillhörande tvänne kartor åtföljda med Magistratsremiss öfverlemnade resolution
den 12 Juli 1895 i fråga om fastställelse å Byggnads-
nämndens beslut den 20 sistlidne Mars om jemk-
ning af gränserna för tomten N:r 21.

Bevis öfver delgifningen skulle genom utdrag
af protokollet tillika med resolutionen åtecknad
lösen och stämpelafgift fyra kronor 50 öre, till
Magistraten öfverlemnas.

[MARG: 31/1895.]

§14.
Till Utskottet för beredning remitterades en af
Magistraten med förord öfverlemnad framställning
från Interimsstyrelsen för det under bildning varan-
de arbetareinstitutet härstädes om anslag till detsamma från
kommunen.

[MARG: 105/1895.]

Justeradt den 14 Sept. 1895

/Arvid Nilsson/
/G Fahlstedt/
/C, W, Dahlgren/

År 1895 den 16 Sept å Rådhuset offentligen
uppläst betygar

/Erik Pettersson/
/John, Åslund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 september 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107067.

Personrelationer