Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 oktober 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 oktober 1899

Anmärkning

1899, den 12 Oktober.

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar Aulin,
Berg,
Dahlgren,
Johnson,
v. Krusenstierna,
Landström,
Pallin,
Stålberg och
Åkerstein,
alla med anmälda och godkända förfall.


{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utså-
gos Herrar Hedlund och Hiort.


{§2.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige ej mindre medgifva att det den 7 Au-
gusti 1899 dagtecknade köpekontrakt mellan Drätsel-
kammarens Ordförande, Direktören m.m Aug. Stålberg
samt egarne till tre åttondedels mantal Brottsta N:r
2 i Torshälla socken ang. försäljning till den först-
nämnde af ifrågavarande egendom, finge å Eskils-
tuna stad med oförändrade vilkor transporteras,
än äfven bemyndiga Drätselkammaren att, då det
syntes nödigt att i och för behöfliga vägars anlägg-
ning och äfven för ernående af en större samman-
slutning af de något spridda egorna, egoutbyten med
närliggande gårdar verkstäldes, för sagda ändamål och
der sådant pröfvades behöfligt och lämpligt, å stadens
vägnar verkstälda sådana egoutbyten af mark från Brottsta N:r 2
mot annan närbelägen för ändamålet fullt lämplig jord.

[MARG: 40/B.]


{§ 3.}
Beredningsutskottets hemställan med anledning af Stads-
läkaren D:r E. V. Pallins begäran om personligt lönetillägg
blef af Stadsfullmäktige tills vidare bordlagd.

[MARG: 100/P.]


{§ 4.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslöto Stadsfull-
mäktige ej mindre för upprätthållande af föreläsningarne
vid arbetareinstitutet härstades under kalenderåret 1900 anvisa
ett anslag af Ett tusen kronor, än äfven bevilja ansvars-
frihet åt Styrelsen för institutet för dess förvaltning
under arbetasåret 1898-1899.

[MARG: 102/a.]


{§ 5.}
Jemlikt Drätselkammarens hemställan biföllo Stads-
fullmäktige af Skomakeriarbetaren C. J. Carlsson
Hellberg i gården N:r 286 gjord ansökan,och de honom
för år 1898 här påförda, ännu oguldna kommunal-
utskylder till belopp af fyra kronor 15 öre måtte på
uppgifna skäl varda honom efterskänkta.

[MARG: 101/U.]


{§ 6.}
På framställning af Drätselkammaren beslöto
Stadsfullmäktige, att sedan Byggmästare C. G. Olsson
till stadsfogden härstädes numera inbetalt de rättegångskost-
nader, tillhopa 150 kr. till hvilkas utgifvande han af Eskilstuna
RådstufvuRätt blifit i mål mot staden dömd,dessa medel skulle
hos stadsfogden lyftas och det
belopp af 75 kr. 30 öre hvartill stadens kostnader i målet
uppgått, deraf gäldas
samt återstoden, 74 kr. 70 öre öferlemnas till stadens
ombud i målet under vilkor af återbetaningsskyl-
dighet der sådan, enär vad mot domen blifvit
erlagd, genom slutlig dom komme att blifva sta-
den ålagd.

[MARG: 81/1899/S.]

{§ 7.}
På framställning af Drätselkammaren beslöto
Stadsfullmäktige ställa till Kammarens förfogande
ett förslagsanslag af 500 kronor för utarbetande
af plan öfver det sk. Odensalagärdet med dess
kartläggning och dertill hörande arbeten med afväg-
ningar och dylikt.

[MARG: 103/O.]

{§ 8.}
Med bifall till derom af Byggnadsnämden gjord fram-
ställning beslöto Stadsfullmäktige till betalning ur stads-
kassan utanordna ett belopp af 225 kr. 18 öre till Förste
Landtmätaren m.m. A. W. Loden såsom liqvid enligt räk-
ning för arbete med upp-
görande af plan öfver Qvarngärdet i enlighet med honom af
nämden lemnadt uppdrag.

[MARG: 104/q.]

{§ 9.}
På hemställan af Utskottet beslöto Stadsfullmäktige
ej mindre att fortfarande bibehålla den för stadens om-
buds vid mantalsskrifningen tjenstgörning först bestäm-
da distriktsindelning, än äfven till ombud och supp-
leanter för dem vid instundande mantalsskrifning ut-
se och förordna:

{för 1:sta distriktet} (gårdarne N:r 1-104):
ombud: Fabriksidkaren G. Forsberg,
suppleant: Handlande R. Lagberg;

{för 2:dra distriktet}:( gårdarne N:r 105-200):
ombud: Målarmästaren H. Lundberg,
suppleant: Fabriksidkaren Alb. Öberg;

{för 3:dje distriktet}: (gårdarne N:r 201-299);
ombud: Fabriksidkaren A. G. Pettersson,
suppleant. Handlanden Gustaf Rydström;

{för 4:de distriktet}:( gårdarne N:r 300-407 jemte Kloster-
ström och stadsjorden):
ombud: Fabriksidkaren Alb. Lindström,
suppleant: Kassören Fritz Wedén.

[MARG: 106/m.]

{§ 10.}
En af Helsovårdsnämden gjord framställning om
införande af obligatorisk fläskbesigtning här i staden
remitterades till Utskottet, som skulle hafva att jem-
väl införskaffa utlåtande i ärendet från Drätselkam-
maren och dermed jemte eget utlåtande till Stadsfull-
mäktige inkomma.

[MARG: 105/F.res.]

{§ 11.}
Till utskottet för förslag till yttrande remiterades de
från Kmb i länet inkommna handlingarna rörande för-
värfvande af mark från Kongl. Majt och Kronan och der-
vid fogade af uppskattningsmän verkstälda värderingar
å de ifråga varande markområdenas saluvärde; och
beslöto Stadsfullmäktige att sedan Utskottets utlåtan-
de inkommit, företaga detta ärende till behandling vid
extra sammanträde så snart ske kunde.

[MARG: 167/1896/U.res.]

{§ 12.}
Till Helsovårdsnämden remiterades en af Folk-
skoleinspektöreren P. A. Pettersson väckt motion om
utredning och förslag rörande tillsättande af
en andre Stadsläkare eller hellre af en eller två Stads-
distriktsläkare samt om uppgörande af lönestat och
förslag till instruktion för dem och Stadsläkaren,
alt i enlighet med Kongl.Majts nåd. instruktion
för läkarne den 31 Oktober 1890.

[MARG: 107/s. res.]

{§ 13.}
Protokollsjustering skulle ega rum å Stadshuset
Tisdagen den 19 innevarande månad kl.1 e.m.

Justerade den 19 Okt. 1899.

/ Arvid Nilsson /
/ Fitz Hiort / / Georg Hedlund /

År 1899 den 19 Oktober å Stadshuset offent-
ligen uppläst betyga.
/ Erik, Pettersson / / Hugo Sköld./

{MARG: reg.}

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 oktober 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107065.

Personrelationer