Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 oktober 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 oktober 1882

Anmärkning

{1882 den 12 Oktober.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr E. A. Naesman
Herr F. A. Stenman
Herr A. Nilsson
med godkända förfall
C. M. Loström
C. W. Dahlgren.
utan anmäldta förfall.

{§.1.}
Åtskilliga innehafvare af rättigheter till försäljning
af maltdrycker här i staden hade hos Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande begärt att få hålla
sina Bierstugor öppna under sön- och helgedagar
från klockan 8 till half 10 f. m. och från klockan
½ 1 till klockan 8 eftermidd; deröfver Stadsfull-
mäktiges yttrande infordrats.

Sedan Herr A. Hellstedt begärt och fått till
handlingarne lägga ett tryckt "cirkulär till
Herrar Bryggare", remitterades ärendet till
Utskottet för beredning.

[MARG: 137.]

{§.2.}
I enlighet med Utskottets förslag beslöts följande
underdåniga utlåtande öfver de besvär, hvilka
[N.] Lindholm m fl hos Kongl. Maj:t anfört öfver
Läns Styrelsens resolution angående af Stadsfull-
mäktige beslutad inskränkning i bränvinsutskänk-
ningen här i staden under sön- och helgedagar:

"Emedan fråga om tillstängning af utskänknings
ställe i stad under sön- och helgedagar utöfver
gudstjensttid lärer få anses vara ett ämne,
som ensamt faller inom kommunalstyrelses be-
slutanderätt och Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
godkännande; men sistnämnda myndighet för-
fattningsenligt ej heller må anses hafva rätt
att, såsom besvärandene synas förmoda, vid-
taga än vidare inskränkning af detta slag
emot kommunalstyrelses beslut; våga Stads-
fullmäktige, hvilka ansett sig hafva beslutat
om inskränkning i bränvinsutskänkningen här i
staden till den vidd och på det sätt att allmänna
ordningen icke må vara i fara, och hvars be-
slut icke öfverklagats, i djupaste underdånig-
het hemställa att ifrågavarande underd. besvär
må lemnas utan afseende."

[MARG: 132.]

{§.3.}
Sedan Utskottet förklarat sig vidblifva sitt förr
afgifna utlåtande, rörande vilkoren för utarren-
dering af stadens tomt N:o 314 till Ingeniören
Theofron Boberg; så blef nu samma utlåtande
godkändt, i följd hvaraf Drätselkammaren
bemyndigades att med Ingeniören Boberg uppgöra
arrendekontrakt på tomten N:o 314, att gälla
i 10 år, såvida icke beslut under arrendetiden
fattas att tomten kommer af staden att be-
byggas, men med skyldighet att tomten afträda
vid anfordran om sådant beslut fattas.

[MARG: 129.]

{§ 4.}
I utlåtande af den 20 sistlidne September hem-
stälde Utskottet om bifall till Herr C. A. Ströms
motion om åtgärd för utvidgning af platsen för
den torghandel, som drifves intill Öfre hamnen
här i staden, emedan nuvarande utrymmet visat
sig så otillräckligt att rörelsen ibland måst ut-
sträckas till derinvid belägna Kungsgatan till
hinder för gatutrafiken; och ansåge Utskottet
vidare att den ifrågasatta utvidgningen borde
sträcka sig {mellan} Kungsgatan och den hamnqvar-
teret itudelande vägen till hamnmagasinet samt
{från} hamnplatsen {till} en linie som, utdragen,
infölle 40 fot från samma magasins baksida,
då sålunda det efter Kungsgatan blefve af
hamntomten qvar 120 fot fram till Kyrkogatan.

Under öfverläggningen yrkades:
a.) bifall till Utskottets förslag;
b.) bifall till samma förslag med den förändring
att utvidgningen af platsen skulle sträcka sig
blott till en linie, som inföll 40 fot närmare
hamnen eller med hamnmagasinets baksida,
då den utdroges;
c.) ärendets bordläggning till nästa sammanträde.
Och blef bordläggnings yrkandet bifallet.

[MARG: 135]

{§.5.}
Rörande den ifrågasatta ersättningen åt den
af Stadsfullmäktige valda ledamoten i komitén
för slöjd- och industri-utställningen i Örebro näst-
kommande år, hade Utskottet hemställt att
ledamoten må af staden erhålla ersättning för
jernvägsbiljetter till sina resor samt 10 kronor
i dagtraktamente, under de allmänna bestämmel-
ser: {att} ersättningen endast hade afseende på
ordnandet af utställningens angelägenheter, men
ej å sjelfva utställningen efter dess öppnande;
{att} ersättningen utginge efter afgifvande räkning
samt {att} densamma icke i något fall finge
öfverstiga 150 kronor.

Under öfverläggningen yrkades: a.) bifall till
Utskottets förslag;
b.) att ombudet finge ersättning för jernvägsbiljetter
till första klass samt dagtraktamente af 15 kronor;
c.) ersättning för 1:a klass jernvägsbiljett och 10 kro-
nor i dagtraktamente. -

Med 15 röster mot 9 afgjordes att bifall till
Utskottets förslag skulle utgöra kontraproposition
i hufvudvotering mot förslaget i punkten c
här ofvan; och i hufvudvoteringen bifölls
samma punkt med 15 röster mot 7 röster, hvadan
ersättningen utgår för 1:a klass jernvägsbiljett
och med 10 kronors dagtraktamente. -

Wid denna utgång af frågan anmäldte
Ombudet Herr Ingeniör Boberg att han icke
vidhölle sitt afsägande af förtroendet såsom
ombud. -

[MARG: 138]

{§ 6.}
Drätselkammaren anmälte att på förfrågan
till Styrelsen för Gaslysnings aktiebolaget, angående
det pris, hvarför bolaget skulle vilja till staden
afstå erforderliga delar af tomterna N:ris
277 och 278 för Hamngatans utläggning efter stads-
planen, hade svar ankommit i bolagsstämmo-
protokoll för den 3 sistlidne Augusti och innehål-
lande att bolaget ville till staden öfverlemna
den ifrågavarande marken "utan ersättning af
staden men med skyldighet för staden bekosta flytt-
ning af staketet, som skall försättas i godt och
tidsenligt skick, samt att staden öfvertager gatans
iståndsättande med lika skyldighet som staden
öfvertager gatuhåll af stadens öfriga gårds-
egare, utan kostnad för Gaslysningsaktiebolaget
för gångbana eller gatuhåll;" i anledning hvaraf
Drätselkammaren hemstälde om antagande
af de utaf Gaslysningsaktiebolaget begärda
vilkor för förvärfvandet åt staden af ofvan
berörda tomtdelar, dock så, att på samma
gång må beslutas att med Hamngatans ord-
nande derstädes måtte tillsvidare anstå för
undvikande af dermed förenade kostnader
för det närvarande.

Och blef denna Drätselkammarens hem-
ställan bifallen. -

[MARG: {93}.]

{§.7.}
På hemställan af Drätselkammaren beviljades,
enligt företedda handlingar, afskrifning i stadens
räkenskap af kommunalutskylder till följande
belopp:

för år 1879 - Kronor 721:16.

för år 1880 - 112:58.
för år 1880 - 1890:74. 2003:32.

för år 1881 - 1602:50.
för år 1881 - 350:02. 1952:52.

[MARG: 139.]

{§.8.}
Herr A. Hellstedt väckte förslag att uppdrag må
lemnas Drätselkammaren, i anledning af nu-
varande Stadstimmermans sjukdom, att an-
skaffa annan lämplig person i hans ställe. -

Remitterades, för beredning, till Utskottet. -

{§.9.}
Uppdrogs åt ledamöterne A W. Koraen och
O. Svengren att jemte Ordföranden justera
dagens protokoll.

Samma dag justeradt
/Theofr Munktell jr/
/A; W; Koraen/
/O, Svengren/

1882 den [16] Oktober å Rådhuset
ofentligen uppläst betygar
/A, Wallin/
/A, Håkansson/

[MARG: {140}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 oktober 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107063.

Personrelationer