Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 november 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 november 1896

Anmärkning

{1896, den 12 November.}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige, med undan-
tag af Herrar Olsson,
Stålberg och
Andersson, alla med anmälda och godkän-
da förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utså-
gos Herrar Thunberg och Berg.

{§2.}
Till Utskottet för beredning i sammanhang med be-
redningen af förslaget till Utgifts- och inkomststaten för
år 1897 remitterades Fattigvårdsstyrelsens med anledning
af Stadsfullmäktiges den 10 sistlidne September fattade
beslut afgifna förnyade utlåtande rörande tillsättande
af en arbetsförman vid fattigvårds- och arbetsinrättningen
härstädes och dermed sammanhängande frågor.

[MARG: {150.}]

{§3.}
I enlighet med Fattigvårdsstyrelsens hemställan beslöto
Stadsfullmäktige, att innevarande års ränta från C. O. Ny-
zellsfonden skulle lika fördelas mellan följande 25 fattiga
smidesgesällsenkor, nämligen:

Hedda Sofia Andersson i gården N:r 235,
Carolina Sofia Bergström i gården N:r 132,
Anna Charlotta Björklund i gården N:r 195,
Johanna Ek i gården N:r 268,
Anna Charlotta Ehrlin i gården N:r 383,
Kristina Math. Gustafva Eriksson i gården N:r 273,
Johanna Kristina Forssell i gården N:r 236,
Anna Kristina Hedberg i gården N:r 241,
Anna Greta Hedlund i Munktorp,
Charlotta Lönnberg i gården N:r 311,
Kristina Charlotta Lönnberg i gården N:r 204,
Johanna Karolina Lindmark i gården N:r 293,
Fredrika Gustafva Malmqvist i gården N:r 241
Kristina Wilh. Nordström i gården N:r 205B.
Brita Maria Pettersson i gården N:r 234,
Charlotta Ringholm i gården N:r 370A)
Beata Augusta Rolin i gården N:r 217
Maria Charlotta Stålberg i gården N:r 235,
Johanna Wilhelmina Sundqvist i gården N:r 186,
Anna Kristina Söderberg i gården N:r 373,
Kristina Elisabet Wiklund i gården N:r 299,
Brita Wallén i gården N:r 219
Maria Kristina Öjerholm i gården N:r 294.
Kristina Ullvin i gården N:r 300
Gustafva Angelina Sjöstedt vid Brunnsbacken.

I och för medlens utdelande skulle underrättelse härom
genom utdrag af protokollet Drätselkammaren medde-
las.

[MARG: 171/1896]

{§4.}
På framställning af Drätselkammaren beslöto Stadsfull-
mäktige att, då anslaget för år 1896 till insättningar i lif-
ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm för fatti-
ga barn härstädes icke ännu blifvit till Fattigvårdsstyrelsen ut-
anordnadt och Stadsfullmäktige på hemställan af Fattigvårds-
styrelsen beslutat ändrad och mera fruktbringande använd-
ning af detta anslag för år 1897, det ifrågavarande anslaget
för innevarande år icke skulle utgå för det ändamål,
hvarför det lemnats.

[MARG: 172.]

{§5.}
En af Drätselkammaren gjord framställning, det Stads-
fullmäktige ville ej mindre godkänna ett af egarne till gårdarne
N:r 119 och N:r 115 och 116 härstädes gjordt anbud att för en summa af 25000
kronor från förut nämnda tomter inköpa ett område för ut-
läggande af Gymnastikgatan till samma bredd, som utan-
för gården N:r 125 och 126, samt för den nya gatuliniens
framdragande till Kungsgatan äfvensom för en reglering
i sammanhang härmed af gränsen mellan tomten N:r 115
och 116 och tomten N:r 125 och 126, än äfven besluta de
i följd häraf nödvändiga tomtregleringar och den ändring i Stadsplanen,
som blefve erfor-
derlig till följd af Gymnastikgatans utvidgning och
gatuliniens framdragande ej blott till Kungsgatan,
utan äfven i rät linie på andra sidan Kungsgatan
öfver tomterna N:r 120 och 121 till Rademachergatan, hvil-
ken senare reglering, såsom en nödvändig följd af den
ändrade gatuliniens framdragande till Kungsgatan,
framdeles borde genomföras blef af Stadsfullmäktige
remitterad till Utskottet för beredning i vanlig ord-
ning, sedan ett af Herr Öberg väckt förslag om ä-
rendets omedelbara beredning af Utskottet blifvit
afslaget.

[MARG: 173.]

{§6.}
I sammanhang med den af Stadsfullmäktige beslutade
remissen till Utskottet af framstäldt förslag om
inköp från tomterna N:r 119 och N:r 115 och 116 af område
för tomtreglering och Gymnastikgatans utvidgning samt
den nya gatuliniens framdragande ej blott till Kungs-
gatan, utan äfven i rät linie på andra sidan om den-
na gata öfver tomterna N:r 120 och 121 till Rademacher-
gatan väckte Herr Stawelius motion derom att Stadsfull-
mäktige måtte lemna Drätselkammaren uppdrag att med
egaren till sistberörda två tomter inleda underhandlingar
till utrönande af det pris, hvarför staden skulle
kunna tillhandla sig dessa tomter eller så stor
del deraf, som behöfdes för gatuliniens framdragande öf-
ver desamma på sätt som ofvan sagts, på det att Stadsfull-
mäktige vid slutbehandlingen af frågan om inköp af
område från tomterna N:r 119 och N:r 115 och 116, måtte kunna
blifva i tillfälle att bedöma de kostnader, ifrågavarande förslag komme att
för staden medföra; och blef denna motion af Stadsfull-
mäktige bifallen med ett af Herr P. A. Pettersson gjordt
tillägg, att Drätselkammaren skulle hafva att afgifva
sin utredning till Utskottet för att af detsamma behand-
las i sammanhang med ärendet i öfrigt.

[MARG: 173.]

{§7.}
Beslöts att till Utskottet för beredning remittera
det från Magistraten inkommande förslaget till utgifts-
och inkomststat för staden under år 1897.

[MARG: 174.]

{§8.}
En af Direktionen för härvarande Tekniska skola gjord,
af Stadsfullmäktiges Ordförande såsom egen motion upp-
tagen framställning att för beredande af rymligare bo-
stad åt skolans vaktmästare samt lokaler för tvätt
och värmning af vatten till skurning, för formning för
gjutflaskors torkning jemte ugn för gjutning måtte
uppföras en särskild mindre byggnad å tekniska
skolans tomt i gränsen mot tomterna N:r 115 och 116
eller 119, remitterades till Drätselkammaren för bered-
ning och utlåtande.

[MARG: 175.]

{§9.}
Till Utskottet för upprättande af valförslag remitte-
rades en af Direktionen för Tekniska skolan härstädes
gjord anmälan om vid årets slut uppkommande ledig-
heter inom Direktionen.

[MARG: 176.]

{§10.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige Pröfningsnämndens i lä-
net beslut den 25 September 1896, hvarigenom O.F.W.:s jern-
vägsaktiebolags taxerade inkomst i Eskilstuna nedsatts
till 7624 kr., motsvarande 1/8 af uppgifna vinsten vid Eskilstuna
centralstation, och i Fors s:n uppförts till belopp motsvarande
återstående 7/8 af vinsten vid nyss nämnda station och hela
vinsten vid Skogstorp eller till 57.688 kr.

Då Kammarrättens utslag ännu icke fallit rörande sta-
dens besvär sistlidet år öfver då verkstäld taxering af
jernvägsbolagets inkomster här i staden, beslöto Stads-
fullmäktige att jemväl öfverklaga Pröfningsnämndens
nu föredragna beslut såsom icke öfverensstämmande
med den af Stadsfullmäktige i förenämnda hos Kammar-
rätten anförda besvär utvecklade uppfattning i detta
ärende; och erhöll Utskottet uppdrag att uppsätta
förslag till besvärsskrift.

[MARG: 177.]

{§11.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige Pröfningsnämndens i länet
beslut den 25 September 1896, hvarigenom bifallits af Kon-
duktörerna A. Nilsson och T. Pettersson, Lokomotivförarne
A. Edhlund, C. O. Olsson, L. P. Larsson, C. A. Claréus, C. I.
Östlund, P. A. W. Eriksson, F. Gustafsson och J. E. Hall samt
Lokomotiveldarne C. A. E. Andersson, G. Göransson, C. E.
Holmberg C. F. Frykholm och C. A. Johansson, alla i
Eskilstuna, gjord framställning att de s.k. milpennin-
garne, som till dem utbetalas, skola vara bevillnings-
fria.

Stadsfullmäktige beslöto öfverklaga ifrågavarande
beslut samt uppdrogo åt Utskottet att uppsätta och
inkomma med förslag till besvärsskrift.

[MARG: 178.]

{§12.}
En af stadshusbyggnadskomiterade gjord anmälan
att ytterligare c:a 50000 kronor komme att erfordras
för stadshusbyggnadsarbetenas fullbordande öf-
verlemnades till Utskottet för beredning och ut-
låtande.

[MARG: 179.]

{§13.}
En af styrelsen för Eskilstuna arbetsstuga gjord
framställning om beviljande jemväl för år 1897 af ett an-
slag å 350 kronor remitterades till Utskottet för beredning
i sammanhang med beredningen af förslaget till utgifts- och
inkomststat för år 1897.

[MARG: 180.]

Då Direktören Thunberg af bortresa från staden var
förhindrad att vid justeringen af detta protokoll den 14
November närvara tillkallades af Ordföranden såsom
justeringsman i Direktören Thunbergs ställe Fabriksid-
karen C. W. Dahlgren.

Justeradt den 14 November 1896.

/Arvid, Nilsson/
/C, W, Dahlgren/
/Erik Anton Berg/

År 1896 den 16 November å Rådhuset offentligen uppläst
betygar:

/Joh, Aug, Larsson/
/C. A. Linde/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 november 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107061.

Personrelationer