Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 oktober 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 oktober 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 12 Oktober
1871.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herr J. P. Nordlund, hvilken uteblef utan an-
mäldt förfall.

{§.1.}
Efter föredragning af Berednings Utskottets utlåtande,
i anledning af Drätselkammarens framställning om
ny utarrendering af byggnadslotterne på Norr,
och om ett väckt förslag det måtte lotterne Nr:is
18 o 19 från arrende undantagas och användas till
parkanläggning, beslöts, med godkännande af sam-
ma utlåtande:

1:o att Drätselkammaren skulle erhålla uppdrag
att uppgöra kostnadsförslag å nämnda parkanläggning;

2:o att Stadsfullmäktige, efter bekommande af
detta förslag, skulle ingå till Utskänknings Bolaget
med framställning att detsamma må af sina tillgångar
anslå medel till parkens anläggning;

3:o att om bifall härtill vinnes, denna park skulle
på Stadens bekostnad underhållas och vårdas;

4:o att de för parkanläggning afsedda lotterna Nr:is
18 och 19 icke tillsvidare utarrenderas, i afvaktan på
utskänknings Bolagets beslut;

och i fråga om utarrendering af öfvriga lotter:

5:o att Mälare Provinsernas Mejeri Aktie Bolag finge
tillsvidare, enligt dess begäran, arrendera 2,6. Kappland
af tomten N:o 319 på lotten N:o 7, mot erbjudet årligt
arrende af 10 rd [riksdaler].

6:o att Drätselkammaren bemyndigas genom antingen
prolongation af nuvarande arrendekontrakten, eller
annorledes, sluta aftal under hand om den öfriga
jordens (med undantag af Nr:is 18 och 19) utarrendering
på nuvarande vilkor och nu gällande afgifter för
en ytterligare tid af 10 år från den 14 Mars 1872;
samt att, der sådant aftal ej kan träffas, genom
anställande auktion utarrendera jorden till de
högstbjudande.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: 258.]

{§. 2.}
I enlighet med hvad Drätselkammarn sig utlåtet,
afslogs Mälare Prov. Mejeri aktie Bolags fram-
ställning om ytterligare gatubelysning på Norr.

[ÄRENDEORD: Saknas]

[MARG: 260.]

{§. 3.}
Bifölls Poliskonstaplarne C. G. Fahlgrens och
D. A. Möllers ansökning att hvardera för
innevarande år måtte erhålla 25 rd lönetill-
skott, i anseende till nuvarande höga hyresaf-
gifter.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: 261.]

{§. 4.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
Stads Vaktmästarn V. Lundquists ansökning att
hans på lön åtnjutna hyresmedel, utgörande
för det närvarande 22 rd 50 öre, måtte för fram-
tiden bestämmas till 75 rd, samt att han för
innevarande år må erhålla ett fyllnadsanslag
af 52 rd 50 öre.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: 262.]

{§. 5.}
Till Drätselkammaren remitterades äfven för beredning
Herr C. O. Öbergs ansökning om ersättning från Stads-
kassan för det han bortsprängt stenar i Ström-
men nedanför dammarne.

[ÄRENDEORD: Vattenfråga]

[MARG: 263.]

{§. 6.}
Af Magistraten aflemnad afkortningslängd
på 1866 års Stadsutskylder skulle för
granskning öfverlemnas till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Skattelängd]

{§. 7.}
På grund af Kongl. Förordningar angående fattig-
vården af den 9. sistlidne Juni, anställdes val till
Ordförande och vice Ordförande i Stadens Fattigvårds-
styrelse, dervid först Handlanden C. J. Andberg
valdes till Ordförande med 28 röster samt
derefter Fabrikören J. C. Heljestrand
utsågs till vice Ordförande med 13 röster, den sistnämnde
efter lottning med handlanden C. A. Lundberg.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

{§. 8.}
Herr Fil. D:r Theofr. Munktell väckte motion derom
att Stadsfullmäktige må till Kongl. General Post Styrelsen
ingå med förnyad framställning om förbättrade post-
gångar på Eskilstuna under vintertiden, så att Staden
finge post hvarje dag, istället för att post under när-
varande förhållanden 3 dagar i veckan erhålles 2 [gg:r]
dagligen; hvilken motion bifölls.

[ÄRENDEORD: Postregler]

[MARG: [{194}]]

{§. 9.}
Herr J. P. Nordlund skulle för uteblifvandet denne dag
plikta 2 rd.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

Samma dag Justeradt

/E A Naesman/
/C; G; Granberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 oktober 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107062.

Personrelationer