Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 12 Maj 1864.

{Närvarande}: samtelige Stadsfullmäktige utom Herrar
S. Palmgren, W. Zetherström och L. F. Österwall,
hvilkas anmäldta förfall godkändes; och tilläts
jemväl Herr J. C. Heljestrand att i anseende till
förhinder vara från sammanträdet frånvarande
samt Herr Tersmeden att få från sammanträdet
sig aflägsna klockan 5 e.m.

{§. 1.}
I enlighet med Stadsfullmäktiges remiss den
7 sistlidne April, hade Drätselkammaren till
Stadsfullmäktige inkommit med projekt till ar-
rendekontrakt å Norra delen af Stadens Sliphus
N:o 46, i det syfte, att Arrendatorn må sjelf
underhålla hela Werket, både till hus, inrätt-
ningar och rännor, samt att afkortning å Ar-
rendet ej må ske för tid då verket ej kun-
nat hållas i gång.

Detta projektkontrakt genomgicks nu
punktvis och godkändes med följande ändringar
och tillägg:

1:o att 2:dra punkten erhåller en sådan lydelse:
"2:o Arrendatorn underhåller och när så
fordras nödigt nybygger husets golf och
tak, dörrar, fensterbågar med karmar och
glas, hälften af stora vattenrännan, äfvensom
storluckorna med dertill hörande ställningar,
isgrindar och behör; men hvad husets
väggar beträffar, åligger det Arrendatorn
att å desamma påkosta de reparationer, som
må finnas erforderlige." och

2:o att följande tillägg skulle göras till 11:te punkten:
"Erfordras nybyggnad af vattenhjul, skall Ar-
rendatorn sådant anmäla till Drätselkammaren, som
bestämmer konstruktionen å nya hjulet efter
inhemtadt utlåtande af sakkunnig person; och
må Arrendatorn, för hvad nya hjulet i kostnad
öfverstiger det honom tillsynade gamla, af
Stadskassan genast åtnjuta godtgörelse; hvar-
efter det nya vattenhjulets kostnad Arrenda-
torn i syningsinstrumentet påföres och, gamla vattenhju-
let afföres."

hvilket skulle meddelas Drätselkammaren,
med anmodan, att om utarrendering af ifrå-
gavarande vattenverk i enlighet med detta
projektkontrakt, genom offentlig auktion,
gå i författning.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Förvaltningsbyggnad]

[MARG: N:o 121.]

{§.2.}
Som anmäldt blifvit att Smedsgesällen
C. R. Holmströms Enka å Stadens utmark
Westermarken innevarande år upfört en stugu-
byggnad, så, och, ifölje af Stadsfullmäk-
tiges beslut den 3 sistlidne Mars, §. 6.,
skulle Stadsfullmäktige ingå till Konun-
gens Befallningshafvande med begäran
om handräckning för nedrifning af Enkan
Holmströms ifrågavarande stuga.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 86.]

{§. 3.}
Rörande ordnandet af bränvinsförsäljningen här
i Staden under trenne försäljnings år från den
1 instundande October, hade från Magi-
straten inkommit en skrifvelse, innehållande
meddelande, att Magistraten funnit att för-
säljning af bränvin och andra spritdrycker
må för nästföljande trenne försäljningsår
här i Staden ega rum på Gästgifvaregården,
trenne Källare, två minuteringsställen och 7.
utskänkningsställen, och att med undantag af
den utskänkningsrätt, som är Gästgifvaren
på Gästgifvaregården förbehållen, den öfvriga
försäljningen på förenämnde antal försälj-
ningsställen må anförtros åt det bolag,
som för närvarande här i Staden utöfvar
nämnde försäljning, mot de vilkor, som bolaget
förut erbjudit, och hvilka finnas intagne
i Stadsfullmäktiges protocoll för den 7
dennes; hvarjemte Magistraten till Stads-
fullmäktige remitterat en skrifvelse från
nyssbemälde Utskänknings Bolag, innehållande,
att Bolaget till sine i ofvannämnde afseende
erbjuder vilkor gjorde det tillägg, att Bolaget
inginge på den af Stadsfullmäktige vid ären-
dets behandling den 7 dennes föreslagne inskränk-
ning till förmån för innehafvaren af Gäst-
gifveriet härstädes, så att Bolaget måtte
erhålla rätt till all bränvinsutskänkning
och minutering härstädes under ifrågavarande
tre år, med undantag af den, hvartill annan
person under dessa år innehar behörig rättighet.

Häröfver hörde, förklarade Stadsfullmäk-
tige sig instämma uti Magistratens ofvan-
nämnde förslag, rörande bränvinsförsälj-
ningen härstädes från och med instundande
försäljningsår, i tre års tid.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning, Alkoholförsäljningslokal,
Alkoholförsäljningspersonal, Brännvinsbolag, Gästgiveri]

[MARG: N:o 125.]

{§.4.}
På framställning af Krono Upbördsmannen
C. Jernbergh, beslöts att från Stadskassan
skulle utanordnas 961 Rd 7 öre Rmt [riksdaler riksmynt] af de
dit lefvererade bränvinsmedlen för försäljnings-
året 1863, hvilken summa, enligt Konungens
Befallningshafvandes föreskrift till Krono-
Upbördsmannen, tillkomme Landstingskassan,
och fördenskull borde till Landt Ränteriet
lefvereras.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§. 5.}
Ordföranden fick i updrag att å Stads-
fullmäktiges vägnar och för Stadens räkning
hos Utskänknings Bolaget uptaga ett lån
af 3500 Rd Rmt, ställdt på 3 månaders
upsägning, och hvaraf 2500 Rd skulle
hållas Hamnkassan tillhanda, enligt beslut
den 24 sistl. Mars, och 1000 Rd användas
till behof för Stadskassans räkning, hufvud-
sakligast med afseende på utanordningen
här ofvan.

På de medel Hamnkassan erhåller skulle
HamnDirektionen lemna förbindelse till Stads-
kassan, så ställd att medlen återbetalas
i mån af tillgångar i HamnKassan.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering, Hamnfinansiering]

{§. 6.}
Attesterades för liquid från Stadskassan
en räkning af Källarmästaren J. Svensson
på 31 Rd 68 öre för middag åt 4 Mönster-
herrar vid sista beväringsmönstringen.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§. 7.}
I enlighet med Stadsfullmäktiges beslut
den 3 sistl. Mars, hade Drätselkammaren
från Herr Kapitenen G. Nerman anskaffat
ny ritning jemte betänkande och kostnads för-
slag å en körbro öfver Strömmen till Nya
Stadsdelen, och hade Drätselkammaren vid
öfverlemnandet deraf bifogat en räkning från
Herr Kapitenen Nerman på 255 Rd Rmt.

Denna ritning med åtföljande handlingar,
jemte de förut af Herr S. Stafsing up-
rättade 2:ne ritningar till samma bro, med
tillhörande handlingar, blefvo nu öfver-
lemnade till Herr C. J. Westerberg, hvarest
desamma efter annonsering i Stadens Tidning
skulle hållas tillgänglige för Stadens
innevånare till påseende.

[ÄRENDEORD: Brofråga, Brokostnad]

[MARG: N:o 108.]

{§. 8.}
Herr A. Billjer, hvilken enligt Stadsfull-
mäktiges beslut den 26 Maj 1863, fått till-
stånd att på Stadens bekostnad anskaffa ritning
till en gångspång öfver Strömmen från Blåsarbanan,
till Kyrkogården, inlemnade nu 2:ne alterna-
tiva ritningar å sådan spång jemte betänkande
och kostnadsförslag, uprättade af Herr Kapi-
tenen G. Nerman, hvarvid följde en räk-
ning å 263 Rd 70 öre för dessa ritningar och
förslag.

Denna ritning skulle jemväl öfvertagas af
Herr Westerberg för att hållas Stadens innevånare
till påseende.

[ÄRENDEORD: Brofråga, Brokostnad]

{§. 9.}
Sedan Poliskammaren godkändt Stadsfullmäk-
tiges beslut rörande ordnandet af torghan-
del, samt till dess införande erfordras
extra Polisbiträde; så skulle skrifvelse
afgå till Stadsfiskalen med tillkännagifvande
att han på Stadens bekostnad egde antaga
för den saken nödigt biträde.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: N:o 42.]

{§. 10.}
Uti skrifvelse den 21 sistlidne April till Magi-
straten, hade Konungens Befallningshafvande
tillkännagifvit, att enär marknad, hvilken räcker
endast en dag icke må emot stadgandet i
Kongl. Brefvet den 23 Februari 1825 hållas
på lördag eller näst före helgedag, ansåge sig
Konungens Befallningshafvande icke kunna till
Kongl. Commerce Collegium insända Stadsfullmäk-
tiges ansökning, att dagen för den årliga kreaturs-
marknaden i Eskilstuna hädanefter må blifva
bestämd till första lördagen i Oktober månad.

[ÄRENDEORD: Marknadsliv]

[MARG: N:o 111.]

{§. 11.}
Efter af Herrar C. O. Öberg och C. J. Westerberg
lemnadt intyg om riktigheten, attesterades
följande räkningar till utbetalning från Stads-
kassan, för stensättningsarbete å Gamla
Torget, neml.

af E. Lundquist för sand å - Rd 3:32.
af Carl Jonsson för sand å - Rd 6:25.
af Lars Larsson för sand och körslor - Rd 15.25.
af Stenläggaren J. E. Anderson för stensättning - 91:40.
Rmt Rd 116:22
samt en räkning af P. G. Bergman på Kalksten - 88:-
Rd 204:22.

[ÄRENDEORD: Vägfråga, Vägkostnad]

[MARG: N:o 42.]

{§.12.}
Beslöts att till Konungens Befallningshafvande
skulle afgå en skrifvelse med anhållan
om skyndsam pröfning af Stadsfullmäktiges
besvär mot Magistratens vägran att fast-
ställa de nya afvägningsKartorna.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 50.]

{§. 13.}
Herr C. O. Öberg anförde till Protocollet att
han reserverade sig mot antagande af den
punkt i Projektkontraktet på Sliphuset
N:o 46, som handlade om taxor för Slip-
ningsarbeten;

och Herrar A. Billjer samt C. L. Björk
reserverade sig mot beslutet rörande nedrif-
ning af Enkan Holmströms stuga på
Westermarken.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad, Förvaltningsfinansiering,
Markförvaltning]

[MARG: N:o 86. N:o 121.]

Uppläst och justerat

/P, Wahlström/
/Joh Hedlund/

År 1864 den 12 Maj, då efter Kungörelse
i Kyrkan Protocollet för denne dag och den
13 sistl. April skulle offentligen upläsas,
tillstädeskommo ej andra än undertecknade,
hvilka förut hört dem föreläsas; be-
tyga

[MARG: N:o 126.]

/C Jernbergh/
/I. F. Ohlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107050.

Personrelationer