Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1893

Anmärkning

{1893.}
{Den 12 Januari.}

{§ 1.}
I egenskap af äldste Stadsfullmäktigeledamoten
öppnade Doktor Th. Munktell detta första sammanträde
för året och intog Ordförandeplatsen intilldess val af ord-
förande försiggått; och upplästes utdrag af Magistratens
protokoll den 5 nästlidne December, hvaraf inhem-
tades att följande personer då blifvit till Stadsfull-
mäktige valde, nämligen

Fabriksidkaren Johan Engström,
f. Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck,
Fabriksidkaren C. W. Dahlgren,
Handlanden O. Svengren,
Handlanden F. O. Nilsson,
Handlanden Emil Andersson,
Fabriksidkaren Hilmer Lagerbäck,
Bankkamreraren Fr. Grönberg,
Apotekaren A. W. Koraen,
Bankkamreraren G. V. Stawelius,
Spanmålshandlanden Carl Olsson,
Bokhandlaren Joh. Wallin,
Fil. Doktoren Th. Munktell,
Målaren H. Lundberg,
Förste Läraren P. A. Pettersson,
Direktören G. Fahlstedt,
Fabriksidkaren Aug. Stålberg,
Direktören C. Thunberg;

och hade Magistraten förklarat dessa aderton personer
valde till Stadsfullmäktige för en tid af fyra år från
och med den 1 innevarande Januari månad.

Härefter förrättades upprop, dervid tillstädesvoro samtlige
Herrar Stadsfullmäktige

[MARG: 125]

{§ 2.}
Att jemte den blifvande Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar Liljeqvist och Åkerstein.

{§ 3.}
Till Ordförande hos Stadsfullmäktige under inne-
varande år valdes Fil. Doktoren m. Th. Munktell med
33 röster

§ 4. Ordföranden intog sin plats såsom ordf.

{§ 5.}
Till vice Ordförande hos Stadsfullmäktige under
innevarande år valdes Rektoren m.m. Axel Karlsson med
34 röster

{§ 6.}
Sedan Ordföranden uttalat sin önskan att vid val af leda-
möter i Beredningsutskottet icke komma i åtanke valdes till
ledamöter i Beredningsutskottet

H:rr Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 33 röster
Fil. Doktoren Th. Munktell med 32 röster
Rektoren Axel Karlsson med 32 röster
Bankdirektören Hj. Åkerstein med 32 röster
Fabriksidkaren K. Söderblom med 31 röster
Apotekaren A. V. Koraen med 21 röster
Fabriksidkaren P. Liljeqvist med 17 röster

samt till suppleanter

Herrar Grosshandlaren Carl Olsson med 26 röster
Fabriksidkaren Aug. Stålberg med 21 röster

[MARG: 126.]

{§ 7.}
I ankommet utdrag af Drätselkammarens protokoll den
28 sistlidne December tillkännagafs att Drätselkammaren
valt till Ordförande för innevarande år Fabriksidkaren
August Stålberg med åtta röster samt till vice Ordförande
för samma tid Fabriksidkaren P. Liljeqvist med 7 röster.

[MARG: 127.]

{§ 8.}
Föredrogs Beredningsutskottets utlåtande i fråga om
sökt förord för Spritförsäljningsbolaget till utskänknings
rätt å Djurgården under innevarande års sommar-
månader, i hvilket utlåtande Utskottet tillstyrkt
såväl förord, som ock sökt utsträckning af utskänk-
ningstiden.

I sammanhang härmed föredrogs en af Spritförsälj-
ningsbolaget gjord framställning derom att, enär Klosters
socken för sin del medgifvit rätt till utskänkning
mot det vilkor att Djurgårdsområdet skulle i polis-
hänseende förläggas till staden, Stadsfullmäktige måtte
taga denna fråga under ompröfning vid afgörande
af bolagets inneliggande ansökan om förord
till oftanämnda utskänkningsrättighet; och blef
med anledning häraf ärendet jemte bolagets sist
gjorda framställning remitteradt till Utskottet
som skulle ega att i sammanhang med hvarandra be-
reda de båda föreliggande ärendena, dervid utskottet
lemnades uppdrag att ställa sig i förbindelse med
vederbörande tjenstemyndighet här i staden för att
derigenom blifva i tillfälle att lemna en så vidt
möjligt allsidig utredning.

[MARG: 121]

{§ 9.}
Godkände Stadsfullmäktige Drätselkammarens
åtgärd att, enär en af de utsedda understödstagar-
ne från C. O. Nyzellsfonden, Enkan Kristina Katarina
Fernsten, innan utdelningen af understödsmedlen egt
rum aflidit, efter framställning af Fattigvårdsstyrelsens
Ordförande
utdela de för henne afsedde medlen till Enkan Anna
Charlotta Widlund i N:r 168.

[MARG: 128.]

{§ 10.}
Till Utskottets beredning remitterades K.MB:s resolution
den 7 Januari 1893 med föreläggande för Stadsfullmäktige att
öfver ett af Aug. Stålberg
anförda besvär öfver Stadsfullmäktiges beslut den 15 sislidne
December i fråga om protest mot Styrelsens för
Norra Södermanlands jernväg beslut rörande
jernvägens sträckning invid Eskilstuna, afgifva förklaring
dervid
Utskottet skulle hafva att inkomma med förslag till
förklaring för att Stadsfullmäktige vid
extra sammanträde föreläggas.

[MARG: 115.]

{§ 11.}
I egenskap af Stadens ombud vid senaste mantals-
skrifningen anhöll Herr E. Hellstedt, det stadsfull-
mäktige ville hos KMB. göra
ansökan derom att vissa uppgifna personer, hvilka
blifvit härstädes mantalsskrifna, då de ej uttagit
prestbetyg, ehuru de till annan ort afflyttat,
till följd hvaraf de fortfarande qvarstode i härva-
rande kyrkoböcker, måtte blifva ur stadens man-
talslängd afförda och i dess ställe införda i den
orts mantalslängd, der de äro boende, och blef
denna anhållan af Stadsfullmäktige bifallen.

[MARG: 129.]

{§ 12.}
En af Herr Aulin mundtligt väckt motion, att
Stadsfullmäktige ville bevilja ett anslag af minst
2000 kronor att fördelas till mindre bemedlade fa-
briksidkare och smidesarbetare, hvilka önskade
besöka verldsutställningen i Chicago och der idka
studier blef af Stadsfullmäktige i enlighet med
motionärens begäran remitterad till Drätselkam-
maren för verkställande af utredning om bidragens
storlek samt vilkoren för dess åtnjutande äfvensom
garantier för bidragens användande för dermed afsed-
da ändamål.

[MARG: 130.]

Justeradt

/Theofr Munktell/
/H. Åkerstein./
/P, Liljeqvist/

År 1893 den 16 Jan: å Rådhuset offentligen uppläst betyga

/Gust Carlsson/
/J L Rosén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107039.

Personrelationer