Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juli 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juli 1888

Anmärkning

{1888 den 12 Juli.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:

Herr E. G. Åbergh, som flyttat från staden

Herr O. Aspelin, som är bortrest
Herr C. W. Dahlgren, som är bortrest
Herr C. A. Ström, som är bortrest
godkända förfall.

Herr K. Söderblom, utan anmäldt förfall.

{§. 1.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning, Helsovårds-
Nämndens skrifvelse den 5 sistl. Juni med åtföljande
protokollsutdrag, innefattande förbud för staden att
ytterligare utarrendera sliphusen utan att dessa förut
hafva blifvit försatta i ett af Nämnden godkändt
skick.

[MARG: 139.]

{§. 2.}
På Stadsfullmäktiges framställning om med-
gifvande till borttagande af den på stadens tomt
N:o 78 befintliga källare, hvilken ansåges hafva
tillhört det på 1680-talet afbrända Eskilstuna Slott
eller åtminstone funnits å slottsområdet, hade Kongl.
Witterhets - Historie - och Antiquitets Akademien
i nu uppläst skrifvelse till Magistraten af den
15 sistl. Juni afgifvit svar innefattande medgif-
vande af källarens borttagande "med vilkor, att
Stadsfullmäktige ville besluta, att när murar
inom nämnde tomt anträffas vid framdeles fö-
rekommande gräfningar inom densamma, dessa
skola af stadsingeniören uppmätas och kartläggas,
på det så mycken kännedom som möjligt må vin-
nas om det för 200 år sedan förstörda slottets
plan."

Stadsfullmäktige fattade detta, såsom vilkor före-
skrifna, beslut.

{§. 3.}
Upplästes meddelande att Drätselkammaren
valt till Ordförande Fabriksidkaren Aug.
Stålberg samt till vice ordförande Ingeniören
Knut Söderblom.

[MARG: 140.]

{§. 4.}
Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens
utlåtande öfver Herr O. Aspelins motion an-
gående ändringar i Gymnastikhuset, hvadan
sådana ändringar skulle vidtagas, som omför-
mälas uti Drätselkammarens Protokoll
för den 27 sislidne Juni, § 12.

Och antecknades att Drätselkammaren
förklarat sig framdeles komma att afgifva
utlåtande öfver den punkt i Herr Aspelins
motion, som afsåg gymnastikattiraljens förändring.

[MARG: 125.]

{§. 5.}
Hos Konungens Befallningshafvande hade Läroverks
kollega Ade Falk anfört besvär deröfver att
vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 14 sistl.
Juni Provinsialläkaren Victor Mossberg på
12 röster af 27 röstande förklarats af ordföran-
den vara vald till landstingsmanssuppleant,
hvilket besväranden ansett vara i strid med
§. 9. i Kongl. Förordningen om landsting; och som
Stadsfullmäktiges förklaring i ämnet erfordrats så beslu-
tades nu i detta hänseende det tillkännagifvan-
de att Stadsfullmäktige icke fattat något beslut
angående valsättet, enär Ordföranden ansett det till-
komma honom att derutinnan tillämpa författningarne.

Herr T. Engström reserverade sig emot denna
förklaring och ansåg det hafva varit riktigare att
afgifva en af följande lydelse:

"Då Kollega Falks besvär gå derpå ut, att beslu-
tet står i strid med allmän lag eller författning, så
lära Stadsfullmäktige, som icke hafva att afgöra,
huruvida de af dem verkstälda val äro att anse
såsom medelbara eller omedelbara, ej kunna
annan förklaring afgifva än den, att de, vid-
blifvande det öfverklagade beslutet, hänvisa till
det vid stadsfullmäktiges sammanträde 14 Juni
1888 förda protokollet.-"

{§. 6.}
Föredrogos af Herr Ade Falk hos Konungens Befall-
ningshafvande anförda besvär öfver Stadsfullmäktiges
beslut den 14 sistl. Juni angående förändring af
tomten N:o 129; hvarefter ärendet remitterades till
Utskottet för afgifvande af förslag till den förkla-
ring, som blifvit från Stadsfullmäktige infordrad.

{§. 7.}
Den Komité som Stadsfullmäktige den 9 sistlidne
Februari tillsatt för afgifvande af förslag till än-
dringar i stadens brandordning, hufvudsakligen
med afseende å den nu färdiga vattenledningen,
samt för yttrande om att förslag till nedsättning
af maximiåldern i brandstyrkan, hade nu
inkommit med ett utlåtande i ämnet samt
ett bilagdt förslag till ny Brandordning för staden.

Ärendet remitterades, för beredning, till Utskot-
tet, som hade att begära förberedande utlå-
tanden ej mindre från Magistraten än från
Brandbefälet.

En kostnadsräkning för renskrifning å
4 kronor godkändes till betalning.

[MARG: 92.]

{§. 8.}
ByggnadsNämndens utlåtande begäres öfver
en af Herr Albin Hellstedts ingifven och nu
föredragen motion om tillägg till 16 § i Byggnads-
ordningen för staden, angående trähus, så lydande:

"Att trähus hädanefter skola reveteras; Taken
plåtbeläggas, samt taklisterna reveteras eller
göras af plåt."

[MARG: 141.]

{§. 9.}
Från Wattenledningskomitén hade anmälts
en af Eskilstuna Pastorats Barnhem gjord
framställning att få vatten till Barnhemmet af-
giftsfritt för året från vattenledningen, emedan
Barnhemmet verkade med små tillgångar för sitt
nyttiga ändamål; och hade Komitén tillstyrkt
bifall till ansökningen på det sätt, att vatten af-
giften nedsattes till 2 kronor för hvarje rum,
hvilket kunde anses innebära tillräcklig efter-
gift från stadens sida, då barnhemmet tillhörde
icke staden ensam, utan jemväl Klosters och
Fors socknar.

Wattenledningskomiténs utlåtande bifölls vid
votering med 15 röster mot 10, hvilka afgåfvos
för ansökningens bifallande.

[MARG: 142.]

{§. 10.}
Herr K. Söderblom pliktar 2 Kronor för uteblifvandet
från dagens sammanträde utan anmäldt förfall.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell/

År 1888 den 16 Juli, å Rådhuset i Eskilstuna offentli-
gen uppläst, betyga

/Carl Aug; Svensson./
/Aug; Eriksson/

[MARG: {143.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juli 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107041.

Personrelationer