Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 oktober 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 oktober 1893

Anmärkning

{1893, den 12 Oktober}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undan-
tag af Herr Åkerstein, med anmäldt och godkändt
förfall samt Herr Thunberg, hvilken till följd
af bortresa icke kunnat med kallelse an-
träffas.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll utså-
gos Herrar Fahlstedt och Söderblom.

{§2.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige att såsom svar å en genom Lands-
höfdingeembetet i Södermanlands län framställd
anhållan från Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Ecklesiastik-
departementet om upplysning, huruvida Eskilstuna
stad kunde vara villig eller skyldig att från stads-
arkivet åt statens vård öfverlemna sina äldre handlin-
gar och till hvilket omfång, förklara att staden icke
i något afseende kunde anses skyldig aflåta till an-
nans förvar sina äldre handlingar samt att, under
förutsättning, att framställningen icke omfattade Rådstufvu-
rättens och Magistratens små-protokoll, domböcker och andra
protokoll, utan endast afsåge äldre donationsbref och
andra handlingar, som vore af natur att för staden grund-
lägga egande- eller besittningsrätt eller hade för staden
såsom sådan vigt och värde, Eskilstuna stad icke
ville begagna sig af det gjorda erbjudandet,
då staden vore jemförelsevis ung och dylika handlin-
gar till följd deraf icke i större antal förefinnas
samt det dessutom ofta visar sig behöfligt att
hafva dessa handlingar här tillgängliga.

[MARG: {176.}]

{§3.}
På hemställan af Beredningsutskottet beslöto Stads-
fullmäktige lemna Drätselkammaren uppdrag dels att
sammanbringa och efter katalog ordna samt till för-
var i något lämpligt brandfritt ställe här i staden
öfverlemna samtliga stadens äldre handlingar, dels
ock att bland dessa låta aftrycka sådana, hvilka
Drätselkammaren funne vara af större allmänt
intresse.

[MARG: {178.}]

{§4.}
Sedan Drätselkammaren vid granskning af en utaf
Stadskamreraren afgifven förteckning å kommu-
nalutskylder för år 1892 till belopp af 2258 kronor
94 öre, hvilka af uppgifna orsaker icke kunnat in-
drifvas, från afskrifning undantagit

N:r 342 v. Läroverkskollega A. F. Bersell - 150:62
N:r 3114 Smidesarbetaren C. Ax. Andersson - 9:99
N:r 3460 Slagtaren Johansson i L:a Gransten - 30:-
N:r 3461 Slagtaren Gerlin i Kumla, Nyfors - 24:-
N:r 3462 Slagtaren Erik Jonsson i Klosters s:n - 18:-
N:r 3464 Slagtaren J. Pettersson i Nyfors - 18:-
N:r 3467 Slagtaren Carl Andersson i Kjula s:n 18:-
S:a kr. 268:61.

samt hemstält, att Stadsfullmäktige för återstående
beloppet 1990 kr. 33 öre ville bevilja afskrifning ur
räkenskapen, blef denna framställning af Stadsfull-
mäktige bifallen.

[MARG: {179.}]

{§5.}
Jemlikt Drätselkammarens hemställan beslöto
Stadsfullmäktige bifalla en af Fabriks-
idkaren Gustaf Lagerbäck gjord framställning om
rätt för honom att på Lagerbäcks Fabriksaktiebolag
transportera det kontrakt, med alla deri föreskrif-
na skyldigheter och rättigheter, hvilket den 1 Oktober
1882 upprättats mellan bemälde Lagerbäck och E-
skilstuna stad rörande arrende under femtio års
tid eller till den 1 Oktober 1932 af det s.k. Räck-
hammarfallet N:r 69.

[MARG: {180}]

{§6.}
I afgifvet utlåtande rörande den af Föreningen för Frivil-
lig Fattigvård gjorda, af Herr P. A. Pettersson såsom egen
motion upptagna ansökning om rätt för Föreningen att,
sedan Helsovårdsnämnden öfverlemnat det äldre epide-
misjukhuset till stadens disposition och förklarat sig
anse faran för utbrytande koleraepidemi öfverstånden,
i intet fall dock före den 1 April 1894, utan afgift
få disponera våningen en trappa upp i epidemi-
sjukhuset att användas till lokal för Föreningens
arbetsstuga, med skyldighet för Föreningen att omedel-
bart efter tillsägelse utrymma lokalen, der densam-
ma blefve för Helsovårdsnämnden behöflig, hade
samma Nämnd afstyrkt bifall till ansökningen på
den grund att, vid möjligen utbrytande koleraepidemi,
det nya epidemisjukhuset uteslutande måste använ-
das för mottagande af kolerapatienter och det äldre
epidemiska sjukhuset afses för deras vård, hvilka
insjuknat i andra smittosamma sjukdomar, samt
att det för närvarande vore omöjligt att bestämma
om och till hvilken grad koleraepidemi hotade, hvil-
ken fara i lika hög grad som nu antagligen komme
att föreligga åtminstone ännu ett år, då ju
kolerans historia utvisade, att farsoten under sin van-
dring plägade hålla sig qvar i Europa under minst tre
år hvarje gång.

Då ärendet hittills beredts endast ur synpunkten af
det äldre epidemisjukhusets behöflighet i fall af utbry-
tande koleraepidemi, beslöto Stadsfullmäktige att för
en ekonomiskt allsidigare beredning remittera ärendet för utlåtan-
de till Utskottet.

[MARG: {172.}]

{§7.}
Till stadens ombud vid blifvande mantalsskrifning för
nästkommande år valdes med beslutad öppen omröstning
Grosshandlaren Ernst Hellstedt och till suppleant för honom
Rådmannen och Riddaren E. A. Lundblad.

{§8.}
För att vid instundande mantalsskrifning med staden
lemna intyg rörande de personer, hvilka för fattigdom
eller sjuklighet böra befrias från erläggande af man-
talspenningar valdes medels beslutad öppen
omröstning Rådmannen och Riddaren E. A. Lundblad
samt till suppleant för honom Grosshandlaren
Ernst Hellstedt.

{§9.}
Genom Magistratsremiss erhöllo Stadsfullmäktige
del af Länsstyrelsens i Östergötlands län resolution
den 30 nästlidne September, hvaraf inhemtades, att Läns-
styrelsen på anförda skäl förklarat sig icke kunna
förordna om Smidesarbetaren Carl Henrik Henriks-
sons mantalsskrifning inom Östergötlands län.

Stadsfullmäktige beslöto med resolutionen åt-
nöjas; och skulle bevis öfver delgifningen till Ma-
gistraten öfverlemnas för att genom dess försorg
Länsstyrelsen tillställas.

[MARG: {166}]

{§10.}
En af Friherre Gustaf Lagerbring för "Tarifförenin-
gens delegation i Stockholm" undertecknad till Stads-
fullmäktige härstädes stäld och af rapport,
afgifven af Ingeniören Axel Estelle i Stockholm öfver
verkstäld besigtning af elektriska belysnings-
anläggningen i Eskilstuna åtföljd skrifvelse den
20 September 1893, hvari påpekats en del bristfäl-
ligheter hos bemälda anläggning samt frågats, hu-
ruvida staden ämnade ombygga anläggningen i brist-
fälliga delar, enär i annat fall Tarifföreningen
på grund af den ökade eldfara nämnda bristfäl-
ligheter innebure sannolikt komme att höja de
nu för staden gällande brandförsäkringspremierna,
remitterades till Utskottet för utlåtande och förslag
till svarsskrifvelse.

[MARG: {181}]

{§11.}
Enär, enligt hvad kändt vore, länets pröfningsnämnd
vid behandlingen af de besvär staden anfört öfver Fors
sockens taxeringsnämnds åtgärd att höja taxeringsvär-
det å stadens Vestermark från förutvarande 20600
till 90000 kronor, nedsatt samma taxeringsvärde till
40000 kronor, beslöto Stadsfullmäktige på mundtlig motion af Herr
Stawelius att hos Kongl
Kammarrätten anföra besvär öfver pröfningsnämndens
ifrågavarande beslut om förhöjning af taxeringsvärdet
å Vestermarken från 20600 till 40000 kronor, samt öfver-
lemnade till Utskottet att uppsätta och till nästa sam-
manträde inkomma med förslag till besvärsskrift.

[MARG: {transs:t} 173.]

{§12.}
Herr Fahlstedt väckte mundtligen motion derom att, då
det för Drätselkammaren upprättade reglemente
bestämmer att densamma förvaltar de staden tillhöran-
de fastigheter äfvensom dess penningeväsende, uppbär
dess inkomster, samt, med de undantag §23 i samma
reglemente stadgar, har under sin vård jemväl all den
stadens tillhörighet, hvilken ej till fast egendom är
hänförlig, och nämnde §23 från Drätselkammarens för-
valtning undantager allenast de fastigheter, lokaler
och inventarier, hvilka disponeras af brandkåren, fat-
tigvården och arbetsinrättningen, folkskolorna, Helsovårds-
nämnden samt Magistraten, Rådstufvu Rätten och Polis-
kammaren, de inventarier och penningemedel,
hvilka nu förvaltas af Hamndirektionen, måtte ställas
under Drätselkammarens omedelbara vård, samt att för-
ty nämnda Hamndirektion från och med nästa år måtte
såsom sådan upphöra och dess förvaltning och göromål
öfverflyttas till Drätselkammaren; och blef mo-
tionen remitterad till utskottet för beredning och
utlåtande vid nästa sammanträde.

[MARG: 182.]

{§13.}
Protokollsjustering skall ega rum å Stadsfogdeexpedi-
tionen i morgon Fredag kl. 12 på dagen.

Justeradt

/Theofr Munktell/
/Knut Söderblom/
/G Fahlstedt/

År 1893 den 16 Oktober å Rådhuset offentligen
uppläst betyga

/Gust Carlsson/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 oktober 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107064.

Personrelationer