Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1881

Anmärkning

{1881 den 12 Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr A. F. Dahlström
Herr P. A. Hagström hvilkas anmäldta förfall godkändes

samt Herr E. G. Åbergh, äfven frånvarande
med godkändt förfall.

{§.1.}
Företogs åter till behandling frågan om reglering af
stadens wattenverk, dervid lästes Utskottets derom
afgifna utlåtande, innefattadt i utdrag af dess proto-
koll för den 29 sistlidne April, hvarefter beslöts att
ärendet skulle behandlades punktvis efter Drätsel-
kammarens tidigare förslag, innehållande hem-
ställan att:

1:o Räckhammaren N:o 69 må utbjudas på 50 års
arrende, med skyldighet för arrendator att bygga ej
mindre vattenverkshus efter godkändt förslag, än
insätta turbin på 20 hästkrafter, samt på vilkor
i enlighet med det kontrakt, som nu gäller för Stång-
jernshammarefallet, tillika med den bestämmelse, som
innefattas i Kongl. Brefvet den 20 Juli 1877 till före-
kommande af rubbningar i Gevärsfaktoriet tillhöriga
byggnader och grunder, hvarjemte det till verket hörande
[utmål] borde affattas på karta, till undvikande af
kollision med angränsande verk; men skulle, efter kun-
görelse i tidningarne, ej nöjaktigt anbud erhållas, torde
Drätselkammaren få uppdrag att utarrendera Räck-
hammaren N:o 69, vare sig genom eller utom auktion,
i dess befintliga skick till den 1 Oktober 1884, - hvilken
tidpunkt motiverades af yttrandet i nästa punkt om
vattnet;

2:o Komiténs förslag till bestämmande af motorernas
kraft vid samtliga verken måtte tillsvidare få hvila,
i afvaktan på huru vattenförhållandena gestalta
sig efter Hjelmarens sänkning;

3:o Liehammaren, hvarå kontraktet tilländaginge
i höst, må utarrenderas på 10 år fortfarande
såsom tjensteverk, - behöfligt för lietenars räck-
ning;

4:o f.d. Piphammaren, hvarå kontraktet äfven i
höst tilländaginge, må utarrenderas såsom sjelf-
ständigt verk på 7 år, - för att arrendet må sluta
samtidigt med inträde af stadens rättighet att inlösa
det i enskild ego varande och angränsande Stamp-
verket;

5:o Norra och södra delarne af Sliphuset N:o 47,
hvarå kontrakten i höst tilländaginge, må efter
enahanda kontrakt utarrenderas på 1 år, -
på grund af förslaget om detta verks användande
annorledes;

6:o Norra och södra delarne af Sliphuset N:o 46, hvarå
kontrakten tilländagå först den 1 Oktober 1884,
må nu ej förekomma till beslut; och att för öfrigt

7:o den tätning af damluckor på stadens bekostnad
må ske, som kan vara behöflig.

Detta förslag bifölls af Stadsfullmäktige
med af Utskottet föreslagna förändring att orden
i 1:sta punkten: "till den 1 Oktober 1884" utbyttes
mot: "på tid som Drätselkammaren finner lämplig."

[MARG: 128/1876.]

{§.2.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande,
beslutade Stadsfullmäktige antaga 72 procents
ackord för förre Handlanden O. Th. Törnbergs
obetaldta Kommunalutskylder

[MARG: 34.]

{§.3.}
Utskottet föreslog att åt detsamma må uppdragas
att lemna utredning, enligt Stadsfullmäktiges Ordfö-
randes motion, i afseende å afhjelpandet af här
förefintliga oregelbundenheter i administrativt,
judicielt och öfriga hänseenden; men Stadsfull-
mäktige, med godkännande af motionen, beslutade
dertill utse en särskild komité på 5 personer,
och insatte i denna Komité:

Herr t.f. Borgmästaren Sixten Alm
Herr Stadskassören C. J. Jernbergh
Herr Fabriksidkaren E. A. Naesman
Herr Komministern E. G. Åbergh
och Herr Fil. Doktor Theofr. Munktell

med uppdrag åt t.f. Borgmästaren Alm att sam-
mankalla komitén till första sammanträde.

[MARG: 38.]

{§.4.}
Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens
hemställan om 200 kronors anslag för bekostande
af nödig fyllning å stadens tomt N:o 323 på
Norr.

[MARG: 39.]

{§.5}
Enär ordinarie ledamoten i Helsovårds Nämnden,
Fabrikören Johan Walén, med döden afgått, hade
Nämnden anhållit om val af ny ledamot i Waléns
ställe.

Wid med slutna sedlar företaget val utsågs
Telegraf Kommissarien H. Åkerstein till ledamot i
Helsovårds Nämnden, med 9 röster.

[MARG: 40.]

{§.6.}
Efter aflidne Fabriksidkaren Joh. Walén utsågs till
ledamot i Hamndirektionen: Fabriksidkaren E. A. Naes-
man, med 21 röster.

{§.7.}
Efter aflidne Fabriksidkaren Walén utsågs
Herr Direktören Johan Svengren, med 14 röster,
till God man för tillsyn å förmynderskap här i staden.

{§.8.}
Efter samme Herr Walén utsågs till ledamot i
Berednings Utskottet Apotekaren A. W. Koraen med
6 röster.

{§.9.}
Från Magistraten hade till Stadsfullmäktige
öfverlemnats en framställning af härvarande
Arbetareförenings Sjuk och Begrafrafningskassas
Styrelse om bidrag från staden.

Remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: 41.]

{§.10.}
Herr E. A. Lundblad aflemnade en motion, om
uppdrags lemnande åt två personer att å stadens
vägnar sätta sig i beröring med öfriga vattenverks-
egare vid Eskilstuna ström, för att gemensamt
med dem utreda Hjelmare Kanalbolags rätt i af-
seende å en qvarns drifvande i närheten af
kanalen.

Sedan motionen fullständigats med ett skrift-
ligt anförande af Ordföranden, remitterades
den till Utskottet för beredning.

[MARG: 42.]

{§.11}
Herr E. A. Lundblad aflemnade en motion, angående
underdånig framställning om förändring i Styrelsen för
härvarande Tekniska Söndags och aftonskola; och
denna motion remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: 43.]

{§.12.}
Herr E. G. Åbergh ankom nu till sammanträdet.

{§.13.}
Ordföranden väckte motion om expropriation
för stadens behof af den prestgårdsbostället Tuna
tillhöriga mark inom Fors socken, som gränsar
å en sida till stadens förut ägande Nygärdes-
jord, å en sida till Smedjegatan, å en sida
till Lasarettsvägen och å fjerde sidan sträckande
sig bortom s.k. "Eskilskulle".

Motionen remitterades, för beredning, till
Utskottet. -

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/A; W; Koraen/
/Ade Falk/

1881. den 20 Juni å Rådhuset offentligen uppläst,
betygar:

/C, W, Dahlgren./

1881. den 27 Juni å Rådhuset offentligen uppläst
betyga:

/Carl Almberg/
/C, W, Swedin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 maj 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107052.

Personrelationer