Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juli 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juli 1877

Anmärkning

{1877 den 12 Juli.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktigeledamöterne, med
undantag af:

Herr C. M. Loström
Herr G. Björkman,
Herr O. Björk,
Herr Alfred Norrman,
Herr C. A. Johansson
desse med godkända förfall

Herr F. A. Stenman, utan godkändt förfall.

{§. 1.}
Herr F. A. Stenman fälldes att plikta 2 Kronor
för uteblifvande från dagens sammanträde utan
godkändt förfall.

{§. 2.}
Till kännedom och efterrättelse i hvad Stadsfullmäk-
tige vidkommer, hade Magistraten meddelat Stads-
fullmäktige en i skrifvelse från Kongl. Kommers-
Kollegium innesluten bestyrkt afskrift af Kongl.
Maj:ts den 1 sislidne Juni aflåtna Nådiga Bref,
angående ny aflönings- och utgiftsstat för Tekniska
Söndags- och Aftonskolan i Eskilstuna; och inhemtades
af denna nu upplästa handling, att sedan Kongl. Maj:t
i Nåder föreslagit Riksdagen att under uppgifna vilkor
höja anslaget till tekniska söndags- och aftonskolan härstädes
med 1600 kronor, samt Riksdagen dertill lemnat bifall,
hade Kongl. Maj:t funnit godt förordna, att, sedan Stads-
fullmäktige i Eskilstuna dels utfäst sig att så snart ske
kan anskaffa egen och fullständig lokal för berörda skola
äfvensom att fortfarande besörja lokalens underhåll och
uppvärmning, dels ock, intilldess förstnämnda vilkor
blifvit uppfyldt, dragit försorg om den nuvarande
skollokalens utvidgning, på sätt som af Skolans
Direktion godkännes, ofvan omförmälta anslag skall
från och med år 1878 ställas till Direktionens dispo-
sition, att jemte det Skolan förut beviljade statsanslag
användas till aflöningar och öfriga utgifter för skolan
med sammanlagdt belopp af 6600 kronor, på ett
i den Nådiga skrifvelsen närmare specificeradt
sätt.

Skrifvelsen lades till handlingarne.

[MARG: 29.]

{§. 3.}
Genom meddeladt protokollsutdrag af den 15 sislidne
Juni, hade Byggnads Nämnden afgifvit utlåtande öfver
de anmärkningar, som, enligt memorial af Arkitekten
vid Kongl. Öfver Intendents Embetet E. E. von Rothstein,
blifvit framställda mot det till Kongl. Maj:ts Nådiga pröf-
ning insända förslaget till ny plan för staden Eskilstuna,
och hvilka anmärkningar innefattades i fyra så lydande
punkter:

1:o "Gränsgatan bör i hörnen erhålla räta vinklar, så
att den olämpliga runda formen å tomterna må
försvinna samt gatan nu afsättas med större bredd,
för att i framtiden här underlätta anläggande af
en esplanad.

2:o Hamngatans bredd bör ökas till 60 fot, emedan
40 fots bredd är för liten till en dylik gata.

3:o Enligt Kongl. Helsovårds Stadgan af den 25 Okto-
ber 1874 skall begrafningsplats ligga på lämpligt
afstånd från stad och således får icke heller trakten
intill nuvarande begrafningsplats bebyggas; tomterna
67 - 82 och 88 få derföre icke utläggas till byggnads-
tomter eller ock begrafningsplatsen förut flyttas.

4:o Då marken i allmänhet synes ligga lågt, så bör,
vid utläggning af nya gator och uppförande af bygg-
nader i nya stadsdelar, marken, om möjligt höjas
så mycket att den icke kommer lägre men väl
högre än 5 fot öfver högsta vattenytan."

Uti afgifna utlåtandet hade Byggnadsnämnden
bemött dessa anmärkningar och anfört skäl för
afstyrkande af de i dem innefattade förslag, med
undantag af den i första punkten omförmäldta ut-
läggning af Gränsgatan till större bredd; och då
Stadsfullmäktige - hvilka nu hade att i ärendet
afgifva infordradt yttrande - funno hvad Bygg-
nadsnämnden anfört hafva i omständigheterne
ett välgrundadt stöd, beslutade Stadsfullmäktige
att, med biläggande och åberopande af Nämndens
utlåtande, såsom eget yttrande, förklara
sig föreslå en tillökning af 40 fot i Gränsgatans
bredd så att hon inalles blifver 80 fot bred för
att i framtiden här underlätta anläggande af
en esplanad, men att Stadsfullmäktige afstyrka
Nådigt bifall till öfriga i anmärkningarne inne-
fattade förslag.

[MARG: 30.]

{§. 4.}
På Herr J. C. Heljestrands förslag, att åt hans vid
förra sammanträdet till Helsovårds Nämndens yttrande
remitterade motion, om förändrade bestämmelser
rörande afträdesväsendet, måtte gifvas en mång-
sidigare beredning, beslöts att, så snart Nämn-
dens utlåtande inkommer, skulle handlingarne
i ärendet öfverlemnas till Beredningsutskottet,
hvars yttrande derefter komme att hos Stadsfull-
mäktige föredragas samtidigt med Helsovårds Nämn-
dens.

(MARG: 27.)

{§. 5.}
Öfver Revisorernas vid sammanträdet den 14 sistl.
Juni behandlade förslag, om fattigvårds- och arbets-
inrättningens utvidgande med Provisoriska Sjukhusets
lokal i fattigvårdsgården efter Sjukhusets förseende
med ny lokal, hade utlåtande inkommit från
Drätselkammaren, som hemställt att ifrågavarande
förslag ej måtte vinna afseende, emedan, vid
hållen undersökning, hvarken de nuvarande fattigvårds-
lokalerna befunnits osnygga, eller befolknings-
förhållandet der vore ofördelaktigare än i de lo-
kaler, hvilka allmänneligen af arbetsfolk innehaf-
vas och bebos; hvadan ifrågavarande lokaler ännu
måste anses vara för på ändamål tillräckliga, med
tillfredsställande af alla anspråk som icke ginge
utöfver hvad som för dylik inrättning kunde vara
lämpligt, eller utöfver de, i allmänhet taget, tidi-
gare vanorna hos och förhållandena med
dem, hvilka blefvo föremål för fattigvårdsbe-
handling.

Detta utlåtande blef af Stadsfullmäktige
godkändt, vid votering, med 14 röster mot 8, hvilka
sednare afgåfvos för ärendets bordläggning.

[MARG: 31.]

{§. 6.}
Som den för H. M. Konungens emottagande utsedda
festKomité ansett lämpligt att jernvägsperrongen de-
koreras samt H. M:s vistelse här under aftonen firas
med illumination, hvartill uppmaning till stadens
innevånare komme att utfärdas, hemställde
Komitén uti nu föredragen skrifvelse, att Stadsfull-
mäktige, som utsett ombud för H. M:s inbjudning
till staden, måtte på samhället värdigt sätt [anordna]
och bekosta såväl nämnde dekoration vid jern-
vägsstationen, som illumination af de offentliga
byggnader och platser, som komme att ligga i
Hans Maj:ts väg.

I fråga om remiss härå, för beredning, gjordes
olika yrkanden, men framställningen blef i sådant
hänseende till Utskottet remitterad, efter votering
med 12 röster mot 10, hvilka sednare afgåfvos
för remiss till Drätselkammaren.

[MARG: 32.]

{§. 7.}
Till Utskottet remitterades, för beredning en nu
föredragen framställning af Komiterade för Slöjd- och
Industriutställningen under landtbruksmötet härstädes
år 1878, att Stadsfullmäktige för sin del ville bifalla
Gymnastikhusets upplåtande för sagde utställning,
samt bevilja ett förslagsanslag å 500 kronor för
tryckning af cirkulärer och annonser, postporto
m. m., hvilket förslagsanslag skulle sedermera kunna
betäckas genom till utställningen försålda biljetter.

[MARG: 34.]

{§. 8.}
En motion af Herr J. O. Biörck, om nödiga åtgärders
vidtagande för undersökning och beståndet af dräne-
ringsledningen i staden, remitterades, för beredning,
till Drätselkammaren.

[MARG: 33.]

{§. 9.}
Till Drätselkammaren remitterades, för afgifvande
af förslag till svaromål, en skrifvelse från
Direktionen för härvarande Tekniska Söndags- och Afton-
skola, hvarigenom infordrades Stadsfullmäktiges
utlåtande öfver i hvad mån de i Kongl. Maj:ts
Nådiga Bref den 1 sislidne Juni angifna vilkor
för åtnjutandet af det för Skolan från och
med nästkommande år ökade statsanslag af
1600 kronor kunna af Stadsfullmäktige full-
göras och hvaraf dessa medels utgående för
uppgifvet ändamål blefve beroende.

[MARG: 35.]

{§. 10.}
En af Herr C. O. Öberg ingifven och nu uppläst skrif-
velse, om nödvändigheten att, sedan härvarande
Utskänkningsbolag numera erhållit förnyad
oktroj, Stadsfullmäktige måtte delgifva bolaget
sina önskningar i afseende på öppethållandet
af Källrarnes s. k. underafdelningar, förklara-
des ej till någon åtgärd föranleda.

[MARG: 36.]

{§. 11.}
Protokollet för dagen skulle justeras vid nästa
sammanträde.

1877 den 9 Augusti uppläst och justeradt:

/Joh. Svengren/
/J O Biörck/
/E, A, Lundblad/

1877 den 17 September å rådhussalen offentligen
uppläst, betyga

/Gust; Bothén/
/C. Klein/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 juli 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107040.

Personrelationer