Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 12 Maj 1870.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr Wedberg.

{§.1.}
En af Herr C. O. Öberg, såsom arrendator af s. k.
"Kronskogen", ingifven framställning om anbringandet
af hägnad mellan Stadens Westermark och nämnde
skog, remitterades för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG: N:o 210]

{§.2.}
Afslogs Anders Gustaf Svenssons ansökning
att få uppföra ett boningshus åt sig på
Stadens Westermark;- enär denna utmark icke är till
byggnadsplatser upplåten, utan till annat behof reserverad.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.3.}
På derom af Herr Handlanden och Riddaren Johan
Svengren, såsom disponent för Eskilstuna Jern-
manufaktur Aktie Bolag, gjord framställning,
skulle Stadsfullmäktige hos Kongl. Patriotiska
Sällskapet förorda, att hos nämnde Bolag
anställde wapensmeden Lars Petter Andersson,
hvilken på samma verkstad arbetat
sedan år 1836 och städse sig väl förhållit, måtte
erhålla Kongl. Patriotiska Sällskapets medalj.

[ÄRENDEORD: Förtjänsttecken]
[MARG: {N:o 211}]

{§.4.}
Herr Ordföranden öfverlemnade i öfwerkorsadt
skick den revers å 2500 rd [riksdaler] af den 7 Juli 1860
till Sparbanken i Eskilstuna, som enligt beslutet
den 7 sistlidne April blifvit utbytt mot ny
förbindelse.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]
[MARG: N:o 212]

{§.5.}
Sedan Herr Ordföranden tillkännagifvit att
Agronomen Kempff skulle hitkomma den 29
instundande Juni för att verkställa undersökning
och gifva råd om grunddikning i Staden, be-
slöts att Drätselkammaren skulle dervid
Herr Kempff tillhandagå med nödiga upplys-
ningar, samt att handlingarne i denna sak,
hvilka nu innehades af Gatu Komiténs
ordförande herr C. O. Öberg, skulle ofördröj-
ligen till Drätselkammaren öfverlemnas.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]

{§.6.}
Herr C. O. Öberg begärde att få transportera
sin arrenderätt till lotten N:o 11 på Norr till Källar-
mästaren C. R. Alexandersson, hvilken sistnämnde
för arrendeskyldigheternas uppfyllande
skulle ställa borgen af Herr Winhandlanden
E. A. Lundblad och Possessionaten Olof Olsson
på Skiftinge.

Ärendet bordlades till nästa sammanträde.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

Samma dag uppläst och justeradt:

/J. C. Heljestrand/
/C, O, Öberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107051.

Personrelationer