Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juli 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juli 1894

Anmärkning

{1894 den 12 Juli.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige
med undantag af Herrar:

Åkerstein
Frieman
Grönberg
Carl Olsson
Silén
P. A. Pettersson
Koraen
Liljeqvist
Aulin
E. A. Berg och
Emil Andersson,

alla med anmälda och godkända förfall.

§1.
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll
utsågos Herrar O. Svengren och H. Lagerbäck.

§2.
Beträffande den till Drätselkammaren hänskjut-
na frågan om ny brandförsäkring af elektriska
belysningsanläggningen och vattenledningens
hus beslöto Stadsfullmäktige låta vid det
af Drätselkammaren i ärendet gjorda meddelan-
de bero.

[MARG: 22.]

§3
I enlighet med Drätselkammarens hemställan
och på af Kammaren anfördt skäl afslogo Stads-
fullmäktige en af Hustrun Eva Thunström gjord
ansökning om afkortning i de hennes aflidne
man, förre Maskinisten C. A. Thunström för år
1893 påförda kommunalutskylder till staden

[MARG: 27.]

§4.
Drätselkammarens framställning om afskrifning
ur räkenskapen af kommunalutskylder till sta-
den för åren 1891 och 1892 till belopp af 855 kronor
11 öre, enligt Stadsfogdens redovisning den 26 Juni 1894
beviljades.

[MARG: 29.]

§5.
Sedan Drätselkammaren vid granskning af
en utaf Stadskamreraren afgifven förteckning
å kommunalutskylder för år 1892 till belopp af
991 kronor 66 öre, hvilka af uppgifna orsaker icke
kunnat indrifvas, från afskrifning undantagit

N:o 342 v. Läroverkskollegan A. F. Bersell 150:62
N:o 2044 Boktryckerifaktorn A. M. Sundelius 108:99
N:o 3332 Gjuteriarbetaren C. Emil Johansson 12:99
N:o 3460 Slagtaren Johansson i L:a Gransten 30.00
N:o 1571 Skomakaren Thure Andersson 9:68
S:ma Kronor 312:28

samt hemställt, att Stadsfullmäktige för åter-
stående beloppet 679 kronor 38 öre ville bevilja af-
skrifning ur räkenskapen, blef denna framställ-
ning af Stadsfullmäktige bifallen.

[MARG: 30.]

§6.
Med anledning af Köpmangatans ifrågasatta
utvidgning hade Stadsfullmäktige genom
beslut den 8 sistl. Mars till Byggnadsnämnden
öfverlemnat frågan om nämnda gatas reglering
på annat sätt än genom inköp af tomterna N:o 21
samt N:o 24 b) och 26 med uppdrag jemväl, att
innan tillstånd till bebyggande af förstnämn-
da tomt meddelades, med egarne till båda ifråga-
varande tomter söka träffa förberedande öfver-
enskommelse om gatans reglering. Och blef nu
Byggnadsnämndens i ärendet afgifna utlåtande
föredraget, deraf inhemtades, att egaren till
tomten N:o 21, Slagtaren C. G. Pettersson; till Nämn-
den inkommit med anhållan att å tomten upp-
föra ett större boningshus i sammanhang
hvarmed han förklarat sig medgifva ut-
byte af mark från tomten mot landvinning
i ån.

Med egaren till tomten N:o 24 b) och 26 hade icke,
vid det förhållande, att han för närvarande vore
borta från staden, öfverenskommelse kunnat
träffas.

Nämnden hemstälde emellertid, att Fullmäktige
ville till följd af det trängande behofvet att
utvidga Köpmangatans bredd och det gynsam-
ma tillfälle, som nu erbjöde sig till sådan
utvidgning åtminstone af en del af samma
gata, redan nu besluta en sådan reglering
af Köpmangatan utanför tomten N:r 21, som
i ett af Stadsingeniören i saken afgifvet
utlåtande med dervid fogade ritning före-
slagits, och af egaren till tomten godkänts.

Och blef efter en stunds diskussion, derunder
Herrar Stålberg och Mossberg yrkade remiss till
beredningsutskottet för samtidigt afgörande
af båda de ifrågakomna tomternas reglering samt
Herr Söderblom och med honom Engström talade
för bifall till nämndens förslag, efter verkstäld
omröstning med 19 röster mot 6, hvilka afgåf-
vos för Herr Stålbergs förslag, Nämndens hemställan
af Stadsfullmäktige bifallen.

Den för arbetets utförande, enligt Stadsingeniörens
kostnadsförslag, erforderliga summan 2,580 kronor
skulle ställas till Drätselkammarens förfogande.

[MARG: 31.]

§7.
Föredrogs Konungens Befallningshafvandens i
länet med magistratsremiss den 9 i denna
månad ankomna resolution den 30 sistlid-
ne Juni med Kongl. Kammarkollegii dervid
i afskrift fogade skrifvelse den 7 i samma
månad i fråga om disposition af städernas
donationsjord.

Och blef för beredning och utlåtande detta ären-
de till Drätselkammaren remitteradt.

[MARG: 32.]

§8.
I enlighet med derom gjordt yrkande remitterades
till Beredningsutskottet och Helsovårdsnämnden
en af Herr Stålberg afgifven motion
att Stadsfullmäktige måtte hos Kongl. Maj:t
anhålla att ytterligare ett apotek måtte här i
staden upprättas.

[MARG: 33.]

Justeradt

/Theofr Munktell/
/Hilmer Lagerbäck/
/O Svengren/

År 1894 den 16 Juli å Rådhuset offentligen uppläst
betyga

/Gustaf Carlsson/
/Carl Aug; Svensson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juli 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107042.

Personrelationer